Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Cyfarwyddwyr

Dyma rhestr o'n Cyfarwyddwyr:

Paul Airey

Paul Airey

Cadeirydd

Mae gyrfa Paul yn yr awyr agored wedi datblygu o fod yn ddyn cynnal a chadw yn y 70au i fod yn ymgynghorydd Addysg Awyr Agored i Wasanaethau Plant sir Gaer  a gwasanaethau plant Halton. Yn ystod ei gyfnod o addysgu, bu’n gadeirydd Panel Ymgynghorwyr Addysg Awyr Agored (OEAP), yn gadeirydd Mountain Training Cymru, a chadeirydd rhanbarthol o Gymdeithas Penaethiaid  Canolfannau Addysg Awyr Agored   (AHOEC).

Mae Paul hefyd yn ymddiriedolwr i Gyngor dysgu tu allan i’r dosbarth (LOtC) ac wedi helpu i ddatblygu bathodyn ansawdd a marc safon i ysgolion LOtC. Mae’n ymddiriedolwr i’r Cyngor Astudiaethau Maes ac yn llywodraethwr mewn ysgol uwchradd yn sir Gaer, ysgol ble mae rhan fawr o’r cwricwlwm yn cael ei ddysgu drwy’r awyr agored. Bu rhai o’i swyddogaethau yn cynnwys cadeirio Bwrdd Hyfforddi Arweinwyr Mynydd yng Nghymru a bu’n un o awduron gwreiddiol y cyfarwyddyd cenedlaethol i’r OEAP. Mae Paul wedi bod yn aelod o AAIAC ac yn rhan o’r fforwm rheoli. Mae’n credu’n gryf mewn dysgu gydol oes- mae wedi dysgu Cymraeg a chwblhaodd gwrs MA mewn addysg ym Mhrifysgol Bangor yn 2000. Bu’n rhan o’r grwpiau datblygu i APIOL a LPIOL ac mae’n gymrawd i Sefydliad ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored.

Amanda Davies

Amanda Davies

Is-gadeirydd

​Mae Amanda wedi cyfrannu at y Bartneriaeth Awyr Agored ers iddo gael ei sefydlu.

Mae hi bellach yn Rheolwr ar y Gwasanaeth Adfywio Cymunedol yng Nghyngor Gwynedd a chyn hynny wedi bod yn Uwch Ddarlithydd mewn Rheolaeth Hamdden ym Mhrifysgol Bangor a Swyddog Datblygu Chwaraeon. Mae hi'n byw yn Gerlan ac yn fam i ddau o blant. Mae'n mwynhau nifer o weithgareddau awyr agored, gan gynnwys mynydda, sgio a hwylio. Ond dyddiau 'ma mae'n treulio ei hamser hamdden yn gyrru ei phlant o gwmpas y wlad i gystadlaethau hwylio!

Joan Edwards

Joan Edwards

Cyfarwyddwr Cyllid

​Mae Joan Edwards yn Gyfrifydd  Siartredig Cymwys gyda 25 mlynedd o brofiad mewn amrywiaeth o sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae hi hefyd yn gydberchennog ar Bryn Bella, llety ‘gwyrdd’ sydd wedi ennill gwobrau, ym Metws y Coed.

Mae Joan yn gyn ymddiriedolwr Sefydliad Achub Dyffryn Ogwen ac Elusendai Llanrwst. Mae hi’n mwynhau nifer o weithgareddau awyr agored,  yn cynnwys rhedeg (mae hi wedi rhedeg Marathon Eryri ddwywaith), beicio, dringo, cerdded a threiathlon.

Jo Owen

Jo Owen

Cyfarwyddwr Cydraddoldeb a Chynhwysol y Bartneriaeth Awyr Agored

​Dwi’n fam i ddau o hogia' gyda gwahanol anableddau ee. awtistiaeth a defnyddiwr cadair olwyn. Mae hyn wedi rhoi'r angerdd a’r ysfa i mi weld bod gweithgareddau a darpariaeth gynhwysol yn beth cyffredin ac yn rhan o fywydau pobl anabl. Pum mlynedd yn ôl, mi sefydlodd fy ngŵr a minnau Glwb Rhwyfo Môr Conwy, sef clwb rhwyfo cynhwysol sydd bellach wedi llwyddo i gyrraedd Gwobr Arian Insport. Mae fy swydd o fewn y clwb yn amrywio o ysgrifennydd i swyddog lles, gan wneud nifer o bethau ychwanegol! ’Dwi hefyd yn ymwneud â phwyllgor Clwb Hwylio Penmaenmawr o ran hyrwyddo darpariaeth gynhwysol ac rwyf hefyd wedi fy ethol yn gadeirydd Sgïo Anabledd Cymru. Dwi’n ymgeisio i weithio fy ngorau gyda’r clybiau, gan gydweithio’n agos â’r aelodau.

‘Dwi’n mwynhau’r awyr agored, ac fel teulu, rydym yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau fel cerdded bryniau, dringo, syrffio, hwylio, beicio mynydd, gwersylla a llawer mwy. Rydym wedi arfer meddwl tu allan i’r bocs ynglŷn â mynd â’r gadair olwyn i wahanol lefydd! Mae gennym ethos diffuant i rannu gwybodaeth a phrofiadau er mwyn gwella’r ddarpariaeth gynhwysol yn yr awyr agored.