Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Ein Ymddiriedolwyr

Dyma rhestr o'n Ymddiriedolwyr:

Paul Airey

Paul Airey

Cadeirydd

Mae gyrfa Paul yn yr awyr agored wedi datblygu o fod yn ddyn cynnal a chadw yn y 70au i fod yn ymgynghorydd Addysg Awyr Agored i Wasanaethau Plant sir Gaer  a gwasanaethau plant Halton. Yn ystod ei gyfnod o addysgu, bu’n gadeirydd Panel Ymgynghorwyr Addysg Awyr Agored (OEAP), yn gadeirydd Mountain Training Cymru, a chadeirydd rhanbarthol o Gymdeithas Penaethiaid  Canolfannau Addysg Awyr Agored   (AHOEC).

Mae Paul hefyd yn ymddiriedolwr i Gyngor dysgu tu allan i’r dosbarth (LOtC) ac wedi helpu i ddatblygu bathodyn ansawdd a marc safon i ysgolion LOtC. Mae’n ymddiriedolwr i’r Cyngor Astudiaethau Maes ac yn llywodraethwr mewn ysgol uwchradd yn sir Gaer, ysgol ble mae rhan fawr o’r cwricwlwm yn cael ei ddysgu drwy’r awyr agored. Bu rhai o’i swyddogaethau yn cynnwys cadeirio Bwrdd Hyfforddi Arweinwyr Mynydd yng Nghymru a bu’n un o awduron gwreiddiol y cyfarwyddyd cenedlaethol i’r OEAP. Mae Paul wedi bod yn aelod o AAIAC ac yn rhan o’r fforwm rheoli. Mae’n credu’n gryf mewn dysgu gydol oes- mae wedi dysgu Cymraeg a chwblhaodd gwrs MA mewn addysg ym Mhrifysgol Bangor yn 2000. Bu’n rhan o’r grwpiau datblygu i APIOL a LPIOL ac mae’n gymrawd i Sefydliad ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored.

Amanda Davies

Amanda Davies

Is-gadeirydd

​Mae Amanda wedi cyfrannu at y Bartneriaeth Awyr Agored ers iddo gael ei sefydlu.

Mae hi bellach yn Rheolwr ar y Gwasanaeth Adfywio Cymunedol yng Nghyngor Gwynedd a chyn hynny wedi bod yn Uwch Ddarlithydd mewn Rheolaeth Hamdden ym Mhrifysgol Bangor a Swyddog Datblygu Chwaraeon. Mae hi'n byw yn Gerlan ac yn fam i ddau o blant. Mae'n mwynhau nifer o weithgareddau awyr agored, gan gynnwys mynydda, sgio a hwylio. Ond dyddiau 'ma mae'n treulio ei hamser hamdden yn gyrru ei phlant o gwmpas y wlad i gystadlaethau hwylio!

Joan Edwards

Joan Edwards

Cyfarwyddwr Cyllid

​Mae Joan Edwards yn Gyfrifydd  Siartredig Cymwys gyda 25 mlynedd o brofiad mewn amrywiaeth o sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae hi hefyd yn gydberchennog ar Bryn Bella, llety ‘gwyrdd’ sydd wedi ennill gwobrau, ym Metws y Coed.

Mae Joan yn gyn ymddiriedolwr Sefydliad Achub Dyffryn Ogwen ac Elusendai Llanrwst. Mae hi’n mwynhau nifer o weithgareddau awyr agored,  yn cynnwys rhedeg (mae hi wedi rhedeg Marathon Eryri ddwywaith), beicio, dringo, cerdded a threiathlon.

Jo Owen

Jo Owen

Cyfarwyddwr Cydraddoldeb a Chynhwysol y Bartneriaeth Awyr Agored

​Dwi’n fam i ddau o hogia' gyda gwahanol anableddau ee. awtistiaeth a defnyddiwr cadair olwyn. Mae hyn wedi rhoi'r angerdd a’r ysfa i mi weld bod gweithgareddau a darpariaeth gynhwysol yn beth cyffredin ac yn rhan o fywydau pobl anabl. Pum mlynedd yn ôl, mi sefydlodd fy ngŵr a minnau Glwb Rhwyfo Môr Conwy, sef clwb rhwyfo cynhwysol sydd bellach wedi llwyddo i gyrraedd Gwobr Arian Insport. Mae fy swydd o fewn y clwb yn amrywio o ysgrifennydd i swyddog lles, gan wneud nifer o bethau ychwanegol! ’Dwi hefyd yn ymwneud â phwyllgor Clwb Hwylio Penmaenmawr o ran hyrwyddo darpariaeth gynhwysol ac rwyf hefyd wedi fy ethol yn gadeirydd Sgïo Anabledd Cymru. Dwi’n ymgeisio i weithio fy ngorau gyda’r clybiau, gan gydweithio’n agos â’r aelodau.

‘Dwi’n mwynhau’r awyr agored, ac fel teulu, rydym yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau fel cerdded bryniau, dringo, syrffio, hwylio, beicio mynydd, gwersylla a llawer mwy. Rydym wedi arfer meddwl tu allan i’r bocs ynglŷn â mynd â’r gadair olwyn i wahanol lefydd! Mae gennym ethos diffuant i rannu gwybodaeth a phrofiadau er mwyn gwella’r ddarpariaeth gynhwysol yn yr awyr agored.  

JIM JONES

JIM JONES

CYFARWYDDWR MASNACHOL & MARCHNATA

​Wedi’i eni yn Llandudno, mae Jim yn gyn-warchodluwr sydd bellach ar genhadaeth newydd o werthu Gogledd Cymru i’r byd. Ar ôl gadael y lluoedd, fe aeth i weithio i’r llywodraeth leol, yng Ngogledd Cymru a Llundain cyn dychwelyd yn ôl i weithio yn yr adran twristiaeth a chymunedau yng Nghyngor Conwy am gyfnod o 6 mlynedd. Fe ddatblygodd y Cynllun Rheoli Cyrchfannau yng Nghymru, ac mi gyfrannodd hyn tuag at godi Llandudno i rif 3 yn y rhestr o 10 o lefydd gorau i ymweld â hwy yn y DU, a thref Conwy'r unig le yn y DU i fod yn rhestr Japaneaidd o’r 30 lle gorau i’w ymweld yn Ewrop. Yn yr un adeg mi dyfodd economi twristiaeth Conwy o £560 i £790 miliwn y flwyddyn.

Ar hyn o bryd, Jim yw Rheolwr Gyfarwyddwr Twristiaeth Gogledd Cymru, y sefydliad rheoli cyrchfan mwyaf yng Nghymru. Mae'n angerddol am weithio mewn partneriaeth i hyrwyddo tirwedd ysblennydd, treftadaeth, diwylliant, bwyd a diod a llety'r ardal, ynghyd ag atyniadau anturus a theuluol. Yn ei amser hamdden ef hefyd yw un o'r swyddogion gwrth-ddopio mwyaf profiadol yn y byd ar ôl ddychwelyd o'i bedwaredd Gêm Olympaidd, eleni yn Korea.

Leah Watkins

Leah Watkins

STUART WALLACE

STUART WALLACE

CYFARWYDDWR GWEITHREDIADAU CYFREITHIOL

​Aeth Stuart i’r môr yn 1985 gan wasanaethu yn y Llynges Frenhinol a’r Llynges Fasnach. Mi dreuliodd 10 mlynedd yn gweithio mewn dyfroedd polar gydag Arolwg Antartig Prydain gan gynnwys treulio’r gaeaf fel Swyddog Cwch yn stesion ymchwil Rothera. Mi gafodd ei dystysgrif capten yn 1994 ac mi fu’n gapten ar long gyflym.

Yn dilyn hyn, aeth Stuart i weithio mewn maes rheoli llongau ac ymgynghoriaeth morol, gan gymryd cyfarwyddiadau gan yswirwyr llongau a chyfreithwyr yn bennaf, ond hefyd yn gweithio mewn logisteg forol a datblygu porthladdoedd. Ym 2016 symudodd yn nes at adref i weithio gyda'r RNLI lle mae'n awr yn Reolwr Achub Bywyd yn ardaloedd Ynys Môn a Phen Llŷn.

Gan iddo adael yn 16 i fynd ar y môr, astudiodd Stuart y gyfraith fel myfyriwr hŷn, gan raddio gyda gradd Baglor yn y Gyfraith yn 2008. Mae’n ddysgwr Cymraeg brwdfrydig ac yn ymddiriedolwr ar Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon.

Mae Stuart yn hoff o sgwba blymio, padlo mewn caiac môr ac yn aml iawn yn cludo byrddau syrffio i’w blant.

Paul Frost

Paul Frost

CYFARWYDDWR LLYWODRAETHU

​Mae Paul wedi bod yn rhan o’r Bartneriaeth Awyr Agored ers ei sefydliad yn 2004. Cafodd ei ethol fel aelod cysylltiedig yn 2009 a bu’n gadeirydd rhwng 2010-2015, ac arweiniodd y Bartneriaeth Awyr Agored at fod yn gwmni elusennol.

Mi gymhwysodd fel athro yng ngholegau Loughborough yn 1971. . Yn 1973 fe symudodd o’r byd addysg i’r diwydiant hamdden gan reoli theatrau, canolfannau hamdden a phyllau nofio. Fe symudodd i Ogledd Cymru yn 1986 gan weithio yno am 23 mlynedd nes iddo ymddeol fel Pennaeth Hamdden a Datblygu Cymunedol i Gyngor Conwy. Mae ganddo Wobr Arweinydd Mynydd yn ogystal â Gradd er Anrhydedd gan Brifysgol Loughborough. Rhwng 1977 a 1991, bu’n cyfeiriannu ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol a bu’n gapten Cyfeiriannu Cymru am gyfnod. Mae hefyd wedi cynrychioli gwledydd Prydain yn y TREC. Bu ganddo nifer o ddiddordebau dros y blynyddoedd gan gynnwys rhedeg ar y mynydd, dringo, mynydda gaeafol, a bu’n aelod o’r Tîm Achub Mynydd. Bellach mae o a’i wraig Jenni yn berchen ar dyddyn ym Metws yn Rhos ac yn cadw ceffylau a defaid prin.