Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Corinna Parry

Merched a genethod! Cymrwch gyngor Corinna Parry ac “ewch allan”, ni fyddech yn gwybod pa mor hoff o unrhyw chwaraeon y byddwch oni bai eich bod yn rhoi cynnig arni.

Treuliodd Corinna ei blynyddoedd cynnar ym Maesgeirchen, ac mae wedi parhau i fyw a gweithio yng ngogledd Cymru. Roedd ganddi ddiddordeb mewn chwaraeon ac yn awyddus iawn i roi cynnig ar weithgareddau a chwaraeon newydd, ond bu'r rhain wastad yn beth fuasech yn eu galw yn ‘chwaraeon traddodiadol’.Tan rŵan. Ymestynnodd allan ymhellach na’i man diogel, a rhoddodd gynnig ar weithgaredd a fu’n hollol newydd iddi - dringo!

‘Ni feddyliais erioed y buaswn yn mwynhau dringo! Mae gennyf ofn uchder, ond wedi ychydig o wythnosau yn crynu a gwthio fy hun, mi gyrhaeddais y top! Ro’n i’n falch iawn o’r hyn yr oeddwn wedi’i gyflawni. Bydd camp newydd yn rhoi rhyw ymdeimlad o lwyddiant i chi gan roi rhyw fath o uchelgais neu amcan i chi weithio tuag ato.’

Efallai na fyddai Corinna wedi camu allan o’i man diogel os na fuasai’r grŵp wedi bod yn un ar gyfer merched yn unig. Teimlodd ei bod o dan lai o bwysau, a bu’r merched yn ysbrydoli a chefnogi ei gilydd yn wythnosol, gan ddathlu llwyddiannau ei gilydd wedi iddynt lwyddo mewn gwahanol lwybrau dringo. 

Mae Corinna yn parhau i ddringo’n wythnosol, ond bellach mae wedi rhoi cynnig ar weithgaredd arall sy’n newydd iddi, sef Padlo ar ei Thraed. Mi roedd yn awyddus i roi cynnig ar y gweithgaredd yma ers iddi glywed amdano nôl yn 2015. Daeth ei chyfle ar ôl gweld hysbyseb am gwrs cyflwyniadol o 6 wythnos drwy’r Bartneriaeth Awyr Agored.

‘Yr eiliad i mi weld yr hysbyseb gan Y Bartneriaeth, mi es yn syth ar y ffôn i gadw’n lle ar y cwrs.’

Daeth sialens newydd law yn llaw â’r gweithgaredd ‘Padlo ar eich Traed’, sef ymgeisio i beidio â disgyn i’r dŵr! Bu rhaid magu hyder a dysgu am falans er mwyn gallu sefyll ar y bwrdd, ond 12 sesiwn yn ddiweddarach ac mae Corinna wedi bwcio’i asesiad Lefel 1 UKCC, a fydd yn ei galluog i ddysgu’r gweithgaredd i eraill.  

‘Mae cymryd rhan yn y gweithgareddau yma wedi rhoi’r hyder i mi fynd allan a thrio gwahanol weithgareddau. Daeth â mi allan o ’nghylch cyffredin o chwaraeon, ac wedi rhoi’r cyfle i mi roi cynnig ar bethau na fuaswn i fyth wedi’u hystyried yn y gorffennol. Mae fy ffitrwydd wedi gwella a ’dwi bellach yn barod i drio unrhyw beth newydd’.

Rydym rŵan am herio Corinna i Feicio Mynydd a byddem yn ei hannog i symud o redeg y 5k arferol yn y parc i redeg yn y mynyddoedd.