Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Hannah Hughes

​Mae Hannah wrthi’n cymryd rhan mewn Rhaglen Hyfforddi yng Nghanolfan Arete yn Llanrug - rhaglen sydd wedi’i dylunio i’w helpu hi ennill y cymhwyster sydd arni ei angen i gymhwyso fel hyfforddwraig gweithgareddau awyr agored. 

Bydd y rhaglen 12 mis yn rhoi profiad amhrisiadwy iddi o weithio yn y sector awyr agored. Mae hi’n treulio tri diwrnod yr wythnos yn cysgodi hyfforddwyr eraill mewn gweithgareddau sy’n amrywio o fordiro i gyfeiriannu gan ddysgu a meithrin sgiliau hyfforddi gan y staff profiadol. Rhai wythnosau mae hi’n treulio’r tri diwrnod hyn yn canolbwyntio ar ei sgiliau personol gydag ambell daith i un o’r sawl man dringo gwych yn yr ardal. Yn ystod y ddau ddiwrnod arall mae hi’n dysgu am waith rhedeg y ganolfan o ddydd i ddydd sy’n cynnwys treulio amser yn y swyddfa, dyletswyddau glanhau ac ychydig o waith DIY. 9 mis yn ddiweddarach ac mae Hannah wedi ennill nifer o gymwysterau hyfforddi gan gynnwys ei Gwobr Arweinydd Mynydd a’i Gwobr Arweinydd Mwyngloddiau ac mae hi wedi cofrestru ar gyfer ei hasesiad Gwobr Dringen Sengl. Gan fod ganddi’r cymwysterau hyn mae hi rŵan yn gallu arwain sesiynau a magu profiad gwerthfawr iawn trwy hynny cyn iddi ddechrau fel hyfforddwraig lawrydd ar ddiwedd y rhaglen.

Fe ddechreuodd taith Hannah yn y sector awyr agored gydag enwebiad anhysbys i gymryd rhan yn y rhaglen deledu ‘Ar y Dibyn.’ Hyd heddiw dydy hi ddim yn gwybod pwy wnaeth ei henwebu. Roedd sawl her wahanol yn y rhaglen oedd yn canolbwyntio ar weithgareddau antur awyr agored gan gynnwys abseilio lawr ochr Castell Caernarfon - rhywbeth oedd yn estron iawn i Hannah. Er bod Hannah wedi byw yng Nghaeathro erioed, sy’n dafliad carreg o Barc Cenedlaethol Eryri - safle enwog am weithgareddau antur awyr agored - ei hunig brofiad o’r antur hwn oedd dringo’r Wyddfa pan oedd hi'n iau.

Fe newidiodd y rhaglen deledu gwrs ei bywyd – lle cynt bu’n chwarae rygbi rhyngwladol ac yn ymarfer jiwdo, gan gystadlu mewn cystadleuaeth Jiwdo yng Ngemau’r Gymanwlad yn 2006, mae bellach ar dân dros yr awyr agored. Ar ôl iddi ymddangos ar y rhaglen bu i ganolfan Arete ofyn iddi ymuno â’u rhaglen hyfforddi. Cafodd ei hannog gan gyflwynwyr y rhaglen, Dilwyn Sanderson-Jones a Lowri Morgan, i fynd ar y rhaglen hyfforddi a daeth Hannah yn ail ar y rhaglen deledu. Yna, fe adawodd hi’r swydd oedd ganddi ar y pryd ac ymuno â’r tîm yng nghanolfan Arete.

Mae ei chyfnod dan hyfforddiant wedi rhoi profiad iddi o weithio gyda nifer o grwpiau gwahanol - o grwpiau ysgolion a gwyliau teuluoedd i bartïon plu a phartïon i’r dynion. Yr hyn sy’n gyffredin am y grwpiau hyn ydy bod y bobl yn ddieithr i’r ardal. Ond mae gwreiddiau Hannah yn ei chymuned o hyd a’i nod hi rŵan ydy cael plant yr ysgolion lleol allan yn yr awyr agored, cyfle doedd hi heb gael ei hun pan oedd hi'n iau. Does dim llawer o hyfforddwyr awyr agored benywaidd sy’n siarad Cymraeg felly mae Hannah yn allweddol i’r prosiect er mwyn inni allu darparu gweithgareddau awyr agored i ddisgyblion trwy gyfrwng y Gymraeg.

I bawb sy’n ystyried gyrfa yn yr awyr agored, dyma beth sydd gan Hannah i’w ddweud am ei phrofiad 

‘Dydy rhaglen dan hyfforddiant ddim yn hynod o ddeniadol gyda dim ond £50 i’w roi yn fy mhoced bob wythnos.  Ond, mae’r pethau cadarnhaol yn sicr yn troi’r fantol yn erbyn y pethau negyddol. Mae hi wedi bod yn wych cael y profiad hwn a’r cyfle i gyfarfod llawer o bobl â’r un meddylfryd sy’n awyddus i fynd allan ac ymarfer eu sgiliau newydd. Mae gwylio hyfforddwyr cymwys a dysgu o’u profiad, eu gwybodaeth a’u doethineb yn ffordd wych o ddysgu awgrymiadau defnyddiol ynglŷn â sut i ddysgu grwpiau. Ac wrth gwrs mae peidio â gweithio ar benwythnosau hefyd yn wych’.