Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Newyddion Antur i Bawb 2016

Mae hi wedi bod yn flwyddyn gyntaf wych i brosiect newydd Y Bartneriaeth Awyr Agored - 'Antur i Bawb'. Bwriad y prosiect ydy ysbrydoli mwy o bobl anabl o bob oed o Ynys Môn, Conwy a Gwynedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau yn yr awyr agored.  

Fe wnaethon ni roi her i 383 o bobl anabl, eu teuluoedd a'u ffrindiau i roi cynnig ar weithgaredd yn yr awyr agored. Roedd y gweithgareddau yn cynnwys hwylio, canŵio, caiacio, padlo ar eu traed (SUP), rhwyfo, dringo dan do a beicio. Roedd y rhain yn gymysgedd o sesiynau cyflwyniadol un tro a sesiynau datblygu. 

Roeddem ni'n ffodus fod nifer o glybiau gweithgareddau awyr agored yr ardal eisoes yn darparu ar gyfer pobl anabl, ond roedd nifer o'r clybiau yn teimlo eu bod nhw eisiau gwneud mwy gyda chefnogaeth cyrsiau ymwybyddiaeth ychwanegol a hyfforddiant mewn offer addasol.   

Ers i'r Bartneriaeth Awyr Agored ddechrau cynnig cyrsiau anabledd penodol, er enghraifft, Hyfforddiant Cynnwys Anabledd y DU (Hyfforddwyr a Gwirfoddolwyr), ymwybyddiaeth anabledd Dringo i Bawb mewn dringo creigiau a chyrsiau gallu padlo sylfaenol a chanolraddol Undeb Canŵio Prydain, rydym ni wedi cefnogi 65 o glybiau gwirfoddol trwy'r cyrsiau hyn.  

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi bod yn bartner allweddol wrth ddatblygu'r prosiect hwn.  Mae nifer o glybiau gweithgareddau awyr agored wedi bod yn gweithio'n galed i ennill achrediad clwb Insport Chwaraeon Anabledd Cymru sy'n dangos eu hymrwymiad i ddarpariaeth sy'n cynnwys pawb. Mae'n wefreiddiol gweld bod Rhwyfwyr Môr Conwy yn dal achrediad Arian Insport ac yn gweithio tuag at Aur, sef y safon uchaf.     

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi dewis y Bartneriaeth Awyr Agored i dreialu achrediad Insport er mwyn cynnwys mudiadau'r trydydd sector. Gyda chymorth Norman Greenhouse, ein cynrychiolydd Chwaraeon Anabledd Cymru, rydym ni'n gobeithio cyrraedd y safon Rhuban, sef cam cyntaf yr achrediad erbyn dechrau'r flwyddyn nesaf, felly croesi bysedd!     

Daeth swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru Gwynedd at Y Bartneriaeth Awyr Agored gyda'i weledigaeth o greu Hwb Beicio Hygyrch yng Ngwynedd. Roedd y drafodaeth eisoes wedi bod ar fynd ers dwy flynedd gyda phartneriaid allweddol eraill ac rydym ni'n falch o gyhoeddi, bellach ar ôl tair blynedd, fod Hwb Beicio Hygyrch Gwynedd wedi'i lansio ar y 10fed o Dachwedd 2016. Mae Hwb Beicio Hygyrch Gwynedd wedi cyflwyno posibiliadau beicio i nifer o bobl ifanc ac oedolion anabl yng Ngwynedd. Mae hyn wedi bod yn bosibl wrth i bartneriaid allweddol gydweithio â'i gilydd, gan gynnwys Derwen a Beics Menai. Yn y flwyddyn newydd rydym ni'n edrych ymlaen at weld sut gall ffisiotherapyddion a therapyddion galwedigaethol ddefnyddio'r Hwb. Roedd y bobl hyn yn rhan annatod o ddewis y beiciau mwyaf addas ar gyfer yr Hwb.   

Mae Clwb Canŵio Amlwch wedi bod yn gefn mawr i'r prosiect hwn. Mae’r clwb wedi dathlu derbyn achrediad Efydd Insport Chwaraeon Anabledd Cymru. Fe drefnodd y clwb noson agored lle bu i nifer o bobl ifanc anabl gymryd rhan, gan roi cynnig ar ganŵio a chaiacio yn Harbwr Caergybi. Roedd hi'n noson lewyrchus oherwydd gwirfoddolwyr y clwb a'r gefnogaeth gan swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru Ynys Môn. Roedd yn gymaint o lwyddiant roedd Phil Edwards, cadeirydd y clwb, yn meddwl y buasai o yna tan hanner nos gan nad oedd neb ar frys i adael y dŵr. Yn y flwyddyn newydd rydym ni'n gobeithio gweithio gyda chlybiau chwaraeon padlo eraill yn yr ardal er mwyn ailadrodd llwyddiant Clwb Canŵio Amlwch.

Rhai eraill sydd wedi bod yn mynd ar y dŵr ydy Anheddau, Antur Waunfawr a Chymell. Mae'r tri mudiad elusennol hyn yn gweithio gydag oedolion gydag anawsterau dysgu a/neu iechyd meddwl. Mae wedi bod yn wych gweld yr adborth o'r sesiynau maen nhw wedi bod iddyn nhw.

'Mae wedi bod o gymorth mawr i ddod â phobl ynghyd, pobl na fuasai fel arfer yn cymryd rhan mewn gweithgareddau o'r fath, a helpu i fagu lefelau uchel o hyder ac o gymorth mawr gyda’r elfen o gefnogi pobl fregus i ddarganfod eu hunain.’

Mae Anheddau wedi bod yn cynnig sesiynau cerdded mynyddoedd a dringo ers sawl mlynedd ond mae wedi ei chael hi'n anodd erioed cynnig chwaraeon padlo. Mae wedi bod yn wych gallu helpu Anheddau i gyrraedd pwynt lle mae’n agos at allu cynnig chwaraeon padlo. Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym ni wedi cynnig nifer o sesiynau datblygu i'r bobl sy'n defnyddio’r gwasanaethau ac mae'n wych gweld y gwahaniaeth mae'n ei wneud i'r bobl. Canolbwynt y sesiwn hefyd oedd hyfforddi dau o staff Anheddau i ddod yn hyfforddwyr cymwys, proses sy'n golygu llawer iawn o ymroddiad. Fe wnaethon nhw hyfforddi i godi eu sgiliau at lefel gymhwyster uchel, mynd i wobr gallu 2*, cwrs diogelwch ac achubiaeth sylfaenol, hyfforddiant ac asesiad ar chwaraeon padlo lefel 1, gwobr gallu 3* a hyfforddiant ac asesiad ar chwaraeon padlo lefel 2 i'w cwblhau yn y flwyddyn newydd.     

Mae Canolfan Ddringo Beacon yn adnodd gwych yng Ngogledd Cymru ac mae'n rhoi cyfle i bawb o bob oedran roi cynnig ar ddringo. Roeddem ni eisiau gweithio gyda'r ganolfan i geisio annog mwy o bobl anabl i ddefnyddio'r adnodd. Cafodd sesiynau datblygu eu trefnu ar gyfer pobl ifanc anabl (gyda nam ar y golwg, nam ar y clyw neu anawsterau dysgu) er mwyn iddyn nhw gael profiad o ddringo. Roedd y sesiynau hefyd yn cyflwyno dringo a sgiliau sbotio a chlymu i’r rhieni oedd yn golygu, ar ôl chwe sesiwn, bod y rhieni yn gymwys i ddychwelyd i'r ganolfan gyda'u plant heb gymorth hyfforddwr. 

'Roeddwn i'n meddwl fod y sesiynau yn fuddiol i'm mab oherwydd roedden nhw o gymorth iddo wella ei hyder yn ei allu i wneud pethau ac fe wnaethon nhw hefyd helpu gyda'i sgiliau echddygol y mae'n eu cael yn anodd.'

Roeddem ni'n ffodus iawn ein bod ni'n gallu prynu offer dringo addasol sy’n rhoi cyfle i bobl gydag amhariad ar ran isaf y corff roi cynnig ar ddringo. Mae’r offer yn gadael i'r plant godi eu hunain o'r llawr gyferbyn â'r wal ddringo wrth eistedd mewn harnais parasiwt. Os nad oes gan y plant lawer o gryfder yn eu breichiau mae'r hyfforddwr yn gallu eu codi nhw er mwyn iddyn nhw gael profiad o gael eu codi oddi ar y llawr. Canolfan Ddringo Beacon fydd yn gwarchod yr offer a bydd ar gael i unigolion, teuluoedd, elusennau a chanolfannau ei ddefnyddio gydag un o hyfforddwyr Canolfan Ddringo Beacon neu fe allwn ni roi hyfforddiant ar sut mae defnyddio'r offer. Mae'r un offer hefyd wedi'i brynu ar gyfer Wal Ddringo Gogarth a Wal Ddringo Harlech. 

Mae'r sesiynau dringo hyn wedi dechrau trafodaeth ar sut allwn ni estyn gwahoddiad i ysgolion Anghenion Addysgol Arbennig yn Ynys Môn, Conwy a Gwynedd i ymuno â Chystadlaethau Bowldro Blynyddol 5x60 i Ysgolion Uwchradd ym mis Chwefror a mis Mawrth 2017. Gall hyn hefyd ychwanegu at y posibilrwydd o estyn gwahoddiad i'r gystadleuaeth beicio mynydd blynyddol a'r cystadlaethau caiacio.    

Ni fuasai'r prosiect Antur i Bawb wedi bod yn llwyddiannus heb gymorth ariannol gan Gronfa'r Loteri Fawr, CAE, Plant mewn Angen, Sefydliad Morrisons, Cronfa Côd Post y Bobl, Chwaraeon Cymru a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Os hoffech chi wybod mwy am y prosiect Antur i Bawb cysylltwch gyda'r Bartneriaeth Awyr Agored drwy ffonio 01690720167.