Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Llwyddiant Cystadleuaeth Bowldo Cynhwysol gyntaf Y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Mawrth 15, 2017

​Bu’r gystadleuaeth bowldro cynhwysol gyntaf, a drefnwyd yn ddiweddar gan y Bartneriaeth Awyr Agored ar y cyd â rhaglen 5x60 yr ysgolion a phartneriaid arall, yn llwyddiant ysgubol.

Fel rhan o brosiect Antur i Bawb y Bartneriaeth Awyr Agored, anogwyd yr ysgolion AAA i gymryd rhan yn y gystadleuaeth am y tro cyntaf ers iddi gael ei sefydlu 5 mlynedd yn ôl.

Cafodd y gystadleuaeth gefnogaeth swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru ar Ynys Môn.

‘Bu’r gystadleuaeth yn enghraifft glir o ddarpariaeth gynhwysol. Cafodd yr ysgolion AAA eu hintigreiddio i’r gystadleuaeth heb unrhyw addasiadau neu newid yn y system sgorio. Cafodd y disgyblion ychydig o gefnogaeth bellach i geisio gwella eu hyder a datrys y problemau bowldro. Mi fuasai’n esiampl dda i weithgareddau eraill ei ddilyn’

Gwelwyd  timoedd o ddisgyblion ysgolion uwchradd Ynys Môn, Conwy a Gwynedd yn cystadlu mewn rowndiau sirol cyn i’r enillwyr ymhob sir fynd yn eu blaenau i’r rownd derfynol.

Cymerodd 239 o ddisgyblion o 23 ysgol ran ar draws y tair sir.

Rhoddwyd amser penodol i’r disgyblion i gwblhau 10 problem bowldro. Roedd angen iddynt symud ar draws ac i fyny’r wal ddringo gan ddefnyddio gafaelion penodedig a heb gyffwrdd y llawr.

Roedd dringwyr o wahanol brofiadau a gallu yno. Cafwyd nifer o sylwadau cadarnhaol gan y disgyblion, gyda llawer yn dweud eu bod am barhau i ddringo’n lleol o fewn clybiau, yr ysgolion neu mewn cystadlaethau yn y dyfodol.

Gofynnodd un disgybl a oedd yn newydd i’r gamp ‘gawn ni ddod yn nôl flwyddyn nesa’? ’ tra dywedodd disgybl arall ‘Mi nes i fwynhau dringo. Roedd o’n hwyl. Fedrai’m aros i fynd eto!’

Bydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithio ag ysgolion a chlybiau lleol i annog mwy o ddisgyblion i fowldro. Llynedd, lansiwyd y Bartneriaeth Awyr Agored brosiect Antur i Bawb er mwyn ceisio codi’r nifer o gyfleoedd gweithgareddau awyr agored sydd ar gael i bobl anabl yng ngogledd orllewin Cymru.

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn elusen sydd â’r flaenoriaeth o greu Cymru egnïol, iach a chynhwysol, lle mae hamdden awyr agored yn darparu llwyfan cyffredin ar gyfer cyfranogiad, hwyl, cyflawniad  a chyflogaeth, sy’n clymu cymunedau lleol at ei gilydd, yn gwneud defnydd cynaliadwy a chreu dealltwriaeth o’r amgylchedd.

Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran yn y cystadlaethau, a’r enillwyr ymhob categori.

Merched bl. 7&8 - Ysgol David Hughes

Merched bl. 9, 10 & 11 - Ysgol Friars

Bechgyn bl. 7 & 8 - Ysgol Friars

Bechgyn bl. 9, 10, 11 - Ysgol Friars  

Hoffai tîm y Bartneriaeth Awyr Agored ddiolch i’r holl wirfoddolwyr a phawb a gymrodd ran ar y diwrnod. Bu’n ddiwrnod hynod o lwyddiannus a gobeithiwn i’r llwyddiant yma barhau am flynyddoedd i ddod. Rhaid diolch i Ganolfan Ddringo’r Beacon, Canolfan Harlech & Ardudwy a Wal Ddringo’r Indy am ganiatáu i ni ddefnyddio’u cyfleusterau. Rhaid hefyd estyn diolch arbennig i ICF am ariannu’r cystadlaethau.