Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Proffil Clwb: Clwb Canwio Amlwch

Ysgrifennwyd ar Awst 22, 2017

​Ffurfiwyd Clwb Canŵio Amlwch yn 2009, gyda chymorth y Bartneriaeth Awyr Agored, Menter Môn a Chyngor Sir Ynys Môn. Erbyn gwanwyn 2010, roedd y clwb wedi tyfu ac roedd gennym 2 gynhwysydd, nifer o geufadau a 2 canŵ agored.

Y pwyslais oedd ennill cymwysterau a magu’r profiad hollbwysig o badlo. Erbyn hyn, roedd 10 aelod yn cyfarfod yn rheolaidd, ac yn brysur yn ennill enw da o fewn yr ardal.

Yn 2011, cyflwynwyd cais i Chwaraeon Cymru  lle buom yn llwyddiannus yn ein grant i brynu ceufadau môr, offer a thrydydd canŵ agored.

Erbyn 2012, roeddem ar y môr o ddifrif - roedd nifer o aelodau wedi bod ar gyrsiau wedi’u trefnu drwy’r Bartneriaeth Awyr Agored, ac felly roeddem bellach mewn gwell sefyllfa o ran cyfrifoldeb.

Daethem hefyd yn aelod o InSport, sef sefydliad sy’n annog chwaraeon i bobl ag anableddau. Erbyn 2016 roedd gennym y wobr efydd, sy’n llwyddiant gwych ac rydym ar hyn o bryd yn gobeithio ymgeisio am y wobr arian.

Wrth i mi ysgrifennu hwn, rydym ar fin camu i mewn i Hydref 2017. Mae gennym dros 30 o aelodau ac yn aml iawn rydym yn  cael padlwyr sydd ar eu gwyliau ym Môn yn gofyn i ymuno â ni ar daith.    

Am resymau amlwg, rydym yn treulio’r rhan fwyaf o’r amser yn padlo ar y môr, ond er hyn, rydym yn cael ambell i daith yn padlo ar afonydd gogledd Cymru.

Yng ngwanwyn 2018 byddem yn cydweithio â’r RNLI ym Moelfre er mwyn i ni gael gwell dealltwriaeth o beth fysa’r RNLI yn dymuno i ni ei wneud os fysa’r gwaethaf yn digwydd ac wrth gwrs iddyn nhw hefyd gael gwell dealltwriaeth o’n gofynion ni pe baen ni angen eu cymorth nhw rhyw dro.

Fel y soniais i, mae gennym ni offer, ond hoffwn bwysleisio nad ydym yn cludo’r offer - bydd hyn i fyny i’r unigolyn i ddefnyddio rac to ar eu car neu gofyn i aelod arall o’r clwb os oes lle ar eu to nhw.

Nid ydym yn darparu dillad personol gan nad oes gennym y modd o’u golchi.

Gallwch weld ein manylion ar wefan y Bartneriaeth Awyr Agored ac ar Facebook.

Phil Edwards, Cadeirydd Clwb Canŵio Amlwch