Croeso i wefan Y Bartneriaeth Awyr Agored — Read this in English

Siarad â ni

Open
X

Wythnos Awyr Agored i Ysgolion AAA

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 12, 2017

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cymryd rôl allweddol dros y flwyddyn diwethaf wrth geisio cynyddu’r cyfleoedd i bobl gydag anableddau yn y maes awyr agored yng Ngogledd Cymru. Mae’r gweithgareddau yn amrywio o rwyfo a syrffio i ddringo a cherdded. Eleni, mae’r tîm wedi cyfuno ag Ysgol y Gogarth, Llandudno i drefnu Wythnos Awyr Agored i Ysgolion AAA yng Ngogledd Cymru gydag amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys dringo, beicio a gweithdy tân.

Cynhaliwyd yr wythnos yn  Ysgol y Gogarth gyda’u cyfleusterau arbennig gan gynnwys wal ddringo gyda theclyn addasol, cyfleusterau gweithdy tân o safon a chae astro lle cafodd y beicio ei gynnal. Gyda gwybodaeth ac arbenigedd swyddogion datblygu'r Bartneriaeth yng Nghonwy a Sir Fôn, Beicio Cymru a Thîm Hamdden Cefn Gwlad Conwy, bu’r digwyddiad yn llwyddiannus iawn.

 Cafodd pum ysgol o Gonwy, Gwynedd, Môn a Sir Ddinbych y cyfle i deithio i Landudno gyda 159 o ddisgyblion a 72 o athrawon yn cymryd rhan dros bedwar diwrnod. Y bwriad oedd rhoi’r cyfle i ddisgyblion gael cymryd rhan mewn amryw o weithgareddau corfforol yn ogystal ag annog iechyd a lles ymysg yr athrawon a disgyblion. Cafodd pum beic addasol eu benthyg diolch i Glwb Pŵer Seiclo, sef clwb beicio addasol newydd sydd wedi’i leoli ym Mhlas Menai. Mae gan y clwb wahanol feiciau gan gynnwys beicio ochr wrth ochr, cludwr cadair olwyn a threiciau. Daeth Tîm Hamdden Cefn Gwlad Conwy â’u beiciau cydbwysedd a beiciau trydanol. Bu’r rhain yn boblogaidd iawn nid yn unig â’r disgyblion, ond yr athrawon hefyd!

Dywedodd Bethan Davies, Swyddog Cynhwysol y Bartneriaeth,  “Bu’r Wythnos Awyr Agored AAA yn llwyddiant mawr gyda dwbl y nifer o ddisgyblion yn cymryd rhan na ddisgwyliwyd. Bu amrywiaeth  o weithgareddau corfforol, rhai nad ydynt efallai bob amser yn hygyrch i bawb. Mae’r cyfleusterau yn Ysgol y Gogarth o safon uchel iawn ac maent wedi gosod esiampl dda i’r ysgolion eraill a fynychodd gyda nifer o staff yn gadael gyda rhagolwg cadarnhaol ar gyfer eu hysgolion eu hunain ar gyfer y dyfodol. Rwy’n edrych ymlaen at weithio ar y digwyddiad y flwyddyn nesaf yn barod gyda phartneriaethau newydd wedi eu creu a syniadau cyffrous newydd ar y gweill er mwyn gwneud y digwyddiad hyd yn oed yn well!”

Ychwanegodd Nicola Davies, Swyddog Hwb Chwaraeon Ysgol y Gogarth “Hoffwn ddiolch i bawb a fu’n gyfrifol am drefnu a darparu’r digwyddiad llwyddiannus  yma! Dyma ddigwyddiad cyntaf o’i fath yng Ngogledd Cymru a gobeithio y bydd yn parhau a thyfu! Mae  wedi agor nifer o ddrysau i’n pobl ifanc ni  ac mae’n brawf bod yr awyr agored o fewn cyrraedd i bawb. Rydym yn edrych ymlaen at barhau ein partneriaeth ac rydym wirioneddol yn edrych ymlaen at wireddu ein cynlluniau gyda’n gilydd yn y dyfodol. Diolch eto i bawb!”