Y Bartneriaeth Awyr Agored - The Outdoor Partnership

Wythnos Awyr Agored i Ysgolion AAA

>​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cymryd rôl allweddol dros y flwyddyn diwethaf wrth geisio cynyddu’r cyfleoedd i bobl gydag anableddau yn y maes awyr agored yng Ngogledd Cymru. Mae’r gweithgareddau yn amrywio o rwyfo a syrffio i ddringo a cherdded. Eleni, mae’r tîm wedi cyfuno ag Ysgol y Gogarth, Llandudno i drefnu Wythnos Awyr Agored i Ysgolion AAA yng Ngogledd Cymru gydag amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys dringo, beicio a gweithdy tân.

Cynhaliwyd yr wythnos yn  Ysgol y Gogarth gyda’u cyfleusterau arbennig gan gynnwys wal ddringo gyda theclyn addasol, cyfleusterau gweithdy tân o safon a chae astro lle cafodd y beicio ei gynnal. Gyda gwybodaeth ac arbenigedd swyddogion datblygu'r…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 12, 2017

________________________________________________

​Sesiynau Blasu Dringo Gorffennaf yma

Beth am roi cynnig ar ddringo? Dewch draw i Wal ddringo’r Indy wythnos nesaf! Gwelwch y poster isod am fanylion

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 11, 2017

________________________________________________

Meithrin cyswllt â natur

​Hoffai SDAA Cymru / IOl Wales eich gwahodd i'w cynhadledd undydd. Yn ogystal â sgwrs gan Iolo Williams ac yna sesiwn holi gydag ef, cewch gyfle i ddysgu mwy am waith Grwpiau Siarter Awyr Agored Cymru; cyfle i weld detholiad o ffilmiau o oreuon Gŵyl Ffilmiau Mynydd Llanberis; dewis o amrywiaeth o weithdai am fanteision cysylltu gyda natur a sut gallwn feithrin y cyswllt yna yn ein hunain a'n cleientiaid yn well; ac amser dros de / coffi a chinio i edrych ar arddangosfeydd yn ein hystafelloedd arddangos. Cynigir rhai gweithdai yn Gymraeg, rhai'n ddwyieithog a rhai yn Saesneg. Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael drwy gydol y gynhadledd.

****Disgownt ar dicedi i aelodau y Bartneriaeth Awyr Agored am…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 11, 2017

________________________________________________

​Gwynedd yn Pedlo i’r Brig!

Cynhaliwyd Rownd Derfynol Beicio Mynydd Ysgolion Gogledd Cymru yn Ganolfan Awyr Agored Nant Bwlch yr Haearn ar Fehefin 16 eleni.

Roedd 60 o feicwyr mynydd brwdfrydig wedi cyrraedd rhestr gychwyn y gystadleuaeth gyda cynrychiolaeth o 6 sir Gogledd Cymru  yn bresennol (Gwynedd, Ynys Môn, Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam)

Roedd dechrau'r digwyddiad am 10:00 wedi rhoi cyfle i ddarparwyr y diwrnod - Beicio Cymru  osod cwrs sgiliau a her beic sbin, newydd ar gyfer 2017 i wneud y rownd derfynol ychydig yn fwy diddorol. 

Roedd y cwrs beicio mynydd wedi ei osod drwy drac bresennol godidog ar gyfer beicio gyda golygfeydd syfrdanol. Roedd y gystadleuaeth yn ffyrnig gyda'r holl gystadleuwyr yn edrych i bedlo eu…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 11, 2017

________________________________________________

​Prosiect newydd yng Nghymru’n annog y cyhoedd i fod yn ddiogel wrth anturio yn yr awyr agored

Bydd lansiad prosiect diogelwch awyr agored cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu’n rhannol gyda £40,000 o gyllid Llywodraeth Cymru, yn cael ei gynnal ym Mhlas Menai heddiw (dydd Mercher 5 Gorffennaf).

Bydd y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol ar gyfer Cymru, Plas Menai, yn croesawu mwy na 300 o blant ysgol ac aelodau’r cyhoedd a fydd yn ymweld â’r ganolfan i gymryd rhan yn sesiynau Nofio Diogel yr RNLI, a hefyd yn cyfarfod y gwasanaethau brys a phartneriaid chwaraeon, a fydd yn cynnig cyngor am ddiogelwch yn yr awyr agored.                     

Bydd y digwyddiad yn cynnwys lansiad Anturio Doeth Cymru, prosiect newydd cyffrous sydd wedi cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru drwy Gronfa Arloesi…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 5, 2017

________________________________________________

Yn galw ein haelodau clwb! – Oes gennych chi newyddion i ni?

Ydy’ch clwb chi wedi bod yn rhan o unrhyw ddigwyddiad neu gystadleuaeth yn ystod y misoedd diwethaf? Hoffech chi rannu unrhyw newyddion da am eich clwb neu'r aelodau?

Hoffem ni, fel rhan o’r

Bartneriaeth Awyr Agored, rannu llwyddiannau eich clwb drwy ein  e-newyddlen er mwyn hyrwyddo gweithgareddau a digwyddiadau yn yr ardal.

Os oes gennych unrhyw stori i’w rannu, cysylltwch â ni.

Gyrrwch eich storïau i lowri.hurdman@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 4, 2017

Cyrsiau

Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth. ›