Y Bartneriaeth Awyr Agored - The Outdoor Partnership

Angen Arweinydd Chwaraeon Padlo Gwirfoddol ar gyfer Gŵyl Padlo Mawddach, Gorffennaf 16eg

​Mae Gŵyl padlo Mawddach yn chwilio am Arweinydd Chwaraeon Padlo Gwirfoddol ar frys i arwain taith 10km ar y Fawddach, o Abermaw i Bwll Penmaen. 

Bydd y daith ar gyfer unigolion sydd yn newydd i badlo, sydd ag ychydig o brofiad a’u hoffer eu hunain, ond heb lawer o hyder i badlo ar forydau agored fel y Fawddach. Mae’r holl arian a godir o’r digwyddiad yn mynd at achosion da lleol a Thŷ Gobaith  .

Os allwch chi ein helpu ni, neu am fwy o fanylion, yna cysylltwch â Jon Swain jonswain@talk21.com / 01341 450314.

 

Bydd eich cefnogaeth yn cael ei gwerthfawrogi. Diolch

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

________________________________________________

Ras Ieuenctid Yr Wyddfa - Gorffennaf 15eg - Llanberis

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

________________________________________________

Cyfarfod Cyhoeddus - Clwb Antur Menai

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

________________________________________________

Diwrnod Lawnsio Pŵer Seiclo - Mehefin 10fed

​Dylai Beicio fod yn hygyrch i bawb - dyna oedd y prif nod o lansio clwb seiclo addasol newydd sydd wedi’I lleoli ym Mhlas Menai. Mae’r  clwb wedi ei sefydlu mewn partneriaeth â'r Bartneriaeth Awyr Agored, Chwaraeon Anabledd Cymru, Cyngor Gwynedd a Derwen - Tîm Integredig Plant Anabl.

Yn ystod y diwrnod lansio wnaeth dros 20 o bobl â namau a'u teuluoedd manteisio ar y cyfle i roi cynnig ar ein fflyd o 15 o beiciau addasol amrywio o feiciau ochr wrth ochr, beiciau tandem, treiciau a cludwr cadair olwyn sydd ar gyfer plant yn ogystal ag oedolion. Wedi ei ym Mhlas Menai, bydd y clwb yn defnyddio llwybr 8 y Llwybr Beicio Lôn Las Menai sy'n rhedeg o Gaernarfon i Felinheli gyda lle i fynd ymhellach.…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

________________________________________________

​Ymgyrch cenedlaethol arloesol newydd -  Diogelwch yn yr Awyr Agored

Ddydd Mercher 5ed Gorffennaf, mae Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Plas Menai, yn cynnal lansiad ymgyrch newydd arloesol a chyffrous ar lefel genedlaethol yng Nghymru – “Mwynhau’r Awyr Agored GWYCH yng Nghymru”.

Mae’r Prosiect wedi cael ei ddatblygu gan Sefydliad Twristiaeth Antur Cymru (WATO) a’r Bartneriaeth Awyr Agored (PAA) ac mae’n cael ei arwain ganddynt, gyda chefnogaeth nifer o bartneriaid allweddol o bob cwr o Gymru, gan gynnwys Timau Achub Mynydd, yr Heddlu, Tîm Achub Mynydd yr RAF, Parciau Cenedlaethol, Cyrff Rheoli Cenedlaethol, yr RNLI, Awdurdodau Lleol, Chwaraeon Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a llawer mwy sy’n…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

________________________________________________

​Gwirfoddolwr y mis- Mai 2017 - Manja Ingle - Clwb Chwaraeon Eira Gogledd Cymru.

 Mae Manja wedi bod yn gweithio’n ddiflino am 18 mis gyda chlwb ChEGC.  Mae ganddi’r dasg o chwilio a threfnu hyfforddwyr ar gyfer y sesiynau clwb. Yn aml iawn, Manja yw’r sylwebydd ar gyfer y rasys, a hi sy’n gyfrifol am y gwaith papur. Mae Manja wastad ar gael i helpu gyda’r sesiynau clwb ac mae’n sicrhau bod ymholiadau a galwadau ffôn yn cael eu hateb. Dyma wirfoddolwr sy’n haeddiannol iawn o’r wobr ar ddiwedd tymor sgïo brysur iawn i’r clwb.  

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mehefin 2, 2017

Cyrsiau

Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth. ›