Y Bartneriaeth Awyr Agored - The Outdoor Partnership

​Cyfle i Wirfoddoli i Glwb Beicio

Dewch draw i brofi beicio yng Nghanolfan Plas Menai.  Mae gennym hyfforddwyr profiadol ac offer arbenigol er mwyn gwneud beicio yn hygyrch i bawb.

Bydd amrywiaeth o feiciau ar gael i bobl gydag anableddau, eu teuluoedd a’u ffrindiau, gan  gynnwys beic ochr wrth ochr, beic tandem a chludwr cadair olwyn.

Eisiau bod yn rhan o’r clwb, yna beth am wirfoddoli?

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Awst 15, 2017

________________________________________________

Cerdded yn Uwch - Awst 2017

​Cyfle i 10 o bobl ifanc (18-24) gael cychwyn ar daith tuag at hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth yn y sector awyr agored drwy gerdded a dringo. Fel rhan o’r daith, bydd yr unigolion yn derbyn cefnogaeth gan fentor, yn cael hyfforddiant a chael cyfle i ennill Gwobrau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol. Bydd yr unigolion yn cael y cyfle i fagu’r sgiliau hanfodol i allu cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yn annibynnol ac ennill cymwysterau a fydd yn galluogi iddynt weithio yn y sector awyr agored yng ngogledd Cymru.

Bydd y rhaglen yn cynnwys cwrs o 10 wythnos yr un, ac yn cael eu rhedeg mewn prif leoliadau o fewn Gwynedd, Conwy a Môn . Bydd y rhaglen yn cynnwys cyflwyniad i gerdded…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Awst 15, 2017

________________________________________________

​Parchu’r Mynyddoedd - Medi’r 30ain 2017 -  Capel Curig (Plas y Brenin)

Ymunwch â’r Bartneriaeth Awyr Agored a Chadwch Gymru’n Daclus ar ddydd Sadwrn, Medi 30ain ym Mhlas y Brenin, Capel Curig ar ddiwrnod o lanhau a gweithgareddau awyr agored, fel rhan o ymgyrch Parchu’r Mynyddoedd (UIAA Respect the Mountains). Bwriad prosiect Parchu’r Mynyddoedd ydi codi ymwybyddiaeth o effaith gweithgarwch dynol ar y mynyddoedd. 

Yn y bore byddem yn glanhau lleoliad lleol ac ar ôl cinio bydd cyfle i chi roi cynnig ar weithgareddau gan gynnwys canŵio, padlo ar eich traed a dringo yn yr awyr agored. Mae’r diwrnod yn addas i bawb ond mae cadw lle o flaen llaw yn hanfodol.

Fel rhan o’r un digwyddiad rydym yn cydweithio â Chymdeithas Eryri i drefnu glanhau Cwm Hetiau, yn uchel…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Awst 15, 2017

________________________________________________

Hyfforddwr Gweithgaredd

Y ROCK (Hamdden Harlech & Ardudwy)

Wedi'i ei leoli yn Harlech Gwynedd,Cymru.

Cyfradd cyflog fesul awr rhwng: £ 7.50 - £ 8.50 (yn dibynnu ar gymwysterau).

Parhaol - 30 awr yr wythnos.

Mae Hamdden Harlech ac Ardudwy yn ganolfan hamdden cymunedol sy'n cynnal wal ddringo (YROCK), pwll nofio a chaffi. Eleni, rydym wedi penderfynu ehangu ein rhaglen i gynnwys gweithgareddau awyr agored, megis cerdded mynydd adringo. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ddatblygu eich gyrfa, helpu i ddatblygu ein hamrywiaeth o weithgareddau a dod yn aelod gwerthfawr o'n tîm.

Ar gyfer y rôl hon mae'n rhaid i ymgeiswyr ddal:

SPA neu CWA

Mae'r cymwysterau hyn hefyd yn well:

ML Hyfforddwr Lefel 1 BCU Cymorth lefel 1 Cymorth…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Awst 14, 2017

________________________________________________

Yn galw ein haelodau clwb! – Oes gennych chi newyddion i ni?

Ydy’ch clwb chi wedi bod yn rhan o unrhyw ddigwyddiad neu gystadleuaeth yn ystod y misoedd diwethaf? Hoffech chi rannu unrhyw newyddion da am eich clwb neu'r aelodau?

Hoffem ni, fel rhan o’r

Bartneriaeth Awyr Agored, rannu llwyddiannau eich clwb drwy ein  e-newyddlen er mwyn hyrwyddo gweithgareddau a digwyddiadau yn yr ardal.

Os oes gennych unrhyw stori i’w rannu, cysylltwch â ni.

Gyrrwch eich storïau i lowri.hurdman@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 4, 2017

Cyrsiau

Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth. ›