Y Bartneriaeth Awyr Agored - The Outdoor Partnership

Galwch draw am gyngor ar wirfoddoli pob dydd Mawrth

​Galwch draw am gefnogaeth i wirfoddoli. Bydd ein sesiynau yn parhau ar ôl gwyliau'r Pasg, sef o Ebrill y 10fed ymlaen

Rydym yn cynnal sesiynau ‘galw i mewn’ i unrhyw un yng Ngogledd Cymru sy’n awyddus i wirfoddoli i’r Bartneriaeth Awyr Agored, yn ogystal ag unigolion sydd eisoes yn gwirfoddoli ond yn dymuno derbyn mwy o gefnogaeth.

Efallai bod gwirfoddoli yn yr awyr agored yn beth hollol newydd i chi. Efallai eich bod yn ansicr ar le i gychwyn neu yn brin o hyder. Efallai eich bod angen hyfforddiant ymarferol ond ddim yn siŵr pa gymwysterau ‘da chi eu hangen.

Bydd y sesiynau yn rhoi arweiniad a chefnogaeth ar nifer o bethau gan gynnwys cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant a mentora…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mawrth 23, 2018

________________________________________________

Pecynnau aelodaeth newydd y Bartneriaeth Awyr Agored ar gyfer 2018

Dros y blynyddoedd, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cynnig amrywiaeth o fuddion i aelodau’r clybiau, gan gynnwys mynediad at gyrsiau hyfforddiant a mentora am bris gostyngol, cyngor ar gyllid a chyngor cyffredinol ar strwythur y clwb.

Ar hyn o bryd, rydym ynghanol cyflwyno strwythur aelodaeth newydd a fydd yn rhoi’r cyfle i unigolion gael ymaelodi â’r elusen, tra bydd cyfle i’r cybiau ddewis o un o dri math o becyn aelodaeth gydag amrywiaeth o fuddion.

Am fwy o wybodaeth ar sut y gallwch ddweud eich dweud ynglŷn ag arferion da o fewn gweithgareddau awyr agored yng Ngogledd Cymru, neu’n awyddus i godi proffil cyfleoedd awyr agored yn yr ardal, boed yn aelod unigol, aelod corfforedig…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mawrth 9, 2018

________________________________________________

Arolwg clybiau gweithgareddau awyr agored yng Nghymru

Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored, ar y cyd â Phrifysgol Bangor a gyda chefnogaeth y Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, yn cynnal ymchwil eang sy’n ymwneud â  gweithgareddau awyr agored yng Nghymru. Bwriad yr ymchwil yw gwella ein dealltwriaeth o ddarpariaeth gweithgareddau awyr agored yng Nghymru gan adnabod y bylchau ac awgrymu sut y gallem wella’r ddarpariaeth yma.

Mae sawl rhan i’r ymchwil yma. Ceir adolygiad o ymchwiliadau sydd eisoes yn bodoli ar fanteision y sector awyr agored yng Nghymru, a thu hwnt. Yn ogystal â hyn, bydd holiadur yn cael ei ddosbarthu i ysgolion uwchradd, clybiau a darparwyr gweithgareddau awyr agored yng Nghymru er mwyn gweld sut y gallem wella’r ddarpariaeth, drwy…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Chwefror 21, 2018

________________________________________________

Gwirfoddolwr y mis: Ionawr 2018 - ​Stephen Weake Pŵer Seiclo- Clwb Seiclo Hygyrch

Mae Steve wedi bod yn ran allweddol o waith cynllunio a sefydliad yr hwb seiclo yng Ngwynedd. Mae ganddo brofiad blaenorol o’r hyn gan ei fod eisoes wedi gweithio ar brosiectau addasol tebyg yn Lloegr.

Mae wedi chwarae rhan allweddol yn sefydliad Clwb Hygyrch Pŵer Seiclo ym Mhlas Menai. Mae ganddo ddiddordeb angerddol mewn seiclo ac mae’n bresennol ymhob sesiwn clwb, unai’n arwain reidiau neu’n cynnal a chadw’r beics.

Gyda chefnogaeth y Bartneriaeth Awyr Agored, Cyngor Gwynedd a Chwaraeon Anabledd Cymru, mae Steve wedi llwyddo i gynyddu nifer aelodaeth y clwb ac wedi recriwtio gwirfoddolwyr newydd.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Chlwb Addasol Pŵer Seiclo, neu os hoffech chi ymuno â Steve…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Chwefror 5, 2018

Cyrsiau

Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth. ›