Y Bartneriaeth Awyr Agored - The Outdoor Partnership

Llysgennad Ifanc - Abi Henderson

​Darllenwch blog Abi ar gwefan Ewch Amdani. Ymgyrch yw Ewch Amdani i'ch helpu i fod yn ferched ifanc hyderus, hapus ac iach. Rydyn ni am eich ysbrydoli heddiw i fod yn arweinwyr yfory. 

Ewch ir blog llawn yma (Saesneg yn unig)

http://www.dreambig.wales/your-life/article/14-climbing

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mai 16, 2017

________________________________________________

Gwirfoddolwr y Mis : Mai 2017 - Alan Williams

​Mae Alan yn un o aelodau cychwynnol Clwb Mynydda Môn ac mi chwaraeodd ran hanfodol yn ei sefydliad. Mae wedi bod yn drysorydd i’r clwb ers y dechrau ac oherwydd ei lygad am fanylder wrth gynnal a chadw cyllid y clwb, yn ogystal â’i lwyddiant wrth ymgeisio am wahanol grantiau, mae’r clwb yn parhau i ffynnu. Bu Alan yn ddringwr brwdfrydig yn ei ieuenctid, ac yn dilyn cyfnod i ffwrdd, mae bellach wedi ail-afael yn y gamp. Mae ei arddull tawel a digynnwrf, a’i brofiad eang, yn annog aelodau llai profiadol i wthio’u hunain a chyrraedd eu potensial.

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

________________________________________________

Clybiau Awyr Agored Gogledd Cymru

​Rydym ynghanol diweddaru’r brif wybodaeth sydd gennym ar ein hadran clybiau, gan gynnwys cyfeiriad gwefan, tudalennau cyfryngau cymdeithasol a gwybodaeth berthnasol eraill.

Edrychwch ar y wybodaeth sydd gennym ar hyn o bryd ar gyfer eich clwb chi a gadewch i ni wybod os ydi’r wybodaeth yn gywir neu os oes unrhyw beth angen ei newid.  

Dilynwch y ddolen yma i fynd i’r adran clybiau o’n gwefan http://partneriaeth-awyr-agored.co.uk/cy/clwb/holl/ 

Cliciwch ar y ddolen yma   a chwblhau’r ffurflen gyda’r wybodaeth gywir. Os ydych yn cael unrhyw drafferth wrth agor y ffurflen ar-lein, cysylltwch â mi ac mi wnâi yrru fersiwn Word atoch.

Gofynnwn i chi gwblhau’r ffurflen erbyn y 1af o…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

________________________________________________

​Gwobrau Busnesau Conwy 2017

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn cefnogi clybiau gweithgareddau awyr agored a’u gwirfoddolwyr ers dros 10 mlynedd bellach. Dros y saith mlynedd diwethaf rydym wedi bod yn cefnogi unigolion sy’n ddi-waith drwy gynnig rhaglenni mentora iddynt, gyda’r bwriad o wella’u hiechyd, lles, hyder a’u hysgogiad, gan roi’r sgiliau, profiad a chymwysterau iddynt gael cyflogaeth o fewn y sector awyr agored.

Mae’n braf gennym gyhoeddi ein bod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer categori Cynnwys Cymunedau yng Ngwobrau Busnesau Conwy 2017 ddydd Gwener yma. 

Dymunwch bob lwc i ni!

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

________________________________________________

Angen Arweinydd Chwaraeon Padlo Gwirfoddol ar gyfer Gŵyl Padlo Mawddach

​Mae GPM yn chwilio am wirfoddolwr i arwain padl tywys yn yr ŵyl. Bydd y daith dros 10km o Abermaw i fyny’r Fawddach i Bwll Penmaen gan orffen yng ngwesty George III. Dyma un o aberoedd gorau yn y wlad i badlo.

Dydd Sul, Gorffennaf 16eg yn Abermaw

Bydd angen i’r arweinydd gwirfoddol fod yn gymwys ac â’r cymwysterau priodol a phrofiad o aberoedd llanw.

Bydd y daith ar gyfer unigolion sydd yn newydd i badlo, sydd ag ychydig o brofiad a’u hoffer eu hunain, ond heb lawer o hyder i badlo ar forydau agored fel y Fawddach.   

Os ydych yn awyddus i arwain y daith, yna cysylltwch â Jon Swain o Glwb Hwylio Meirionydd / Merioneth Yacht Club jonswain@talk21.com

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

________________________________________________

Cwrs Cymorth Cyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg mis Mehefin yma

​Os oes unrhyw aelod clwb yn chwilio am gwrs cymorth cyntaf REC trwy gyfrwng y Gymraeg, cysylltwch â ni. Rydym yn bwriadu rhedeg cwrs ar y 10fed a’r 11eg o Fehefin 2017. Cysylltwch â simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk i fynegi eich diddordeb.

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

Cyrsiau

Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth. ›