Y Bartneriaeth Awyr Agored - The Outdoor Partnership

​Lara Frith Williams :Fy mhrofiad i gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored.

Mi glywais am y Bartneriaeth Awyr Agored am y tro cyntaf wrth siarad gyda hyfforddwr dringo yng Nghaernarfon yn ystod Hydref 2016. Mi ro’n i’n ysu i ddechrau gyrfa fel arweinydd mynydd, ond gan fy mod yn rhiant sengl i bedwar o blant, yn ogystal â bod yn ddi-waith, roedd ceisio hel fy mhres i dalu am yr hyfforddiant a’r asesiad bron yn amhosib.

Mi gysylltais ag Owain Williams, a gan fy mod yn hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, mi gefais le ar gwrs dros gyfnod o ddeg wythnos. Roeddem yn cyfarfod ddwywaith yr wythnos ac yn ystod y cyfnod yma mi ddysgais am ddarllen map yn gywir, defnyddio cwmpawd a dysgu am y sgiliau o gyfri camau ac amseru.

O fewn yr wythnosau cyntaf roedd fy hyder wedi codi ac erbyn y…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Medi 12, 2017

________________________________________________

Meithrin cyswllt â natur

​Hoffai SDAA Cymru / IOl Wales eich gwahodd i'w cynhadledd undydd. Yn ogystal â sgwrs gan Iolo Williams ac yna sesiwn holi gydag ef, cewch gyfle i ddysgu mwy am waith Grwpiau Siarter Awyr Agored Cymru; cyfle i weld detholiad o ffilmiau o oreuon Gŵyl Ffilmiau Mynydd Llanberis; dewis o amrywiaeth o weithdai am fanteision cysylltu gyda natur a sut gallwn feithrin y cyswllt yna yn ein hunain a'n cleientiaid yn well; ac amser dros de / coffi a chinio i edrych ar arddangosfeydd yn ein hystafelloedd arddangos. Cynigir rhai gweithdai yn Gymraeg, rhai'n ddwyieithog a rhai yn Saesneg. Bydd cyfieithu ar y pryd ar gael drwy gydol y gynhadledd.

****Disgownt ar dicedi i aelodau y Bartneriaeth Awyr Agored am…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Medi 11, 2017

________________________________________________

​Tasg Glanhau - Cwm Hetiau

Ar ddydd Sadwrn, Medi’r 30ain, bydd Cymdeithas Eryri a’r Bartneriaeth Awyr Agored yn uno i lanhau un o gymoedd uchaf yr Wyddfa, sef Cwm Hetiau. Bydd y dydd yn cael ei arwain gan Rob Collister (Cymdeithas Eryri ac arweinydd mynyddoedd IMFGA) gan ddechrau o font Blaen y Nant ym mwlch Llanberis (SH 62268 56956), a dylid gorffen erbyn 4yp. Mae llefydd parcio yn brin ym mwlch Llanberis felly efallai bydd angen i chi rannu car neu ddefnyddio trafnidiaeth arall. Bydd angen i’r unigolion ddod ag offer cerdded, pecyn bwyd a bod yn gorfforol ffit ar gyfer diwrnod ar y mynydd.

Os oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch â Simon Jones ar simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk neu ffoniwch 01690 720169.

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Medi 4, 2017

________________________________________________

​Parchu’r Mynyddoedd - Medi’r 30ain 2017 -  Capel Curig (Plas y Brenin)

Ymunwch â’r Bartneriaeth Awyr Agored a Chadwch Gymru’n Daclus ar ddydd Sadwrn, Medi 30ain ym Mhlas y Brenin, Capel Curig ar ddiwrnod o lanhau a gweithgareddau awyr agored, fel rhan o ymgyrch Parchu’r Mynyddoedd (UIAA Respect the Mountains). 

http://theuiaa.org/the-uiaa-mountain-sustainability/respect-the-mountains/

Bwriad prosiect Parchu’r Mynyddoedd ydi codi ymwybyddiaeth o effaith gweithgarwch dynol ar y mynyddoedd. 

Yn y bore byddem yn glanhau lleoliad lleol ac ar ôl cinio bydd cyfle i chi roi cynnig ar weithgareddau gan gynnwys canŵio, padlo ar eich traed a dringo yn yr awyr agored. Mae’r diwrnod yn addas i bawb ond mae cadw lle o flaen llaw yn hanfodol.

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Medi 4, 2017

________________________________________________

​Gŵyl Awyr Agored a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Bartneriaeth Awyr Agored

Medi’r 23ain 2017 ym Mhlas y Brenin, Capel Curig

Mae’r ŵyl yn agored i wirfoddolwyr ac aelodau’r clybiau sy’n aelod o’r Bartneriaeth Awyr Agored.

Bydd cyfle i gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau awyr agored a redir yn gwbl gan wirfoddolwyr. Mae modd i aelodau a gwirfoddolwyr y clybiau ddewis o nifer o weithgareddau - ar y dŵr ac ar y tir, felly mae’n gyfle gwych i roi cynnig ar weithgaredd neu ddysgu sgil newydd.

Mae tair rhan i’r diwrnod; sesiwn y bore, sesiwn y prynhawn a’r digwyddiadau gyda’r nos gan gynnwys barbeciw a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Bartneriaeth Awyr Agored.

Gan mai dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael, gofynnwn i chi gadw’ch  lle ar y sesiynau y byddwch…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Awst 29, 2017

________________________________________________

Calendr Addysg Hyfforddiant 2017.Dyddiadau newydd wedi’u hychwanegu!

Mae nifer o gyrsiau awyr agored ar gael mis  Medi a Hydref yma 

Mae nifer o lwybrau y gallwch eu cymryd neu gymwysterau y gallwch eu hennill i fod yn hyfforddwr cymwys o fewn y sector awyr agored.

Mae gennym Galendr Addysg Hyfforddiant ar-lein lle bydd cyrsiau sydd i’w ddod yn cael eu rhestru. Dilynwch y linc i’r calendr yma

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Simon ar simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk 

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Awst 23, 2017

Cyrsiau

Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth. ›