Y Bartneriaeth Awyr Agored - The Outdoor Partnership

Cynllun Ceidwaid Ifainc: Ymgeisiwch heddiw!

Chwilio am sialens newydd? 

Awyddus i ddysgu sgiliau newydd?

Os felly, gall y  Cynllun Ceidwaid ifainc fod y peth i chi

Dyddiad Cau, Ebrill 21ain 2017

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2017

________________________________________________

Hyfforddiant ar Gynnwys Pobl Anabl mis Ebrill yma

Gwelwch y poster am fanylion

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2017

________________________________________________

Dewch i gerdded neu ddringo, gan ddysgu mwy am Barc Cenedlaethol Eryri!

Ymunwch â'r Bartneriaeth Awyr Agored ar ein rhaglen Cerdded yn Uwch

*Ardaloedd Blaenau Ffestiniog a Chonwy

Ardal Conwy: Cychwyn 4ydd Mai

Ardal Blaenau Ffestiniog: Cychwyn 5ed o Fai

Rhaglen 10 wythnos (I'r rhai sy'n ddi-waith ac rhwng 18-24 oed)

Y bwriad ydi cynnal rhaglen cerdded mynyddoedd a fydd yn rhoi’r cyfle i chi ddysgu’r sgiliau mynydda ymarferol, ehangu’ch gwybodaeth o’r amgylchedd mynyddig, gwella’ch ffitrwydd, hyder a lles, a’ch ysgogi i fyw bywyd mewn ffordd iachach.

·         Cerdded ym Mharc Cenedlaethol Eryri

·         Sesiynau dringo dan do

·         Ymweld â chanolfannau awyr agored a chyfarfod â hyfforddwyr awyr agored proffesiynol

·         Cwrs Cymorth…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2017

________________________________________________

Disgyblion o Fôn wedi mwynhau taith bythgofiadwy

Treuliodd disgyblion o Fôn wythnos wych yn Alpau’r Swistir i ddysgu sut i sgïo yn ddiweddar.

Roedd y grŵp, rhwng 10 ac 11 mlwydd oed, o Ysgol y Parc, Caergybi, wedi ymuno gyda Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored y Cyngor Sir, Ceri Jones, am gwrs sgïo wythnos yng Nghanolfan Goldtest yn Y Swistir.

Roedd y cwrs yn gyfle i blant Môn brofi gweithgaredd chwaraeon cyffrous oedd yn hyrwyddo ffordd o fyw iach a gweithgar, annibyniaeth a sgiliau arweinyddiaeth.

Dywedodd Ceri, “Roeddem yn falch o weld disgyblion Ysgol y Parc ymysg y rhai cyntaf i dreialu’r fenter newydd yn ardal sgïo ryngwladol mwya’r byd. Roedd y daith yn llwyddiant mawr a rhoddodd cyfle i’r disgyblion gymryd rhan mewn…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Ebrill 10, 2017

________________________________________________

Dysgu Sgïo yng Nghanolfan Sgïo Llandudno

​I gefnogi cwrs Sgïo Alpaidd Ysgolion Cynradd Ynys Môn, mae Canolfan Sgïo Llandudno yn cynnig pris gostyngol ar wersi Sgïo i Ddechreuwyr ar gyfer plant Ynys Môn rhwng 7 - 11, a’u teuluoedd (brawd neu chwaer hŷn, rhiant neu warchodwr).

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Ebrill 10, 2017

________________________________________________

Gwirfoddolwr y Mis: Mawrth 2017

​Simon Owen - Clwb Rhwyfo Môr Conwy

Mae Simon Owen yn un o sefydlwyr Clwb Rhwyfo Môr Conwy. Mi dderbyniodd y clwb y wobr Clwb Cymunedol y Flwyddyn ddwy flynedd yn ôl ac maent bellach wedi cyrraedd lefel arian Insport.

Mae Simon yn rhoi’i holl ymdrech  ac oriau o waith yn y cefndir i sicrhau bod y clwb yn rhedeg yn esmwyth gan ofalu bod y rhwyfwyr yn ddiogel ac yn cael digon o hwyl ar y dŵr, yn ogystal â rhedeg y sesiynau wythnosol.

Mae sicrhau bod y clwb yn un hollgynhwysol yn un o’u prif amcanion ac mae Simon wedi cynllunio a chreu addasiad i gychod rhwyfo Celtaidd er mwyn eu gwneud yn fwy addas i bara-rwyfwyr. Mae’n berson gwbl anhunanol ac yn aml iawn mae’n barod i dynnu allan o rasys…

Mwy ›
Ysgrifennwyd ar Ebrill 6, 2017

Cyrsiau

Ewch i'r wefan am fwy o wybodaeth. ›