Abigail Henderson

Enw : Abigail Henderson

Oed : 18

Addysg : St.Gerards, Bangor & Ysgol Friars, Bangor (Lefel A)

Camp : Dringo

Clwb : Clwb Antur Môn & Academi Ddringo Ieuenctid Gogledd Cymru

Llwyddiannau hyd yn hyn :

  • Clogfeinwraig Benywaidd 1af yng Nghymru
  • 5ed- Cwpan Clogfeini Ieuenctid Depot
  • 6ed- Pencampwriaeth Dringo yn Iwerddon

Dechreuodd Abi ddringo gyda’i thad a’i brawd pan oedd hi’n ifanc iawn. Mi roedd hi’n benderfynol o fod yn well na’i brawd ac felly mi weithiodd yn galed iawn i wireddu hyn. Mi ymunodd â’r clwb yn yr ysgol gynradd ac yna mi ymunodd â Chlwb Antur Môn cyn cael ei dewis i Academi Ddringo Ieuenctid Gogledd Cymru.

Mi ddechreuodd gystadlu mewn cystadlaethau bach lleol ac mi roedd hi’n mwynhau hyn yn arw. Yn dilyn dipyn o lwyddiant yn y cystadlaethau lleol mi benderfynodd gystadlu mewn cystadlaethau mwy o amgylch y DU. Roedd hyn yn gam mawr o’r hyn yr oedd hi wedi arfer ond roedd y wefr o wylio rownd derfynol cystadleuaeth y merched yn ei hysbrydoli i gyrraedd y lefel yma rhyw ddiwrnod. Trwy’r cystadlaethau mwy yma, cafodd Abi ei dewis i hyfforddi gydag academi ddringo a bu hyn yn hwb mawr i’w hyder.

Daeth ei ffeinal gyntaf hi pan oedd hi’n 15 a bu’n cystadlu yn erbyn rhai o oreuon y byd, gan gynnwys Shauna Coxey (Pencampwraig bowldro’r byd). Roedd hi’n nerfus iawn ond ar ôl cwblhau’r tair dringfa o flaen y gynulleidfa , mi roedd hi wedi’i bachu a methu aros i wneud o eto!

Dysgodd Abi’r rhan fwyaf o’i sgiliau ar wal ddringo dan do ond ar ôl dipyn mi roedd hi’n gallu defnyddio’r sgiliau yma i ddringo yn yr awyr agored. Mae wedi dringo mewn rhai o’r ardaloedd dringo gorau yn y byd, ond mae rhai o’i goreuon yn cynnwys Fontainebleu yn Ffrainc, Tŷ Ddewi yn Sir Benfro a Chromlech ym Mwlch Llanberis.

Pan nad yw Abi yn dringo, mae hi’n mwynhau gymnasteg, trampolinio, sgïo, nofio a cherdded mynyddoedd - unrhyw beth a phopeth sy’n ymwneud â’r awyr agored!

Nid yw 2018 wedi bod y flwyddyn orau i Abi gan fod anaf wedi ei rhwystro i gystadlu a hyfforddi. Yn dilyn toriad i’w throed a llawdriniaeth ar ei llaw, mae wedi bod yn flwyddyn anodd a rhwystrol iddi ond mae ei dyhead o fynd yn ôl i ddringo yn fwy nac erioed!

Abi yw’r person cyntaf i argymell dringo i unrhyw un ac ein hatgoffa bod pawb yn gorfod dechrau yn rhywle, felly rhowch gynnig arni! ‘Run peth ac unrhyw gamp arall, mae Abi yn credu’r mwyaf mae hi’n dringo, y gora’ mae’n mynd. Mae’r gallu i fynd i’w wal lleol a chael cyfarfod ei ffrindiau yno yn ei hysgogi gan ei bod yn teimlo fel rhan o dîm sy’n ymdrechu i wella.

Hoffai Abi ddiolch i’r hyfforddwr, Frazer Ball, am ei helpu hi i gyrraedd y lefel yma. Mae ei rhieni a’i ffrindiau hefyd wedi chwarae rôl bwysig yn ei llwyddiant trwy ei chefnogi, ei gyrru i’w sesiynau hyfforddi a chystadlaethau, ond hoffai ddiolch yn arbennig i’w thad am yr holl oriau o belaio! Hoffai hefyd ddiolch i Lions International , Beaumaris Menai Aethwy Lions, Wal Ddringo’r Indy, Wal Ddringo’r Beacon a DMM em eu cefnogaeth barhaus.

Pob lwc yn y dyfodol gan bawb o’r Bartneriaeth Awyr Agored!