Corinna Parry

Enw : Corinna Parry

Oedran : 34

Addysg / Cymwysterau : TGAU/ AVCE mewn Teithio a Thwristiaeth / Lefel 1 UKCC Pêl Rwyd

Swydd: Gweinyddwr / Gwasanaethau Cwsmer gyda Mountain Training

Merched! Cymrwch gyngor Corinna Parry ac “ewch allan”, ni fyddech yn gwybod pa mor hoff o unrhyw chwaraeon y byddwch oni bai eich bod yn rhoi cynnig arni.

Treuliodd Corinna ei blynyddoedd cynnar ym Maesgeirchen. Mae hi wedi parhau i fyw a gweithio yng Ngogledd Cymru ac mae newydd gyrraedd ei charreg filltir o weithio 10 mlynedd gyda chwmni mynydda, Mountain Training. Er ei bod bellach yn treulio rhan helaeth o’i hamser tu ôl i ddesg, mae hi’n byw bywyd heini gan chwarae nifer o chwaraeon a phob amser yn awyddus i roi cynnig ar bethau newydd. Yn ei hamser rhydd mae Corinna yn gwirfoddoli fel hyfforddwraig gynorthwyol gyda llwybrau Perfformiad (dan 21) a Datblygiad (dan 17) Pêl Rwyd Cymru yng ngogledd orllewin Cymru. Mae hi hefyd yn hyfforddi Hwb Pêl Rwyd Conwy dan 15 ac yn rhedeg sesiynau o dro i dro.

Mae’r rhan fwyaf o’r chwaraeon mae Corinna wedi profi hyd yma wedi bod yn beth fuasech yn eu hystyried fel chwaraeon traddodiadol, tan rŵan. Gadawodd ei man diogel a rhoi cynnig ar rywbeth oedd yn hollol newydd iddi - mi ymunodd â rhaglen Antur y Ferch Hon y Bartneriaeth Awyr Agored ac ers hynny mae wedi cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau fel dringo, padlfyrddio a syrffio. Dyma dri pheth yr oedd hi fyth yn meddwl y byddai erioed yn eu profi heb sôn am eu mwynhau gymaint.

‘Ni feddyliais erioed y buaswn yn mwynhau dringo! Mae gennyf ofn uchder, ond wedi ychydig o wythnosau yn crynu a gwthio fy hun, mi gyrhaeddais y top! Ro’n i’n falch iawn o’r hyn yr oeddwn wedi’i gyflawni. Bydd camp newydd yn rhoi rhyw ymdeimlad o lwyddiant i chi gan roi rhyw fath o uchelgais neu amcan i chi weithio tuag ato.’

Gyda phadlfyrddio, daeth her newydd, sef ceisio peidio disgyn i’r dŵr! Bu’r daith i sefyll ar y bwrdd yn cynnwys meithrin hyder a chydbwysedd craidd, ond deuddeg sesiwn yn ddiweddarach, mae Corinna bellach yn gweithio tuag at ei hasesiad Lefel 1 UKCC a fydd hyn yn ei galluogi i ddysgu eraill am y gweithgaredd cymdeithasol yma ac annog mwy o ferched i fynd allan a cheisio rhywbeth newydd.

Efallai na fyddai Corinna wedi camu allan o’i man diogel os na fuasai’r grŵp wedi bod yn un ar gyfer merched yn unig. Teimlodd ei bod o dan lai o bwysau, a bu’r merched yn ysbrydoli a chefnogi ei gilydd yn wythnosol, gan ddathlu llwyddiannau ei gilydd wedi iddynt lwyddo mewn gwahanol lwybrau dringo.

‘Mae cymryd rhan yn y gweithgareddau yma wedi rhoi’r hyder i mi fynd allan a thrio gwahanol weithgareddau. Daeth â mi allan o ’nghylch cyffredin o chwaraeon, ac wedi rhoi’r cyfle i mi roi cynnig ar bethau na fuaswn i fyth wedi’u hystyried yn y gorffennol. Mae fy ffitrwydd wedi gwella a ’dwi bellach yn barod i drio unrhyw beth newydd’.

‘Mi fyswn i’n argymell i unrhyw un sy’n ystyried cymryd rhan mewn gweithgaredd newydd i fynd amdani. ‘Da chi fyth yn mynd i wybod beth fydd yn eich ysbrydoli oni bai eich bod yn rhoi cynnig arni. Os fedrwn i annog un person i fynd allan, dwi’n gwybod fy mod wedi gwneud gwaith gwych!’

Ymunwch â Corinna a rhowch gynnig ar weithgaredd newydd drwy ymuno â thudalen Facebook Antur y Ferch Hon lle bydd gweithgareddau a gwahanol gyfleoedd yng Ngogledd Cymru yn cael eu rhannu.