Dwynwen Evans

Enw : Dwynwen Evans

Oed : 25

Addysg : Ysgol Uwchradd Dyffryn Teifi, BA Addysg Awyr Agored Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Swydd : Hyfforddwraig Awyr Agored

Cyflogaeth Blaenorol : Urdd Gobaith Cymru, Cardigan Bay Watersports, St David’s College, Conway Centre

Pwy feddylie buasai ysgrifennu erthygl am fy mhrofiadau yn y maes awyr agored mor anodd?! Mae adlewyrchu dros yr 8 mlynedd diwethaf wedi bod yn brofiad bositif am fy mod yn medru gweld faint rwy ‘di newid mewn cyfnod mor byr. Dyw 8 mlynedd ddim yn amser hir iawn ond mae’r cyfnod penodol rhwng bod yn 17 a 25 mlwydd oed yn gyfnod hanfodol bwysig i ddatblygiad unigolion.

Yn ferch dawel o Dalgarreg (ger Aberaeron) doeddwn i byth wedi bod yn un i daflu’n hun mewn i ymarfer corff. Roeddwn yn gwneud pob esgus posib i ddod allan o wersi addysg gorfforol yn yr ysgol a pan oeddwn i yn cymeryd rhan roeddwn yn creu hunlle’ i’n hathrawes Mrs. Wilson. Dwi byth wedi bod yn berson hyderus iawn ac yn poeni beth yw barn eraill ohonof. Ond camwch ymlaen 8 mlynedd ac rydw i ar lefel hollol wahanol yn camu o ddydd i ddydd gyda gobeithion am y dyfodol.

Yn 17 mlwydd oed dechreuais wirfoddoli i Adran yr Urdd leol, a sylwais fod gennyf ddipyn o naws ar weithio a siarad gyda phlant. Roedd yn waith hawdd. Yn fuan dechreuais weithio yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog yn achlysurol. Pan oeddwn i ddim yn yr ysgol roeddwn i yn gweithio, ond doedd e ddim yn swydd arferol. O’dd y swydd yma yn wahanol. Doedd y gwaith ddim yn teimlo fel gwaith. Roedd e’n waith blinedig – yn gorfforol a’n feddyliol, ond roedd e’n waith gwerth chweil.

Yn yr ail flwyddyn o’r chweched daeth fy nghyfnod i lenwi ffurflen UCAS er mwyn ymgeisio am le mewn prifysgolion. Yn fy llygaid i roeddwn i wedi taro’r jacpot gyda’n swydd yn barod felly doedd dim pwynt ond roedd dal rhaid paratoi am y dyfodol. Ymgeisiais am 5 prifysgol am gyrsiau addysg gynradd a derbynniais le ym mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Roedd gwneud y penderfyniad i ohirio’r cwrs yn un anodd, ond credaf o hyd taw’r peth gorau ydoedd.

Yn y flwyddyn wedi gorffen yr ysgol drefnais i daith gerdded i godi arian at ward y galon yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth wedi i’n nhadcu (taid) wario hyd at dair wythnos yn eu dwylo cyfeillgar a chymwys. Roedd y daith yn 32 milltir ar hyd llwybr arfordir Ceredigion a gymrodd 14 awr i’w gerdded gyda 10 ffrind i’r teulu. Hwn oedd fy nghyflawniad di-academaidd gyntaf. Roedd yn deimlad anhygoel. Gallu codi arian at achos agos i’ng nghalon a mwynhau’r broses. Roeddwn i methu â gweld hynny ar y pryd ond dyma oedd ddechrau’r ‘bug’. Roedd profi teulu a ffrindiau yn anghywir wedi iddynt ddangos ansicrwydd yn fy ngallu i orffen y daith yn beth da i’n hunan hyder i a dechreuais ddisgwyl mwy wrth yn hun.

Penderfynais gyfnewid fy nghwrs addysg gynradd i gwrs addysg awyr agored gydag ysbrydoliaeth wrth nifer o bobl, ond yn bennaf fy nghyd-weithwyr yn Llangrannog. Dyma beth ddechreuodd fy ngyrfa i. Wedi ceisio am ambell i gynllun hyfforddai yn y gogledd tra ar fy mlwyddyn o feddwl a chael fy ngwrthod am fod gennyf ddiffyg profiad roeddwn yn methu gweld dyfodol i’n hun tu allan i Langrannog. Doedd hyn ddim yn fy mhoeni lawer am i fi fwynhau’r swydd cymaint ond er mwyn symud ymhellach o fewn yr Urdd, roeddwn yn rhagweld yr angen o gael profiad ychwanegol.

Roedd fy nhair blynedd ym Mhrifysgol y Drindod, yn dysgu oddi wrth ddarlithwyr fyd adnabyddus yn sylfaen arbennig i yrfa yn y maes awyr agored. Dysgais am seicoleg, hyfforddiant a theoriau rydw i’n dal i’w profi yn fy ngwaith. Ar ôl mis ar y cwrs, sylwes i fod gan bawb eu profiad a finne… dim, oni bai am gerdded y llwybr arfordir a 3 mlynedd yn gweithio yn Llangrannog. Soniais i am fy mhryder wrth un o’n darlithwyr Bill Beynon a’i ateb oedd “you don’t realise your own potential, for the last month there have been 24 leaders in one room but you’re the one they all listen to.”

Wedi graddio ges i gynnig swydd yng nghanolfan hwylio yng Nghei Newydd ac ar ôl pum mlynedd roedd yn bryd rhoi’n swydd yng Ngwersyll Llangrannog yn ôl. Roedd hyn yn benderfyniad anodd iawn. Doeddwn i methu hwylio, ond cymerais y swydd ar yr addewid fydd y pennaeth yn dysgu fi i hwylio tra’n gweithio. Roedd y swydd yn un dymhorol dros yr haf, fel nifer o swyddi yn y maes ond pan ddaw diwedd y cytundeb cynnigwyd cyllid i fi gan y ‘Reardon Smith Nautical Trust’ yn Ne Cymru i symud i’r gogledd er mwyn neud cwrs 16 wythnos ym Mhlas Menai, Caernarfon. 16 wythnos i ddysgu padlo, gwyntsyrffio a hwylio. Roedd yn gwrs dwys. Ond roedd yn ddigon o amser i fi syrthio mewn cariad gyda Gogledd Cymru. Roedd yr hyfforddiant a chefnogaeth derbynniais ym Mhlas Menai yn ail i ddim a dwi’n dal i gadw perthynas agos gyda’r ffrindiau wnes i yno.

Drwy fod ym Mhlas Menai ges i gynnig swydd yn St. David’s College, ysgol breifat ger Llandudno am 6 mis. Fydd yr ysgol yma a’i ffordd o wahodd pobl mewn i’w teulu estynedig wastad yn agos i nghalon i. Cefais brofiadau drwy gynorthwyo ar alldeithiau i Sweden a’r Eidal a gweithio ar lefel wahanol gyda disgyblion oedd gydag anghenion dysgu amrywiol a phroblemau iechyd meddwl. Rydw i’n dal i ymweld gyda’r ysgol a’i ddisgyblion yn aml iawn am i fi deimlo fel rhan o’r teulu sydd yno. Drwy’n amser yn gweithio i’r ysgol cymrais fy asesiad cyntaf o fewn y Mountain Training Association.

Drwy gyd-weithiwr yn St David’s College wnes i gael cynnig swydd hyfforddai (rhywbeth ges i’n troi lawr o sawl flwyddyn yn ôl) yng nghanolfan Conway yn Llanfairpwll. Mae’n gynllun dwy flynedd a dwi’n dod i’w derfyn yn haf 2017. Oddi ar i fi gychwyn yng nghanolfan Conway rydw i wedi gweithio at a derbyn fy nhrwydded bws mini, Summer Mountain Leader, Single Pitch Award, UKCC Level 2 paddlesport coach a Senior Dinghy Instructor. Yn y ddwy flynedd ddiwetha’ mae’n hunan hyder i wedi cynyddu’n aruthrol oherwydd y gefnogaeth ac ysbryd mae’r ganolfan wedi ei gynnig.

Dydw i dal ddim yn gwybod ym mhle byddai mewn blwyddyn ond mae ‘na un beth yn sicr mae’r profiadau yr ydw i wedi eu derbyn wedi dysgu i fi. Gyda bach o gefnogaeth a hwp yn y cyfeiriad iawn fedrai unrhyw un wneud unrhywbeth. Mae wedi bod yn broses hir. Mae’r profiadau uchod yn ddetholiad bras iawn o’ng ngyrfa i cyn belled. Rydw i wedi cwrdd a niferoedd o bobl ysbrydoliedig, wedi gwneud ffrindiau hyd oes a wedi cael cynnig cyfleoedd unigryw. Rydw i wedi cael fy nyddiau da ac anodd fel pawb arall. Rydw i wedi cael anafiadau amrywiol, lwc ac anlwc ond mae pob swydd rydw i wedi derbyn oddi ar fod yn Llangrannog wedi dod drwy gwneud cysylltiadau da.

Wrth edrych nol ar y ferch wnaeth gychwyn weithio i wersyll yr Urdd, Llangrannog yn poeni’n arw am barn pawb ohoni, y ferch wnaeth grio drwy gofrestru I’r prifysgol am iddi ofn methu’r cwrs, y ferch wnaeth symud i’r gogledd yn chwilio am yrfa am fod ei rhieni wedi gobeithio iddi fod yn athrawes neu’n gyfrifydd, y ferch waneth gymeryd ei hyfforddiant mountain leader a single pitch award tra’n y prifysgol gan fod yn benderfynnol ni fyddai byth yn ddigon da i gael ei hasesu, rydw i’n teimlo’n falch am y profiadau sydd wedi ngwneud i’r person yr ydw i heddiw. Rydw i’n falch o’r cysylltiadau rydw i wedi’i neud a’r ysbrydoliaeth maent wedi eu rhoi i fi. Ond fwy na dim rydw i’n falch o fod yn ran o’r maes awyr agored a hoffen i helpu pobl eraill yn yr un modd mae pobl wedi rhoi gyrfa i fi. Rydw i’n hyfforddwraig awyr agored ac rydw i’n trio annog pobl eraill i drio rhywbeth gwahanol, dim swydd yw e i fi ond ffordd o fyw.

Dwi dal mewn cariad gyda Gogledd Cymru a phopeth sydd ar gael yma a ddim yn bwriadu symud nol i’r gorllewin am y dyfodol rhagweladwy. Tair mlynedd lawr y linell a dwi bellach yn cychwyn dod i arfer gydag acenion y gogledd, o’r diwedd!