Hannah Hughes

Mae Hannah wedi bod yn gweithio fel Swyddog Chwaraeon am Oes i adran Cymunedau’n Iach, Cyngor Gwynedd ers bron i flwyddyn bellach. Fel rhan o’i swydd mae Hannah yn cydweithio gydag ysgolion, clybiau a digwyddiadau er mwyn darparu ystod eang o raglenni chwaraeon a gweithgareddau corfforol cynhwysol. Cyn hynny cyflawnodd Hannah gwrs hyfforddai gyda Chanolfan Awyr Agored Arete yn Llanrug. Rhoddodd y rhaglen yma o 12 mis brofiad amhrisiadwy iddi o weithio yn y sector awyr agored. Roedd hi’n cysgodi hyfforddwyr profiadol mewn gweithgareddau sy’n amrywio o fordiro i gyfeiriannu gan ddysgu a meithrin sgiliau hyfforddi gan y staff profiadol. Yn ystod ei hamser gydag Arete, llwyddodd Hannah i ennill nifer o gymwysterau hyfforddi gan gynnwys ei Gwobr Arweinydd Mynydd a’i Gwobr Arweinydd Mwyngloddiau ac mae hi wedi cofrestru ar gyfer ei hasesiad Gwobr Dringen Sengl. Gan fod ganddi’r cymwysterau hyn mi roedd yn gymwys i arwain sesiynau a magu profiad gwerthfawr iawn cyn iddi ddechrau fel hyfforddwraig lawrydd erbyn diwedd y rhaglen.

Fe ddechreuodd taith Hannah yn y sector awyr agored gydag enwebiad anhysbys i gymryd rhan yn y rhaglen deledu ‘Ar y Dibyn.’ Hyd heddiw dydy hi ddim yn gwybod pwy wnaeth ei henwebu. Roedd sawl her wahanol yn y rhaglen oedd yn canolbwyntio ar weithgareddau antur awyr agored gan gynnwys abseilio lawr ochr Castell Caernarfon - rhywbeth oedd yn estron iawn i Hannah. Er bod Hannah wedi byw yng Nghaeathro erioed, sy’n dafliad carreg o Barc Cenedlaethol Eryri - safle enwog am weithgareddau antur awyr agored - ei hunig brofiad o’r antur hwn oedd dringo’r Wyddfa pan oedd hi’n iau. Fe newidiodd y rhaglen deledu gwrs ei bywyd - lle cynt bu’n ymarfer judo yn rhyngwladol gan gystadlu mewn cystadleuaeth yng Ngemau’r Gymanwlad yn 2006, ac yn chwarae rygbi a phêl rwyd, mae bellach ar dân dros yr awyr agored. Ar ôl iddi ymddangos ar y rhaglen bu i ganolfan Arete ofyn iddi ymuno â’u rhaglen hyfforddi. Cafodd ei hannog gan gyflwynwyr y rhaglen, Dilwyn Sanderson-Jones a Lowri Morgan, i fynd ar y rhaglen hyfforddi a daeth Hannah yn ail ar y rhaglen deledu. Yna, fe adawodd hi’r swydd oedd ganddi ar y pryd i ddatblygu gyrfa ym myd awyr agored. Mae Hannah yn mwynhau ei swydd fel Swyddog Cymunedol Chwaraeon am Oes Arfon gan ei bod yn cael y cyfle i gynnig gweithgareddau sydd yn ychwanegol i’r cwricwlwm a gweithio gyda chymunedau i alluogi cyfleoedd newydd i blant a phobl ifanc Gwynedd mewn chwaraeon, a gwneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ychwanegol mae Hannah gyda nod i gael plant a phobl ifanc lleol allan yn yr awyr agored, cyfle doedd hi heb gael ei hun pan oedd hi’n iau. Does dim llawer o hyfforddwyr awyr agored benywaidd sy’n siarad Cymraeg felly mae Hannah yn allweddol i’r prosiect er mwyn inni allu darparu gweithgareddau awyr agored i ddisgyblion trwy gyfrwng y Gymraeg.

I bawb sy’n ystyried gyrfa yn yr awyr agored, dyma beth sydd gan Hannah i’w ddweud am ei phrofiad, “Ewch Amdani!! Mae hi wedi bod yn wych cael y profiad a’r cyfle i gyfarfod llawer o bobl â’r un meddylfryd sy’n awyddus i fynd allan ac ymarfer eu sgiliau newydd. Mae gwylio hyfforddwyr cymwys a dysgu o’u profiad, eu gwybodaeth a’u doethineb yn ffordd wych o ddysgu awgrymiadau defnyddiol ynglŷn â sut i ddysgu grwpiau. Rwyf yn hynod ddiolchgar o gefnogaeth Tîm Partneriaeth Awyr Agored ar fy siwrna a buaswn yn argymell unrhyw un i gysylltu gyda nhw os yn awyddus i fentro i fyd awyr agored . Rwyf yn teimlo yn lwcus fy mod yn cael gwneud rhywbeth o ddiddordeb rwyf yn fwynhau o ddydd i ddydd, cyfleu cyfleoedd newydd i’r Sir a chael y cyfle i gydweithio gyda llawer o fudiadau, digwyddiadau a phobl wahanol oddi fewn ein cymunedau a chael cyflog am wneud!”