Helen Pye

Mae Helen yn un o’r unig ddwy ferch sy’n gweithio fel wardeiniaid ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae hi wedi gweithio’n galed i gyrraedd ei swydd a chael gwared o’r stereoteip mai swydd i ddynion ydy swydd uwch warden. Hi fyddai’r cyntaf i geisio chwalu’r syniad hwn a byddai hi’n annog merched i ymgeisio am swyddi coedwigwyr a wardeiniaid gyda Pharc Cenedlaethol Eryri. Y brif nodwedd mae Helen yn chwilio amdani mewn warden ydy sgiliau cyfathrebu da gan fod siarad gydag ymwelwyr y parc yn rhan fawr o’r gwaith yn ogystal â gwybodaeth sylfaenol ynglŷn â chadwraeth neu waith rheoli cefn gwlad.

Mae swydd warden yn amrywiol iawn ac mae pob diwrnod yn hollol wahanol i’w gilydd. Un diwrnod fe allwch chi fod yn gwneud arolwg ar lwybrau a’r diwrnod nesaf yn diogelu’r ardal rhag rhywogaethau ymledol. Mae hi’n bwysig blaenoriaethu cynghori ac addysgu ymwelwyr y parc er mwyn sicrhau bod pawb yn cael profiad da yno ac yn ymwybodol o ba mor bwysig ydy hi i warchod yr ardal.

Dechreuodd taith Helen i ddod yn warden, ei swydd ddelfrydol, ar adeg pan na wyddai hi fod swydd o’r fath yn bodoli. Fe benderfynodd hi anwybyddu’r holl argymhellion i aros mewn addysg ac fe aeth hi i deithio. Fe dreuliodd hi dair blynedd yn Ffrainc fel hyfforddwraig canŵio ar afon Ardèche lle disgynnodd hi mewn cariad â’r awyr agored a’r awydd i’w warchod. Fe adawodd hi Ffrainc a chofrestru ar gwrs gradd Cadwraeth Cefn Gwlad ym Mhrifysgol Aberystwyth lle sefydlodd hi glwb bywyd gwyllt i blant. Yna, bu hi’n gweithio fel warden ym Mannau Brycheiniog am chwe blynedd pan gafodd hi ei swydd orau, yn ei thyb hi, fel warden Parc Cenedlaethol Eryri. Ond, dwy flynedd yn ddiweddarach cafodd hi ei dyrchafu yn Uwch Warden yng ngogledd Eryri.

Mae Helen wrth ei bodd gyda’i swydd a’r amrywiaeth sy’n dod gyda hi fel cynllunio strategol, trefnu cynhadledd a mynd am dro hir ar ôl diwrnod maith yn y swyddfa er mwyn siarad gyda’r ymwelwyr a’r staff sydd yn y parc.

Dilynwch hoff daith gerdded Helen sy’n dechrau o Ben y Pas at Fwlch y Moch, yna i Garreg Gwalch ac yn ôl am Ben y Pas.