Mari Davies

Enw : Mari Davies

Oedran : 20

Addysg : Ysgol Dyffryn Ogwen / Astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd

Chwaraeon : Hwylio

Clwb : Clwb Hwylio Pwllheli

Llwyddiannau hyd yn hyn :

  • Cael ei dewis i Dîm Hwylio Olympaidd yn 2016 yn y categori 470
  • 3ydd Merch Ifanc yn y Byd yn Japan yn 2015
  • Pencampwr Prydain yng Nghategori 420 yn 2014
  • 3ydd ym Mhencampwriaethau Ewrop yn 2014
  • 3ydd ym Mhencampwriaethau’r Byd Topper yn yr Iseldiroedd yn 2012.

Dechreuodd Mari hwylio pan oedd hi’n ifanc iawn gan fod ei rhieni yn hwylwyr brwdfrydig iawn. Mi gafodd hi wers gan Yncl Gwyndaf yn CHIPAC yng nghlwb Hwylio Pwllheli, ac yna mi benderfynodd fynd lawr y llwybr o gystadlu. Yn fuan wedyn, mi roedd hi’n rhan o sgwad Cymru ac yna sgwad Prydain. Er bod Mari wedi cael y cyfle i hwylio ar draws y byd, mae hi’n cyfaddef mai’r lle gorau i hwylio ydi Pwllheli, a hwnnw ar garreg ei haelwyd!

Pan ofynnwyd iddi pa gyngor y byddai’n rhoi i sêr y dyfodol, dywedodd Mari - “Mae pob un ohonoch chi â photensial, ond mae eich llwyddiant yn dibynnu ar eich agwedd a pha mor galed ydych chi’n barod i weithio amdano. ‘Dwi ddim yn credu bod pobl yn cael eu geni gyda thalent, mae’n rhaid i chi weithio amdano, gyda’r agwedd gywir!”

Mae Mari ar hyn o bryd yn astudio Gradd Meddygaeth ym mhrifysgol Caerdydd, ac mae hi’n is-gapten ar y tîm hwylio yno. Yn y dyfodol, mae hi’n gobeithio helpu’r tîm i wella’u safle cenedlaethol, a’i huchelgais ydi bod yn un o hyfforddwyr gorau gwledydd Prydain.

Pan nad yw’n astudio (rhywbeth mae hi’n gwneud dipyn ohono yn ddiweddar!), mae Mari yn mwynhau seiclo, sgïo a dringo.

Hoffai Mari ddiolch i’w rhieni am eu cefnogaeth ddiddiwedd yn ogystal â bod yn un o dacsis gorau’r byd, ac i’r RYA am yr holl hyfforddiant, cefnogaeth a chefnogaeth ariannol dros y blynyddoedd. Mae diolch enfawr hefyd yn mynd i bawb a gefnogodd ei thudalen Crowdfunder a alluogodd iddi brynu cwch Olympaidd, a hebddyn nhw ni fyddai wedi gallu bod yn rhan o’r Tîm Hwylio Olympaidd.

Pob lwc i’r dyfodol i ti Mari, gan bawb o’r Bartneriaeth Awyr Agored!