Zac Lester

Enw : Zac Lester

Addysg : BTEC Lefel 3 mewn Addysg Awyr Agored yn Llandrillo yn Rhos

Chwaraeon : Beicio Mynydd

Clwb : Clwb Beicio Mynydd Eryri

Llwyddiannau hyd yn hyn :

  • 2il Pencampwriaethau Cymru
  • 3ydd yng Nghyfres Enduro Cymru
  • 1af yng Nghaersws

Dechreuodd Zac feicio pan aeth efo grŵp o’i ffrindiau i adeiladu naid fach, ac ers hynny mae wedi bod wrth ei fodd. Mae wedi reidio yn genedlaethol ac yn fuan iawn mi fydd yn reidio yn rhyngwladol.

Mae Zac yn credu bod Cymru yn le gwych am feicio mynydd, gyda lleoliadau newydd yn cael eu sefydlu yn rheolaidd. Mae rhai o leoliadau gora’ Zac yn cynnwys Antur ‘Stiniog Cyf, Llwybrau Penmachno, Coed y Brenin a Gwydyr Mawr, ond ei hoff le ydi parc beicio Revolution. “Mae’n lleoliad arbennig ac maent yn datblygu’r lle yn rheolaidd, gan greu llwybrau newydd a gwella’r hen rai. Y peth gorau ydi ei fod yn cymryd awr yn unig i fynd yno!””

Pan ofynnwyd iddo pam ei fod mor hoff o feicio, dywedodd “Mae’n ffordd wych i gadw’n heini, gwneud ffrindiau newydd a chael hwyl.

Dros y blynyddoedd, mae Zac wedi bod yn ffodus o gael reidio ochr yn ochr â’i arwr, Emyr Davies o Lanberis. “Mae’n ddyn lleol sydd wedi’i fagu dros y mynydd i mi, ac mae wedi llwyddo yn ei faes! Mae wedi cyrraedd y brig drwy hyfforddi ar yr un llwybrau â mi, a dwi’n ei weld yn reidio yn rheolaidd. Yn gyffredinol, mae’n ddyn cŵl, diymhongar ac mae’n bleser i mi gael reidio gyda fo”.

Gair o gyngor gan Zac - Mwynhewch! Ewch a grŵp da o ffrindiau efo chi a mwynhewch y gamp. Mae hynny’n wir am unrhyw beth yn y bôn. Mae mor hawdd dod yn dda mewn chwaraeon os ydych yn ei fwynhau a chael hwyl. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi feic da, efallai bydd angen gwario ychydig o gannoedd, ond ar ôl hynny, mae i fyny i chi wedyn. Mae ‘na gymorth allan yno, gan glybiau lleol, hyfforddwyr neu ffrindiau. Mae Clwb Beicio Mynydd Eryri yn glwb gwych i fod yn rhan ohono. Maent yn reidio ar nosweithiau Iau ac unwaith y mis ar benwythnosau. Gall YouTube fod yn ddefnyddiol hefyd; mae nifer o fideos ar gael am hyfforddi a reidio.

Mae Zac wedi teithio’n bell ar ei feic, a dyna un o’r prif resymau iddo ragori yn y gamp. Hoffai ddiolch i Kingud Products, sef cwmni lleol gyda moeseg wych ac mae eu cynhyrchion i gyd yn fioddiraddadwy. Hoffai hefyd ddiolch i’r hogia’ yn Framed Cycles, Llanberis. Gallen nhw sortio eich beic os oes rhywbeth o’i le ac maent wedi ei helpu o droeon. Mae Fabio yn Banana Industries yn ddyn arall sy’n haeddu clod gan ei fod yn gwneud dillad wedi’i ailgylchu. Ewch draw i’w weld! Yn olaf, hoffai ddiolch i Burgtec ac Orange am eu cefnogaeth.

Pob lwc yn y dyfodol gan bawb o’r Bartneriaeth Awyr Agored!