Ymunwch â’r Tîm

Teitl Swydd: Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored x 4

Cyflog: £30,000 Pwynt Sefydlog

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored, a sefydlwyd yn 2005, yn elusen arobryn yng Ngogledd Cymru sy’n ysbrydoli pobl yr ardal i ymwneud â gweithgareddau awyr agored drwy gymryd rhan ynddyn nhw, manteisio ar addysg, gwirfoddoli a dod o hyd i waith yn y maes.

Bu i’r Elusen lwyddo i ennill cyllid mewn egwyddor, gan Gronfa Galluogi Adnoddau a Naturiol a Llesiant i gynnig yr un gwasanaeth ac ethos mewn rhanbarthau eraill yng Nghymru. Mae ‘Agor y Drysau i’r Awyr Agored’ yn brosiect 2 flynedd o hyd ac mae’r Elusen yn dymuno recriwtio pedwar Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored dynamig, proffesiynol medrus a chymwys. Bydd pob Swyddog yn gweithio yn un o’r lleoliadau canlynol:

Gwent

o Casnewydd, Sir Fynwy, Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen

• Canolbarth De Cymru

o Caerdydd, Pen-y-bont Ar Ogwr, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg

• Rhanbarth Bae Abertawe

o Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe a Sir Benfro

Canolbarth Cymru

o Ceredigion a Phowys

Prif rol y swydd yw gwella cyfleoedd i fwy o drigolion yr ardal allu cyflawni hyd eithaf eu gallu drwy weithgareddau awyr agored. Bydd deiliad y swydd yn cydweithio’n agos gyda thîm staff Y Bartneriaeth Awyr Agored i weithredu Strategaeth yr Elusen fel sydd wedi’i ddisgrifio yn y dyletswyddau a chyfrifoldebau ar y Swydd Ddisgrifiad.

Mae’r swydd hon ar gyfer Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored ac mae’n ddymunol iawn eu bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

I geisio, cwblhewch Ffurflen Gais ynghyd â llythyr cais a’u dychwelyd at:

Mark Jones

Mark.jones@outdoorpartnership.co.uk

07514 494409

Dyddiad cau: 12:00 Dydd Llun y 29ain o Fawrth, 2021

Dyddiadau’r cyfweliadau: Yr wythnos yn dechrau’r 12fed o Ebrill, 2021 – Ar Zoom

Os nad ydych chi wedi clywed gennym ni erbyn y 1af o Ebrill, gofynnwn yn garedig ichi dybio nad ydyn ni wedi eich ychwanegu at ein rhestr fer ar gyfer y swydd hon y tro hwn.