Ymunwch â’r Tîm

Teitl Swydd: Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored x 4

Cyflog: £30,000 Pwynt Sefydlog

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored, a sefydlwyd yn 2005, yn elusen arobryn yng Ngogledd Cymru sy’n ysbrydoli pobl yr ardal i ymwneud â gweithgareddau awyr agored drwy gymryd rhan ynddyn nhw, manteisio ar addysg, gwirfoddoli a dod o hyd i waith yn y maes.

Bu i’r Elusen lwyddo i ennill cyllid mewn egwyddor, gan Gronfa Galluogi Adnoddau a Naturiol a Llesiant i gynnig yr un gwasanaeth ac ethos mewn rhanbarthau eraill yng Nghymru. Mae ‘Agor y Drysau i’r Awyr Agored’ yn brosiect 2 flynedd o hyd ac mae’r Elusen yn dymuno recriwtio pedwar Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored dynamig, proffesiynol medrus a chymwys. Bydd pob Swyddog yn gweithio yn un o’r lleoliadau canlynol:

Gwent

o Casnewydd, Sir Fynwy, Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen

• Canolbarth De Cymru

o Caerdydd, Pen-y-bont Ar Ogwr, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg

• Rhanbarth Bae Abertawe

o Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe a Sir Benfro

Canolbarth Cymru

o Ceredigion a Phowys

Prif rol y swydd yw gwella cyfleoedd i fwy o drigolion yr ardal allu cyflawni hyd eithaf eu gallu drwy weithgareddau awyr agored. Bydd deiliad y swydd yn cydweithio’n agos gyda thîm staff Y Bartneriaeth Awyr Agored i weithredu Strategaeth yr Elusen fel sydd wedi’i ddisgrifio yn y dyletswyddau a chyfrifoldebau ar y Swydd Ddisgrifiad.

Mae’r swydd hon ar gyfer Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored ac mae’n ddymunol iawn eu bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

I geisio, cwblhewch Ffurflen Gais ynghyd â llythyr cais a’u dychwelyd at:

Mark Jones

Mark.jones@outdoorpartnership.co.uk

07514 494409

Dyddiad cau: 12:00 Dydd Llun y 29ain o Fawrth, 2021

Dyddiadau’r cyfweliadau: Yr wythnos yn dechrau’r 12fed o Ebrill, 2021 – Ar Zoom

Os nad ydych chi wedi clywed gennym ni erbyn y 1af o Ebrill, gofynnwn yn garedig ichi dybio nad ydyn ni wedi eich ychwanegu at ein rhestr fer ar gyfer y swydd hon y tro hwn.

NEWYDD: GRANTIAU HUD BACH

Gall elusennau a grwpiau cymunedol llai ledled Prydain Fawr wneud cais am grant untro o £500 rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref 2021.

Bydd chwe ymddiriedolaeth ariannu o Loteri Cod Post People’s a Localgiving yn gweithio gyda’i gilydd i ddyrannu mwy na £1 miliwn mewn grantiau bach i oddeutu 2,000 o sefydliadau elusennol yng Nghymru, Lloegr a’r Alban dros y chwe mis nesaf.

Yn wahanol i flynyddoedd blaenorol pan oedd yn rhaid i brosiectau ddarparu chwaraeon neu weithgareddau corfforol, eleni (2021) nod y cyllid yw cefnogi sefydliadau sy’n cyflawni prosiectau sy’n mynd i’r afael â’r themâu canlynol:

• Gwella lles meddyliol

• Galluogi cyfranogiad cymunedol yn y celfyddydau

• Atal neu leihau effaith tlodi

• Cefnogi grwpiau ar yr ymylon a hyrwyddo cydraddoldeb

• Gwella bioamrywiaeth a mannau gwyrdd

• Galluogi cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol

• Ymateb i’r argyfwng hinsawdd a hyrwyddo cynaliadwyedd

• Cynyddu mynediad cymunedol i ofod awyr agored.

Bydd sefydliadau sy’n derbyn grant hefyd yn cael blwyddyn o aelodaeth am ddim (wedi’i ariannu gan chwaraewr Loteri Cod Post y People’s). Mae hyn yn golygu na fydd yn rhaid i dderbynnydd y grant dalu’r ffi aelodaeth £80 + TAW, er y bydd yn ofynnol o hyd iddynt sefydlu debyd uniongyrchol wrth gofrestru.

Hefyd yn newydd ar gyfer 2021, gall sefydliadau elusennol sy’n ysgolion neu wedi’u cysylltu ag ysgolion wneud cais. Mae hyn yn ychwanegol at elusennau cofrestredig, Cwmnïau Budd Cymunedol (CBCau), mentrau cymdeithasol Sefydliadau Corfforedig Elusennol (CIOs, SCIOs), a sefydliadau cymunedol dielw eraill.

Derbynnir ceisiadau rhwng 1 Mawrth 2021 a 31 Hydref 2021.

https://localgiving.org/about/magic-little-grants/

Adnoddau Gweithgareddau Hwyliog

Yma yn y Bartneriaeth Awyr Agored, rydym yn ffodus iawn i weithio gyda nifer o bartneriaid lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, a chael mynediad i lawer o gynnwys ardderchog sydd wedi ei gynhyrchu ganddynt i annog pobl i fynd allan ac i fwynhau’r awyr-agored!

Dyma ychydig o lincs i rieni gyda llawer o syniadau am weithgareddau sy’n hwyl i’w gwneud, megis llwybrau cerdded o fewn ac o amgylch yr ardd, a nifer o rai eraill i gadw’r plant yn ddiddan.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol:

https://nt.global.ssl.fastly.net/documents/50-things-activity-list.pdf

Forestry England:

https://www.forestryengland.uk/forests-at-home

Learning Through Landscapes (LTL):

www.ltl.org.uk

LTL Forest School activities:

https://www.ltl.org.uk/forest-school-ideas/

Learning Outdoors Support Team (LOST):

https://blogs.glowscotland.org.uk/ea/learningoutdoorssupportteam/

Byddwn yn ychwanegu mwy wrth i ni eu derbyn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dychwelyd am ddiweddariadau os gwelwch yn dda!

Cefnogaeth ariannol arall

  Cyllid i gefnogi’r sector. Cymerwch 30 eiliad i gofrestru, am ddim, i weld yr holl fanylion am y cyllid a’r grantiau yma a nifer o rai eraill.

  Cliciwch yma i ymweld â‘r wefan..

  https://communityfoundationwales.org.uk/cy/grants/cronfa-gwydnwch-coronavirus-cymru/

  Gweithgareddau sy’n helpu pobl sy’n agored i niwed sy’n hunanynysu (yr henoed, pobl â chyflyrau meddygol sy’n bodoli eisoes ac ati)

  Anghenion parhaus pobl sy’n agored i niwed i sicrhau bod eu hiechyd a’u lles yn cael eu cynnal

  Cymorth i fanciau bwyd a sefydliadau sy’n gweithio i frwydro yn erbyn caledi a achosir gan y pandemig, gan gynnwys newyn plant

  Cydgysylltu ymateb cymunedol

  Costau gwirfoddolwyr i’r rhai sy’n ymateb i effeithiau’r pandemig

  Costau ychwanegol gweithio o bell ac addasu gwasanaethau a ddarperir yn y gymuned ehangachcommunity

  Cymorth ychwanegol yn ôl yr angen ar gyfer anghenion emosiynol ac iechyd meddwl a chymorth profedigaeth.

Gronfa Mantell Gwynedd

Gronfa Anabledd Cymru

  Un syniad arall a allai fod o ddiddordeb yw ystyried rhoi eich clwb trwy broses Achredu Clwb Insport Chwaraeon Anabledd Cymru, os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes..

  Nod hyn yw sicrhau sesiynau diogel sy’n cael eu rhedeg yn dda ym mhob chwaraeon ac mae’n ffordd ddefnyddiol iawn o weld unrhyw glwb yn gwneud popeth o fewn ei allu i wneud sesiynau’n gynhwysol, yn ddiogel ac yn bleserus tra hefyd yn gwirio bod y clwb yn gwneud popeth sy’n angenrheidiol i amddiffyn ei hun a sicrhau bod yr holl brosesau a gwaith papur gofynnol ar waith.

  Am wybodaeth bellach ewch i’r wefan neu cysylltwch â:

  https://www.disabilitysportwales.com/guidance-and-resources-for-clubs/

Gronfa Loteri Genedlaethol


Gronfa WCVA

  https://wcva.cymru/cy/cyllid/cynllun-grant-gwirfoddoli-cymru/

  • Cynnal neu gynyddu gweithgareddau sy’n cefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed yn ystod pandemig Coronavirus (Covid-19).p>

  • Sicrhau bod gan fudiadau gwirfoddol/y trydydd sector yr adnoddau angenrheidiol er mwyn darparu gwasanaethau hanfodol i’w cymunedau.

  • Annog protocolau iechyd a diogelwch llym yn ystod pob gweithgaredd sy’n amddiffyn staff, gwirfoddolwyr a buddiolwyr y trydydd sector/y sector wirfoddol.

Rhaglen y Deyrnas Unedig

Cymru

Cylchlythyr
Os hoffech dderbyn y newyddion diweddaraf gan Y Bartneriaeth yn syth i’ch blwch ebyst, tanysgrifiwch drwy gwblhau y ffurflen syml isod

* indicates required


Cynllun Mentora

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn falch o gyflwyno ein cynllun mentora newydd. Rydym wedi ei ddylunio i helpu eich clwb a’r aelodau i ad-ennill sgiliau, hyder neu ehangu gwybodaeth sydd efallai wedi gwanhau yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf.

Mae wedi ei gynllunio ar gyfer gwirfoddolwyr sy’n gweithio tuag at gymhwyster hyfforddi. Ond yn ychwanegol, gallwn gynnig helpu gwirfoddolwyr o fewn y clwb a fyddai yn cael budd o dderbyn mentora i godi eu hyder cyn ail-gychwyn hyfforddi.

Mae’n gyfle da i wirfoddolwyr clwb gael dysgu ychydig o “dips” gan hyfforddwyr profiadol, i’w galluogi i gynnal sesiynnau hwylus a diogel wrth i glybiau ail-gychwyn ar ol y pandemic.

Beth rydym yn ei gynnig:

Pob mis, bydd 10 diwrnod mentora ar gael i wirfoddolwyr clybiau. Bydd rhain yn cael eu rhedeg 1:1 rhwng hyfforddwr profiadol yn y maes, a’r gwirfoddolwr. Mae hyn yn golygu y gallant weithio yn arbennig ar ofynion pob gwirfoddolwr yn uniogol.

Cost:

Dim ond £20 fydd cost y diwrnod mentora i’r gwirfoddolwr.

Sut i ymgeisio:

Rhaid i pob gwirfoddolwr ymgeisio yn unigol. Rhaid gwneud hyn drwy gwblhau ffurflen gais ar ein gwefan, ac mae hyn yn golygu y gallwn deilwra y dydd I anghenion y gwirfoddolwr yn unigol. Os bydd eu cais yn llwyddianus, byddwn yn rhoi y gwirfoddolwr mewn cyswllt gyda’r hyfforddwr byddwn yn benodi iddynt i drefnu dyddiad a lleoliad hwylus.

Pwy sy’n gymwys:

Rhaid i’ch clwb fod yn aelodau o’r Bartneriaeth Awyr Agored, a rhaid i’r gwirfoddolwr fod yn rhan o’r tim sy’n darparu sesiynnau neu yn hyfforddi. Mae disgwyliad iddynt barhau i helpu’r clwb yn hir-dymor..

Linciau Defnyddiol

Cumbria

Mae Claire wedi bod yn weithwraig Addysg Awyr Agored broffesiynol ers 2002 ac mae bellach yn un o aelodau diweddaraf i’n tîm staff wedi iddi gael ei phenodi fel Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored y Bartneriaeth yn Copeland. Ar ôl gweithio mewn nifer o ganolfannau awyr agored ar draws Lloegr a Chymru (gan gynnwys Outward Bound a Calvert Trust), mae Claire yn ychwanegu ei gwybodaeth helaeth o weithgareddau awyr agored i’r tîm.

Wrth weithio ar brosiect ‘Agor y Drws i’r Awyr Agored’ Prydain gyfan, mae Claire yn edrych ymlaen at fynd ati i rannu ei brwdfrydedd am antur gydag eraill ac i allu rhannu’r holl lwyddiannau a’r gwaith da sy’n cael eu gwneud yng Nghymru, gyda Gorllewin Cumbria.

Wrth fyw yn Cumbria gyda’i theulu ifanc (a’r ci), mae Claire yn awyddus i wneud y mwyaf o’r adnoddau naturiol ar garreg ei haelwyd. Mae ganddi angerdd am helpu eraill i wthio eu hunain i lwyddiant ac mi fyddech mwy na thebyg yn dod ar ei thraws mewn canŵ neu gaiac, efallai yn cerdded y bryniau (nid o reidrwydd i’r dafarn) neu’n chwarae yn yr awyr agored gyda’i theulu.

Mae Claire ar hyn o bryd yn cynnal archwiliad ar y ddarpariaeth bresennol yn yr ardal er mwyn creu rhaglen gwaith i’r dyfodol.

Rhestr Clybiau

Os hoffech chi wybod mwy, neu yn glwb gweithgareddau awyr agored fysa’n awyddus i gymryd rhan, cysylltwch â Claire ar 07592 042 118 neu claire.bryant@outdoorpartnership.co.uk.

Partners and Stakeholders for Cumbria

Gogledd Iwerddon

Mae Caoimhe yn ymuno â’r tîm gyda dros 10 mlynedd o brofiad o weithio gyda phobl ifanc a chymunedau, ac mae’n credu mewn defnyddio’r awyr agored fel modd i annog pobl i ddatblygu eu hunain. Mae hi wedi gweithio mewn nifer o ganolfannau mewn sawl gwlad gan gynnwys Iwerddon, Cymru, yr Alban a Chanada.

Caoimhe yw’r cyntaf o dri Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored a fydd yn ymuno â’r tîm fel rhan o brosiect ‘Agor Drysau i’r Awyr Agored’ y Loteri i rannu gwaith y Bartneriaeth Awyr Agored ar draws Prydain gyfan. Mae swyddfa Caoimhe wedi’i lleoli yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Tollymore yng Ngogledd Iwerddon ac mi fydd yn gweithio yn ardaloedd Newry, Mourne and Down – Ards and North Down – Armagh, Banbridge and Craigavion.

Fel rhan o’i swydd mi fydd hi’n sefydlu a chefnogi clybiau a grwpiau awyr agored o fewn y gymuned a chydweithio ag ysgolion a grwpiau ieuenctid i annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored, gan ddefnyddio’r adnoddau naturiol ar garreg eu haelwyd.

Mae gan Caoimhe nifer o gymwysterau awyr agored gan gynnwys Gwobr Arweinydd Mynydd, Gwobr Dringen Sengl, BCU Lefel 2 mewn canŵio a chaiacio, Arweinydd Caiac Môr, Hyfforddwr Caiac Môr, Arweinydd Canŵio ac Arweinydd Beicio Llwybrau yr MBLA.

Tu allan i’w gwaith, mi allwch ddod o hyd i Caoimhe yn rhedeg gyda’i chi, ar y môr yn ei chaiac, yn beicio mynydd, dringo, neu yn padlo lawr rhyw afon.

Mae Caoimhe ar hyn o bryd yn cynnal archwiliad ar y ddarpariaeth bresennol yn yr ardal er mwyn creu rhaglen gwaith i’r dyfodol.

Rhestr Clybiau

Ein Partneriaid a’n Rhanddeiliaid

Os hoffech chi wybod mwy, neu yn glwb gweithgareddau awyr agored fysa’n awyddus i gymryd rhan, cysylltwch â Caoimhe ar 07516 501 295 neu caoimhe.connor@outdoorpartnership.co.uk.

Swydd Ayr

Vincent McWhirter

Mae Vincent yn ymuno â’r tîm gyda dros 12 mlynedd o brofiad o weithio ar y rhaglen Gwobr Dug Caeredin fel Swyddog Datblygu a rheolwr DC ar gyfer Cyngor De Ayrshire yn yr Alban.

Cyn hyn bu Vincent yn gweithio fel gweithiwr cymunedol mewn ysgolion cynradd yn ogystal â gweithio yn y maes hamdden a datblygu chwaraeon.

Mae Vincent yn edrych ymlaen at weithio ar draws y tri awdurdod lleol yn Ayrshire i ddatblygu’r rhaglen “Drysau i’r Awyr Agored” drwy ddatblygu gweithgareddau awyr agored a chefnogi clybiau, ysgolion a grwpiau ieuenctid ar draws y sir.

Mae wedi bod yn aelod o’r RNLI gyda bad achub Troon dros y 15 mlynedd diwethaf. Mae’n llongwr, rhwyfwr a cherddwr brwd ac mae ganddo gymhwyster Arweinydd Grwpiau Cerdded a chymhwyster morwr arfordirol yr RYA.

Mae Vincent ar hyn o bryd yn cynnal archwiliad ar y ddarpariaeth bresennol yn yr ardal er mwyn creu rhaglen gwaith i’r dyfodol.

Os hoffech chi wybod mwy, neu yn glwb gweithgareddau awyr agored fysa’n awyddus i gymryd rhan, cysylltwch â Vincent ar 07592 042 118 neu vincent.mcwhirter@outdoorpartnership.co.uk.

Rhestr Clybiau

Partner and Stakeholder List

Ayrshire Facebook

Ein Hardaloedd

Cyflwyniad

Ffurfiwyd y Bartneriaeth Awyr Agored (Y BAA) yn 2004 er mwyn mynd i’r afael â diffyg yn y sector awyr agored yng Ngogledd Orllewin Cymru. Bu ond ychydig iawn o gyfleoedd i drigolion yr ardal gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored yn eu cymunedau. O ganlyniad, ni fu trigolion yn gweld llawer o werth yn y cyfleoedd iechyd, lles a dod o hyd i waith. I ddechrau bu’r BAA yn gyfuniad o ganolfannau cenedlaethol, awdurdodau lleol a mudiadau addysg a buddiannau lleol. Cytunodd y cyrff hyn i gydweithio er mwyn hyrwyddo’r sector awyr agored drwy gynnig continwwm o addysg gynradd hyd at ddod o hyd i waith.

Yn ystod eu 8 mlynedd gyntaf o wasanaeth, bu i’r BAA gynnig dros 30,000 o gyfleoedd cymryd rhan; strwythur cystadleuaeth ar gyfer pobl ifanc Cyfnod Allweddol 3 a 4; sefydlu 80 clwb cymunedol gyda 600 o aelodau; hyfforddi dros 1,000 o wirfoddolwyr cymwys; datblygu 4 academi perfformiad (ar y cyd â’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol) a helpu 500 o bobl ddi-waith i ddod o hyd i waith neu fanteisio ar addysg bellach neu hyfforddiant yn ymwneud â gwaith. Bu’r holl lwyddiannau hyn gyda diolch i gyfres o grantiau gan amrywiaeth o asiantaethau lleol a chenedlaethol.

Erbyn 2015, cafodd gwaith y BAA ei gydnabod fel enghraifft o ymarfer da ac roedd galw cynyddol am eu harbenigedd gan ardaloedd eraill yng Nghymru. Yn 2018, llwyddodd y BAA i ennill grant gan Pawb a’i Le y Loteri Fawr yng Nghymru er mwyn ymestyn eu gwaith yng Nghymru. At hyn, yn 2019, bu i Gronfa Gymunedol y Loteri Fawr (Portffolio Prydain) gynnig grant i ymestyn y gwaith i ardaloedd eraill ym Mhrydain drwy’r prosiect Agor y Drws i’r Awyr Agored. Caiff y BAA gefnogaeth gan Ymgynghori RPT i gynnal y prosiect hwn.

  Nod y prosiect ydy ysbrydoli a chefnogi cymunedau eraill ym Mhrydain i ddatblygu model gweithredol yn debyg i fodel y BAA er mwyn ysgogi trigolion yr ardal i gymryd rhan mewn gweithgareddau iach yn yr awyr agored yn rheolaidd. Diben hyn fydd gwella’u dichonolrwydd o ran chwaraeon, addysg, y gymdeithas, yr economi a’r gymuned. Gallwn fynd ati i gyflawni hyn drwy ddod ag asiantaethau cyflawni allweddol ynghyd i gydweithio er mwyn manteisio ar gyfleusterau’n effeithiol i greu’r effaith mwyaf sylweddol â phosib.

  Caiff ein model ei seilio ar gontinwwm sy’n ymwneud â thrigolion y gymuned (unigolion, grwpiau, cymunedau buddiant a busnesau) mewn gweithdrefn ar y cyd drwy weithgareddau awyr agored. Mae’r continwwm yn cynnig cyfleoedd i drigolion lleol o bob lliw a llun i ymwneud â’r awyr agored drwy raglenni ysgol cyfannol, clybiau cymunedol, a rhaglenni gwirfoddoli a dod o hyd i waith.

  Mae’r prosiect yn annog cydlyniad cymdeithasol ac yn fodd i unigolion ymuno neu adael ar amser a fydd yn bodloni eu hanghenion nhw. Fel arall, mae croeso mawr i’r unigolion fynd amdani a pharhau ar lefel sy’n gyfforddus ac addas iddyn nhw.

  Fe arolygwyd naw ardal yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon a dengys yr ymchwil bod tebygrwydd rhwng yr ardaloedd a Gogledd Orllewin Cymru. Ymysg y meysydd lle bu tebygrwydd oedd cyfleusterau naturiol, twristiaeth gweithgareddau, agosrwydd at gytrefiad trefol, proffiliau cyflogaeth, lefelau o ddiffyg economaidd a nifer o bobl ifanc sy’n mudo o’r ardal.

  Bu arolygiad pellach o bob ardal gan ganolbwyntio ar y cysylltiadau a chyfleusterau sy’n bodoli eisoes yn yr ardaloedd hynny. Cafodd tair ardal eu dewis ar gyfer ymgynghoriad manwl a thrafodaethau pellach. Yr ardaloedd hynny oedd Swydd Ayr yn yr Alban, Arfordir Cumbria (Parc Cenedlaethol Ardal y Llynnoedd a chyrion y gorllewin) yn Lloegr a Newry, Mourne a County Down, Armagh City, Bainbridge, Craigavon/Ards and North Down yng Ngogledd Iwerddon.

  Yn dilyn trafodaethau gyda thrigolion yr ardaloedd cafodd broblemau, sydd wedi’u trechu’n llwyddiannus gan y BAA, eu datgelu gan gynnwys diffyg neu ond ychydig o’r gymuned yn cymryd rhan (cynnig cyfle i bobl arwain), diffyg cydraddoldeb ac amrywioldeb (Antur y Ferch Hon a rhaglenni Antur Cynhwysol), a diffyg cyfleoedd datblygu prentisiaethau (rhaglen Llwybrau at Waith). Hefyd bu i’r trafodaethau ddatgelu amgylchedd awyr agored rhanedig gyda thorreth o gyfleoedd a pharodrwydd y rheiny ynghlwm i gydweithio gyda’i gilydd.

  Caiff y prosiect ei ariannu am gyfnod o saith mlynedd gyda’r amcan o fwrw ati gyda’r gwaith yn Swydd Ayr, Cumbria a Gogledd Iwerddon yn ystod y flwyddyn gyntaf a sefydlu un neu ddau ranbarth arall o’r bedwaredd flwyddyn ymlaen. Bydd y BAA, gyda chefnogaeth Ymgynghori RPT, yn mynd ati i reoli’r rhaglen drwy benodi swyddog datblygu ymhob rhanbarth.

  Bydd disgwyl i’r rhanbarthau gydymffurfio gyda chytundeb partneriaeth gyda’r BAA. Cafodd nifer o opsiynau llywodraethu eu cydnabod ar gyfer pob prosiect rhanbarthol i’w hystyried a’u haddasu yn unol â gofynion eu hardaloedd nhw. Dylid ymdrin â’r nodweddion allweddol canlynol yn un ai cytundebau’r bartneriaeth neu’r dogfennau llywodraethu:

  · Gweledigaeth ac amcanion sy’n cyd-fynd â gweledigaeth ac amcanion Y BAA, gan ymroi i gynnig deilliannau cynaliadwy.

  · Grŵp bwrdd / rhanddeiliaid lleol – gyda chynrychiolwyr o fudiadau lleol sy’n rhan o’r farchnad chwaraeon awyr agored sy’n medru cefnogi a datblygu’r rhwydwaith, yn debyg i’r BAA

  · Ymroi i gydymffurfio gydag ethos a gwerthoedd cyffredinol y BAA a ‘brand’ y BAA, gan ofalu eu bod yn cefnogi a chynnig rhaglenni ar y cyd yn hytrach na mewn cystadleuaeth gyda darparwyr presennol

  · Mudiad nid er elw – hynny ydy y caiff unrhyw arian gweddill ei ail-fuddsoddi er mwyn cynnig a chyflawni’r amcanion.

  · Cydnabod eiddo deallusol y BAA a chytuno i ddefnyddio pecynnau offer, deunyddiau a dulliau gweithredu · Cytuno i gydymffurfio gydag amodau a thelerau grant NCLF

  Bydd y weithdrefn datblygu ar gyfer pob ardal yn dilyn yr un drefn – adnabod anghenion, sefydlu grŵp rhanddeiliaid, recriwtio staff, ymchwilio a datblygu rhaglenni, sefydlu mudiad, lansio, datblygu a chynnal rhaglenni ynghyd ag adolygu a monitro.

  Fe gymrodd 14 mlynedd i ddatblygu’r BAA hyd yn hyn ond o ystyried y profiad wedi’i ddysgu, mae disgwyl y bydd modd lleihau’r cyfnod, i lansio modelau tebyg mewn mannau eraill, yn sylweddol.

  Mae disgwyl y bydd y prosiect yn cyflawni’r deilliannau canlynol:

  · Sefydlu 3 ardal partneriaeth ledled o leiaf 2 wlad yn ystod y flwyddyn gyntaf gan ymestyn i 5 ardal erbyn y bedwaredd flwyddyn.

  · Datblygu gweithgareddau sy’n cyfrannu at welliannau yn ymwneud â lles iechyd, cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd drwy weithgareddau awyr agored.

  · Mae disgwyl y bydd pob partneriaeth newydd yn cynnig newid cenedliadol mewn cynhwysiant cymdeithasol a chydlyniant cymunedol drwy: ddenu mwy o unigolion i gymryd rhan, cynnig mwy o gynlluniau addysg, sefydlu mwy o glybiau, mwy o gyswllt gyda grwpiau ysgolion, mwy o wirfoddolwyr, mwy o ymgysylltu gydag amrywiaeth o bobl, gofalu bod pobl ddi-waith yn manteisio ar addysg, hyfforddiant, gwaith gwirfoddol neu waith gyda thâl.

  · Cynaladwyedd hirdymor ar gyfer y BAA

  Mae hwn yn rhaglen wedi’i ariannu’n llawn gwerth £2.92 miliwn dros gyfnod o saith mlynedd. Mae caniatâd i ddefnyddio rhan o’r grant i benodi rheolwr rhaglen Loteri Prydain llawn amser, swyddogion datblygu ardaloedd, rheolwyr y BAA, gwasanaethau arolygu a chefnogi, gwaith rheoli prosiect a chefnogaeth ymgynghorol, cronfa menter newydd, cefnogaeth gyda rhaglen gweithgareddau a chostau gweinyddu a marchnata.

  Fel rhan o’r gwaith datblygu’r prosiect, bydd gofyn i bob rhanbarth godi arian er mwyn cynnal y rhaglen yn barhaus ac yn y dyfodol yn eu rhanbarth. Mae disgwyl y bydd trosoledd cyllidol y prosiect yn £1.612 miliwn ychwanegol (mewn nwyddau, pobl neu arian parod). Mae hyn yn golygu bod cyfanswm gwerth y rhaglen oddeutu £4.533miliwn.p>

Gronfa Chwaraeon Cymru

  Mae CAM2 yn agor wythnos yma. Mae’r gronfa ar gyfer gweithwyr llawrydd y mae eu gwaith yn darparu gweithgarwch yn uniongyrchol i gyfranogwyr (e.e. hyfforddwyr personol, cyfarwyddwyr/ymarferwyr a hyfforddwyr cyflogedig) ..

  Bydd gweithwyr llawrydd sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn cael £2,500 i adfer eu colledion. Bydd angen i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth i brofi eu cymhwysedd, fel y manylir isod..

  Gyda’r rhai sy’n llwyddiannus yng ngham un yn cael eu hystyried yn awtomatig am £1,000 ychwanegol.

  Nid yw’n cynnwys gweithgareddau fel ymgynghorydd chwaraeon; maethegydd chwaraeon; ffisiotherapydd chwaraeon, awdur chwaraeon / sylwebydd / ffotograffydd / dadansoddwr; ymgynghorydd busnes; swyddog achub bywyd; cynorthwy-ydd hamdden. Ceisiadau yma Bydd CAM2 yn agor wythnos 18fed Ionawr

  Diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy’n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth. Bydd grantiau o £300 i £5,000 ar gael ar gyfer cefnogaeth argyfwng.

  Cliciwch yma am fanylion

ATEBION CLWB

​Mae gan Chwaraeon Cymru adran benodol ar gyfer cefnogi clybiau yn ystod y Coronafeirws

Cliciwch yma am fanylion

COVID-19

GWYBODAETH I GLYBIAU

Er gwybodaeth, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi atal y broses aelodaeth am y cyfnod i ddod, a bydd hyn yn ailagor wrth i’r sefyllfa ddatblygu. Bydd naill ai aelodaeth tymor byr yn cael ei gynnig neu hyd yn oed aelodaeth am ddim. Efallai y bydd clybiau sydd heb fod yn aelodau o’r blaen yn ystyried ymaelodi yn y dyfodol ac mae manylion yr elusen, gan gynnwys ei nodau a’i hamcanion a gwybodaeth am wahanol brosiectau, i’w gweld ar ein gwefan.

Hefyd, wrth inni fynd trwy’r cam cloi hwn, efallai y bydd gwaith y gall clybiau ei wneud i baratoi ar gyfer dychwelyd i ryw fath o normalrwydd yn y dyfodol. Mae rhai grantiau ar gael sy’n derbyn ceisiadau ar hyn o bryd ac os oes gan eich clwb gynlluniau ar gyfer y dyfodol, gallai hyn fod yn amser da i ystyried ymgeisio.

Rydym yn parhau i fod yn weithredol ac yn agored i fusnes. Dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf, efallai bydd newidiadau i rai o’n gwasanaethau, digwyddiadau a gweithgareddau.

Mi wnawn ni hysbysu ein haelodau os bydd unrhyw newidiadau drwy ddefnyddio’r dudalen hon a thrwy e-bost a’r cyfryngau cymdeithasol.

Rydym yn annog aelodau i ymweld â’r dudalen hon yn gyson am y diweddara’.

  Mae’r tudalennau yma yn cynnwys gwybodaeth, data, dogfennau, tudalennau a lluniau sydd wedi’u paratoi gan ein partneriaid a sefydliadau trydydd sector eraill.

  Ystyrir y wybodaeth i fod yn wir ac yn gywir ar ddyddiad ei chyhoeddi ond gall newidiadau mewn amgylchiadau ar ôl amser ei chyhoeddi effeithio ar gywirdeb y wybodaeth.

  Mae’r dolenni i safleoedd gwe eraill er gwybodaeth yn unig. Mae gofal wedi’i chymryd wrth ddewis y dolenni fel adnoddau defnyddiol. Er hyn, oherwydd natur newidiol y rhyngrwyd, cyfrifoldeb y defnyddwyr ydi gwneud eu hymchwiliadau, penderfyniadau ac ymholiadau eu hunain am y wybodaeth a geir o wefannau eraill.

  Mi fydd Y Bartneriaeth Awyr Agored yn gwneud y gorau i geisio cyhoeddi gwybodaeth berthnasol a chyfredol ar ein safle we. .

Diolch i chi

Taith gerdded yn Eryri

Gallwch fwynhau taith tywys gyda hyfforddwr cymwys yn Eryri.

Ansicr o ba lwybrau i’w cymryd? Dim problem, bydd ein taith tywys yn eich cyflwyno i lwybrau yn yr ardal a gallwch fwynhau diwrnod allan gyda ffrindiau, teulu a phobl o’r un anian â chi sy’n awyddus i fwynhau’r awyr agored.

Dewch i fod yn rhan a chael gweld y llwybrau gwych sydd ar garreg eich aelwyd.

Pryd: Dyddiad i’w gadarnhau

Lle: Daith i’w drefnu

Cofrestrwch eich diddordeb drwy e-bostio lowri.hurdman@outdoorpartnership.co.uk gan gynnwys eich enw, manylion cyswllt a ‘DiolchiChi’ yn y llinell destun.

Dyddiad cau ar gyfer dangos diddordeb ydy 4ydd Rhagfyr 2019

Unwaith y byddwn yn cael syniad o’r diddordeb gallwn drefnu dyddiad.


Cyfleoedd am Gyllid

Mae cyllid yn hanfodol i ddatblygu clwb, boed i ddarparu mwy o sesiynau, i allu derbyn mwy o aelodau neu i brynu offer. Dyma ychydig o gyfleoedd am gyllid ar gyfer clybiau cymunedol yng Nghymru;

Newydd! Chwaraeon Cymru- Gronfa Cymru Actif

Diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy’n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth.

Bydd grantiau o £300 i £5,000 ar gael ar gyfer cefnogaeth argyfwng.

Ewch i gwefan Chwaraeon Cymru am fanylion

Grantiau Cronfa’r Loteri Fawr

Arian i Bawb - Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a chymunedau. Byddent yn ariannu mudiadau sydd â syniadau am brosiectau gwych sy’n:

 • Dod â phobl ynghyd ac adeiladu cysylltiadau cryf o fewn ac ar draws cymunedau,
 • Gwella’r lleoedd a lleoliadau sy’n bwysig i gymunedau,
 • Galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i ddelio â phroblemau yn y cam cynharaf posib.

Gwobrau a Bwrsarïau Plas y Brenin

Mae Plas y Brenin yn cynnig nifer o wobrau a bwrsarïau i gefnogi a datblygu hyfforddwyr yn yr awyr agored, gan gynnwys;

Cronfa Goffa James Brownhill

Ymddiriedolaeth Goffa Jonathan Conville

Cynlluniau Grantiau Cymunedol

Mae nifer o wahanol grantiau cymunedol ar gael, gan gynnwys;

Tesco Bags for Help - hyd at £4,000 ar gael i helpu clybiau i ddatblygu, gyda £2,000 ar gael i’r ail safle a £1,000 ar gael i’r drydydd safle.

Calor Rural Community Fund - Hyd at £5,000 i brosiectau sy’n darparu gwasanaeth cyfredol i gymunedau lleol.

Co-op Local Community Fund - Pob tro mae aelodau yn siopa, mi fydd 1% o’r hyn y maent yn gwario ar gynhyrchion a gwasanaethau Co-op yn mynd tuag at ariannu prosiectau cymunedol lleol.

ASDA Foundation Green Token Giving - Cynllun enwebu yn y siop ac ar-lein.

Waitrose & Partners Community Matters - Cynllun enwebu yn y siop ac ar-lein.

Llwybr Insport 3ydd Sector

Y Bartneriaeth Awyr Agored yw’r sefydliad cyntaf i dderbyn Achrediad Insport Trydydd Sector Chwaraeon Anabledd Cymru!

Y Bartneriaeth Awyr Agored (PAA), cwmni elusennol partneriaeth gymunedol yn Capel Curig, Gogledd Cymru, yw’r sefydliad trydydd sector cyntaf i dderbyn Achrediad Insport Rhuban. Fe wnaethant gyflawni’r daith yma o ddod yn sefydliad gwbl gynhwysol gyda chymorth gan y bwrdd, y Prif Weithredwr a’r tîm staff ymroddedig.

Dros y 18 mis diwethaf, mae PAA wedi chwarae rhan allweddol o gynyddu’r cyfleoedd i gannoedd o bobl leol heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys merched a genethod a phobl ag anableddau, gael cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored trwy gyfranogiad, addysg, gwirfoddoli a chyflogaeth.

Maent wedi cyflwyno Rhaglen Antur i Bawb sydd wedi gweld sesiynau blasu a datblygu ym mhob math o weithgaredd awyr agored, o rwyfo a syrffio i ddringo a cherdded mynyddoedd, gyda’r nod o ddod o hyd i weithgaredd sy’n addas i bawb.

Cyflawniadau rhwng 1 Medi 2016 a 31 Awst 2017;

 • Trefnwyd yr Ŵyl Awyr Agored gyntaf ar gyfer ysgolion AAA a oedd yn cynnwys gweithgareddau fel beicio, dringo a gwylltgrefft. Fe’i cynhaliwyd gan Ysgol y Gogarth, Llandudno gyda 259 o gyfranogwyr gydag anableddau amrywiol yn cymryd rhan dros 4 diwrnod.
 • Cynhaliwyd cystadleuaeth dringo ysgolion gynhwysol gyda 59 o ddisgyblion o ysgolion AAA yng Ngogledd Cymru yn cymryd rhan ochr yn ochr ag ysgolion prif ffrwd y rhanbarth. Dyma’r tro cyntaf i’r gystadleuaeth wahodd disgyblion anghenion ychwanegol i gystadlu gyda’r disgyblion prif ffrwd.
 • Cymerodd 690 o bobl â namau ran mewn sesiynau blasu a datblygu amrywiol, gan gynnwys dringo, beicio, padlfyrddio, canŵio a chaiacio, rhwyfo a cherdded mynyddoedd. O hyn, fe’u cyfeiriwyd at glybiau cymunedol awyr agored lleol o’u gweithgaredd dewisol i barhau â‘u datblygiad personol gyda chefnogaeth a darpariaeth gyson.
 • Mae 262 o ferched a genethod wedi cymryd rhan mewn sesiynau blasu a datblygu amrywiol, gan gynnwys dringo, padlfyrddio, syrffio, canŵio a chaiacio, sgïo ac eirafyrddio, beicio, a sgwba blymio. Mae’r merched wedyn wedi mynd ymlaen i greu eu grwpiau cymdeithasol eu hunain i barhau o fewn eu camp dewisol. Mae clwb dringo i ferched yn unig wedi’i sefydlu gan raddedigion o gyrsiau dringo merched y Bartneriaeth Awyr Agored.
 • Trefnwyd 4 digwyddiad recriwtio i annog merched a genethod i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored. Roedd hyn yn cynnwys sesiwn syrffio a oedd â mwy na 120 o fenywod â diddordeb ynghyd â noson dringo gymdeithasol gyda’r mynyddwraig byd-enwog, Libby Peter, yn gwneud cyflwyniad ar gyfer y rhai merched sydd ar y daith fewn i’r byd awyr agored.
 • Mae’r Rhaglen Llwybrau i Waith y PAA yn defnyddio’r awyr agored fel ffordd o ennyn diddordeb a chefnogi pobl ddi-waith lleol sy’n byw mewn ardaloedd cymdeithasol difreintiedig ar lwybr i gyfranogi, gwirfoddoli, hyfforddi a chyflogaeth. Eleni, mewn partneriaeth â Thai Gogledd Cymru, mae 56 o bobl wedi ennill cyflogaeth gyda SROI o £ 1.12 miliwn.
 • Mae 3 chlŵb awyr agored cymunedol newydd wedi’u sefydlu i ddarparu ar gyfer grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yng Ngogledd Cymru (Pŵer Seiclo – Clwb Beicio Addasol, Clwb Dringo Menywod RBC, Menter Awyr Agored).
 • Ar hyn o bryd mae’r rhaglen Antur i Bawb yn cefnogi 16 o glybiau gweithgareddau awyr agored yn y gymuned ar eu taith Insport, mae 6 ohonynt eisoes wedi cyflawni Safon Ruban o leiaf ac yn cyflwyno meddylfryd gynhwysol o fewn y sector awyr agored.
 • Mae 21 o bobl ag anableddau amrywiol wedi bod ar gyrsiau addysg hyfforddwyr amrywiol yn amrywio o gymorth cyntaf, a chyrsiau cymhwysedd i gymwysterau hyfforddi ac arwain UKCC.
 • Mae 17 o arweinwyr gwirfoddol wedi mynychu hyfforddiant ymwybyddiaeth anabledd a fydd yn cefnogi eu clybiau i ddod yn fwy cynhwysol ynghyd â 9 aelod o staff PAA ac aelodau’r bwrdd i sicrhau bod rhedeg meddylfryd cynhwysol ar draws y sefydliad.
 • Cafon cais grant llwyddiannus i brynu offer dringo, rhwyfo, beicio a paddlo addasol sy’n cael ei ddefnyddio yn wythnosol mewn clybiau cymunedol lleol a chanolfannau dringo dan do cyhoeddus.

Hoffai’r Bartneriaeth Awyr Agored ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at lwyddiant y Rhaglen Antur i Bawb ac maent yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda chlybiau cymunedol lleol, gwirfoddolwyr a rhanddeiliaid / partneriaid wrth iddynt weithio tuag at gyrraedd y safon Efydd yn y dyfodol.

Telerau ac Amodau

Pa Cwcis ydym yn eu defnyddio

Beth yw cwcis?

Weithiau yn cael eu hadnabod hefyd fel cwcis porwr neu cwcis tracio, mae cwcis yn ffeiliau testun bach wedi’u hamgryptio, sydd wedi’u gosod mewn cyfeiriaduron porwr. Fe’u defnyddir gan ddatblygwyr y we i helpu defnyddwyr i lywio eu gwefannau yn effeithlon a chyflawni swyddogaethau penodol. Oherwydd eu rôl graidd o wella/galluogi defnyddioldeb neu brosesau safle, gall analluogi cwcis atal defnyddwyr rhag defnyddio gwefannau penodol.

Mae cwcis yn cael eu creu pan fydd porwr defnyddiwr yn llwytho gwefan benodol. Mae’r wefan yn anfon gwybodaeth i’r porwr sydd yna’n creu ffeil testun. Bob tro mae’r defnyddiwr yn mynd yn ôl i’r un wefan, mae’r porwr yn nol ac yn anfon y ffeil hon i weinydd y wefan. Mae cwcis cyfrifiadur yn cael eu creu nid yn unig gan y wefan mae’r defnyddiwr yn pori ond hefyd gan wefannau eraill sy’n rhedeg adnodau, teclynnau neu elfennau eraill ar y dudalen sy’n cael eu llwytho. Mae’r cwcis hyn yn rheoleiddio sut mae’r adnod yn ymddangos neu sut mae’r teclynnau ac elfennau eraill yn gweithredu ar y dudalen.

Am ragor o wybodaeth gweler: www.allaboutcookies.org

Pa friwsion sy’n cael eu defnyddio ar y wefan hon?

Mae’r tabl isod yn esbonio’r cwcis a ddefnyddiwn a pham:


Ffynhonnell Cwci System Rheoli Cynnwys

Enw cwci exp_csrf_token exp_last_activity exp_last_visit exp_stashid exp_tracker

Diben Caiff y cwcis hyn eu gosod yn ôl ein system rheoli cynnwys wrth gyrraedd ein safle. Nid ydynt yn cael eu defnyddio gan y Bartneriaeth Awyr Agored at unrhyw ddiben penodol.

Mae rhai o’r briwsion hyn yn cael eu dileu pan fydd defnyddiwr yn cau eu porwr, mae gan y lleill ddyddiad terfyn newidiol.

Sylwadau Mae cyflenwr Expression Engine, ein system rheoli cynnwys, y meddalwedd a ddefnyddiwn i ddiweddaru ein gwefan, yn gweithio i ganiatáu mwy o hyblygrwydd o ran y ffordd y gall defnyddwyr reoli sut y caiff cwcis eu gosod gan eu system.


Ffynhonell partneriaeth-awyr-agored.co.uk - Panel Hawliau Cwci

Enw Cwci gdpr-cookie-law

Pwrpas Unwaith caiff ei dderbyn, mae’r Cwci hwn wedi’i osod fel bod y Panel Cynghori yn cael ei guddio nes bod y Cwci yn dod i ben.Ffynhonell YouTube

Enw Cwci GPS PREF YS VISITOR_INFO1_LIVEC

Pwrpas Fe’i defnyddiwyd ar gyfer Mesur Llydan Band YouTube, a ddefnyddiwyd hefyd i ddarparu hysbysebion sy’n fwy perthnasol i chi a’ch diddordebau. Fe’u defnyddir hefyd i gyfyngu ar nifer yr amseroedd y byddwch yn gweld hysbyseb yn ogystal â helpu i fesur effeithiolrwydd yr ymgyrch hysbysebu. Defnyddir hefyd ar gyfer storio dewisiadau defnyddwyr a dibenion amhenodol eraill.


AMODAU A THELERAU CYFFREDINO

Os ydych chi’n cytuno i bori a defnyddio ein gwefan www.outdoorpartnership.co.uk a mewngofnodi fel aelod a/neu wirfoddolwr, rydych chi’n cytuno i gydymffurfio gydag a rhwymo i’r amodau a thelerau defnydd canlynol, sydd, ynghyd â‘n Polisi Preifatrwydd, yn rheoli perthynas Y Bartneriaeth Awyr Agored gyda chi o ran y wefan hon. Os ydych chi’n anghytuno gydag unrhyw ran o’r amodau a thelerau hyn, peidiwch â defnyddio ein gwefan.

DATGANIAD CYMRYD RHAN

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cydnabod y cysyniad o ‘Risg - Budd’ mewn dysgu yn yr awyr agored ac yn annog pob partner, gwirfoddolwr a darparwr i gyfeirio at y ddogfen Saesneg ‘Nothing Ventured’ https://www.englishoutdoorcouncil.org/wp-content/uploads/Nothing-Ventured.pdf am gipolwg ar y dull hwn er mwyn mesur rheoli risg.

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cydnabod bod cymryd rhan mewn gweithgareddau anturus yn cynnwys peth berygl o anafiadau. Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn defnyddio darparwyr sydd â thrwydded drwy’r Awdurdod Trwyddedu Gweithgareddau Antur (AALA) i ddarparu gweithgareddau awyr agored a/neu sydd â meincnod allanol cenedlaethol ar gyfer darparu gweithgareddau sydd ddim yn rhan o’r drwydded. Enghreifftiau o hyn fyddai Nod Antur AAA, Bathodyn Ansawdd CLOtC, Safon Aur AHOEC, Darparwr Cwrs Achrededig NGB (RYA Cymru, Canw Cymru, Hyfforddiant Mynydda Cymru, Seiclo Cymru, Surf Lifesaving, Chwaraeon Eira Cymru).

Fodd bynnag, mae angen i gwsmeriaid dderbyn bod damweiniau ac anafiadau yn gallu digwydd. Bydd amodau a thelerau y darparwr gweithgareddau/hyfforddiant yn eich rhwymo. Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn darparu cymhorthdal ariannol tuag at gostau cyrsiau hyfforddiant a Gwobrau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol i arweinwyr gwirfoddoli newydd a phresennol. Mae’n rhaid i’r gwirfoddolwyr fod yn aelodau o glybiau gweithgareddau awyr agored cymunedol yn ardal gweithredu’r Elusen.

Ni fydd Y Bartneriaeth Awyr Agored yn gyfrifol am unrhyw anaf, colled (gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i eiddo personol), difrod, oedi, costau, anghyfleustra neu unrhyw beth arall sydd wedi’i ddioddef o ganlyniad i unrhyw beth, sut bynnag fo hynny wedi’i achosi, mewn cyswllt â darparu’r gweithgaredd neu gwrs hyfforddiant.

CYNNWYS

Dydyn ni nac unrhyw drydydd barti yn darparu unrhyw warantî neu sicrwydd o ran cywirdeb, amseroldeb neu ba mor addas ydy’r wybodaeth a’r deunydd sydd ar y wefan hon at unrhyw ddiben. Rydych chi’n cydnabod y gall gwybodaeth a deunydd o’r fath gynnwys rhai camgymeriadau ac ychydig o anghywirdeb, dydyn ni ddim yn cymryd cyfrifoldeb dros unrhyw anghywirdeb neu gamgymeriadau wedi’u caniatáu yn ôl y gyfraith.

Rydych chi’n defnyddio gwybodaeth neu ddeunydd ar y wefan hon yn gyfan gwbl ar eich liwt eich hun, ac ni fyddwn ni’n gyfrifol am hyn. Eich cyfrifoldeb eich hun fydd sicrhau bod unrhyw gynnyrch, gwasanaethau neu wybodaeth sydd ar gael trwy’r wefan hon yn cwrdd â‘ch gofynion penodol. Mae’r wefan hon yn cynnwys deunydd rydym ni’n berchen arno neu â thrwydded ar ei gyfer. Mae’r deunydd hwn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, ddyluniad, fformat, edrychiad, delwedd a graffig. Mae atgynhyrchu wedi’i wahardd heb law yn unol â rhybudd hawlfraint, sy’n rhan o’r amodau a thelerau hyn. Caiff pob nod masnach gaiff eu hatgynhyrchu ar y wefan hon, sydd ddim yn berchen ar, neu dan drwydded y gweithredwr, eu cydnabod ar y wefan hon.

Gall defnydd anawdurdodedig o’r wefan hon efallai gynyddu hawliadau am ddifrod a/neu fod yn drosedd.

O bryd i’w gilydd, efallai bydd y wefan hon hefyd yn cynnwys dolenni cyswllt at wefannau eraill. Caiff y dolenni cyswllt hyn eu darparu er hwylustod ichi er mwyn darparu gwybodaeth bellach. Dydyn nhw ddim yn golygu ein bod ni’n cefnogi’r wefan/gwefannau. Does gennym ni ddim cyfrifoldeb dros gynnwys y gwefannau cysylltiedig. Mae eich defnydd o’r wefan hon ac unrhyw anghydfod sy’n codi o ddefnydd o’r wefan yn amodol ar gyfreithiau Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae’r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ar y wefan hon at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Caiff yr wybodaeth ei darparu gennym ni a tra ein bod ni’n ymdrechu i gadw’r wybodaeth yn ddiweddar ac yn gywir, dydyn ni ddim yn cyflwyno warantî nac unrhyw beth o unrhyw fath, boed hynny yn benodol neu yn awgrymedig, ynglyn â dibynadwyedd, addasrwydd neu argaeledd y wefan neu’r wybodaeth, cynnyrch, gwasanaethau neu graffig cysylltiedig ar y wefan at unrhyw ddiben. Bydd unrhyw ddibyniaeth byddwch chi’n ei rhoi ar wybodaeth o’r fath ar eich liwt eich hunain yn gyfan gwbl.

Ni fyddwn ni’n gyfrifol mewn unrhyw achos am unrhyw golled neu ddifrod gan gynnwys heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu o ganlyniad, neu unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy’n codi o golli data neu elw sy’n codi o, neu mewn cyswllt â, defnydd o’r wefan hon. Caiff pob ymdrech ei wneud er mwyn sicrhau bod y wefan yn parhau i redeg yn llyfn. Tydy’r Bartneriaeth Awyr Agored ddim yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb dros, nac ychwaith yn gyfrifol am, unrhyw adeg lle na fydd y wefan ar gael dros dro oherwydd problemau technegol y tu hwnt i’n rheolaeth.

AD-DALU A CHANSLO

Byddwn ni’n cymryd pob gofal rhesymol er mwyn sicrhau bod yr holl fanylion, disgrifiadau a phrisiau cynnyrch sy’n ymddangos ar y wefan yn gywir pan gafodd yr wybodaeth ei rhoi i mewn i’r system.

Ar gyfer tâl aelodaeth a ffioedd cyrsiau, mae’n rhaid eu canslo ymhen 14 diwrnod ar ôl talu’r ffi.

SAFONAU GWASANAETH

Dylech chi anfon unrhyw gwynion ynglyn â gwefan Y Bartneriaeth Awyr Agored at: Y Bartneriaeth Awyr Agored, Bwthyn Carnedd, Plas y Brenin, Capel Curig, Conwy, LL24 0ET.

PREIFATRWYDD

Edrychwch ar ein Hysbysiad Preifatrwydd, sydd hefyd yn rheoli eich ymweliad ar ein gwefan, er mwyn deall ein harferion.

Ffurflen Enwebu Gwobr Gwirfoddoli

Gwirfoddolwyr y Mis 2017

Gwirfoddolwyr y Mis 2018

Eich Adborth

Rydym wrth ein boddau yn clywed eich profiadau o’n gweithgareddau ac mi fydd eich adborth yn ein helpu i lunio rhaglenni yn y dyfodol. Os ydych yn fodlon rhoi eich adborth i ni, cwblhewch y ffurflen isod os gwelwch yn dda.

Ffurflen Aelodaeth

Rydym yn gweithio ar ein aelodaeth ar y funud. Bydd manylion ar gael yn fuan

Gwobr Gwirfoddoli

Mae’r clybiau gweithgareddau awyr agored yn llwyr ddibynnu ar gefnogaeth yr aelodau gwirfoddol, ac oni bai am y gwaith pwysig a’r gefnogaeth gan y gwirfoddolwyr hyn, ni fyddai’r clybiau gweithgareddau awyr agored yn gymaint o lwyddiant.

Mae’r gwirfoddolwyr yn hynod o bwysig, ac rydym yn credu y dylai’u hymdrechion gael eu cydnabod.

Cai’r wobr Gwirfoddolwr y Mis ei cynnal drwy gydol y flwyddyn, sy’n eich galluogi chi i enwebu gwirfoddolwr y credwch sy’n haeddu cydnabyddiaeth. I enwebu gwirfoddolwr haeddiannol o’ch clwb, cwblhewch y ffurflen enwebu sydd ynghlwm isod.

Gwirfoddolwyr y Mis 2019

Enillwyr Blaenorol 2018

Enillwyr Blaenorol 2017

Ein Strategaeth

​Cliciwch ar y llun i weld ein strategaeth

Rhoddi

Ychwanegu / Golygu eich Clwb

Gwybodaeth i Glybiau

Ar wefan Chwaraeon Cymru gallwch ddod ar draws gwybodaeth ynglŷn â chyllid, y rolau sydd ar gael o fewn y clybiau, sut i hyrwyddo digwyddiadau, ac yn y blaen. Ymwelwch â’u gwefan drwy glicio’r ddolen isod.

Gwefan Atebion Clwb

Bod yn Wirfoddolwr

​Felly, hoffech chi wirfoddoli?

Gallwch wneud gwir wahaniaeth yn eich cymuned a gofalu fod gweithgareddau awyr agored wrth wraidd eich cymdeithas.

Cyn i’r Elusen gael ei sefydlu nôl yn 2004, roedd ymuno â chlwb gweithgareddau awyr agored yng Ngogledd Cymru yn rhywbeth anarferol iawn. Nid oedd antur awyr agored yn bodoli rhyw lawer yn niwylliant Gogledd Cymru, er gwaethaf holl gyfoeth yr adnoddau naturiol yn yr ardal, gan gynnwys Parc Cenedlaethol Eryri ac ardal o harddwch naturiol eithriadol (AHNE) Ynys Môn:

“Dim ond twristiaid sy’n dringo!”

Dros y blynyddoedd rydym wedi bod yn gweithio gyda chymunedau a grwpiau lleol ac wedi helpu sefydlu clybiau awyr agored yn yr ardal, gan roi cyfleoedd i filoedd o wirfoddolwyr gael ennill cymwysterau a datblygu eu sgiliau personol yn yr awyr agored.

Ar hyn o bryd, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cefnogi 696 o wirfoddolwyr o 45 o glybiau ar draws Gogledd Cymru (2018-19). Ar gyfartaledd, mae un gwirfoddolwr yn gwirfoddoli am 3 awr yr wythnos, dros gyfnod o 40 wythnos y flwyddyn (83,520 o oriau gwirfoddol). Os byddwn yn defnyddio graddfa tâl hyfforddwr o £18 yr awr, mae hyn yn cyfateb i werth £1.5 miliwn o amser hyfforddi wedi’i fuddsoddi i’r cymunedau lleol.

Er gwaethaf hyn, mae 74% o glybiau’r ardal wedi nodi bod diffyg hyfforddwyr ac arweinwyr cymwys yn rhwystro’r clybiau rhag tyfu. Mae ystod eang o gyfleoedd i wirfoddoli o fewn y clybiau gan gynnwys arwain a hyfforddi, rolau o fewn y pwyllgor, cydlynwyr digwyddiadau, ymgynghorwyr technegol, iechyd a diogelwch, swyddogion offer, cyfryngau cymdeithasol, marchnata, swyddogion lles, cludo offer ac yn y blaen.

Gall y Bartneriaeth Awyr Agored eich helpu i fanteisio ar gyfleoedd ar hyd y rhanbarth. Dyma beth sydd angen i chi ei wneud: -

Os nad ydych chi’n aelod o glwb lleol, gallwch gofrestru’n uniongyrchol gyda Grŵp Gwirfoddoli’r Bartneriaeth Awyr Agored. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, gallwch ein helpu ni ac eraill mewn nifer o wahanol ffyrdd.

Cofrestru

Clybiau a Grwpiau

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gwmni partneriaeth cymunedol elusennol sy’n newid bywydau drwy gynnig gweithgareddau awyr agored. Mae’r Bartneriaeth yn annog pobl yr ardal i ymwneud â gweithgareddau awyr agored drwy gymryd rhan, manteisio ar addysg, gwirfoddoli a dod o hyd i waith sydd yn y pendraw yn gwella iechyd a lles cymdeithasol ac economaidd.

Mae dau fath o aelodaeth ar gael i glybiau a grwpiau eleni.

 • Cyfle i fanteisio ar Wobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol am £20 y diwrnod.
 • Cyfle i fanteisio ar fentora er mwyn paratoi at Wobrau’r Corff Llywodraethol Cenedlaethol, am £25 y diwrnod. Mae mentoriaid yn gweithio’n ddyfal gyda chlybiau er mwyn adnabod a gwella strwythurau hyfforddi’r clybiau.
 • Cyngor a chefnogaeth gan ein tîm staff ynghylch y canlynol: recriwtio gwirfoddolwyr, lleoli gweithwyr, cynhaliaeth a chydnabod, cyngor gyrfaoedd i aelodau ar eu taith at ddod o hyd i waith yn y sector, sgiliau, hyfforddiant a gwobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol, cynwysoldeb (e.e. Achrediad Insport), strwythur a threfn lywodraethol clybiau, ffynonellau ariannu a dod o hyd i a chynnal a chadw offer.
 • Cyfle i hyrwyddo’ch clwb/grŵp/digwyddiad am ddim ar ein gwefan, map clwb a thudalennau cyfryngau cymdeithasol.
 • Cyfle i fanteisio ar weithdai Datblygiad Proffesiynol Parhaus (e.e. cynnal a chadw offer, lles plant, codi arian) - am gost ostyngol.
 • Cyfle i fanteisio ar gyrsiau cymorth cyntaf awyr agored REC am £20 y diwrnod.
 • Bydd gan bob grŵp neu glwb bleidlais unigol yn ein Cyfarfod Blynyddol.

 • Cyngor a chefnogaeth gan ein tîm staff ynghylch y canlynol: recriwtio gwirfoddolwyr, lleoli gweithwyr, cynhaliaeth a chydnabod, cyngor gyrfaoedd i aelodau ar eu taith at ddod o hyd i waith yn y sector, sgiliau, hyfforddiant a gwobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol, cynwysoldeb (e.e. Achrediad Insport), strwythur a threfn lywodraethol clybiau, ffynonellau ariannu a dod o hyd i a chynnal a chadw offer.
 • Cyfle i fanteisio ar weithdai Datblygiad Proffesiynol Parhaus (e.e. cynnal a chadw offer, lles plant, codi arian) - am gost ostyngol.
 • Hyrwyddo’ch clwb/grŵp/digwyddiad am ddim ar ein gwefan, map clwb a thudalennau cyfryngau cymdeithasol.
 • Bydd gan bob grŵp neu glwb bleidlais unigol yn ein Cyfarfod Blynyddol.


I ymaelodi, cwblhewch y Ffurflen Ymaelodi

Llyfrgell Fideo

Gallwch weld mwy o fideos ar ein Sianel YouTube

Ein Partneriaid a’n Rhanddeiliaid

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cynnwys rhanddeiliaid a phartneriaid allweddol o fewn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol sy’n cynrychioli addysg, yr amgylchedd, iechyd, chwaraeon, datblygu cymunedol, twristiaeth a’r economi. Mae’r rhanddeiliaid yn cyfarfod tair gwaith y flwyddyn, gan gynnwys ein cyfarfod blynyddol ym mis Medi.

Ymddiriedolwyr

Llyfrgell Dogfennau

Ein Llysgenhadon

Mae’r unigolion yma wedi cael eu dewis oherwydd eu dealltwriaeth o bwysigrwydd gweithgareddau awyr agored yn ogystal â’u hangerdd o geisio ysbrydoli eraill i roi cynnig ar y gweithgareddau yma. Mae ganddynt storïau gwych y tu ôl iddynt a gall eu llwyddiannau a’u cyflawniadau ysbrydoli eraill i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored. Cliciwch ar eu henwau i ddarllen eu proffil.

Os ydych chi’n rhannu ethos y Bartneriaeth Awyr Agored ac hoffech chi fod yn un o’n Llysgenhadon Chwaraeon neu Gymunedol cysylltwch â ni drwy simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk neu bethan.davies@partneriaeth-awyr-agored.co.uk.

Newyddion

Diolch

Diolch am gysylltu â’r Bartneriaeth Awyr Agored. Ein nod yw ymateb o fewn ychydig o ddyddiau. Os ydy’ch ymholiad yn un ar frys yna cysylltwch â’r swyddfa yn uniongyrchol.

Cysylltwch â ni

Amdanom ni

Rydym yn cydweithio gyda thrigolion Cymru fel eu bod yn mynd ati i wneud gweithgareddau awyr agored fel ymgyrch gydol oes. Gyda’n gilydd gallwn newid bywydau unwaith ac am byth. O glybiau lleol hyd at gopaon ein mynyddoedd, mae cyfle i bawb gymryd rhan.

Mae ein prosiectau yn fodd o roi hwb i hyder pobl a’u helpu i ddatblygu sgiliau a dysgu i weithio mewn tîm er mwyn mynd ati i fanteisio ar gyfleoedd newydd a bywydau mwy iach. Drwy wirfoddoli, manteisio ar addysg, cymryd rhan, cyflawni hyfforddiant a drwy weithio mae modd i bawb fynd ati i newid unwaith ac am byth.

Bu i ein prosiectau gynnig dros 100,000 o gyfleoedd gweithgareddau awyr agored er mwyn gwella iechyd a lles; bu inni hyfforddi dros 4000 o wirfoddolwyr; bu inni helpu dros 500 o bobl ddi-waith i ddod o hyd i waith; bu inni sefydlu dros 80 o glybiau a grwpiau awyr agored cymunedol gyda dros 7000 o aelodau’n rhan ohonyn nhw; yn ogystal, bu inni gynnig cyfleoedd cynaliadwy i dros 1000 o bobl anabl.

Creu Cymru heini, iach a chynhwysol, lle mae gweithgareddau awyr agored yn rhoi cyfle i bawb gymryd rhan, mwynhau, cyflawni a dod o hyd i waith, gan ddod â chymunedau at ei gilydd a chreu defnydd cynaliadwy a gwell dealltwriaeth o’r amgylchedd.

Rhoi mwy o gyfle i fwy o bobl yng Nghymru gyflawni eu potensial trwy gyfrwng gweithgareddau awyr agored.

 1. Ysbrydoli plant a phobl ifanc i fod yn fwy heini yn yr awyr agored mewn ffordd gynaliadwy.
 2. Cefnogi datblygu cynnyrch o safon mewn llefydd priodol er mwyn darparu profiadau hwyl yn yr awyr agored.
 3. Rhoi cefnogaeth i bobl leol gymryd rhan mewn gweithgareddau, datblygu sgiliau a chael gwaith.
 4. Gweithredu Cynllun Partneriaid

Unigolion

Ar gael i unigolion sy’n rhannu’r un weledigaeth a chenhadaeth y Bartneriaeth Awyr Agored ac sydd eisiau cyfrannu tuag at waith yr elusen. Mae gan aelodau unigol bleidlais yn ein Cyfarfod Blynyddol.

Cwblhewch y ffurflen ymaelodi yma

Rhanddeiliaid

Gall mudiadau o fewn yr ardal fantais, sy’n rhannu’r un weledigaeth a chenhadaeth ag amcanion y Bartneriaeth Awyr Agored a dangos cyfraniad materol, fanteisio ar aelodaeth i randdeiliaid.

Ein Tîm

Mae ein staff yn gweithio o adra ar hyn o pryd, cysylltwch gyda nhw drwy ebost neu ffôn symudol os gwelwch yn dda.

Cysylltwch â ni

Ymwelwch â‘r dudalen Ein Tîm ar gyfer manylion cyswllt aelodau staff.


Cyfeiriad

Bwthyn Carnedd,
Plas y Brenin,
Capel Curig,
Conwy.
LL24 0ET

Ymholiadau Cyffredinol

Ebost : gwybodaeth@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

Ymholiadau Addysg Hyfforddiant

Ebost : sian.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

Ein Prosiectau

Clybiau

Yma cewch wybodaeth am glybiau gweithgareddau awyr agored ar draws Cymru, Swydd Ayr, Cumbria a Gogledd Iwerddon.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano, cysylltwch â ni.

Am restr gyflawn o glybiau sydd ag Achrediad Insport yn eich ardal, ymwelwch â gwefan Chwaraeon Anabledd Cymru.

Gallwch hefyd weld map o’r clybiau yma.

Cefnogaeth i Wirfoddolwyr

Cefnogi gwirfoddolwyr yn yr awyr agored

Rydym yn cyfrannu tuag at gymwysterau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol (CLlC) yn ogystal â rhagofynion i gyrsiau hyfforddiant, cymorth cyntaf, gweithdai DPP (e.e diogelu ac amddiffyn plant, codi arian) a chefnogaeth mentora i baratoi at wobrau’r CLlC. Mae ein rhaglen addysg hyfforddwyr, sydd bellach yn ei 10fed blynedd, yn cefnogi arweinwyr/hyfforddwyr gwirfoddol y clybiau gweithgareddau awyr agored o fewn yr ardal mewn gwahanol weithgareddau gan gynnwys dringo, cerdded, chwaraeon padlo, chwaraeon eira, rhwyfo, beicio mynydd, seiclo, achub bywydau, hwylio a sgwba blymio yn ogystal â hyfforddiant yn benodol i gynnwys pobl anabl fel Dringo i Bawb, Sailability a Surfability.

Rydym yn credu wrth fynd ati i annog gwirfoddolwyr i ennill cymwysterau gallwn godi safon hyfforddi ac arwain a fydd yn y pendraw yn gwella diogelwch clybiau awyr agored.

Mae angen i glybiau fod yn aelodau llawn o’r Bartneriaeth Awyr Agored pob blwyddyn ariannol (Ebrill- Mawrth) er mwyn manteisio ar hyfforddiant am gost ostyngol.

Cliciwch isod i gofrestru i dderbyn cefnogaeth.

Cofrestru

(O.N. Dim ond clybiau sydd ag aelodaeth lawn all fanteisio ar hyfforddiant ac asesiadau cymorthdaledig i wirfoddolwyr.)

  GWYBODAETH BWYSIG I WIRFODDOLWYR CLYBIAU

  Mae’r ffordd yr ydym yn prosesu ceisiadau am addysg hyfforddwyr wedi newid.

  Ni fyddem yn derbyn ffurflenni papur o hyn ymlaen a bydd rhaid i’r gwirfoddolwyr greu cyfrif eu hunain ar y system newydd ar-lein.

  Oherwydd y system newydd yma byddwch yn gallu:

  • Dewis UN clwb awyr agored yr ydych yn aelod ohono
  • Talu eich cyfraniad tuag at eich cwrs ar lein a derbyn tystiolaeth o gefnogaeth gan y Bartneriaeth Awyr Agored mewn ffurf derbynneb. (Byddwch wedyn yn gallu rhoi/e-bostio hwn i ddarparwr eich cwrs fel tystiolaeth fod y Bartneriaeth Awyr Agored yn eich cefnogi)
  • Diweddaru eich oriau gwirfoddoli

  Cliciwch y botwm ‘cofrestru’ uchod i ddechrau’r broses cofrestru.

  Er mwyn creu cyfrif fel ysgrifennydd clwb bydd angen i chi gofrestru cyfrif e-bost gyda ni.

  Bydd angen i chi gysylltu â ni i sefydlu’r cyfrif drwy e-bostio sian.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

  Unwaith bydd y cyfrif wedi’i sefydlu mi fyddwch yn gallu cadarnhau eich gwirfoddolwyr, awdurdodi eu cyrsiau a diweddaru manylion eich clwb.

  Fel darparwr cwrs bydd angen i chi yrru anfoneb, gan gynnwys enwau’r unigolion i gwybodaeth@partneriaeth-awyr-agored.co.uk. Byddwch yn derbyn derbynneb mewn ebost gan y gwirfoddolwr sy’n cadarnhau fod y Bartneriaeth Awyr Agored yn talu am eu cwrs a bydd angen i chi yrru hwn ymlaen i ni efo’ch anfoneb.

Os ydych yn cael trafferth gyda’r system, cysylltwch â ni drwy e-bostio sian.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

Ymunwch â ni

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gwmni partneriaeth cymunedol elusennol sy’n newid bywydau drwy gynnig gweithgareddau awyr agored. Mae’r Bartneriaeth yn annog pobl yr ardal i ymwneud â gweithgareddau awyr agored drwy gymryd rhan, manteisio ar addysg, gwirfoddoli a dod o hyd i waith sydd yn y pendraw yn gwella iechyd a lles cymdeithasol ac economaidd.

Hoffech chi leisio’ch barn ynghylch polisïau ac ymarfer gorau yn ymwneud â’r awyr agored yn ogystal â hyrwyddo cyfloedd awyr agored yn y rhanbarth? Gallwch ymuno gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored.

Mae croeso i bob clwb a grŵp gweithgareddau awyr agored sy’n cynnig gweithgareddau awyr agored rheolaidd i drigolion ymaelodi.

Mae aelodaeth clwb llawn yn cael ei gynnig AM DDIM hyd nes diwedd mis Mawrth 2021 (cost arferol yn £150)

Lawrlwythwch ein ffurflen ymaelodi isod a’i ddychwelyd yn dol drwy ebsot neu post.(ar gael yn fuan)

  • Cyfle i fanteisio ar Wobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol am £20 y diwrnod.

  • Mynediad i’n cynllun Mentora newydd. Gall gwirfoddolwyr fanteisio ar gyfle i weithio yn unigol efo hyfforddwr profiadol i wella sgiliau i baratoi ar gyfer cymhwyso fel hyfforddwr neu arweinydd. Cost o £20 y dydd.

  • Cyngor a chefnogaeth gan ein tîm staff ynghylch y canlynol: recriwtio gwirfoddolwyr, lleoli gweithwyr, cynhaliaeth a chydnabod, cyngor gyrfaoedd i aelodau ar eu taith at ddod o hyd i waith yn y sector, sgiliau, hyfforddiant a gwobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol, cynwysoldeb (e.e. Achrediad Insport), strwythur a threfn lywodraethol clybiau, ffynonellau ariannu a dod o hyd i a chynnal a chadw offer.

  • Hyrwyddo’ch clwb/grŵp/digwyddiad am ddim ar ein gwefan, map clwb a thudalennau cyfryngau cymdeithasol.

  • Mynediad i gyrsiau rhithiol ar bynciau fel Diogelu a Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ar bris gostyngedig.

  • Cyfle i fanteisio ar weithdai Datblygiad Proffesiynol Parhaus (e.e. cynnal a chadw offer, lles plant, codi arian) - am gost ostyngol.

  • Cyfle i fanteisio ar gyrsiau cymorth cyntaf awyr agored REC am £20 y diwrnod.

  • Bydd gan bob grŵp neu glwb bleidlais unigol yn ein Cyfarfod Blynyddol.