Newyddion

Trustee Opportunity with the Outdoor Partnership
Cyfle Ymddiriedolwr gyda y Bartneriaeth Awyr Agored

Hoffai’r Bartneriaeth fynd ati i gryfhau eu bwrdd ymhellach fyth drwy benodi un Aelod Bwrdd anweithredol sy’n meddu ar arbenigedd a sgiliau yn y maes Gweithrediadau Cyfreithiol. Ydych chi’n dymuno cyfrannu tuag at waith a threfn llywodraethu elusen leol gan wella bywydau drwy weithgareddau awyr agored? Yn ogystal ag yn dymuno ein cynorthwyo i lywio ein nodau ac amcanion strategol ar gyfer y dyfodol? Os felly, hoffem glywed gennych chi.

27/10/2021

Come and join the CARE FOR SNOWDONIA team!
Dewch i ymuno efo tim CARU ERYRI!

Os ydych chi’n caru Eryri, eisiau helpu eraill i’w ddarganfod mewn ffordd saff a chyfrifol, a’n helpu ni i gadw Eryri yn hardd a glan am genedlaethau i ddod – da chi yn berffaith i Caru Eryri! Da ni yn cynnig diwrnodau allan, i wirfoddoli mewn grwpiau bychan, gydag arweinydd ym mhob grwp, lle byddwn ni yn cerdded (a weithiau gyrru) ar lwybrau penodol ar draws Eryri.

15/07/2021

The Outdoor Partnership receives the honour of becoming an Autism Aware organisation
Y Bartneriaeth Awyr Agored yn cael y fraint o fod yn sefydliad Ymwybodol o Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistaidd

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod wedi cwrdd â'r holl ofynion i ddod yn sefydliad Ymwybodol o Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistaidd, fel y cydnabyddir gan Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol.

06/05/2021

Made by Sport Funding
Cronfa 'Made by Sport'

Mewn ymateb i argyfwng Covid-19, mae Made by Sport, mewn partneriaeth â chynllun Cash4Clubs, wedi lansio cronfa ymateb Covid newydd i alluogi clybiau chwaraeon cymunedol ar lawr gwlad ledled y DU i wella bywydau pobl ifanc ddifreintiedig sy’n cael eu heffeithio gan y pandemig. Bydd y Gronfa #ClubsInCrisis yn darparu grantiau o hyd at £ 2,021 i glybiau chwaraeon lleol a sefydliadau trydydd sector sy'n defnyddio chwaraeon i helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd, lleihau trosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, gwella sgiliau cyflogadwyedd, neu fynd i'r afael â materion iechyd meddwl.

15/04/2021

Caru Eryri - Make a difference in 2021
Caru Eryri - Gwneud gwahaniaeth yn 2021

Daeth torfeydd o bobl heb eu tebyg o’r blaen i Eryri y llynedd i fwynhau harddwch y Parc Cenedlaethol. Bydd gwyliau o fewn y DU yn siŵr o fod yn boblogaidd eto yn 2021, gyda phobl yn dyheu am ddianc wedi cyfnod clo’r gaeaf, felly mae’n bosibl y bydd Eryri yn fwy prysur eto. Dyma pam fod angen eich cymorth chi arnom ni. Mae Cymdeithas Eryri yn cydweithio gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, y Bartneriaeth Awyr Agored a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i gynnal rhaglen wirfoddolwyr er mwyn helpu i reoli effeithiau ymwelwyr.

18/03/2021

Outdoor Partnership achieves Insport Silver Accrediation
Y Bartneriaeth Awyr Agored yn cyflawni Achrediad Insport Arian

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored (Y BAA) wedi llwyddo i gyflawni Achrediad Insport Arian Chwaraeon Anabledd Cymru, gan ddod y sefydliad 3ydd sector cyntaf i gyflawni hyn! Mae Insport yn rhaglen gyda phedwar lefel sy’n cael ei redeg gan Chwaraeon Anabledd Cymru ac mae wedi’i anelu at bedwar corff allweddol (clybiau, awdurdodau lleol, Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a sefydliadau’r trydydd sector) er mwyn iddynt fod yn mwy gynhwysol yn ei ddarpariaeth.

17/03/2021

Outdoor Activity Development Officer x 4
Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored x 4

Bu i’r Elusen lwyddo i ennill cyllid mewn egwyddor, gan Gronfa Galluogi Adnoddau a Naturiol a Llesiant i gynnig yr un gwasanaeth ac ethos mewn rhanbarthau eraill yng Nghymru. Mae ‘Agor y Drysau i’r Awyr Agored’ yn brosiect 2 flynedd o hyd ac mae’r Elusen yn dymuno recriwtio pedwar Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored dynamig, proffesiynol medrus a chymwys. Bydd pob Swyddog yn gweithio yn un o’r lleoliadau canlynol

02/03/2021

Magic Little Grants 2021 Open on 1st March
GRANTIAU HUD BACH 2021 AR AGOR AR 1 MAWRTH

Gall elusennau a grwpiau cymunedol llai ledled Prydain Fawr wneud cais am grant untro o £500 rhwng 1 Mawrth a 31 Hydref 2021.

24/02/2021

Sport Freelancer Fund
Cronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon

Mae pecyn cymorth Covid-19 newydd yn agor yr wythnos hon ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig a llawrydd yn y sector chwaraeon y mae eu gwaith yn cyflwyno gweithgareddau yn uniongyrchol i gyfranogwyr, fel hyfforddwyr chwaraeon, hyfforddwyr personol, hyfforddwyr ffitrwydd a hyfforddwyr dawns. Mae cyllid o £1,500 ar gael drwy'r 'Gronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon', a bydd angen i ymgeiswyr ddangos sut maent wedi colli o leiaf y swm hwnnw mewn incwm ers i'r argyfwng ddechrau oherwydd bod contractau'n cael eu canslo neu gyfyngiadau'n atal eu gwaith.

25/11/2020

Clwb Canwio Amlwch – Canoe Wales’ Club of the Year 2020
Clwb Canŵio Amlwch – Clwb Canŵio’r Flwyddyn Cymru 2020

Roedd yn wych darganfod yn ddiweddar fod dau o’n aelodau, Clwb Canŵio Amlwch a Chlwb Canŵ Colwyn, wedi cael eu henwebu ar gyfer gwobr glodfawr Clwb y Flwyddyn gan Canŵ Cymru, ac yn well byth clywed fod Amlwch wedi ennill!! Siaradom gyda Phil o Amlwch yn ddiweddar, wrth iddo edrych yn ôl ar ei amser gyda’r clwb a sut mae gweithio gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi helpu’r clwb i ddatblygu

12/11/2020

ANNUAL GENERAL MEETING - THE OUTDOOR PARTNERSHIP
CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL – Y BARTNERIAETH AWYR AGORED

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn bwriadu cynnal Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar yr 17eg o Fedi 2020 drwy Zoom. Os yw eich clwb yn aelod o’r Bartneriaeth Awyr Agored, cadwch lygad allan am wahoddiad ffurfiol dros e-bost

03/09/2020

Adventure Smart - Covid 19 Poster Messages
Posteri Negeseuon Covid19 - Adventure Smart

Mae Adventure Smart wedi llunio cyfres o bosteri i helpu i gyfleu negeseuon AdventureSmart yng nghyd-destun Covid-19. Mae croeso i chi ddefnyddio a lledaenu gair y negeseuon allweddol.

01/07/2020

Chat with Samantha English from Welsh Rowing  
Sgwrs gyda Samantha English o Rhwyfo Cymru

Dyma gyflwyno Sian; swyddog Gwirfoddoli ac Addysgu Hyfforddwyr Y Bartneriaeth Awyr Agored, a Sam, swyddog Datblygu Rhwyfo Môr o Rhwyfo Cymru.

24/06/2020

Key Achievements April 2019 - March 2020
Cyflawniadau Allweddol Ebrill 2019 - Mawth 2020

Dyma’r hyn yr ydym wedi ei wneud dros y flwyddyn ddiwethaf! DIOLCH enfawr i’n holl partneriaid cyllidol, gwirfoddolwyr, ein tîm staff a'n hymddiriedolwyr

22/06/2020

Volunteers’ Week - Volunteer of the day-Friday
Wythnos y Gwirfoddolwyr - Gwirfoddolwr y dydd Gwener

Clwb Awyr Agored y Gogarth

05/06/2020

Volunteers’ Week - Volunteer of the day-Thursday
Wythnos y Gwirfoddolwyr - Gwirfoddolwr y dydd Iau

Claire Branston o Glwb Canwio Amlwch a Clwb Antur Dyffryn Peris

04/06/2020

Volunteers’ Week - Volunteer of the day-Wednesday
Wythnos y Gwirfoddolwyr - Gwirfoddolwr y dydd Mawrth

Simon Brown o Glwb Syrffio Dyffryn Conwy

03/06/2020

Volunteers’ Week - Volunteer of the day-Tuesday
Wythnos y Gwirfoddolwyr - Gwirfoddolwr y dydd Mawrth

Jamie Holding o Glwb Antur Môn

02/06/2020

Volunteers’ Week - Volunteer of the day-Monday
Wythnos y Gwirfoddolwyr - Gwirfoddolwr y dydd Llun

Enillydd y dydd heddiw ydi Dylan Hughes o Hamdden Harlech Ardudwy Leisure

01/06/2020

Nominate your Brilliant Volunteers
Enwebwch eich Gwirfoddolwyr Gwych

Wythnos nesa mae hi’n Wythnos Cenedlaethol y Gwirfoddolwyr, ac fe hoffwn ni ddeud "Diolch yn Fawr" i wirfoddolwyr ein clybiau i gyd!!

29/05/2020

OPEN INVITATION TO SUBMIT PROPOSAL FOR A 12 MONTH MARKETING AND MEDIA CAMPAIGN FOR THE OUTDOOR PARTNERSHIP
GWAHODDIAD I GYFLWYNO TENDR AM YMGYRCH FARCHNATA DROS 12 MIS I’R BARTNERIAETH AWYR AGORED

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn chwilio am gynigion gan sefydliadau i gynnal ymgyrch dros 12 mis i godi proffil yr elusen yn dilyn argyfwng COVID-19 drwy gynyddu’r nifer o ymwelwyr i’n gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol a chynyddu’r ymgysylltiad cymdeithasol a chyfranogaeth mewn gweithgareddau awyr agored drwy’r elusen.

04/05/2020

COVID-19 - Here to help
COVID - 19 - Yma i helpu

Mae’r rhain yn gyfnodau anodd ac rydym yn cynghori pob aelod i ddilyn polisïau diweddaraf y llywodraeth a’r cynghorau lleol ynghylch coronafirws (COVID-19). Yn ogystal â’ch cyfeirio at ffynonellau o arweiniad gan asiantaethau allweddol a chyrff llywodraethu, rydym ar hyn o bryd ynghanol creu tudalen adnoddau COVID-19 ar ein gwefan.

08/04/2020

Update from the Outdoor Partnership
Diweddariad gan y Bartneriaeth Awyr Agored

Yn yr amser anarferol tu hwnt yma, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn dal i fod yn weithredol ac yn awyddus i gadw cyswllt gyda’n holl glybiau ac aelodau. Mae mis Ebrill fel arfer yn golygu dechrau blwyddyn aelodaeth newydd, ond o ystyried y sefyllfa bresenol rydym wedi penderfyny na fyddwn yn cynnig aelodaeth ym mis Ebrill eleni. Gyda holl weithgareddau a digwyddiadau wedi eu gohurio am amser amhenodol, a meddyliau pobl ar gadw eu hunain a’u teuluoedd yn ddiogel, nid dyma’r amser i hyn. Fodd bynnag, pan ddaw yr amser i ail-afael mewn gweithgareddau byddwn yn sicr yn cynnig hyn i glybiau eto.

23/03/2020

Volunteer of the Year 2019 - 2020
Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2019 - 2020

Mae Lauren yn weithgar iawn mewn amryw o glybiau ac yn hwyluso nifer o sesiynnau mewn gwahanol weithgareddau! Mae’r criw yma o Ysgol Eirias er engrhaifft yn falch iawn o’r cyfle i gael mynd i ddringo!

18/03/2020

Welcome to our new Northern Ireland Outdoor Activities Development Officer
Croeso i’n Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Gogledd Iwerddon newydd

Croeso i’n Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Gogledd Iwerddon newydd, Caoimhe (Keva) Connor, sydd yn ymuno â’n tîm, fel rhan o brosiect Loteri Prydain Gyfan, er mwyn ymestyn gwaith y Bartneriaeth ar draws ardaloedd arall o Brydain.

21/02/2020

Volunteer Cycling to new heights
Gwirfoddolwr yn Beicio i Uchderau Newydd

Yn ddiweddar, fe gwblhaodd Sarah Hattle, sef un o wirfoddolwyr lleol clwb Dreigiau Coed y Brenin, gwrs hyfforddiant Hyfforddi Lefel 2 Beicio Prydain drwy raglen Addysg Hyfforddwyr y Bartneriaeth Awyr Agored, ac o ganlyniad, mae wedi lansio sesiynau beicio i reidwyr ifanc er mwyn iddynt ddysgu’r sgiliau sylfaenol ac i fagu hyder ar gefn beic.

05/02/2020

RE - ADVERTISMENT: Outdoor Activity Development Officer
AIL HYSBYSEB: Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi llwyddo i ennill cyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Fawr er mwyn cynnal prosiect 7 mlynedd o hyd, Agor y Drws i’r Awyr Agored, i fynd ati i rannu ei ethos mewn mannau eraill ym Mhrydain. Fel rhan o’r prosiect mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn awyddus i gyflogi Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored yn yr ardal Dwyrain Ayrshire.

19/01/2020

The Outdoor Partnership wins Best Use of Welsh category at Inaugural Welsh Charity Awards
Y Bartneriaeth Awyr agored yn ennill gwobr y categori Gwobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg yn seremoni gyntaf Gwobrau Elusennau Cymru

Enillodd [Y Bartneriaeth Awyr Agored] o [Capel Curig] wobr fawreddog nos Wener (15 Tachwedd) yn seremoni gyntaf Gwobrau Elusennau Cymru, a drefnwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i wobrwyo rhagoriaeth yn y trydydd sector yng Nghymru.

04/12/2019

THE OUTDOOR PARTNERSHIP SHORTLISTED FOR TWO NATIONAL AWARDS!
Y BARTNERIAETH AWYR AGORED WEDI CYRRAEDD Y RHESTR FER AR GYFER DWY WOBR GENEDLAETHOL

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghategori Gwobr Cynnwys y Gymuned a’r Wobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg yng Ngwobrau Elusennau Cymru 2019, a gynhelir ar 15 Tachwedd.

12/11/2019

Local school children take part in Paddle Sport Activity Day!
Plant ysgolion lleol yn cymryd rhan mewn Diwrnod o Chwaraeon Padlo!

Wythnos diwethaf yng ngogledd Cymru, cymrodd dros 250 o blant o 16 ysgol ran mewn diwrnod o chwaraeon padlo.

09/11/2019

Local Outdoor Charity celebrates its 10th Annual Festival
Elusen Leol yn dathlu ei 10fed Gŵyl Awyr Agored

Cynhaliodd y Bartneriaeth Awyr Agored ei 10fed Gŵyl Gweithgareddau Awyr Agored flynyddol ar 14 Medi ym Mhlas y Brenin, Capel Curig. Mae’r elusen leol wedi bod yn cynnal y digwyddiad ers 2009 fel ffordd o ddiolch i’w gwirfoddolwyr am eu hymrwymiad a rhoi’r cyfle i bobl leol roi cynnig ar gyfoeth o weithgareddau ar garreg eu haelwyd.

01/10/2019

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING - THE OUTDOOR PARTNERSHIP
HYSBYSIAD AM GYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL - Y BARTNERIAETH AWYR AGORED

Hysbysir drwy hyn y bydd cyfarfod cyffredinol blynyddol 2019 y cwmni yn cael ei gynnal ym MHLAS y BRENIN ar y 14eg o FEDI am 4.45yp.

30/07/2019

North Wales Outdoor Trainees
Hyfforddeion Awyr Agored Gogledd Cymru

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn rhedeg rhaglen newydd a chyffrous ar gyfer pobl sydd rhwng 17-30 ac yn byw yng ngogledd Cymru. Rydym yn gobeithio cynyddu’r nifer o bobl sy’n ymgeisio am swyddi hyfforddeion o fewn canolfannau a busnesau awyr agored yn yr ardal.

24/06/2019

Welcome to Sian!
Croeso i Sian!

Sian yw’r aelod diweddaraf i dim y Bartneriaeth Awyr Agored. Fel ein Swyddog Gwirfoddolwyr, bydd yn gweithio i ddatblygu gwaith gwirfoddolwyr clybiau Awyr Agored Gogledd Cymru

06/06/2019

CONWY ASCENT  CANOE RACE AND TOUR - 8 June 2019
RAS A THAITH CANŴ CONWY ASCENT - 8fed o Fehefin 2019

Mae Conwy Ascent yn ddigwyddiad canŵio. Bydd y ras yn dechrau o’r Beacons, Conwy ac yn mynd i Ddolgarrog ar y llanw

31/05/2019

Volunteer of the Month Award for May: Rhys Jones
Gwirfoddolwr y Mis am fis Mai: Rhys Jones

Mae’r wobr hon yn cydnabod ymdrechion gwirfoddolwyr sydd yn gwneud gwahaniaeth o fewn eu clwb. Rhys Jones o Glwb Canŵio Amlwch ydi enillydd y wobr ar gyfer mis Mai. Llongyfarchiadau Rhys!

17/05/2019

£1m ‘Place for Sport’ fund launched to improve Wales’ sporting facilities
Lansio cronfa £1m ‘Lle i Chwaraeon’ i wella cyfleusterau chwaraeon Cymru

Mae Chwaraeon Cymru, mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, heddiw (30 Ebrill 2019) wedi lansio cronfa newydd, 'Lle i Chwaraeon', gyda hyd at £1m ar gael i glybiau a sefydliadau chwaraeon ledled Cymru. Bydd y gronfa ar gael i gefnogi prosiectau sy'n awyddus i wella, amddiffyn neu greu cyfleusterau chwaraeon newydd.

06/05/2019

COMING UP IN JUNE
I DDOD YM MIS MEHEFIN

Ydych chi am roi cynnig ar ddringo am y tro cyntaf neu’n awyddus i ddatblygu eich sgiliau dringo? Mae gennym 3 sesiwn blasu a 6 sesiwn datblygu mewn bowldro a dringo yn yr awyr agored.

03/05/2019

Welsh Cycling  Events
Digwyddiadau Beicio Cymru

Cyfres Go Race MTB Gogledd Cymru - cyfle i bobl ifanc dan 16 gael rasio.

29/03/2019

Volunteer of the Month: February - Cheryl Brassey
Gwirfoddolwr y Mis: Chwefror - Cheryl Brassey

Mae Cheryl Brassey o Clwb Nofio Traeth Lligwy wedi cael ei enwebu ar gyfer Gwirfoddolwr y Mis ar gyfer mis Chwefror. Mae Cheryl Brassey yn hoff iawn o nofio yn yr awyr agored ac ers iddi gychwyn Clwb Nofio Traeth Lligwy yn 2018, mae hi wedi cyflwyno dros hanner cant o bobl i fwynhau nofio yn yr awyr agored

28/02/2019

Local paddling club bags a funding boost!
Clwb Padlo Lleol yn derbyn Hwb Ariannol!

Derbyniodd Clwb Padlo Dysynni arian cymunedol yn ddiweddar gan Tesco, eu harchfarchnad leol. Agorwyd y pleidleisiau yn yr archfarchnad yn Aberystwyth ym mis Tachwedd a bu’r siopwyr yn derbyn tocynnau i bleidleisio rhwng tri phrosiect o fewn eu cymuned drwy brosiect Bags of Help Tesco

15/02/2019

Walking Trip to Cwm Idwal
Taith Gerdded i Cwm Idwal

Ymunwch â ni ar daith wedi ei harwain i Warchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal*, lle cewch fwynhau bod yn yr elfennau ac yng nghanol bywyd gwyllt arbennig. Gall y daith fod yn hamddenol, neu heriol, a nôd y diwrnod yw eich bod yn mwynhau tra’n ymarfer.

13/02/2019

Up to £2000 available for clubs!
Hyd at £2000 ar gael i clybiau!

A wyddech chi fod gan y Postcode Lottery grantiau hyd at £2000 i’w dosbarthu i glybiau a mudiadau o fewn eich cymdeithas? Mae’r rownd gyntaf bellach ar agor er mwyn i chi ddatgan eich diddordeb yn y grant.

04/02/2019

ADAPTIVE CYCLING SESSIONS
SESIYNAU BEICIO ADDASOL

Sesiynau Beicio Addasol ym Mhlas Menai ar y 19eg o Ionawr a'r 2il o Chwefror. Gwelwch ein poster am fanylion

15/01/2019

Interested in Outdoor Activities?
Ydych chi â diddordeb mewn gweithgareddau awyr agored?

Hoffi dringo, Caiacio neu cerdded? Cyfle gwych i fentro gweithgareddau awyr agored. Agored i bawb

15/01/2019

Outdoor Partnership wins Wales Sport Award 2018
Y Bartneriaeth Awyr Agored yn ennill gwobr Chwaraeon Cymru 2018

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cael ei henwi fel Sefydliad y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru 2018. Mae’n helpu miloedd o bobl i ddefnyddio’r awyr agored i wella eu bywydau – gan gynnwys Gwenllian Dafydd, o Fethesda.

07/12/2018

Outdoor Partnership win IOL Award
Y Bartneriaeth Awyr Agrored yn ennill gwobr IOL

Diolch i bawb a bleidleisiodd amdanom yn ddiweddar ar gyfer y gwobrau IOL. Roedd Paul Airey, ein Cadeirydd yn bresennol i dderbyn y wobr ar ran pawb o’r Bartneriaeth Awyr Agored, gan gynnwys ein hymddiriedolwyr, ein staff a’r holl wirfoddolwyr.

07/12/2018

Insport Series North Wales
Cyfres Insport Gogledd Cymru

Bydd cyfres insport, sef diwrnod chwaraeon cynhwysol yn cael ei gynnal ym Mharc Eirias, Bae Colwyn mis yma. Bydd dros 20 o chwaraeon ar gael i rhoi tro arnynt, croeso i bob oedran, teuluoedd a ffrindiau. Mae’r cyfresi insport yn gyfle gwych i gael gwybodaeth am gyfleoedd sydd ar gael yn lleol

14/10/2018

Club Forum 2018 - 18th October
Fforwm Clwb 2018 - Hydref 18fed

Hoffai’r Bartneriaeth Awyr Agored wahodd aelodau o glybiau awyr agored lleol i’r fforwm ym Mhlas y Brenin. Bydd y fforwm yn rhoi’r cyfle i ddysgu mwy am ein gwefan a’r system mewngofnodi newydd, yn ogystal â’r gefnogaeth sydd ar gael gan y Bartneriaeth Awyr Agored, gan gynnwys cyllid, cyfleoedd hyfforddi a chefnogaeth mentora.

01/10/2018

UK Disability Inclusion Training
Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd

25/09/2018

Volunteer of the Month: September 2018 : Jackie Evans
Gwirfoddolwr y Mis: Medi 2018: Jackie Evans

Cafodd Clwb Dringo Cyswllt Conwy ei sefydlu ym mis Hydref 2016 ar gyfer oedolion sydd ag anableddau dysgu. Maent y n cyfarfod yn wythnosol ar wal ddringo wych Ysgol y Gogarth, Llandudno. Dros fisoedd yr haf, maent hefyd yn cyfarfod a dringo ar greigiau lleol, gan ddefnyddio’r sgiliau newydd a ddysgwyd.

10/09/2018

Volunteer of the Month: August - Phil Edwards, Amlwch Canoe CLub
Gwirfoddolwr y Mis: Awst 2018: Phil Edwards., Amlwch Canoe CLub

Y 2009 symudodd Phil a’i wraig Jane i Ynys Môn. Gan eu bod wrth eu boddau yn canŵio, fe wnaethant ymuno â Chlwb Canŵio Amlwch. Yn fuan wedyn, mi wnaethant gymryd mwy o gyfrifoldebau o fewn y clwb

10/09/2018

Lligwy Beach Activity Day 2018 – Year of the Sea
Diwrnod Gweithgareddau Traeth Lligwy 2018 – Blwyddyn y Môr

Daeth clybiau a sefydliadau chwaraeon dŵr o bob cwr o Ynys Môn at ei gilydd yn ddiweddar i rannu eu gweithgareddau a’u sgiliau gyda phobl leol ac ymwelwyr er mwyn dathlu Blwyddyn y Môr.

05/09/2018

Outdoor Festival 2018
Gŵyl Awyr Agored Flynyddol 2018

Dyma ddiwrnod llawn hwyl wedi’i drefnu gennym ni gyda chefnogaeth gwirfoddolwyr o glybiau lleol, a barbeciw am ddim i gloi’r dydd. Archebwch heddiw i gadw’ch lle.

10/08/2018

Colwyn Bay Surf Lifesaving Club
Clwb Achub Bywyd Syrffio Bae Colwyn

Daeth pobl yn llu i sesiwn gyntaf Clwb Achub Bywyd Syrffio ym Mae Colwyn. Daeth unigolion draw i Colwyn Bay Watersports ar gyfer eu sesiwn cyntaf i ddysgu am y cyfleoedd gwirfoddoli o fewn y clwb a gwahanol ffyrdd o gymryd rhan.

10/08/2018

COMMUNITY KIDS’ SURF CLUB IS THRIVING
Clwb Syrffio Cymunedol i Blant

Sefydlwyd Clwb Syrffio Dyffryn Conwy o ganlyniad i bartneriaeth rhwng y gymuned, Y Bartneriaeth Awyr Agored, Cyngor Sirol Conwy a Surf Snowdonia.

10/08/2018

Respect the Mountains
Parchwch ein Mynyddoedd

Bu Ceidwaid Ifanc Eryri yn helpu i gasglu sbwriel oddi ar Lwybr Llanberis yn ddiweddar fel rhan o brosiect UIAA Parchwch ein Mynyddoedd. I gloi’r diwrnod cawsant flas ar rwyf-fyrddio ar Lyn Padarn. Diolch yn fawr am eich gwaith caled ac i Y Bartneriaeth Awyr Agored - The Outdoor Partnership

10/08/2018

Lligwy Beach Activity Day
Diwrnod Gweithgareddau Traeth Lligwy

Ydych chi wedi rhedeg allan o bethau i wneud dros yr haf? Dewch draw i draeth Lligwy ar y 18fed o Awst ar gyfer diwrnod llawn gweithgareddau a hwyl!

08/08/2018

Inclusive Adventure Festival breaks barriers!
Gŵyl Antur i Bawb yn torri’r Rhwystrau!

Cymrodd dros 300 o blant, pobl ifanc a staff o 7 wahanol ysgol yng Ngogledd Cymru ran yn y digwyddiad. Bu amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys beicio, dringo a rhwyfo.

13/07/2018

Give it a go! Using the Welsh Language in Sport
Defnyddio’r Gymraeg yn eich clwb.

Does dim ots os ydych yn rhugl, yn ddysgwyr neu ond yn siarad ychydig o Gymraeg, yn y modiwl yma sydd wedi ei greu gan Gomisiynydd y Gymraeg, Chwaraeon Cymru, clybiau a chyrff llywodraethant chwaraeon, byddwch yn cael eich cyflwyno i fuddion defnyddio’r Gymraeg yn eich clwb chwaraeon.

28/06/2018

​Club review: Trefriw Walkers are Welcome
Adolygiad clwb: Croeso i Gerddwyr Trefriw

Mae'r grŵp cymunedol lleol yma yn Nhrefriw yn cyfarfod yn rheolaidd ar gyfer nifer o deithiau cerdded wedi'u trefnu o fewn yr ardal. Y grŵp cerdded yma yw prif drefnydd gŵyl flynyddol Gŵyl Gerdded Trefriw ac mi wnaethant dderbyn achrediad ‘Croeso i Gerddwyr’ nôl yn hydref 2014. Dyma ddyfarniad i drefi a phentrefi sydd "gyda rhywbeth arbennig i gynnig i gerddwyr".

28/06/2018

Volunteer of the Month - June 2018
Gwirfoddolwr y Mis - Mehefin 2018

Gill Scheltinga yw cadeirydd Gŵyl Gerdded Conwy a hi oedd yn gyfrifol am sefydlu’r ŵyl flynyddol nôl yn 2013.

Am y ddwy flynedd gyntaf roedd yr ŵyl yn cael ei rhedeg o dan Cerdded Conwy Walks, ond ers 2015, mae wedi cael ei rhedeg a’i chynnal yn gwbl annibynnol.

25/06/2018

Volunteer of the Month: April 2018 - Pete Rainford
Gwirfoddolwr y Mis: Ebrill 2018 - Pete Rainford

Pete Rainford o Glwb Canŵio Amlwch am y wobr mis yma. Yn ddiweddar mi welodd ddau badlwr ger Amlwch ac roedd un wedi disgyn i’r môr a methu mynd yn ôl ar ei gaiac.

11/05/2018

Skiing adventure for North Wales pupils
Antur Sgïo i ddisgyblion Gogledd Cymru

09/05/2018

Volunteer of the Month: March 2018
Gwirfoddolwyr y Mis: Mawrth 2018

John Smith o Glwb Hwylio Merioneth ydi enillydd gwobr Gwirfoddolwr y Mis ar gyfer mis Mawrth eleni, oherwydd ei ymroddiad i ail-lunio amcanion y Clwb wrth iddynt ddatblygu o fod yn glwb hwylio traddodiadol i gyflwyno gwahanol weithgareddau ar y dŵr.

24/04/2018

Consultation: A draft vision for sport in Wales
Ymgynghoriad: Gweledigaeth ddrafft ar gyfer chwaraeon yng Nghymru

Mae’r ymgynghoriad yn holi am farn ar weledigaeth arfaethedig ar gyfer chwaraeon yng Nghymru. Bydd yr ymgynghoriad yn cau am 5pm ar Ebrill 30ain 2018.

05/04/2018

Whatever your adventure this Easter, be Adventure Smart: Make your good day better
Beth bynnag fo’ch antur y Pasg hwn: Mentra’n Gall -Tro dy ddiwrnod da yn ddiwrnod gwell

Mae gwyliau’r Pasg ar ein gwarthau, a boed law neu hindda, bydd pobl yn mentro allan i fwyhau anturiaethau yn awyr agored gwych Cymru! Fel rhan o lansiad ymgyrch newydd sy’n cwmpasu Cymru gyfan heddiw, rydym ni’n gofyn i bobl ‘Fentra’n Gall’.

22/03/2018

​New Outdoor Partnership membership packages for 2018
Pecynnau aelodaeth newydd y Bartneriaeth Awyr Agored ar gyfer 2018

Dros y blynyddoedd, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cynnig amrywiaeth o fuddion i aelodau’r clybiau, gan gynnwys mynediad at gyrsiau hyfforddiant a mentora am bris gostyngol, cyngor ar gyllid a chyngor cyffredinol ar strwythur y clwb.

09/03/2018

Volunteer of the Month: February 2017 - Judy Cooper
Archif Newyddion Gwirfoddolwr y Mis: Chwefror - Judy Cooper

28/02/2018

Wales Outdoor Activity Clubs Survey 2018
Arolwg clybiau gweithgareddau awyr agored yng Nghymru

Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored, ar y cyd â Phrifysgol Bangor a gyda chefnogaeth y Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, yn cynnal ymchwil eang sy’n ymwneud â gweithgareddau awyr agored yng Nghymru. Bwriad yr ymchwil yw gwella ein dealltwriaeth o ddarpariaeth gweithgareddau awyr agored yng Nghymru gan adnabod y bylchau ac awgrymu sut y gallem wella’r ddarpariaeth yma.

21/02/2018

Volunteer Wardens needed
Wardeiniaid Gwirfoddol

Eleni, unwaith eto, bydd Parc Cenedlaethol Eryri yn rhedeg proseict cyffrous a fydd yn cynnig cyfle i wirfoddoli ar fynydd uchaf Cymru!

19/02/2018

Inclusive Skiing and Climbing opportunities for Anglesey’s disabled young people.
Cyfleoedd Dringo a Sgïo cynhwysol i bobl ifanc anabl ar Ynys Môn

Mae gwersi sgïo cynhwysol wrthi’n cael eu cynnal yng Nghanolfan Sgïo Llandudno a sesiynau dringo cynhwysol ar wal ddringo’r Indy, Llanfairpwll. Ariennir y sesiynau yma gan Gronfa Grantiau Bach- Gweithgareddau i bobl anabl Ynys Môn.

15/02/2018

Volunteer of the Month January 2018: ​Stephen Weake - Cycle Power Adaptive Cycling Club
Gwirfoddolwr y mis: Ionawr 2018 - ​Stephen Weake Pŵer Seiclo- Clwb Seiclo Hygyrch

Mae Steve wedi bod yn ran allweddol o waith cynllunio a sefydliad yr hwb seiclo yng Ngwynedd. Mae ganddo brofiad blaenorol o’r hyn gan ei fod eisoes wedi gweithio ar brosiectau addasol tebyg yn Lloegr.

05/02/2018

Re-establishment of Moelfre Rowing club
Ail sefydlu Clwb Rhwyfo Moelfre

Yn ystod 2017 bu sawl cyn-aelod a nifer o rwyfwyr newydd yn brysur iawn yn ail sefydlu'r clwb yma ym Moelfre, Ynys Môn. Nid yw'r clwb wedi bod yn weithredol ers rhai blynyddoedd, ond gyda chefnogaeth y clwb Biwmares, fe gasglwyd yr hen offer at ei gilydd, sefydlwyd gwefan newydd, adeiladwyd doli newydd i'r cwch, a thrwy gymorth grant gan y gist gymunedol, fe brynwyd clawr newydd hefyd.

05/02/2018

CLUB NEWS:  Breeze Coed y Brenin
NEWYDDION CLWB: Breeze Coed y Brenin

Grŵp beicio mynydd i ferched ydi Breeze Coed y Brenin. Wedi’i leoli yn ardal Dolgellau, mae’r grŵp yn cynnal reidiau rheolaidd sy’n addas i bob gallu. Cafodd y grŵp ei sefydlu tua 20 mis yn ôl ac ers hynny mae wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth annog merched i gymryd rhan mewn beicio.

30/01/2018

Anglesey Schools Bouldering Competition
Cystadleuaeth Bowldro Ysgolion Ynys Môn

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu yng Nghystadleuaethau Bowldro Ysgolion Môn

23/01/2018

Walking Higher starting March 2018
Cerdded yn Uwch - Mawrth 2018

Ein rhaglen newydd i unigolion dros 25 ac yn ddi-waith yng Ngwynedd, Conwy a Mon

21/01/2018

Keep shopping at Co-op! Every penny helps
Parhewch i siopa yn Co-op - Mae pob ceiniog yn helpu!

Mae gennym newyddion cyffrous iawn ar eich cyfer! Mae rhaglen Antur i Bawb y Bartneriaeth Awyr Agored wedi cofrestru fel un o achosion da y Co-op. Ein bwriad ydi sefydlu cyfleoedd awyr agored cynaliadwy i blant a phobl ifanc anabl a’u teuluoedd a gofalwyr.

14/01/2018

Volunteer of the month October 2017: ​Judy Clarke, Colwyn Canoe Club
Gwirfoddolwraig y Mis - Hydref 2017 - Judy Clarke Clwb Canŵio Colwyn

Mae Judy wedi bod yn aelod o Glwb Canŵio Colwyn am 6 mlynedd bellach. Mae hi’n wirfoddolwraig gweithgar ac mae hi wrth ei bodd yn padlo ar y môr. Mae wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â mentoriaid y Bartneriaeth i ddatblygu gwirfoddolwyr newydd ar gyfer y clwb

12/11/2017

Volunteer of the month May - Manja Ingle -North Wales Snowsport Club
Archif Newyddion ​Gwirfoddolwr y mis- Mai 2017 - Manja Ingle - Clwb Chwaraeon Eira Gogledd Cymru.

Mae Manja wedi bod yn gweithio’n ddiflino am 18 mis gyda chlwb ChEGC. Mae ganddi’r dasg o chwilio a threfnu hyfforddwyr ar gyfer y sesiynau clwb. Yn aml iawn, Manja yw’r sylwebydd ar gyfer y rasys, a hi sy’n gyfrifol am y gwaith papur.

02/06/2017

Volunteer of the Month: May 2017 - Alan Williams
Gwirfoddolwr y Mis : Mai 2017 - Alan Williams

​Mae Alan yn un o aelodau cychwynnol Clwb Mynydda Môn ac mi chwaraeodd ran hanfodol yn ei sefydliad. Mae wedi bod yn drysorydd i’r clwb ers y dechrau ac oherwydd ei lygad am fanylder wrth gynnal a chadw cyllid y clwb, yn ogystal â’i lwyddiant wrth ymgeisio am wahanol grantiau, mae’r clwb yn parhau i ffynnu

15/05/2017

Volunteer of the Month: March 2017: Simon Owen
Gwirfoddolwr y Mis: Mawrth 2017: Simon Owen

Mae Simon Owen yn un o sefydlwyr Clwb Rhwyfo Môr Conwy. Mi dderbyniodd y clwb y wobr Clwb Cymunedol y Flwyddyn ddwy flynedd yn ôl ac maent bellach wedi cyrraedd lefel arian Insport. Mae Simon yn rhoi’i holl ymdrech ac oriau o waith yn y cefndir i sicrhau bod y clwb yn rhedeg yn esmwyth gan ofalu bod y rhwyfwyr yn ddiogel ac yn cael digon o hwyl ar y dŵr, yn ogystal â rhedeg y sesiynau wythnosol.

06/04/2017

Volunteer of the Month: January 2017
Gwirfoddolwyr y Mis: Ionawr 2017

Mae Wendy yn aelod brwdfrydig o Glwb Canŵio Amlwch, ac mae hi wastad yn barod i helpu unrhyw un. Yn aml iawn mae Wendy yn brysur yn cludo caiacs unigolion sydd heb rac ar do eu ceir o un lle i’r llall. Mae hi hyd yn oed yn gwirfoddoli i fod yn yrrwr gwennol ar deithiau nad ydi hi’n padlo arnynt.

15/03/2017

Volunteer of the Month: February 2017
Gwirfoddolwr y Mis: Chwefror 2017

Mae Simon yn aelod cychwynnol o Glwb Mynydda Môn ar Ynys Môn. Dechreuodd y clwb yn dilyn ychydig o sesiynau blasu ac roedd Simon yn un o’r grŵp bach oedd yn awyddus i gynnal y clwb. Mae’r clwb yn aelod o’r BMC ac maent yn cynnig sesiynau dringo dan do wythnosol yn ogystal â theithiau a digwyddiadau rheolaidd.

07/03/2017