Datblygu Cymunedol

​Mae ein Rhaglen Datblygu Gymunedol, sy’n cael ei arwain gan ein Swyddogion Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored, wedi ysbrydoli plant, pobl ifanc ac oedolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored gydol oes trwy sesiynau blasu, sesiynau datblygu, gwyliau a digwyddiadau. Mae’r gweithgareddau yn amrywio o rai cymunedol i rai lefel perfformiad uwch.

Mae’n swyddogion yn gweithio o fewn yr awdurdodau lleol i gadw cysylltiad gydag ysgolion a chlybiau cymunedol a sicrhau bod llwybrau clir i unrhyw un o bob oedran a gallu gael cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored.

Mae’r rhaglen hefyd yn cefnogi clybiau gweithgareddau awyr agored (gyda nifer o’r rhain wedi cael eu sefydlu gan y BAA) gyda miloedd o bobl leol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn rheolaidd o fewn eu cymunedau gan wella iechyd a lles cymdeithasol.

Yn 2017, gwelwyd ehangiad yn y rhaglen cystadlaethau i ysgolion, lle bu gweithgareddau beicio mynydd, dringo a chanŵio. Mae’r cystadlaethau yma bellach mewn ysgolion uwchradd ar draws Gogledd Cymru, gan gynnwys ysgolion anghenion addysgol arbennig. Yn 2017, rhoddwyd cyfle i 20 o ysgolion a dros 1000 o ddisgyblion i gystadlu.

Hefyd yn 2017 gwelwyd sefydliad ‘Her Eryri’ lle bu 15 o golegau AU ledled Cymru a 150 o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn cystadlaethau beicio mynydd, dringo, caiacio a chyfeiriannu ym Mehefin. Oherwydd y llwyddiant yma, mi fydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn flynyddol ar y cyd â Cholegau Cymru.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â gweithgareddau yn eich ardal, cysylltwch â‘ch Swyddog Datblygu Lleol.