Iechyd a Lles

Ysgogi ac ymgysylltu gyda phobl trwy weithgareddau awyr agored.

Mae’r rhaglen Iechyd a Lles yn defnyddio’r strwythurau presennol i ddod â chydweithrediad o bartneriaid o’r sectorau awyr agored ac iechyd at ei gilydd i gynyddu lefelau gweithgaredd corfforol, gwella iechyd meddwl a chorfforol a darparu cysylltiadau â chlybiau a grwpiau cymunedol lleol sy’n galluogi pobl i fyw bywydau egnïol annibynnol tymor hir.

  Mae’r prosiect yma mewn partneriaeth â Thai Gogledd Cymru ac mae’n ymwneud â gwella cyfleoedd cyflogaeth i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yng ngweithlu’r sector awyr agored; cael gwared â’r rhwystrau i gyfranogiad pobl sy’n ddi-waith neu’n anweithgar yn economaidd a’r rhai sy’n byw mewn tlodi, mewn teuluoedd incwm isel neu ddim incwm, sy’n byw mewn cymunedau arfordirol yng Nghonwy; darparu profiadau gweithgaredd awyr agored o ansawdd uchel; codi hyder, ysgogiad a gwella sgiliau cyffredinol sy’n ofynnol gan gyflogwyr yn y sector awyr agored.

  Mae hefyd yn ymwneud â darparu gweithgaredd awyr agored cynaliadwy i bobl leol sy’n byw mewn tlodi gan fod tan-ddarpariaeth sylweddol yn y sector gweithgareddau awyr agored ar hyn o bryd, gan wella eu hiechyd, eu lles corfforol a meddyliol, sgiliau, cymwysterau a hyder ac yn y pen draw, llwybrau i gyflogaeth yn y sector.

  Bydd y prosiect yn cynyddu cydlyniant cymunedol, gan wella cysylltiadau a chyfoeth o fewn y gymuned a chynyddu cyfranogiad gwirfoddol mewn gweithgareddau awyr agored er mwyn cynyddu cyfranogiad ymhlith grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol sy’n cyfrannu at les economaidd, iechyd a chymdeithasol eu cymunedau lleol.

  Mae’r prosiect yn cyfuno gwaith partneriaid o’r sectorau awyr agored a iechyd, i gynyddu lefelau gweithgaredd corfforol, gwella iechyd meddwl a corfforol, a chysylltu clybiau cymunedol lleol gyda timau iechyd meddwl, i alluogi cleifion i fyw bywydau actif yn annibynol yn hir dymor.

  Mae’r rhaglen ar hyn o bryd yn gweithio yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, ar y cyd gyda timau iechyd meddwl cymunedol, ac yn recriwtio cyfranogwr sy’n byw gyda problemau iechyd meddwl; yn rhoi hyfforddiant i staff a gwirfoddolwyr; cychwyn grwpiau neu glybiau cymunedol; cefnogi a magu hyder a sgiliau i fentro i’r awyr agored.

  Y Bartneriaeth Awyr Agored ydi’r prif bartner awyr agored, sy’n ymgysylltu efo cleientiaid a chleifion sydd yn byw bywyd anactif, sydd a chyswllt gyda’r tim iechyd meddwl cymunedol. Y bwriad ydi helpu lles meddyliol a cynyddu lefelau gweithgaredd corfforol. Nid oes posib hunan-gyfeirio i’r cynllun ar hyn o bryd.

  Mae’r prosiect yn cynnig cyfres o raglenni cerdded a dringo (hyd at 2 pob blwyddyn ym mhob sir, gyda pob rhaglen yn cynnwys 16 diwrnod dros gyfnod o 4 mis, i 8-10 o bobol mewn grwp). Daw rhain yn uniongyrchol drwy y timau iechyd meddwl cymunedol.
  Mae’r rhaglenni yn addasu yn raddol i fynd yn fwy heriol, a gellir cynnig cludiant, mynediad i amgylcheddau lleol neu ymhellach i ffwrdd o’u hardal, a gellir ymweld a Pharc Cenedlaethol Eryri ar gyfer teithiau. Mae hyn yn galluogi y cyfranogwyr i ymweld a’u cynefin lleol yn bresenol ac yn y dyfodol fel rhan o grwp cymdeithasol neu glwb, neu yn annibynol.

  Mae’r prosiect yn cyflogi hyd at 6 hyfforddwr cymwys pob blwyddyn, rhai wedi eu cefnogi gan gynllun arall Y Bartneriaeth Awyr Agored – Llwybrau i Waith, yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Maen’t yn cael eu recriwtio a’u hanwytho, gan gynnwys hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl, a’u rheoli gan swyddog Iechyd a Lles YBAA, gyda chefnogaeth gan swyddogion datblygu awyr agored cymunedol.
  Mae’r prosiect hefyd yn gobeithio codi lefel sgil staff y timau iechyd meddwl cymunedol a’u cymhwyso i allu arwain sesiynnau eu hunain. Mae hyn yn cynnwys hyfforddiant mewn unrhyw feusydd eraill angenrheidiol, megis Cymorth Cyntaf Awyr Agored neu Cymorthwydd Wal Ddringo.

  Yn ddelfrydol, bydd y prosiect yn gynaliadwy ar ol 3 blynedd, gyda gwirfoddolwyr a staff iechyd yn gymwys i arwain gweithgareddau fel rhan o’r gwasanaeth sy’n cael ei gynnig i gleifion ar ddiwedd y prosiect. Bydd tim YBAA yn gallu cyfeirio cleientiaid a chleifion at glybiau a ffynhonellau eraill i ddysgu, hyfforddi a gwirfoddoli a cyfleoedd gwaith.
  Wedi diwedd y prosiect, bydd y staff o’r timau iechyd meddwl cymunedol yn gyfarwydd gyda’r hyfforddiant pellach sydd ar gael ac yn addas, a sut i gael mynediad iddo, a chyda gwell dealltwiaeth o beth sy’n llwyddianus a beth nad ydyw yn llwyddianus, a beth yw’r cyfyngiadau o weithgareddau awyr agoed; beth sy’n cyflwyno “profiad da”.