Antur i Bawb

Ymunwch â menter y Bartneriaeth Awyr Agored sy’n ceisio rhoi mwy o gyfle i bobl anabl o bob oedran o Ogledd Cymru i gyflawni eu potensial trwy gyfrwng gweithgareddau awyr agored.

Rydym yn herio pobl anabl, eu teuluoedd a’u ffrindiau i roi cynnig ar weithgaredd yn yr awyr agored. Bydd y gweithgareddau yma yn cynnwys hwylio, canŵio, caiacio, padlfyrddio (SUP), dringo, cerdded, seiclo, rhwyfo a syrffio.

Mae sesiynau datblygu wedi’u trefnu ar gyfer unigolion sy’n dymuno datblygu eu sgiliau mewn gweithgaredd anturus penodol. Efallai bydd rhai yn ennill gwobrau hyfedredd o ganlyniad i’w sgiliau newydd.

Bwriad y fenter ydi codi’r nifer o bobl anabl sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored o fewn y tair sir. Yn 2014, nododd Chwaraeon Anabledd Cymru bod 24% o boblogaeth Cymru yn anabl, a dim ond 3.4% o’r rhain sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon yng ngogledd Cymru.

Darllenwch ein Datganiad Cynnwys Pawb yma.

Ym mis Mawrth 2021, wnaeth Y Bartneriaeth Awyr Agored llwyddo i gyflawni Achrediad Insport Arian Chwaraeon Anabledd Cymru, gan ddod y sefydliad 3ydd sector cyntaf i gyflawni hyn!

    Mae’r rhaglen Clwb Insport yn rhan o brosiect insport ehangach sydd â’r amcan o gefnogi’r sectorau gweithgaredd corfforol, chwaraeon a hamdden er mwyn darparu ar gyfer pobl anabl. Bwriad Clwb Insport felly yw cefnogi clybiau i ddatblygu eu darpariaeth fel eu bod yn cynnwys pobl anabl o fewn eu strwythur, ac o ganlyniad, yn darparu’r cyfleoedd gorau i’r gymuned, codi’r nifer o bobl sy’n cymryd rhan, cynyddu aelodaeth, a pharhau i ddarparu chwaraeon gwych ar draws Cymru.

    Am fwy o wybodaeth, neu i weld os yw eich clwb yn gymwys, ymwelwch â gwefan Chwaraeon Anabledd Cymru yma.