Ymunwch â ni

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gwmni partneriaeth cymunedol elusennol sy’n newid bywydau drwy gynnig gweithgareddau awyr agored. Mae’r Bartneriaeth yn annog pobl yr ardal i ymwneud â gweithgareddau awyr agored drwy gymryd rhan, manteisio ar addysg, gwirfoddoli a dod o hyd i waith sydd yn y pendraw yn gwella iechyd a lles cymdeithasol ac economaidd.

Hoffech chi leisio’ch barn ynghylch polisïau ac ymarfer gorau yn ymwneud â’r awyr agored yn ogystal â hyrwyddo cyfloedd awyr agored yn y rhanbarth? Gallwch ymuno gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored.

Mae croeso i bob clwb a grŵp gweithgareddau awyr agored sy’n cynnig gweithgareddau awyr agored rheolaidd i drigolion ymaelodi.

  • Cyfle i fanteisio ar Wobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol am £20 y diwrnod.

  Mae aelodaeth clwb llawn yn cael ei gynnig AM DDIM hyd nes diwedd mis Hydref 2021 (cost arferol yn £150) Lawrlwythwch ein ffurflen ymaelodi isod a’i ddychwelyd yn dol drwy ebsot neu post.(ar gael yn fuan) • Mynediad i’n cynllun Mentora newydd. Gall gwirfoddolwyr fanteisio ar gyfle i weithio yn unigol efo hyfforddwr profiadol i wella sgiliau i baratoi ar gyfer cymhwyso fel hyfforddwr neu arweinydd. Cost o £20 y dydd.

  • Cyngor a chefnogaeth gan ein tîm staff ynghylch y canlynol: recriwtio gwirfoddolwyr, lleoli gweithwyr, cynhaliaeth a chydnabod, cyngor gyrfaoedd i aelodau ar eu taith at ddod o hyd i waith yn y sector, sgiliau, hyfforddiant a gwobrau Corff Llywodraethol Cenedlaethol, cynwysoldeb (e.e. Achrediad Insport), strwythur a threfn lywodraethol clybiau, ffynonellau ariannu a dod o hyd i a chynnal a chadw offer.

  • Hyrwyddo’ch clwb/grŵp/digwyddiad am ddim ar ein gwefan, map clwb a thudalennau cyfryngau cymdeithasol.

  • Mynediad i gyrsiau rhithiol ar bynciau fel Diogelu a Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ar bris gostyngedig.

  • Cyfle i fanteisio ar weithdai Datblygiad Proffesiynol Parhaus (e.e. cynnal a chadw offer, lles plant, codi arian) - am gost ostyngol.

  • Cyfle i fanteisio ar gyrsiau cymorth cyntaf awyr agored REC am £20 y diwrnod.

  • Bydd gan bob grŵp neu glwb bleidlais unigol yn ein Cyfarfod Blynyddol.

  Ar gael i unigolion sy’n rhannu’r un weledigaeth a chenhadaeth y Bartneriaeth Awyr Agored ac sydd eisiau cyfrannu tuag at waith yr elusen. Mae gan aelodau unigol bleidlais yn ein Cyfarfod Blynyddol. Cliciwch yma am fanylion pellach

  Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn awyddus i weithio gyda rhanddeiliaid i ymestyn mynediad i weithgareddau awyr agored ar bob lefel. Gwahoddir sefydliadau i wneud cais a lleisio’u barn drwy gwblhau’r ffurflen gais gan ddangos sut y gallant gyfrannu at waith Y Bartneriaeth Awyr Agored

  Mae Aelodaeth Anrhydeddus yn agored i unigolion sydd wedi dangos cyfraniad hirdymor a sylweddol i’r Bartneriaeth Awyr Agored. Gwahoddir ceisiadau ar ffurf llythyr enwebu yn cyfiawnhau dyfarnu’r Aelodaeth Anrhydeddus. Dylid anfon y llythyr enwebu at y Prif Weithredwr a chânt eu hystyried gan y Bwrdd Ymddiriedolwyr yn eu cyfarfod nesaf.