Welcome to the Outdoor Partnership — Darllenwch yn Cymraeg

Socialise with us

Open
X

Archif Newyddion: 2008

Rhag 2008

Rydym yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i arwain grwpiau ieuenctid sy’n siarad Cymraeg ar alldeithiau

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 9, 2008

​Ydych chi wedi arwain alldaith ysgol / grwp ieuenctid o’r blaen? Ydych chi wedi trafeilio trwy gwledydd y byd datblygol? Ydych chi eisiau helpu i ddysgu pobl ifanc Cymraeg yn…

Y Maes Awyr Agored yn dathlu yn Gwobrau Chwaraeon Ynys Mon!

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 9, 2008

​Roedd Gwobrau Chwaraeon Ynys Môn 2008 wedi cael eu cynnal yn canolfan hamdden Beaumaris ar y 26ain o dachwedd. Y gwr gwadd am y noson oedd y dringwr ifanc o…

Tach 2008

Rhoi Cynnig ar Gaiacio Mentro Allan

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 12, 2008

​Cwrs blasu caiacio dan do. Yn dechrau Ddydd Mercher 12ed Hydref 8.30yn i 10yh am 6 wythnos yng Nghanolfan Hamdden Caergybi. Mae'r cwrs yn rhad ac AM DDIM i gyfranogwyr Mentro…

Gwerth 23 mil o gyllid SBLASH i’r ganolfan chwaraeon dwr cymunedol ym Mhorthmadog

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 11, 2008

​Yn ddiweddar derbyniodd Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru werth £23,000 o gyllid gan SPLASH, cronfa Her Hamdden Dŵr i Gymru. Bydd cyllid y flwyddyn gyntaf yn mynd tuag at…

Hyd 2008

Cyfres o sesiynnau blasu i blant a phobl ifanc yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Conwy

Ysgrifennwyd ar Hydref 30, 2008

​Bydd Partneriaeth Awyr Agored Conwy a chlybiau awyr agored lleol yn cynnal cyfres o sesiynnau blasu i blant a phobl ifanc yr ardal Dydd Sadwrn 1af o Dachwedd. Bydd y digwyddiad…

Grantiau Offer i Glybiau Awyr Agored!

Ysgrifennwyd ar Hydref 23, 2008

​Mae'r gan y Bartneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru, drwy'r Cyngor Chwaraeon Cymru, i fyny at £5000 o gronfa cyfalaf i glybiau awyr agored. Cafodd Clwb Antur Stiniog, Clwb Antur Môn…

Plant yn Cyrraedd y Brig yng Nghanolfan Ddringo Beacon, Waunfawr

Ysgrifennwyd ar Hydref 8, 2008

​Dydd Sadwrn, Medi 27ain, bu 45 o blant a phobl ifanc yn paratoi eu hunain ar gyfer cystadleuaeth Dringo Clogwyni ar gyfer tymor newydd yr ysgol wedi ei drefnu gan…

Cael at Offer Awyr Agored yn Sir Fon!

Ysgrifennwyd ar Hydref 8, 2008

​Bydd Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru a Uned Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Ynys Môn yn lansio storfa offer Awyr Agored newydd. Gyda chymorth ‘cronfa gyfalaf ffordd o fyw egniol’ Cyngor…

Med 2008

Proffil Clwb - Clwb Beicio Mynydd Dyffryn Conwy

Ysgrifennwyd ar Medi 18, 2008

​CLWB BEICIO MYNYDD YN MYND O NERTH I NERTH Sefydlwyd Clwb Beicio Mynydd Dyffryn Conwy bron i ddwy flynedd yn ôl gan feicwyr brwd o ardal Llanrwst. Prif amcanion y clwb…

£1000 Cymorth Cyst Cymunedol tuag at sesiynau newydd ddringo ym Mhorthmadog

Ysgrifennwyd ar Medi 10, 2008

​Bu Clwb Antur Glaslyn yn llwyddiannus yn sicrhau £1,000 grant Cyst Cymunedol y Cyngor Chwaraeon Cymru I brynu offer ddringo er mwyn datblygu adran dringo newydd i’r clwb. Y bwriad i…

Gor 2008

Sesiwn Canwio ar gyfer Pobl Ifanc Anabl

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 29, 2008

​Sesiwn Canwio ar gyfer Pobl Ifanc Anabl Dydd Sadwrn 16eg Awst, 2008 8 - 12 oed 9.30 – 13.00 13 – 16 oed 13:30 - 5:00 Cyfarfod yn Glanllyn, Bala  Mae’n…

Arloeswyr y Wobr Awyr Agored yn paratoi’r ffordd ar gyfer llawer mwy

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 15, 2008

​Gwnaeth cyflwyno gwobrau a digwyddiad cyfeiriannu cymryd lle yng Nghanolfan Hamdden Parc Eirias, Bae Colwyn ar ddydd Gwener 11 Gorffennaf 2008. Mae chwech o ysgolion yng ngogledd Cymru wedi canmol cynllun…

Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Newydd yn Sir Fon!

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 9, 2008

​Bydd Simon Jones, Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored newydd Ynys Môn, wedi ei leoli yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur yn rhan o dîm Datblygu Chwaraeon a Hamdden Ynys Môn. Tasgau allweddol…

Meh 2008

Fforwm Clybiau Awyr Agored yn cychwyn yn Gwynedd

Ysgrifennwyd ar Mehefin 10, 2008

​Cynhaliwyd y fforwm clybiau awyr Agored Gwynedd cyntaf yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn Nos Fercher yr 30ain o Ebrill. Cafodd cynrychiolwyr o 14 o glybiau awyr agored y cyfle i drafod…

Storfa Offer i bobl sy’n frwdfrydig am weithgareddau awyr agored yng Nghonwy

Ysgrifennwyd ar Mehefin 9, 2008

​Bydd Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru a Gwasanaethau Hamdden Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn lansio storfa offer Awyr Agored newydd. Gyda chymorth ‘cronfa gyfalaf ffordd o fyw egniol’ Cyngor Chwaraeon…

Grantiau Arian i Bawb Cymru

Ysgrifennwyd ar Mehefin 6, 2008

​Mae Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru wedi derbyn grant o £5000 i hyfforddi arweinwyr gwirfoddol gan gynllun ‘Arian i Bawb Cymru’ y Loteri. Menter a gaiff ei chyllido gan Lywodraeth…

Ebr 2008

Antur dros y Pasg i ieuenctid Gwynedd!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2008

​Yn ystod gwyliau’r Pasg bu disgyblion o Ysgol Syr Hugh Owen ac Ysgol Brynrefail yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau awyr agored yng Nghanolfan Awyr Agored Llanrug. Mewn partneriaeth gyda…

Rôl Mentora i Gynorthwywr Canolfan ym Mhlas y Brenin

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2008

​Bydd Peter Mayers, sy’n Gynorthwywr Canolfan ym Mhlas y Brenin, y ganolfan mynydda yng Nghapel Curig, yn gweithio gyda grŵp o Flaenau Ffestiniog yn y dyfodol agos er mwyn eu…

Clwb awyr agored NEWYDD yn ardal Bermo/ Dolgellau!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2008

​Ydych chi’n byw yn ardal Bermo / Dolgellau? A fyddai diddordeb gennych mewn helpu i sefydlu clwb awyr agored NEWYDD ar gyfer yr ardal? Os felly, dewch draw i’r cyfarfod cyhoeddus…

Siawns i bobl ifanc Cymraeg eu hiaith o Fôn brofi diwrnod o ddringo am ddim!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 8, 2008

​Ar Orffennaf 19eg mae Menter Iaith Môn yn cynnig y cyfle i bedwar o bobl ifanc gwario diwrnod yn dringo am ddim. Mae’r cyfle ar agor i bobl ifanc dros 16…

AROLWG O WAITH Y BARTNERIAETH AWYR AGORED

Ysgrifennwyd ar Ebrill 6, 2008

​Mae Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru wedi bod yn weithredol ers 2 flynedd a hanner bellach. Mae llawer iawn o bethau wedi cyflawni yn ystod y cyfnod yma gan…

Hyfforddiant Lefel 1 Cyfeiriannu Prydain

Ysgrifennwyd ar Ebrill 3, 2008

​Dyddiad 9 Ebrill 2008 - Canolfan Hamdden Parc Eirias - 9.00 am – 4.00pm Beth yw Cyfeiriannu?  Mae cyfeiriannu yn gamp sy’n rhoi her i’r meddwl a’r corff. Y nod yw…

Maw 2008

Grantiau Offer i Glybiau Awyr Agored!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 18, 2008

Mae'r gan y Bartneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru, drwy'r Cyngor Chwaraeon Cymru, i fyny at £5000 o gronfa cyfalaf i glybiau awyr agored. Cafodd Clwb Antur Stiniog, Clwb Antur Môn…

Clwb Antur Glaslyn yn derbyn £5000 i brynu offer canŵio a chaiacio

Ysgrifennwyd ar Mawrth 18, 2008

​Mae Clwb Antur Glaslyn wedi derbyn grant o £5000 yn ddiweddar gan Bartneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru ar gyfer prynu offer canŵio a chaiacio i’r clwb. Ar 25 o Chwefror…

Cymdeithas Eryri yn penodi cyn Weinidog o’r Cynulliad

Ysgrifennwyd ar Mawrth 18, 2008

​Mae Cymdeithas Eryri wedi penodi Alun Pugh, cyn Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a’r Iaith Gymraeg yn y Cynulliad, fel eu Cyfarwyddwr o 3ydd o Fawrth ymlaen. Fel Gweinidog, roedd ymglymiad allweddol…

Gwneud y mwyaf o amgylchedd naturiol Gwynedd

Ysgrifennwyd ar Mawrth 11, 2008

Yn ystod y misoedd nesaf bydd y Bartneriaeth Awyr Agored a Cyngor Gwynedd yn cymryd camau breision tuag at wella cyfleon i bobl leol gyrraedd eu potensial trwy weithgareddau awyr…

Anrhydedd i wirfoddolwr Clwb Antur Mon

Ysgrifennwyd ar Mawrth 2, 2008

​LLONGGYFARCHIADAU i Cadeirydd Clwb Antur Mon, Jamie Holding, wnaeth derbyn y wobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn yn dddiweddar yn Gwobrau Chwaraeon Ynys Mon. Cafodd y Wobr yw gyflwyno gan y Tracey…

Ion 2008

Cyrsiau Hyfforddi / Arwainyn AM DDIM i glybiau awyr agored

Ysgrifennwyd ar Ionawr 1, 2008

​Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru, drwy'r Cyngor ChwMae Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Orllewin Cymru gyda chymorth Cyngor Chwaraeon Cymru yn cynnig cyrsiau arwain a hyfforddi AM DDIM yn…

Y GYMRAEG YN CYRRAEDD Y COPA

Ysgrifennwyd ar Ionawr 1, 2008

​Ydy chi’n mwynhau bod allan yn yr awyr agored? Ydy chi’n siarad Cymraeg? Mae tirlun gogledd-orllewin Cymru, o fynyddoedd Eryri i arfordiroedd Conwy, Llŷn a Môn, ei afonydd, llynnoedd a choedwigoedd…

Ffansi newid gyrfa?

Ysgrifennwyd ar Ionawr 1, 2008

​Yn dilyn partneriaeth lwyddianus gyda Menter Iaith Conwy, mae yna gyfle bellach i siaradwyr Cymraeg Conwy i fynd ar gyrsiau hyfforddi ac asesu a gweithio ym myd yr awyr agored. Mae…

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008