Welcome to the Outdoor Partnership — Darllenwch yn Cymraeg

Socialise with us

Open
X

Archif Newyddion: 2009

Rhag 2009

Proffil Clwb: Sesiynau newydd caiacio pwll yng Nghlwb Antur Glaslyn!

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 8, 2009

​Mae Clwb Antur Glaslyn yn glwb awyr agored amlbwrpas yn ardal Porthmadog. Mae’r clwb yn cynnig ystod eang o weithgareddau i’w aelodau gan gynnwys dringo tu mewn a thu allan…

Sialens 500 Y Wyddfa (Achlysur Elusennol)

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 6, 2009

​I gymryd rhan yn sialens 500 Y Wyddfa mae’n rhaid i chi gofrestru o flaen llaw a thalu ffi cofrestru na ellir ei ad-dalu o £30. Bydd y ffi cofrestru…

Tach 2009

Gwyl Ffilmiau Mynydd Llanberis

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 26, 2009

​Dechreuodd Gŵyl Ffilmiau Llanberis yn ôl yn 2002. Cai ei chynnal bob yn ail flwyddyn ar y dechrau ond bellach mae hi wedi cymryd cam ymlaen a throi’n ŵyl flynyddol.…

Padlo’n Saff - Cwrs Amddiffyn Plant Ar-lein Newydd

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 26, 2009

​Mae’r cwrs yma wedi ei chynllunio i roi hyfforddiant cyffredinol ac ymwybyddiaeth sylfaenol i bobl fel y gallan nhw fod o gymorth i amddiffyn plant a phobl ifanc yn y…

Caiacwyr Cybi yn dechrau sesiynau Polo Caiacio

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 17, 2009

​Mae clwb chwaraeon rhwyfo Caiacwyr Cybi ( Cybi Kayakers) sydd wedi ei leoli ar Ynys Môn i ddechrau cynnig sesiynau polo caiacio i’w aelodau. Mae polo caiacio yn gêm bêl…

Sesiynau Caiacio Hanner Tymor yn llwyddiant mawr ar Ynys Mon!

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 10, 2009

​Dros wyliau’r hanner tymor rhoddwyd y cyfle i 24 o bobl ifainc Ynys Môn fynychu sesiynau blasu chwaraeon rhwyfo a dechrau’r broses o gael eu hachrediad pasbord gallu rhwyfo (paddlepower)…

Cynllun Cynorthwyol Canolfan Plas y Brenin ar gyfer 2010

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Mae Plas y Brenin yn recriwtio wyth o gynorthwywyr ar gytundeb pymtheg mis yn flynyddol er mwyn ymdrin a nifer o swyddogaethau amrywiol a hanfodol. Mae Cynorthwywyr y Ganolfan yn…

Diwrnod Hyfforddi Gyrfaol Agored Am Ddim Ym Mhlas Menai

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Mae'r dyddiau hyfforddi gyrfaol yma wedi eu llunio i ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa yn y meysydd chwaraeon dŵr neu hwylio. Yn ystod y dydd bydd…

Grantiau Datblygu Ar Gael Gan Gyngor Chwaraeon Cymru

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Gall Grantiau Datblygu Cyngor Chwaraeon Cymru ddarparu clybiau â chyllid rhwng £1,001 a £25,000 i gefnogi chwaraeon a phrosiectau gweithgaredd corfforol yn y gymuned. Dylech gofio nad yw'r Grant Datblygu…

Gostyngiadau i aelodau o’r Bartneriaeth Awyr Agored!

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored wedi trafod ar ran ei haelodau ostyngiadau mewn nifer o siopau offer awyr agored lleol. Cofiwch er mwyn sicrhau gostyngiad rhaid i chi gael cerdyn aelodaeth…

Proffil Clwb Rock Chicks

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Mae Rock Chicks yn agored i ferched sy'n 18 oed neu hŷn ac sydd â dealltwriaeth sylfaenol o ddringo.  Maent yn cwrdd bob nos Fawrth am oddeutu 6.30yh ymlaen, un…

Mwy na llwybrau beic!

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2009

​Gyda'r cyhoeddiad bod 4.5miliwn wedi ei sicrhau ar gyfer cynllun adfywio Blaenau ymlaen, ymddengys ei bod hi'n amser cyffroes ym Mlaenau Ffestiniog gyda chynlluniau cyffroes eraill ar fin cael eu…

Hyd 2009

Gweithgareddau dringo i gweithwyr Cyngor Mon

Ysgrifennwyd ar Hydref 9, 2009

​Mae cyllid wedi cael eu cadarnhau i cynnal tri sesiwn o withgareddau dringo i gweithwyr Cyngor sir Ynys Môn . Fydd y weithgareddau yn cael eu cynnal yn y Canolfan…

Med 2009

Dringwr brwdfrydig gyda’r gobaith o fod yn un o’r hyfforddwyr anabl cyntaf ym Mhrydain

Ysgrifennwyd ar Medi 28, 2009

​Mae Nik Royale yng nghyfnod olaf o’r broses hyfforddi a fydd yn ei ganiatáu ef i hyfforddi mewn canolfannau dringo dan do. Mae Nik, sy’n 36 oed ac yn byw…

Sesiynau rhoi cynnig ar gaiacio wedi’u cynnal yn llwyddiannus

Ysgrifennwyd ar Medi 7, 2009

​Cafwyd wythnos lwyddiannus o sesiynau rhoi cynnig ar gaiacio yn Borthwen, Rhoscolyn yn ystod gwyliau’r haf. Cafodd yr wythnos ei hariannu gan fenter nofio am ddim Cyngor Chwaraeon Cymru a…

Y Cyflwynydd Teledu a’r Arbenigwr Bywyd Gwyllt Iolo Williams yn ymweld a Chlwb Antur Mon

Ysgrifennwyd ar Medi 7, 2009

​Cyn y gwyliau haf daeth S4C i ymweld â Chlwb Antur Môn i ffilmio rhaglen am fywyd yn Llanfairpwll fel un o’u rhaglenni nos Wener reolaidd o’r gyfres Bro. Bu…

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Hwylio, Canwio neu Hwylfyrddio?

Ysgrifennwyd ar Medi 7, 2009

​Diben prosiect Mentro allan ydy cynyddu’r lefel o weithgarwch corfforol ymhlith merched ifanc rhwng 19 a 30 oed drwy ddefnyddio’r awyr agored naturiol fel lleoliad. Diben arall i’r prosiect ydy…

Grantiau ar gael i Glybiau Chwaraeon Cymunedol

Ysgrifennwyd ar Medi 7, 2009

​Mae Arian i Glybiau yn fenter ariannu chwaraeon sy’n rhoi cyfle unigryw i glybiau ymgeisio am rantiau i wella cyfleusterau, prynu offer newydd, ennill cymwysterau hyfforddi a buddsoddi yng nghynaladwyedd…

Aws 2009

Ymddiriedolaeth Stadiwm y Mileniwm yn rhoi deg mil o bunnau tuag at wirfoddolwyr hyfforddi lleol!

Ysgrifennwyd ar Awst 17, 2009

​Gwobrwyodd Cynllun Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm y Bartneriaeth Awyr Agored â deg mil o bunnau tuag at hyfforddi a mentora arweinyddion gwirfoddol lleol. Bydd y wobr yn cefnogi 200…

Diwrnod Mynediad a Chadwraeth gyda Pharc Cenedlaethol Eryri!

Ysgrifennwyd ar Awst 17, 2009

​Mae PAAGOC yn trefnu diwrnod allan gyda Warden Parc Cenedlaethol Eryri ar Fedi 6ed, 2009 i edrych ar faterion mynediad a chadwraeth. Os ydych yn ystyried gwneud cwrs Hyfforddiant neu Asesiad…

NEWYDDION DIWEDDARAF: Adroddiad Byr ar lwyddiannau, sialensiau a chynlluniau’r dyfodol y Bartneriaet

Ysgrifennwyd ar Awst 17, 2009

​Dros y 3 ½ blynedd diwethaf mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn ceisio creu amgylchedd i bobl yng Ngogledd Cymru i fwynhau eu hadnoddau naturiol ac i ddatblygu sgiliau…

Gor 2009

Medalau Hwylio yng Ngemau’r Ynysoedd!

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 13, 2009

Mae Gemau’r Ynysoedd yn digwydd bob dwy flynedd. Cynhaliwyd y Gemau diwethaf ar Rhodes yn 2007 ac yn Aland yn 2009. Yn ystod y Gemau, daw cystadleuwyr o bob ynys…

Mai 2009

Lansio 10fed Gwyl Gerdded Ynys Mon ac agoriad swyddogol Lon Las Cefni

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2009

​Mi fydd 10fed Gŵyl Gerdded Ynys Môn yn cael ei lansio ym mhentref Malltraeth ddydd Sadwrn 23 Mai 2009 am 11.00 y bore gan y darlledwr enwog, Hywel Gwynfryn. Bydd…

Ebr 2009

LANSIAD SWYDDOGOL Cwrs Sgiliau Beicio Mynydd Llwybr Haearn

Ysgrifennwyd ar Ebrill 28, 2009

​Dydd Mawrth diwethaf (7fed Ebrill 2009) agorodd Alun Ffred Jones AC (Gweinidog Treftadaeth) ‘Drac Sgiliau Beicio Mynydd y Llwybr Haearn’ yn swyddogol yng Nghanolfan Addysg Awyr Agored Nant Bwlch yr…

Maw 2009

Sicrhau rhagor o gyllid ar gyfer arweinwyr gwirfoddol yn 2009!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 27, 2009

​£25,000 arall ar gyfer 2009! Mae’r Bartneriaeth awyr Agored wedi derbyn grant yn ddiweddar o £25,000 gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) i gynorthwyo arweinwyr gwirfoddol yn 2009. Bydd yr arian…

Clybiau Ieuenctid Conwy yn Abseilio er budd Elusen !!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 11, 2009

​Ar 28 Mawrth, bydd Gwasanaeth Ieuenctid Conwy mewn partneriaeth gyda Phartneriaeth Awyr Agored Conwy yn paratoi i herio eu hofnau o uchder, trwy abseilio 100 troedfedd i godi arian ar…

Noson o adloniant yng nghwmni Dewi Pws !!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 11, 2009

​Mae Partneriaeth Awyr Agored gyda Menter Iaith Conwy a Pharc Cenedlaethol Eryri wedi trefnu noson o adloniant yng nghwmni Dewi Pws ar 6 Ebrill ym Mhlas y Brenin. Dewi Pws yw…

Prosiect Ysgolion Cymunedol – Rhywbeth newydd yn Ysgolion Conwy !

Ysgrifennwyd ar Mawrth 9, 2009

​Mewn ymdrech ar y cyd i wella cyfleoedd gweithgareddau awyr agored i blant ysgolion cynradd o fewn y cwricwlwm ac yn allgyrsiol, mae meysydd chwarae ysgolion yn newid!! Yn ystod y…

Wedi sicrhau £5000 o gyllid i gefnogi arweinwyr gwirfoddol yn 2009!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 9, 2009

​Mae Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Cymru wedi derbyn grant o £5000 i hyfforddi arweinwyr gwirfoddol o raglen grantiau’r loteri, ‘Arian i Bawb’. Mae Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Cymru yn fenter wedi…

Gwirfoddolwyr newydd gymhwyso - Clwb Antur Ynys Mon!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 9, 2009

​Mae tri aelod o Glwb Antur Ynys Môn wedi llwyddo’n ddiweddar yn asesiad y Dyfarniad Wal Ddringo yng Nghanolfan Ddringo Aberhonddu. Roedd Gwenno Wyn, Gethin Thomas a Chris Evans yn…

Clwb Antur y Borth yn derbyn £1200 i brynu offer dringo newydd!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 9, 2009

​Clwb Antur y Borth yw’r clwb awyr agored diweddaraf i dderbyn cyllid cyfalaf gan Gyngor Chwaraeon Cymru, wedi ei weinyddu gan y Bartneriaeth Awyr Agored. Bydd y clwb, sy’n derbyn…

Gweithgareddau Awyr Agored dros Hanner Tymor yn hynod o boblogaidd yn Sir Fon!

Ysgrifennwyd ar Mawrth 9, 2009

​Dros wyliau’r hanner tymor cynhaliodd Partneriaeth Plas Cybi yng Nghaergybi ddiwrnod o weithgareddau seiclo ar gyfer pobl ifanc yng Nghaergybi . Trefnwyd y diwrnod ar y cyd rhwng tîm diogelwch…

Sesiynau Caiacio Geidiaid y Fali

Ysgrifennwyd ar Mawrth 9, 2009

​Mae Ail Geidiaid y Fali ar hyn o bryd yn rhedeg cwrs cyflwyniad i gaiacio ar gyfer eu haelodau drwy’r hyfforddwr Caiacio lleol Andy Short. Roedd y geidiaid yn llwyddiannus…

Chw 2009

Cynllun Cyflawni Dringo Dan Do Cenedlaethol

Ysgrifennwyd ar Chwefror 3, 2009

​Hoffwn hysbysu’r ffaith bod Canolfan Ddringo Beacon yn cynnig cynllun gwobrwyo newydd Cenedlaethol ar gyfer waliau dringo dan do. Mae’r cynllun newydd - Cynllun Cyflawni Dringo Dan Do Cenedlaethol (NICAS/CCDDDC), sydd…

Clybiau Awyr Agored NEWYDD i ysgolion Mon!

Ysgrifennwyd ar Chwefror 2, 2009

​Mae gan Ynys Môn yn awr ei chlwb dringo ac antur ar ôl ysgol wedi ei leoli mewn ysgol gynradd. Clwb dringo ar ôl ysgol yw ‘Clwb Antur Ysgol y…

Ion 2009

Conwy’n cyrraedd y brig mewn cystadleuaeth dan do!

Ysgrifennwyd ar Ionawr 6, 2009

​Cynhaliodd Clwb Dringo Prestatyn y gystadleuaeth dringo clogfeini gyntaf ar eu wal ym Mhrestatyn ar 14 Rhagfyr. Cafwyd ymateb anhygoel gan aelodau clybiau Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy a Chanolfan Hamdden Cyffordd…

Cydnabod llwyddiant antur yng Ngwobrwyon Chwaraeon Conwy 2008!

Ysgrifennwyd ar Ionawr 6, 2009

​Roedd nifer o bobl sydd wedi disgleirio ar lwyfan y byd ac Ewrop eleni, ymysg yr enillwyr pan gyhoeddwyd gwobrau chwaraeon Bwrdeistref Sirol Conwy yn Venue Cymru, Llandudno dydd Gwener…

News Archive

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008