Welcome to the Outdoor Partnership — Darllenwch yn Cymraeg

Socialise with us

Open
X

Archif Newyddion: 2011

Rhag 2011

Dymunwn Nadolig Llawen i Bawb

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 14, 2011

​Bu 2011 yn flwyddyn brysur iawn i’r Bartneriaeth Awyr Agored gyda nifer o chyrsiau, hyfforddiant gwirfoddolwyr wedi ei chynnal gyda 10,000 pobl lleol yn cymeryd rhan. Bu hefyd 428 o…

Gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn prynu Fferm Llyndy isaf, efallai na fydd hawl i hwylio’r tonn

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 12, 2011

​Yn ddiweddar fe brynodd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Fferm Llyndy Isaf ynghyd â Llyn Dinas ar ôl ymgyrch godi arian anferthol. Talwyd miliwn o bunnau am y stâd, a hynny er…

Dringwr Lleol naw mlwydd oed yn creu Llwybr Chwarel newydd

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 12, 2011

​Gwaed Celtaidd F6a, Chwarel Awstralia, LlanberisMae’n ymddangos fod Celt Lloyd-Jones, un o fechgyn yr ardal, yn llathen o’r un brethyn a’i Dad. Mae Celt, sy’n ddim ond 9 mlwydd oed,…

Addysg Hyfforddiant â Chefnogaeth y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 11, 2011

​Bu’r chwe mis diwethaf yn gyfnod prysur dros ben i nifer o hyfforddwyr clybiau lleol. Mae’r holl gyrsiau addysg hyfforddiant a gynhaliwyd gan Canŵ Cymru gyda chyllid gan Bartneriaeth Awyr…

Academi Campau Padlo Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 5, 2011

​Bydd rhaglen hyfforddi’r gaeaf yn dechrau cyn bo hir. Mae’r Academi Campau Padlo, sy’n cael ei gynnal gan Canŵ Cymru ar gyfer clybiau ysgolion y gogledd, bellach ar agor i…

Huw Jones: Hyfforddwr Lleol

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 5, 2011

​Cafodd Huw ei fagu ar Ynys Môn, ac yno, pan oedd yn ddeg oed y dechreuodd ei ddiddordeb mewn caiacio. Dysgu drwy ei gamgymeriadau wnaeth o. Fodd bynnag, wedi tyfu…

Tach 2011

Gwobrau Ysbrydoli! 2012

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 28, 2011

​Mae NIACE Dysgu Cymru yn falch i lansio Gwobrau Ysbrydoli! 2012. Cynhelir y seremoni yn Venue Cymru, Llandudno ar 10 Mai 2012 ac eleni bydd y gwobrau Tiwtoriaid a Mentoriaid…

Llwyddiant Canolfannau Hamdden Gwynedd

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 8, 2011

​Yn rhoi cyfle i blant Gwynedd fynd ati i gaiacioMae canolfannau hamddenGwynedd yn gweithredu prosiect caiacio llwyddiannus dros ben. Dyma’r hyn y maen nhw wedi ei gyflawni hyd yma: Caiacau mewn…

Adroddiad Lansio Prosiect ‘Gwthio’ch Ffiniau’

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 8, 2011

​Ddydd Sadwrn diwethaf a’r haul yn tywynnu arnom ni fe lansiodd Darganfod Dolgellau brosiect ‘Gwthio’ch Ffiniau’ yng nghanolfan Coed y Brenin. Dyma benllanw dwy flynedd o baratoi manwl. Drwy gydweithio ag Awdurdod…

Hyd 2011

YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN CAMAU AT WAITH

Ysgrifennwyd ar Hydref 31, 2011

​Hoffwn estyn gwahoddiad i chi fynychu’r diwrnod ymgynghori uchod ym Mhlas-y-Brenin ar y 9fed o Dachwedd, 2011 o 10yb tan 12yp. Ar hyn o bryd mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wrthi’n datblygu cynllun…

Dringwyr lleol yn dâl i sefydlu dringfeydd newydd ar draws y gogledd

Ysgrifennwyd ar Hydref 11, 2011

​Buasai rhywun yn tybio fod dod o hyd i greigiau nad oedd neb wedi’u dringo o’r blaen yng ngogledd Cymru mor anodd â thynnu mêl o faen, ac yn rywbeth a…

Triathlon Llanc y Tywod yn llwyddiant ysgubol

Ysgrifennwyd ar Hydref 11, 2011

​Cynhaliwyd ail driathlon cwmni digwyddiadau ‘Always Aim High’ yn Niwbwrch, Ynys Môn ar Fedi’r 18fed ac un o’r cystadleuwyr oedd Tracy Evans o’r Barteriaeth Awyr Agored a oedd yn cymryd rhan fel…

Clwb Clywedog yn fuddugol yng Ngŵyl Hwylio OnBoard Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Hydref 11, 2011

​Bu gŵyl hwylio OnBoard cyntaf gogledd Cymru yn llwyddiant ysgubol gyda Chlwb Clywedog Powys yn cario’r dydd. Bu 78 o hwylwyr ifanc o bob cwr o’r gogledd ar y dŵr yn y…

Gwyl Awyr Agored 2011

Ysgrifennwyd ar Hydref 11, 2011

​Ddydd Sadwrn diwethaf fe fu i’r Bartneriaeth Awyr Agored gynnal Gŵyl Awyr Agored ym Mhlas y Brenin, y Ganolfan Fynydda Genedlaethol Daeth 150 o bobl leol i’r ŵyl a chymryd rhan mewn…

Med 2011

Clwb Sgwba Gwynedd yn ymuno â’r Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Medi 5, 2011

​Bydd sesiynau blasu yng ngŵyl y Bartneriaeth Awyr Agored ar Fedi’r 24ain 2011Clwb Sgwba Gwynedd ydi’r clwb plymio cyntaf i ymuno â’r Bartneriaeth Awyr Agored. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn plymio,…

Dyddiau ‘apus yn Eryri

Ysgrifennwyd ar Medi 5, 2011

​Apps iPod am ddim i gerddwyrMis diwethaf fe ryddhawyd dau app o’r enw Mountain Info Service ac Enjoy Snowdonia. Mae’n siŵr y byddan nhw o ddiddordeb i’r rheiny sy’n hoffi cerdded yn…

Canolfan Chwaraeon Dŵr yn agor ym Mae Trearddur

Ysgrifennwyd ar Medi 5, 2011

​Caban newydd ar gyfer y Clwb ac ysgolionMae caban newydd gydag ystafelloedd newid, cawodydd ac ystafell hyfforddi wedi agor fel rhan o Prosiect Datblygiad Amgylchedd Arfordirol Ynys Môn. Mae i’w weld yn…

Mwy o Diwtoriaid Addysgu Hyfforddwyr Cymraeg eu hiaith

Ysgrifennwyd ar Medi 2, 2011

​Bellach mae tri thiwtor Cymraeg iaith gyntaf yn gymwys i ddysgu padlo ar ôl cwblhau cwrs ym mis Gorffennaf eleni. Fel y gwyddoch eisoes, mae’r Gymraeg yn famiaith i’r rhan fwyaf o’n…

Aws 2011

Disgyblion Ysgol Friars yn cyrraedd y brig yng Ngemau Cymru

Ysgrifennwyd ar Awst 12, 2011

​Roedd Gemau Cymru, sef Gemau Olympaidd agoriadol Ieuenctid Cymru yn llwyddiant ysgubol gyda dim llai nac 82 o badlwyr yn cymryd rhan yn y rasys. Bu i’r diwrnod wawrio’n ddigon glawog a…

Gor 2011

Llwybr newydd yn llwybr diogelach i Ben y Pas

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 18, 2011

​Mae agoriad y llwybr newydd yn golygu bod modd i gerddwyr sy’n parcio ger y ffordd ym Mhen y Gwryd osgoi yr A4086, sy’n brysur a pheryglus, i gyrraedd Pen y Pas…

Swyddog Datblygu’r Bartneriaeth yn llwyddo mewn cymhwyster canŵio

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 11, 2011

​Llwyddodd Mark Jones, Swyddog Datblygu Gwynedd, a dau hyfforddwr clwb cymunedol yn eu cymwysterau campau padlo gydag Undeb Canŵio Prydain (Tystysgrif Hyfforddi Prydain) lefel 2 ar Fehefin y 24ain. Gwnaeth Mark, sydd…

Y Bartneriaeth Awyr Agored yn helpu ysgol leol i ennill lle yng Ngemau Cymru

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 11, 2011

​Padlwyr o Ysgol Friars yn mynd i Gaerdydd ar Orffennaf y 9fedAr ôl eu perfformiad gwych yn regata Gogledd Cymru a Chymru Gyfan y llynedd mae tîm Ysgol Friars, Bangor, yn mynd…

Mai 2011

Canolfan Ddringo Beacon yn Cyrraedd yr Uchelfannau

Ysgrifennwyd ar Mai 16, 2011

​Mae Canolfan Ddringo Beacon yn aros i weld a wnaiff Cyngor Gwynedd gymeradwyo eu cais i symud y Ganolfan Ddringo i hen stiwdio Barcud ar Stâd Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon. Dywedodd Gill Lovick,…

Penwythnos Ail-ddilysu Hyfforddwyr Gogledd Cymru yng Nghanolfan Chwaraeon Dŵr Plas Menai

Ysgrifennwyd ar Mai 16, 2011

​Mehefin y 25ain/ 26ain2011Diben y penwythnosau diweddaru / ailddilysu hyfforddwyr ydi i hyfforddwyr ac arweinwyr sicrhau fod eu technegau a’u harferion yn cydymffurfio â’r dulliau cydnabyddedig diweddaraf. Fe ddylai pob hyfforddwr Undeb Ganŵa…

Newidiadau i eNewyddion Canŵ Cymru

Ysgrifennwyd ar Mai 16, 2011

​Ar ôl edrych ar yr ystadegau o ran faint sy’n derbyn a darllen yr eNewyddion,rydym ni wedi penderfynu ei gyhoeddi ar dudalen flaen y wefan ar ddechrau pobmis yn hytrach…

Ebr 2011

Gwobr Awyr Agored i Ysgolion Cynradd

Ysgrifennwyd ar Ebrill 21, 2011

Mae un ar bymtheg ysgol yn Sir Fôn, Gwynedd a Chonwy yn cymryd rhan mewn cynllun peilot estynedig o’r wobr a ddatblygwyd gan y Bartneriaeth Awyr Agored, mewn cysylltair a Chyngor Cefn…

Clwb Antur Ynys Môn

Ysgrifennwyd ar Ebrill 13, 2011

​Wedi dau rownd rhanbarthol ym mis Ionawr a Chwefror, cystadlodd pum aelod o GlwbAntur Môn yn rownd derfynol Cymru, a gynhaliwyd yng nghanolfan ddringo'r Beacon. Rhes gefn : Nick Simpson…

Cynllun Hyfforddi ar gyfer Hyfforddwyr Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Ebrill 13, 2011

​Mae Blue Peris yn chwilio am bobl i ymuno a’u cynlyn hyfforddi i fod ynhyfforddwyr awyr agored. Mae hwn yn gyfle cyffroes i fod yn rhan o awyrgylch bywiog a…

Proffil: Tudur Owen, cyn Swyddog Datblygu Awyr Agored Ynys Môn

Ysgrifennwyd ar Ebrill 13, 2011

​Proffil : Tudur Owen, cyn Swyddog Datblygu Awyr Agored Ynys Môn Morwr proffesiynol gyda Thîm Rasio Mirsky ers mis Ionawr 2008. Ymunodd â World Match Racing Tour (WMRT) yn 2008 a daeth…

Caiacio ym mhyllau nofio Gwynedd

Ysgrifennwyd ar Ebrill 13, 2011

​Diolch i’r Bartneriaeth Awyr Agored mae canolfannau hamdden Gwynedd yn cynnalgweithgareddau caiacio. Mae pob pwll nofio yn y sir wedi prynu caiacau gyda grantiau drwy’r Bartneriaeth. Dywedodd Mark Jones, Swyddog…

Y Diweddaraf ar Brosiect y Porth Ymgysylltu - Mawrth 2011

Ysgrifennwyd ar Ebrill 13, 2011

​Dros y tri mis diwethaf mae un ar ddeg person o Ynys Môn a Gwynedd wedi cwblhauProsiect y Porth Ymgysylltu. Nod y prosiect, sydd wedi ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol…

Y Diweddaraf ar Lwybr Arfordir Cymru yn Fforwm Awyr Agored Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Ebrill 13, 2011

​Yng Nglasdir, Llanrwst ar Fawrth yr 22ainDan Gynllun Gwella Mynediad i’r Arfordir mae Llywodraeth y Cynulliad wedi ymrwymo i greu llwybr 850 milltir ar hyd arfordir Cymru erbyn 2012 ac…

Busnes Lleol yn cynorthwyo ysgolion gyda Gweithgareddau Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2011

​Mae gan Chwaraeon Cymru nod uchelgeisiol dros ben. Mae arnyn nhw eisiauennyn a chadw diddordeb plant mewn chwaraeon - am byth. Eu dymuniad ydi i weithgareddau corfforol ddod yn rhan…

Gemau Cymru – 9 Camp i Gymro wrth aros am y Gemau Olympaidd

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2011

​Gorffennaf yr 8fed tan y 10fed 2011Cystadleuaeth genedlaethol i ysgolion ydi Gemau Cymru gyda chystadlu brwd ar draws Caerdydd rhwng Gorffennaf yr 8fed a’r 10fed. Partneriaeth rhwng y sectorau preifat,…

Diweddaru’ch Cymwysterau

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2011

​Penwythnos Diweddaru Cymwysterau Hyfforddwyr – Gogledd Cymru : Mehefin y25ain a’r 26ain 2011 Mae angen i bob hyfforddwr campau padlo ddiweddaru'r cymwysterau sydd ganddyn nhw bob tair blynedd er mwyn…

Maw 2011

Mae ar y Bartneriaeth eich angen chi

Ysgrifennwyd ar Mawrth 28, 2011

​Mae Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Cymru yn cynnal ymchwil i weld sut maegweithgareddau awyr agored wedi datblygu dros y bum mlynedd ddiwethaf. Sefydlwyd y Bartneriaeth yn 2005 a defnyddiwyd arian…

Y Diweddaraf am Brosiect y Porth Ymgysylltu

Ysgrifennwyd ar Mawrth 7, 2011

​Mae llefydd ar ôl ar gyfer y cyfnod yn dechrau o Fawrth 2011Mae Brendan Zyborsky o Borthaethwy, a ddechreuodd gyda’r grŵp cyntaf ym mis Tachwedd, wedi bod yn hynod o…

Newyddion Llyn Padarn

Ysgrifennwyd ar Mawrth 7, 2011

​Ansawdd y dŵr - canlyniadau 2010Dangosodd ymchwil diweddar Asiantaeth yr Amgylchedd fod ansawdd y dŵr yn haf 2010 yr un mor rhyfedd ag oedd o adeg blŵm algâu gwyrddlas 2009,…

Trafod yr Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Mawrth 7, 2011

​Mawrth yr 22ain 2011 yn LlanrwstAr ddydd Mawrth, Mawrth yr 22ain bydd nifer o siaradwyr yn mynd i Lanrwst i fynychu Fforwm Awyr Agored Gogledd Cymru fydd yn ymdrin â…

Chw 2011

Proffil Brendan Zyborski

Ysgrifennwyd ar Chwefror 28, 2011

​Brendan oedd un o'r deg cyfranogwr cychwynnol a ddaeth ar y Prosiect PorthYmgysylltu yn ôl ym mis Tachwedd 2010. Mae Brendan yn dod o Borthaethwy, Ynys Môn ac mae ganddo…

Regata Canŵio Ysgolion Cymru a Chyfle i Gystadlu

Ysgrifennwyd ar Chwefror 9, 2011

​RHYWBETH NEWYDD AR GYFER 2011!Llongyfarchiadau i Ysgol Friars am ddod yn fuddugol yn Regata Gogledd Cymru ym Mhlas y Brenin ar Hydref y 24ain y llynedd. Llongyfarchiadau hefyd i glybiau…

Neges i’n holl Glybiau Canŵio – mae gennym ni angen eich help gyda phrosiect newydd a chyffrous!

Ysgrifennwyd ar Chwefror 9, 2011

​Y PROSIECT I DDECHRAU YM MIS EBRILL 2011 Yn ystod gwanwyn 2011 bydd Chwaraeon Anabledd Cymru a Chanŵ Cymru yn cynnal cyfres o ddiwrnodau agored. Y bwriad ydi annog pobl…

Llwybrau i’r brig

Ysgrifennwyd ar Chwefror 9, 2011

Menter Canolfannau Hamdden Gwynedd

Ysgrifennwyd ar Chwefror 9, 2011

Gwarchod pyllau nofio Ynys Môn

Ysgrifennwyd ar Chwefror 9, 2011

Sgowtiaid Cymru

Ysgrifennwyd ar Chwefror 9, 2011

Pwysig: Trefniadau newydd ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus y rhai sydd â chymhwyster Hyfford

Ysgrifennwyd ar Chwefror 9, 2011

Ion 2011

Fforwm Awyr Agored Gogledd Cymru 2011

Ysgrifennwyd ar Ionawr 18, 2011

News Archive

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008