Welcome to the Outdoor Partnership — Darllenwch yn Cymraeg

Socialise with us

Open
X

Archif Newyddion: 2013

Rhag 2013

Cynllun Iaith Gymraeg y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 17, 2013

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi mabwysiadu’r egwyddor y bydd yn trin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal. O ganlyniad i hyn, fe gadarnhawyd cymeradwyaeth Cynllun Iaith Gymraeg y Bartneriaeth Awyr…

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda gan y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 15, 2013

​Mae 2013 wedi bod yn flwyddyn brysur iawn i’r Bartneriaeth Awyr Agored. Lansiwyd  ein gwefan newydd yn Ebrill, ac rydym wedi gweld cynnydd mawr yn y nifer sy’n ymweld â’r…

Gwirfoddolwr y mis: Tachwedd

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 4, 2013

​Barry Davies, Clwb Beicio Dwyfor Enillydd Gwobr Gwirfoddolwr y Mis am fis Tachwedd ydi Barry Davies o Glwb Beicio Dwyfor. Mae Barry’n drysorydd i’r clwb ac yn rheolwr gwefan. Yn ogystal…

Tach 2013

Cystadleuaeth Ddiwedd Tymor y Beacon

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 27, 2013

​Dydd Sadwrn, Rhagfyr 14ain o 9.30yb. Gweler poster isod am fanylion llawn

Noswaith gyda Doug Scott

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 25, 2013

​2il o Ragfyr, 7yh ym Mhrifysgol Glyndwr. Gwelwch y poster isod am fwy o fanylion

Diweddariad ar Raglen Hyfforddai Twristiaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 25, 2013

​Fel daw 2013 i ben, mae hi wedi bod yn bleser cael ymweld â lleoliadau gwaith yr Hyfforddeion Twristiaeth Awyr Agored. Mi fues i’n ffodus iawn o gael eu harsylwi…

Project Wild Thing

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 18, 2013

​Mae Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Conwy & Tîm Datblygu Chwarae Conwy yn eich gwahodd i ymuno â ni ar gyfer dangosiad arbennig o ‘Project Wild Thing’   Yn Theatr…

Gwirfoddolwr y Mis- Hydref 2013: Jane Parry, Clwb Beicio Mynydd Eryri

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 13, 2013

​Yn ddiweddar, mae Jane wedi camu i lawr fel ysgrifennydd Clwb Beicio Mynydd Eryri lle mae hi wedi bod yn gwirfoddoli’n ddi-ffael am nifer o flynyddoedd gan helpu sefydlu’r clwb…

Tymor yr haf prysur i glwb achub bywyd syrffio

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 13, 2013

​Yn dilyn gostyngiad yn nhymheredd y dŵr ac wrth iddi nosi’n gynharach, daeth tymor yr haf i ben i Glwb Achub Bywyd Rhosneigr sydd bellach yn ei ail flwyddyn. Mae…

Dechrau da i’r rhaglen Hyfforddai dan Hyfforddiant

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 13, 2013

​Fel daeth mis Awst i ben, fe gwblhaodd ein Hyfforddai awyr agored dan Hyfforddiant eu 6 wythnos cyntaf o’r rhaglen. Cawsant eu lleoli ym Mhlas y Brenin dan arweiniad Mike…

Blog - Paul Frost - Cadeirydd, Y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 13, 2013

​Mae’r pum wythnos diwethaf wedi bod yn gyfnod diddorol a phwysig i’r Bartneriaeth Awyr Agored gyda’n gŵyl flynyddol, dechrau tymor ysgol newydd, adolygiad o’n strategaeth 5 mlynedd a chyfarfodydd yn…

Sut i gadw lle ar gwrs

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 13, 2013

​Canllaw Cam wrth Gam ar sut i gadw lle ar gyrsiau gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored 

Yma i chi

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 13, 2013

​Fel mae’r gaeaf yn nesáu, a’r sesiynau awyr agored yn dod i ben, dyma ychydig o syniadau ar gyfer clybiau dros y gaeaf oer. Cymorth cyntaf - Dyma amser i…

Cyfleoedd Lefel 1 yr UCP

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 13, 2013

​Yn dilyn prosiect llwyddiannus yng Ngwynedd, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored mewn cysylltiad â Canŵ Cymru yn cynnig y cyfle i achubwyr bywydau pyllau nofio gael hyfforddiant chwaraeon padlo lefel 1…

Cwrs Ymwybyddiaeth Anabledd Sgïo ar Lethr Sgïo Llandudno, Tachwedd 16eg/17eg

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 6, 2013

​Mae hwn yn bennaf ar gyfer gwirfoddolwyr neu bobl sydd â’r gallu i sgïo a hoffai rhoi’r cynnig i wirfoddoli gyda DSW ar ôl cwblhau’r cwrs.Mae’r cwrs yn un dwys…

Hyd 2013

Cofiwch am y gystadleuaeth ffotograffiaeth ar gyfer ein clybiau awyr agored

Ysgrifennwyd ar Hydref 28, 2013

Nid yw'n rhy hwyr i chi gyflwyno'ch lluniau! Mae'r dyddiad cau wedi ei estyn i'r 8fed o Dachwedd 2013​ Rydym yn gwahodd aelodau’r clybiau lleol i gymryd llun o ddiwrnod…

Cystadlaethau Caiacio 5 x 60 Sirol a rhanbarthol

Ysgrifennwyd ar Hydref 14, 2013

​Cynhaliwyd cystadlaethau caiacio ar Ynys Môn a Gwynedd yn gynharach yn y mis diwethaf mewn perthynas â’r 5x60 lleol, y Bartneriaeth Awyr Agored a Chanŵ Cymru. Cafodd y gystadleuaeth ei…

Diwrnod agored pysgota oddi ar gaiacau a chanwod ar Lyn Ffridd

Ysgrifennwyd ar Hydref 14, 2013

​Ar ddydd Sul yr 8fed o Fedi bu cyfle prin i bysgotwyr gael pysgota oddi ar gaiacau a chanŵod ar Lyn Ffridd ym Mlaenau Ffestiniog, gydag hyfforddwyr ger llaw yn rhoi…

Casglu Sbwriel ar yr Wyddfa – Sialens y Real3Peaks

Ysgrifennwyd ar Hydref 11, 2013

​Os ydych chi ar gael ddydd Sadwrn yma, y 12fed o Hydref, rydym yn chwilio am ychydig mwy o aelodau i gefnogi ac arwain gwirfoddolwyr ar sialens Real3Peaks y Gymdeithas…

Gwobr Gwirfoddolwyr y Flwyddyn 2013

Ysgrifennwyd ar Hydref 7, 2013

​Dewiswyd Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn eleni gan banel o 4, ac enillydd y wobr oedd Ian Henderson o Glwb Antur Môn, wedi iddo ennill gwobr gwirfoddolwr y mis ar gyfer…

Llwyddiant Gŵyl awyr agored am y bedwaredd flwyddyn!

Ysgrifennwyd ar Hydref 4, 2013

​Daeth rhai o bobl fwyaf anturus Gogledd Cymru at ei gilydd ym Mhlas y Brenin, Capel Curig i gymryd rhan yng Ngŵyl Weithgareddau y Bartneriaeth Awyr Agored. Mae’r digwyddiad blynyddol…

Agor pennod newydd yn hanes llwyddiant Coed y Brenin

Ysgrifennwyd ar Hydref 2, 2013

​Atgyfnerthodd Parc Coedwig Coed y Brenin ei statws megis un o ganolfannau beicio mynydd pennaf y byd heddiw (dydd Gwener y 27ain o Fedi) pan agorodd y Gweinidog Diwylliant a…

Med 2013

Everest 1953, 60 Mlynedd Ymlaen – cysylltiad Eryri

Ysgrifennwyd ar Medi 20, 2013

​Mae 2013 yn chwe deg mlynedd ers yr ymdrech lwyddiannus gyntaf i ddringo Everest gan Syr Edmund Hilary a Tenzing Norgay. I ddathlu’r llwyddiant byd eang hwn, mae Cyfeillion Santes…

Darparwyr twristiaeth gweithgareddau awyr agored - rydym angen eich cymorth!

Ysgrifennwyd ar Medi 14, 2013

Mae Croeso Cymru wedi comisiynu Miller Research i wneud y canlynol ar ein rhan:Holi darparwyr twristiaeth gweithgareddau awyr agored CymruHoli ymwelwyr sy’n defnyddio’r gweithgareddau hynMae angen ymgysylltu â chymaint o…

Hyfforddiant Awyr Agored i Bobl dros 50

Ysgrifennwyd ar Medi 14, 2013

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn chwilio am 10 o bobl ar draws Gwynedd, Conwy ac Ynys Môn i gymryd rhan mewn rhaglen hyfforddiant gweithgareddau awyr agored ym Mhlas Menai, y…

Grŵp Awyr Agored Pen Llŷn

Ysgrifennwyd ar Medi 11, 2013

Mae gweithgareddau’r clybiau’n ddibynnol ar waith caled ac ymroddiad aelodau gwirfoddol ac mae nhw wedi eu rhedeg ar adnoddau prin.  Bydd y prosiect hwn yn cefnogi’r gweithgareddau gwirfoddol ac yn…

Llwyddiant i Glwb Rhwyfo Porthmadog yn Ras Afon Llundain

Ysgrifennwyd ar Medi 11, 2013

​Ar ddydd Sadwrn, Medi’r 7fed, ymunodd Clwb Rhwyfo Porthmadog â dros 300 o gychod seddi sefydlog ar draws y DU ac Ewrop mewn ras 22 milltir ar hyd yr afon…

Gwirfoddolwr Mis Gorffennaf: Godfrey Owen

Ysgrifennwyd ar Medi 9, 2013

​Pob mis, mae’r Bartneriaeth Awyr agored yn dewis un ‘Gwirfoddolwr y Mis’ allan o dros 348 o wirfoddolwyr o fewn y clybiau awyr agored. Enillydd y wobr am Orffennaf ydi…

Y wefan yn cyrraedd uchder newydd

Ysgrifennwyd ar Medi 9, 2013

Mae’r wefan newydd wedi ffynnu ers iddi gael ei lansio nôl yn Ebrill 2013 ac mae bellach yn llwyddiant mawr. Bu dros 3,500 o ymwelwyr i’r wefan ac o hyn…

Gŵyl Awyr Agored 2013

Ysgrifennwyd ar Medi 6, 2013

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cynnal ei phedwaredd gŵyl Awyr Agored flynyddol yn hwyrach yn yr haf eleni i arddangos beth sydd gan nifer o glybiau awyr agored Gogledd Cymru…

Ras y Cob- Porthmadog

Ysgrifennwyd ar Medi 3, 2013

​Ar Ddydd Sul, Medi yr 22ain bydd cyfres o ddigwyddiadau yn cymeryd lle ym Mhorthmadog wedi eu canoli o gwmpas rasus ‘Ras y Cob’. Mae’r rasus yn agored i bob…

Bowldro ‘Nol ir Ysgol’ yn y Ganolfan Dringo Beacon

Ysgrifennwyd ar Medi 3, 2013

Ydych chi rhwng 7-17 ac yn mwynhau dringo?  Cofrestrwch ar gyfer cystadleuaeth bowldro  ‘Nol i’r Ysgol’ (Back to School) wal ddringo’r Beacon ar ddydd Sadwrn Medi’r 28ain! Nid yw o…

Aws 2013

Cyfleoedd Gwirfoddoli i chi

Ysgrifennwyd ar Awst 30, 2013

​Os ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, gan ennill sgiliau a phrofiadau gwerthfawr yr un pryd, gwirfoddoli ysi’r peth i chi. Byddwn yn ddiolchgar iawn o’ch amser, felly…

Cwrs Preswyl Hyfforddwr Awyr Agored 6 wythnos

Ysgrifennwyd ar Awst 21, 2013

​Ydych chi'n 50 oed+? Cyfle i ennill cymwysterau Hyfforddwr Awyr Agored ym Mhlas Menai rhwng Medi a Tachwedd eleni Gwelwch y  poster isod am fanylion llawn

Diwrnod agored pysgota mewn canŵ/ceufad

Ysgrifennwyd ar Awst 14, 2013

​Ar ddydd Sul, Medi’r 8fed, bydd cyfle prin i bysgotwyr gael blas ar bysgota o geufad neu ganŵ. Bydd hyfforddwyr ceufad/canŵ ar gael gydag offer addas rhwng 10:00 a 16:00.…

Gŵyl Awyr Agored: Ar y Gorwel

Ysgrifennwyd ar Awst 14, 2013

​Gyda dim ond ychydig dros fis i fynd , mae ein gŵyl awyr agored flynyddol unwaith eto ar y gorwel. Caiff y rhai a fydd yn bresennol y cyfle i…

Cerdd ysbrydoliedig: “GOING OUT TO ROW”

Ysgrifennwyd ar Awst 12, 2013

Yn anffodus, nid oes fersiwn Cymraeg o'r gerdd hon ar gael Late in life I found Nirvana     gliding with the tidal flow.     Wind and water my…

​Swyddog Hyfforddi Newydd

Ysgrifennwyd ar Awst 12, 2013

Y mis diwethaf dechreuodd Mike Raine ar ei waith fel Swyddog Hyfforddi.  Drwy gydweithio â cholegau, ysgolion a chyflogwyr lleol, mae ei waith yn cynnig cyfleoedd i unigolion ddatblygu sgiliau a…

Aelod Newydd o’r Staff: Cydlynydd Gwirfoddoli

Ysgrifennwyd ar Awst 12, 2013

​Yn ddiweddar mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi croesawu dau aelod newydd o staff i’w tîm. Mae Christine Peake wedi dechrau ar ei gwaith fel Cydlynydd Gwirfoddoli  gyda chefnogaeth y CGGC.…

Llwyddiant Llyn Ffridd

Ysgrifennwyd ar Awst 12, 2013

Mae’n debyg bod diwrnod agored a gynhaliwyd yn Llyn Ffrith y mis diwethaf wedi cael cryn ddylanwad. Mae un teulu a fynychodd yr achlysur wedi ailymweld â’r safle ac mae…

Clwb canŵio’n parhau i ysbrydoli

Ysgrifennwyd ar Awst 9, 2013

​Mae aelodau o Glwb Canŵio Amlwch yn mynd o nerth i nerth. Y llwyddiant diweddaraf yw fod pedwar aelod wedi cwblhau eu deuddydd o hyfforddiant ac asesiad 3*. Roedd y…

Ymgynghoriad ar Gynllun Iaith Gymraeg

Ysgrifennwyd ar Awst 8, 2013

Hoffem wahodd ein haelodau i roi sylwadau ar ein Cynllun Iaith Gymraeg. Bydd yr ymgynghoriad yn para 4 wythnos, gan orffen ar y 06/09/2013. Er mwyn parchu dewis iaith ein…

Gadewch i ni recriwtio mwy o wirfoddolwyr i’ch clwb

Ysgrifennwyd ar Awst 7, 2013

​Hysbysebwch eich cyfleoedd gwirfoddoli ar wefan Y Bartneriaeth Awyr agored. Ar gyfartaledd, mae gennym 1000 o ymwelwyr i’r wefan bob mis ac mae’r dudalen ‘cyfleoedd gwirfoddoli’ yn un o’r 10…

Rhowch gynnig ar syrffio a phadlfyrddio - am ddim!

Ysgrifennwyd ar Awst 7, 2013

​Rhowch gynnig ar syrffio a phadlfyrddio ar Ynys Môn am ddim yr haf yma. Darperir gan Gecko Ebost: surf@geckorhosneiger.co.uk Ffôn: 01407 811 247 Dyfynnwch: ‘Sesiynau Cyflwyniad’ wrth fwcio

Grwp Focws RNLI gyda caiacwyr

Ysgrifennwyd ar Awst 7, 2013

​Mae'r RNLI yn awyddus i drefnu grwpiau ffocws yn Ynys Mon penwythnos yma. Y bwriad ydy dysgu o brofiadau rhai profiadol a di-brofiad sy'n 'kayakio' er mwyn cynorthwyo'r sector gyfan…

Cyrsiau i’w ddod yn fuan ....

Ysgrifennwyd ar Awst 6, 2013

​Cymerwch olwg ar y rhestr isod i gael golwg ar gyrsiau yn y dyfodol agos. Hefyd, mae gennym adran ‘calendr hyfforddi’ ar ein gwefan o dan y teitl ‘Hyfforddi'Cwrs Hyfforddiant Arweinydd…

Gor 2013

Gweithgareddau Haf: Ynys Môn

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 15, 2013

Gweithgareddau Dringo ar Ynys Mon Awst 12fed i Awst 16eg Ar gyfer blynyddoedd  7, 8, 9 a 10 Dydd Llun Ysgol David Hughes  Dydd Mawrth Ysgol Uwchradd Bodedern  Dydd Mercher…

Gwirfoddolwr y Mis- Mehefin : James Alcock

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 13, 2013

​Mae James ar hyn o bryd yn fyfyriwr sy’n astudio ei lefel A yn Ysgol Uwchradd Dinbych, Sir Ddinbych. Cafodd flas ar ddringo dan do ar ôl cael ei gyflwyno…

Jeti Arnofiol newydd yn llwyddiant mawr ar Lyn Padarn

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 11, 2013

​Mae jeti newydd wedi’i ariannu gan gynllun SBLASH yn llwyddiant ac yn boblogaidd iawn ar lyn lleol. Erbyn hyn mae Llyn Padarn a chyfleusterau sy’n rhoi mynediad hawdd at y…

Swydd Wag:  Swyddog Bike It, Ynys Môn

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 8, 2013

Prosiect llwyddiannus dros ben sydd â’r nod o gynyddu lefelau cerdded, beicio a sgwtera i’r ysgol yw Bike It. Bydd gan y rôl hon ffocws ychwanegol o leihau canran y…

Ysgolion Gogledd Cymru yn rhagori yn y Gystadleuaeth Beicio Mynydd

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 8, 2013

​Mis diwethaf bu cystadlaethau rhanbarthol ar draws Ynys Môn, Gwynedd a Gogledd Powys mewn partneriaeth â 5x60 a’r Bartneriaeth Awyr Agored gyda chefnogaeth gan Beicio Cymru. Cymrodd bron i 250…

Meh 2013

​Mentrwch Allan… Rhowch gynnig arni!

Ysgrifennwyd ar Mehefin 27, 2013

Mae’r Prosiect Twristiaeth Awyr Agored yn cynnig mis llawn gweithgareddau yn ystod Medi i roi cyfle i chi roi cynnig ar rywbeth gwahanol! Os ydych chwi yn byw yng Nghonwy…

Hysbyseb Swydd:  Cydlynydd Addysg Hyfforddiant

Ysgrifennwyd ar Mehefin 26, 2013

​Mae cyfle cyffrous i ddatblygu, gweithredu ac arolygu rhaglen addysg hyfforddiant cynhwysfawr i gefnogi gwirfoddolwyr yng nghlybiau awyr agored yr ardal (Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych a Gwynedd). Mae’r swydd…

Tîm ieuenctid Cymru yn Drydydd yn rownd derfynol y Deyrnas Unedig

Ysgrifennwyd ar Mehefin 19, 2013

​Mae’r tîm Cymreig wedi dychwelyd adref yn flinedig ond yn orfoleddus ar ôl y digwyddiad mwyaf o’r tymor cystadlu. Cynhaliwyd rownd derfynol Dringo Ieuenctid y Cyngor Mynydda Prydeinig ar ddydd…

Ymddiriedolwr Lleol yn Disgleirio mewn Seremoni Wobrwyo Genedlaethol

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2013

​Mae rhai o bobl fwyaf anhunanol Cymru ar fin derbyn cydnabyddiaeth am y gwaith maent yn ei gyflawni er mwyn gwneud eu cymunedau’n llefydd gwell i fyw, a hynny yn…

Cystadleuaeth Beicio Mynydd Ysgolion Ynys Môn

Ysgrifennwyd ar Mehefin 13, 2013

​Bu disgyblion o ysgolion uwchradd Ynys Môn yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth beicio mynydd ym mhorth Amlwch yn gynharach yn y mis. Cymrodd 43 o bobl ifanc ran ar y…

Gwobr gwirfoddoli - Mis Mai

Ysgrifennwyd ar Mehefin 13, 2013

​Hoffwn roi cydnabyddiaeth i Barry Davies mis yma am ei ymdrechion gwirfoddoli.  Mae Barry’n gadeirydd, arweinydd, hyfforddwr ac yn gwneud y gwaith cynnal a chadw i Glwb Antur Dyffryn Peris. …

Cyhoeddiad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Ysgrifennwyd ar Mehefin 13, 2013

​Cyhoeddi’r gwasanaeth Diweddaru a’r dystysgrif un cyhoeddiad Mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) wedi cyhoeddi heddiw y bydd y gwasanaeth Diweddaru newydd yn cael ei gyflwyno ar 17 Mehefin 2013.…

Grantiau hyd at £750 ar gael!

Ysgrifennwyd ar Mehefin 13, 2013

Os ydych chi’n byw yng Nghonwy, 14 i 25 oed, hefo syniadau mawr neu cynlluniau cyffrous sydd yn fuddiol i’r gymdeithas, neu ydych chi'n gweithio gyda grwp o bobl ifanc…

Hoffech chi gefnogaeth gan Fentor?

Ysgrifennwyd ar Mehefin 5, 2013

Mae Mentoriaid Gwirfoddol ar gael i gefnogi arweinwyr/rheolwyr o grwpiau cymunedol/sefydliadau gwirfoddol yng Nghonwy a Sir Ddinbych drwy fenter mentora Busnesau’n Cefnogi Cymunedau.Mae Mentoriaid yn dod o gefndiroedd a phroffesiynau…

Hwb ariannol i glybiau awyr agored

Ysgrifennwyd ar Mehefin 5, 2013

​Ar draws Gogledd Cymru, mae clybiau awyr agored yn cael eu hannog i geisio cael mynediad i bot o arian sydd ar gael i ariannu prosiectau newydd, cynlluniau a rhaglenni…

Fy siwrnai i Hyfforddwr Lefel 2 yr UCP- Claire Branston - Clwb Canŵio Amlwch

Ysgrifennwyd ar Mehefin 3, 2013

​Nid oedd Claire Branston wedi caiacio o’r blaen a dros gyfnod o 18 mis mae hyder Claire yn y dŵr wedi cynyddu’n aruthrol ac mae ganddi angerdd clir i’r gamp.…

Mai 2013

Swydd wag am Swyddog Proffesiynol Arweinydd Mynydd Rhyngwladol y Gymdeithas Brydeinig (BAIML)

Ysgrifennwyd ar Mai 28, 2013

​Bydd y swyddog yn hunan cyflogedig, yn Arweinydd Mynydd Rhyngwladol lawn ac yn aelod cyfredol o BAIML. Bydd y cytundeb am 12 mis, a all ei adnewyddu. Disgwylir i’r rôl…

Padlwyr Ifanc Gogledd Cymru (NWYP)

Ysgrifennwyd ar Mai 23, 2013

​Fforwm i badlwyr ifanc o ysgolion, clybiau padlo a sefydliadau ieuenctid yw Padlwyr Ifanc Gogledd Cymru (NWYP), lle cant ddod at ei gilydd i rannu syniadau, i badlo, profi cwch…

Hysbysiad am Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Ysgrifennwyd ar Mai 23, 2013

​Y BARTNERIAETH AWYR AGORED Hysbysir drwy hyn y bydd cyfarfod cyffredinol blynyddol 2013 y cwmni yn cael ei gynnal ym MHLAS MENAI ar yr 20fed o Fehefin am 10.00yb am…

Cystadleuaeth Ddiwedd Tymor y Beacon

Ysgrifennwyd ar Mai 23, 2013

​Dydd Sadwrn Mehefin 29ain. Cofrestru o 9.30 ymlaen. Dyma ddiwrnod hwylus i blant o bob gallu a phrofiad a chafodd eu geni rhwng 1996 a 2005. Bydd pob cystadleuwr yn…

Gweithgareddau Hanner Tymor Plas Menai

Ysgrifennwyd ar Mai 22, 2013

Mae ein dyddiau gweithgarwch ir ieuenctid yn dol ar gyfer gwyliau hanner tymor mis Mai. Dewch ymlaen ir ganolfan i dysgu hwylio, caiacio, syrffiogwynt neu y holl dri os rydych…

Ydych chi eisiau Padlo yn Gystadleuol?

Ysgrifennwyd ar Mai 16, 2013

​Dreigiau Glyndwr ac Academi Gogledd CymruYmunwch â’r hwyl! Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am aelodau newydd i’r Dreigiau. Ydych chiwedi bod eisiau cystadlu erioed? Dysgu sgil newydd? Cyfarfod…

Swydd: Swyddog datblygu Llwybrau a Chlwb

Ysgrifennwyd ar Mai 16, 2013

Mae Cymdeithas Hwylio Cymru (CHC) yn Gorff Llywodraethol Cenedlaethol ar gyfer materion sy’n ymwneud a chychod yng Nghymru ac yn Gyngor y Gymdeithas Hwylio Brenhinol (RYA) yng Nghymru. Yn dilyn…

Lansiad Gŵyl Arfordir Llŷn 2013

Ysgrifennwyd ar Mai 16, 2013

​Dathlu Treftadaeth Arfordirol Penrhyn LlŷnCanolfan Nefyn , dydd Sadwrn Mai 18  (10yb). Stondinau a gwybo- daeth am ddigwyddiadau’r ŵyl.  Cyfle i fynd am dro o gwmpas Ne- fyn gyda hanesydd…

Rhaglen Hyfforddwyr Awyr Agored dan Hyfforddiant Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2013

​Oes diddordeb gennych chi yn yr Awyr Agored? Ydych chi eisiau dechrau’ch gyrfa’n gweithio fel hyfforddwr? Mae’r Rhaglen Hyfforddwyr Awyr Agored Gogledd Cymru yn gynllun newydd fydd  yn  cael ei…

Gŵyl Gerdded ac Awyr Agored Ynys Môn 2013

Ysgrifennwyd ar Mai 13, 2013

Rhwng ​25 Mai a 7 Mehefin Wedi ei drefnu gan Menter Môn gallwch gerdded ar hyd llwybrau, a gweld a dysgu am Ynys brydferth Môn gyda’i rhyfeddodau a’i chwedlau lu.…

Regata Caiac yng Nghanolfan Hamdden Bro Dysynni

Ysgrifennwyd ar Mai 13, 2013

​Yn ddiweddar cynhaliodd Ganolfan Hamdden Bro Dysynni yn Nhywyn y regata canŵio cyntaf ar gyfer plant o’r ardal. Fe wnaeth pymtheg o bobl ifanc cael eu gwahodd i gymryd rhan…

Ydy’ch clwb yn chwilio am fwy o wirfoddolwyr?

Ysgrifennwyd ar Mai 11, 2013

​Cymrwch fantais o gymorth AM DDIM o’ch canolfan gwirfoddoli lleol Yr unig beth sydd rhaid i chi ei wneud i recriwtio mwy o wirfoddolwyr drwy’r canolfannau gwirfoddoli ydi cwblhau ffurflen…

Sialens Antur yng Nglan Llyn

Ysgrifennwyd ar Mai 8, 2013

Cyfle unigryw i dimau o wyth unigolyn gystadlu yn erbyn ei gilydd yw Sialens Antur Glan-llyn. bydd pob tîm yn cystadlu dros gyfnod o ddau ddiwrnod yma yng nglan-llyn. Bydd…

Gwirfoddolwr y Mis - Mis Ebrill

Ysgrifennwyd ar Mai 7, 2013

Bari Jones​Enillodd Bari Jones y wobr Gwirfoddolwr y Mis ar gyfer mis Ebrill eleni, gan gydnabod ei ymroddiad i’w glwb dringo lleol. Mae Bari yn gwirfoddoli fel hyfforddwr yng Nghlwb Antur…

Hwyliwr Mari wedi’i dewis ar gyfer cystadleuaeth elitaidd

Ysgrifennwyd ar Mai 7, 2013

​Mae Mari a’i phartner, Sarah Norbury wedi ei ddewis ar gyfer tim Prydain i gystadlu ym Mencampwriaeth Hwylio 420 y Byd yn Valencia ym Mis Gorffennaf 2013 ac hefyd yn…

A allwch chi wirfoddoli i achub bywydau o’r môr?

Ysgrifennwyd ar Mai 7, 2013

​Mae clwb poblogaidd sy’n achub bywydau o’r môr yn chwilio am wirfoddolwyr wrth i’w ail dymor Haf nesáu. Bu’r  clwb yn defnyddio Pwll Nofio Plas Arthur yn ystod misoedd y…

Swyddi Gwag Antur Stinog

Ysgrifennwyd ar Mai 1, 2013

Mae Antur Stinog yn gwahodd ceisiadau oddiwrth personau profiadol i gyfrannu at lwyddiant a gwelediagaeth chyffrous Antur Stiniog cyf. drwy gyflawni y Swyddi isod.     Nodir y bydd rheidrwydd i weithio…

Gŵyl Gerdded Trefriw

Ysgrifennwyd ar Mai 1, 2013

​Eleni, rhwng 17 a 19 Mai, bydd yna benwythnos o deithiau a digwyddiadau di-ri yn Nhrefriw - un o bentrefi harddaf Dyffryn Conwy. Felly, dewch draw i fwynhau golygfeydd godidog o’r mynyddoedd…

Ebr 2013

Teithiau Cerdded y Gwanwyn 2013 - Conwy

Ysgrifennwyd ar Ebrill 10, 2013

​Mae Prosiect Cerdded Cymunedol Conwy wedi bod yn gweithio'n agos gyda nifer o arweinwyr cerdded gwirfoddol dros y flwyddyn ddiwethaf i lunio rhaglenni Teithiau Cerdded Gwanwyn a Hydref 2012, a…

POBL IFANC YR ARDAL YN RHAGORI YN ROWND DERFYNOL Y GYSTADLEUAETH BOWLDRO

Ysgrifennwyd ar Ebrill 10, 2013

​Roedd cyfle i ddringwyr ifanc gorau gogledd Cymru arddangos eu sgiliau yn rownd derfynol Cystadleuaeth Bowldro Ysgolion Gogledd Cymru a gynhaliwyd ar Ynys Môn ar y 13eg  o Fawrth 2013. Bu…

Gwobr gwirfoddoli - Mis Mawrth

Ysgrifennwyd ar Ebrill 10, 2013

​Mae Bryn wedi bod yn gweithio’n galed i drefnu a rhedeg sesiynau sgïo ar y llethr yn Llandudno ers adleoliad y clwb o Gapel Curig y llynedd. Mae Bryn  yn…

PENODIADAU I AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYR

Ysgrifennwyd ar Ebrill 10, 2013

​A hoffech wneud gwahaniaeth i Barc Cenedlaethol Eryri?  A fedrwch roi arweinyddiaeth effeithiol i'r  Parc Cenedlaethol, drwy gyfrannu at warchod a gwella Parc Cenedlaethol Eryri, hyrwyddo cyfleoedd i fwynhau ei…

Noddwr Gwobr Gwirfoddoli newydd

Ysgrifennwyd ar Ebrill 8, 2013

Mae hi wedi bod yn bleser gweld y Bartneriaeth Awyr Agored yn datblygu dros y blynyddoedd a chael gweld cynnydd mewn cyfraniad y bobl leol. Pan sefydlodd Surf-Lines nol yn…

Yr Angen am Ddarparwyr Gweithgareddau Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Ebrill 4, 2013

​Mae’r Prosiect Twristiaeth Awyr Agored yn chwilio am ddarparwyr i redeg gweithgareddau i’r gwanwyn a’r haf sydd i’w ddod yng Nghonwy a Gwynedd. Gwelwch y dogfennau sydd ynghlwm am fwy…

Clwb Beicio Mynydd Dyffryn Conwy

Ysgrifennwyd ar Ebrill 3, 2013

​Llongyfarchiadau i hyfforddwyr CBM DC ar ei llwyddiant diweddar. Mae dau o’r clwb newydd fynychu cwrs hyfforddi Arweinwr Beic Mynydd Lefel 2 gyda thri arall o’u haelodau yn mynd am…

Swyddog Datblygu Conwy yn ennill statws Hyfforddwr REC

Ysgrifennwyd ar Ebrill 3, 2013

​Mae Richard Griffiths Hughes, ein Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored i Gonwy, wedi ennill statws Hyfforddwr REC. Mae hyn wedi dod o oddeutu 12 mis o waith, yn mynychu cwrs…

Clwb Canŵio Amlwch yn eich gwahodd chi i ‘SESIYNAU BLASU

Ysgrifennwyd ar Ebrill 3, 2013

Pob dydd Mawrth ar harbwr Amlwch os bydd y tywydd yn caniatáu. Rhaid  bod dros 8, a bydd rhai amodau os yn iau nag 16 Mae’r  gost yn £6 y…

Maw 2013

Enwebu rhywun ysbrydoledig yn y Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2013

Ysgrifennwyd ar Mawrth 26, 2013

​Gwobrau Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru yw'r cyfle i ganu clodydd gwirfoddolwyr unigol mwyaf ymroddedig Cymru, a grwpiau o wirfoddolwyr. Mae pum categori enwebu, felly mae lle i enwebu pawb sy'n haeddu…

Canwio am Ddim yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur

Ysgrifennwyd ar Mawrth 25, 2013

​Mae yna cyfleoedd i Canwio am ddim drost y gwyliau pasg yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur, LlangefniDilynnwch y linc am fanylion amseroedd

​Sesiwn blasu rhwyfo gyda Chlwb Rhwyfo Porthmadog.

Ysgrifennwyd ar Mawrth 14, 2013

​Sesiwn blasu rhwyfo gyda Chlwb Rhwyfo Porthmadog.  Dydd Sadwrn 16/3/13. Agored i blant Ysgolion Uwchradd y dalgylch. Dewis o 3 amser: 9:30, 10:30 11:00 Sesiwn i bara o gwmpas awr.  Cofrestru gydag Ann…

Ysgol David Hughes ei goroni fel Pencampwyr Clogfeini

Ysgrifennwyd ar Mawrth 12, 2013

​Cafodd Ysgol David Hughes ei goroni fel Pencampwyr Clogfeini am yr ail flwyddyn yn olynol. Cynhaliwyd y gystadleuaeth clogfeinio yn wal ddringo’r Indefatigable ar y 6ed o Fawrth lle coronwyd…

Golwg newydd i Wefan y Bartneriaeth

Ysgrifennwyd ar Mawrth 8, 2013

​Mae gan y Bartneriaeth Awyr Agored wefan newydd a ffres. Gan gydweithio’n agos a Matrix10, cafodd y wefan ei hailwampio a’i diweddaru a bellach mae golwg modern a chyfoes arni gan…

FdSc Rheolaeth Hamdden a Gweithgareddau Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Mawrth 7, 2013

​Mae’r cymhwyster wedi ei chynllunio mewn cydweithrediad a’r diwydiant ac unigolion amlwg o fewn y diwydiant er mwyn ymateb i anghenion sgiliau sydd o fewn y sector ar hyn o…

Hoffech chi gael mwy o gyllid neu wirfoddolwyr i’ch clwb?

Ysgrifennwyd ar Mawrth 7, 2013

Mae cyfle ichi fynychu’r gweithdai canlynol er mwyn derbyn cyngor defnyddiol am gyllid agwirfoddolwyr ar gyfer eich clwb. Mae’r gweithdai canlynol wedi’u trefnu er mwyn annog mwy o gefnogaeth i…

Chw 2013

Cystadlaethau Clogfeini Ysgolion Gogledd Cymru 2013

Ysgrifennwyd ar Chwefror 28, 2013

​Bydd Cystadlaethau Clogfeini Ysgolion Gogledd Cymru yn cael eu cynnal drwy fis Mawrth 2013 mewn cydgysylltiad a’r Bartneriaeth Awyr Agored a’r cynllun 5x60 -  menter sydd a’r amcan i godi’r nifer…

Fforwm Clwb ym Mhlas Menai

Ysgrifennwyd ar Chwefror 22, 2013

​Bydd Fforwm Clwb yn cael ei gynnal ym Mhlas Menai ar ddydd Llun, 11eg o Fawrth am19:00yh. Bydd y fforwm yn cynnwys cyflwyniad a thrafodaeth am wobrau newydd CC.Hoffem gael eich…

Bowldro a Byrger

Ysgrifennwyd ar Chwefror 18, 2013

​Dewch i ddefnyddio wal ddringo Plas y Brenin a chael byrger a sglodion am ddim pan dalwch y gyfradd safonol o £5. Byrgers cig eidion neu gig oen lleol. Hyfforddwr hollol…

Hyfforddiant Cynhwysiant Anabledd y DU am DDIM

Ysgrifennwyd ar Chwefror 18, 2013

​Byddwn fel prosiect yn ymuno â Ffit Conwy i gynnal sesiwn Hyfforddiant Cynhwysiad Anabledd ar 16 Mawrth 2013.  Mae'r sesiwn wedi ei bwriadu ar gyfer y rheiny yng Nghonwy sy'n darparu…

News Archive

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008