Welcome to the Outdoor Partnership — Darllenwch yn Cymraeg

Socialise with us

Open
X

Archif Newyddion: 2014

Rhag 2014

Mwy o ostyngiadau i aelodau’r Bartneriaeth Awyr Agored!

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 15, 2014

​Wrth ddangos cerdyn aelodaeth y Bartneriaeth Awyr Agored gall aelodau erbyn hyn dderbyn gostyngiad ar bris mynediad yn wal ddringo Harlech. Mae Harlech wedi cytuno yn garedig i roi mynediad…

Llwyddiant Gwobr Hyfforddwr Mynydda

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 12, 2014

​Ym mis Medi eleni, fe lwyddodd Simon Jones (Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Ynys Môn) i basio ei asesiad Gwobr Hyfforddwr Mynydda, dwy flynedd ers cwblhau ei gwrs hyfforddiant dwys…

Hoffai Gwirvol wybod eich barn!

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 10, 2014

 Mae’r gwirfoddoli rwyt ti a chymaint o bobl ifanc eraill yng Nghymru’n ei wneud yn amhrisiadwy i gymunedau lleol, i’n hamgylchedd ac i’r bobl sydd angen dy gefnogaeth. Cyllidwyd Y…

Mentora Mynydd i ddeg o bobl

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 10, 2014

​Bydd cyfle i 10  unigolyn gael datblygu eu sgiliau mynydda a dringo dros gyfnod o 6 wythnos gyda’r cyfle i ennill cymwysterau cydnabyddedig yn yr awyr agored. Cewch ddysgu’r sgiliau…

Ceisiadau am Gyllid!

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 10, 2014

​Mae cyfleoedd newydd i glybiau a phrosiectau lleol gael gafael ar gyllid drwy Bŵer Niwclear Horizon! Mae rhwng £500 a £2000 ar gael i’r ceisiadau sy’n ategu un neu fwy…

DRYSAU I’R AWYR AGORED AR GYFER GRWPIAU SYDD HEB GYNRYCHIOLAETH DDIGONOL

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 1, 2014

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn chwilio am lythyrau o gefnogaeth gan bartneriaid, budd-ddeiliaid a defnyddwyr gwasanaeth sydd eisiau cefnogi’n cynllun ‘Drysau i’r Awyr Agored ar gyfer grwpiau sydd heb gynrychiolaeth…

Oriel: Cystadlaethau Ceufadu Ysgolion 5x60 2014

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 1, 2014

Ymwelwch â'n horiel gyda lluniau o'r gystadleuaeth 5x60 yma ​

Tach 2014

Siopa Nadolig gyda Gwahaniaeth!

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 24, 2014

​Helpwch y Bartneriaeth Awyr Agored y Nadolig yma gan siopa drwy EasyFundraisingGydag ychydig o gamau syml gallwch siopa fel yr arfer gan godi arian at achos dda heb unrhyw gost…

Cronfa Hyfforddiant Dramor Clwb Alpaidd Awstria

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 14, 2014

​Mae gan y Bartneriaeth Awyr Agored gyfle gwych ar gyfer pobl ifanc rhwng 18-25 oed i  gael profiad o fynyddoedd yr Alpau, Awstria . Awst 23ain—29ain 2015 Byddem yn ariannu…

Gwirfoddolwr y mis: Kevin Owen

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 14, 2014

​Y mis yma rydym ni wedi cyflwyno gwobr Gwirfoddolwr y Mis i Kevin am ei deyrngarwch di-ben-draw i lawer o glybiau lleol y Bartneriaeth Awyr Agored. Mae Kevin yn aelod…

Merched a’r Awyr agored

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 14, 2014

​Yn ôl ymchwil diweddar gan brifysgol Bangor ar ran y Bartneriaeth Awyr Agored (Chwefror 2013), canfuwyd bod y nifer o ferched mewn cyflogaeth fel hyfforddwyr neu mewn swyddi rheolaethol yn…

Arddangosfa Skills Cymru yn Llandudno

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 10, 2014

Cymrwch olwg ar fideo o'n Cadeirydd Paul Frost yn siarad am y sgiliau hanfodol ar gyfer gwaith yn y sector awyr agored mewn digwyddiad Skills Cymru yn Llandudno yn ddiweddar.…

Mentora Mynydd i ddeg o bobl

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 10, 2014

Bydd cyfle i 10  unigolyn gael datblygu eu sgiliau mynydda a dringo dros gyfnod o 6 wythnos gyda’r cyfle i ennill cymwysterau cydnabyddedig yn yr awyr agored. Cewch ddysgu’r sgiliau…

Pencampwriaeth Caiacio Ysgolion Gogledd Cymru 5X60 2014

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 10, 2014

​Fis Medi a Hydref 2014 cynhaliwyd Pencampwriaeth Caiacio Ysgolion Gogledd Cymru eto, wedi’i threfnu gan gynlluniau 5x60 lleol, Canŵ Cymru a’r Bartneriaeth Awyr Agored. Cafwyd rowndiau dalgylch yn gyntaf ble…

Llwyddiant Tim Ceufadu Ysgol y Moelwyn

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 10, 2014

​Bu tîm ceufadu Ysgol y Moelwyn yn hynod lwyddiannus yn ddiweddar, yn cynrychioli De Gwynedd yn rownd derfynol Cystadleuaeth Ceufadu 5x60 Ysgolion Gogledd Cymru. Yn y rownd derfynol, daeth y…

Digwyddiadau Sgïo Ysgolion Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 7, 2014

​Bydd Snowsport Cymru/Wales yn cynnal dau ddigwyddiad sgïo i ysgolion Gogledd Cymru ar lethr sgïo Plas y Brenin a hoffent wahodd holl ysgolion yr ardal i ddod draw a chymryd…

Hyd 2014

I ffwrdd a ni i sgïo!

Ysgrifennwyd ar Hydref 27, 2014

​Yn dilyn gwaith atgyweirio ac uwchraddio, mae llethr sgïo Plas y Brenin wedi ei hail agor yn ddiweddar i’r cyhoedd.Mae sesiynau rhydd ar gael i’r cyhoedd yn ogystal â sesiynau…

Symposiwm -  Hyfforddiant am Yrfa yn y Sector Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Hydref 23, 2014

​·        Dydd Iau Tachwedd 13eg9.00 – 16.00Glasdir, Llanrwst Darperir cinio a lluniaeth ysgafn Hoffai Prosiect Twristiaeth Awyr Agored Interreg gyflwyno’r  symposiwm : ‘Hyfforddiant am Yrfa yn y Sector…

Gweithdy Diogelu ac Amddiffyn Plant

Ysgrifennwyd ar Hydref 17, 2014

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi trefnu gweithdy Diogelu ac Amddiffyn Plant i'w chynnal ar ddydd Llun, Tachwedd 17eg yng Ngwesty Tyn y Coed. Cynhelir y gweithdy rhwng 6yh – 9yh.…

Sue Davision: Taith Addysg Hyfforddiant

Ysgrifennwyd ar Hydref 13, 2014

​Fy enw i yw Sue Davison, ac mi rydw i’n 68 mlwydd oed. Ni fuaswn i fel arfer yn sôn am fy oed yn y frawddeg agoriadol, ond pan roddais…

Wythnos Antur - Antur Stiniog

Ysgrifennwyd ar Hydref 10, 2014

​Yn ystod y hanner tymmor mis Hydref rydym yn cynnal wythnos gyffrous o weithgareddau awyr agored yn ein canolfan newydd yn Nhrawsfynydd . Mae hwn yn gyfle anhygoel i fwynhau…

Sesiynau mentora Hydref a Thachwedd

Ysgrifennwyd ar Hydref 10, 2014

Cymerwch olwg ar ein rhestr diweddara o sesiynnau mentora ar gael i chi ​Hydref Dydd Gwener 10fed o Hydref – mentora gwobrau cerdded gyda Paul Poole Dydd Llun 13eg o…

Chwilio am Antur?

Ysgrifennwyd ar Hydref 9, 2014

CYFLEOEDD GWIRFODDOLI YN YSTOD HANNER TYMOR YR HYDREF​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn cydweithio’n agos a GwirVol, Cadwch Gymru’n Daclus, a RAW Adventures i gynnal digwyddiadau gwirfoddoli amgylcheddol ar…

Llwyddiant gŵyl awyr agored

Ysgrifennwyd ar Hydref 3, 2014

​Ar ddydd Sadwrn, Medi’r 20fed, cynhaliodd y Bartneriaeth Awyr Agored ei phumed Ŵyl Awyr Agored flynyddol ym Mhlas y Brenin, y ganolfan fynydd cenedlaethol. Ymunodd cant chwe deg tri o…

Med 2014

Dathliad Ugain Mlynedd Wal Ddringo’r Beacon

Ysgrifennwyd ar Medi 29, 2014

​Ers yr agoriad ar yr 17eg o Hydref 1994, mae’r Beacon wedi cynnig profiadau dringo dan do o ansawdd arbennig i unigolion. Mae ein llwyddiant dros y blynyddoedd yn bennaf…

Cyfarfod Beicio Cymru - Hydref 16eg

Ysgrifennwyd ar Medi 29, 2014

​Mae Beicio Cymru yn awyddus i weithio gyda chlybiau ac unigolion yng Ngogledd Cymru sy'n awyddus i weld mwy o rasio lon yn y rhanbarth y tymor nesaf.Bydd cyfarfod comisiwn…

HYSBYSEB SWYDD – CYFARWYDDWR CYLLID ANWEITHREDOL

Ysgrifennwyd ar Medi 26, 2014

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn chwilio i benodi  Cyfarwyddwr Cyllid anweithredol fel aelod o’r Bwrdd.  Mae’r Bartneriaeth yn gwmni elusennol ac felly mae’r cyfarwyddwyr yn gweithio yn gwbl wirfoddol. Os…

Ymgynghoriad - Gweledigaeth a Strategaeth Awyr Agored yng Nghymru 2014-2020

Ysgrifennwyd ar Medi 14, 2014

​Yn 2013 comisiynwyd Just Solutions gan y Bartneriaeth Awyr Agored i gynnal ymgynghoriad annibynnol gyda rhanddeiliaid a phartneriaid allweddol i greu drafft Gweledigaeth a Strategaeth Awyr  Agored yng Nghymru 2014-2020.…

Llwybrau i Waith - Mynydda a Dringo

Ysgrifennwyd ar Medi 11, 2014

​Mae’r Partneriaeth Awyr Agored yn cynnig mentora, hyfforddiant a cymwysterau i 10 berson Cyfle i ddysgu sgiliau newydd, codi hyder a ffitrwydd Cynllun gweithredu personol er mwyn  paratoi am gymwysterau…

Teithiau Cerdded Hydref 2014 : Hydref 9 - 12

Ysgrifennwyd ar Medi 5, 2014

​Gweler rhaglen Teithiau Cerdded yr Hydref 2014 (Hydref 9-12) a luniwyd gan Cerdded Conwy Walks Yma: http://www.conwy.gov.uk/cerddedconwy Diolch i arweinwyr gwirfoddol teithiau cerdded Cerdded Conwy Walks am gyfrannu at y rhaglen…

Galwad i holl arweinwyr Dug Caeredin! Mae gennym sialens ar eich cyfer!

Ysgrifennwyd ar Medi 2, 2014

​Ydych chi’n chwilio am antur ac yn awyddus i fagu sgiliau newydd? Mae ExpedFest yn gyfle unigryw i arweinwyr alldeithiol a gwirfoddolwyr gael dysgu gan yr arbenigwyr, ennill sgiliau newydd…

Aws 2014

Rhaglen mentora hydref a gaeaf Y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Awst 31, 2014

​Rydym yn ceisio rhoi cymaint o gefnogaeth â phosib drwy ein rhaglen mentora i’r rheini sy’n gwirfoddoli yn y clybiau gweithgareddau awyr agored sy’n aelodau gyda ni. Bydd ein rhaglen…

​Cystadlaethau ceufadu ysgolion gogledd Cymru.

Ysgrifennwyd ar Awst 27, 2014

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gynorthwyo yng nghystadleuthau Caiacio Ysgolion Gogledd Cymru. Byddem angen unigolion i helpu gyda chadw amseroedd, marsialu, ar gychod achub ayyb   - Ysgolion de…

Hysbysiad Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Awst 20, 2014

Hysbysiad am Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol (Agenda wedi’i atodi)Y BARTNERIAETH AWYR AGORED Hysbysir drwy hyn y bydd cyfarfod cyffredinol blynyddol 2014 y cwmni yn cael ei gynnal ym MHLAS y BRENIN ar yr 20fed o…

Arian Comic Relief

Ysgrifennwyd ar Awst 15, 2014

​Diolch i’r grant o £10,000.00 a gafwyd ym mis Mai 2014 gan Comic Relief bu i ni allu rhoi rhaglen addysgu arbennig at ei gilydd ar gyfer ein hyfforddwyr. Drwy’r…

Gwobr Achredu Clwb Cymunedol

Ysgrifennwyd ar Awst 15, 2014

​Mae Gwobr Achredu Clwb Cymunedol y Bartneriaeth Awyr Agored, sydd wedi ei noddi gan Magnox North, yn rhoi cydnabyddiaeth i glybiau awyr agored sydd wedi ymrwymo i ddarparu a datblygu…

Diwrnod ‘Envirotrek’ - Llanberis

Ysgrifennwyd ar Awst 14, 2014

Ar Ddydd Sul, Awst 17eg, bydd diwrnod Envirotrek yn cael ei gynnal yr yr Heights ar Stryd Fawr Llanberis. Bydd y diwrnod yn cychwyn am 10yb gyda taith codi sbwriel…

Proffil Clwb: Clwb Mynydda Môn – Ynys Môn

Ysgrifennwyd ar Awst 11, 2014

​Mae Clwb Mynydda Môn yn glwb awyr agored bach newydd ar Ynys Môn. Datblygwyd y clwb yn dilyn sesiynau blasu gan y Bartneriaeth Awyr Agored i staff y Cyngor yn…

Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc 2014

Ysgrifennwyd ar Awst 11, 2014

​Byddwn yn cyhoeddi enillwyr ein Gwobr Gwirfoddolwyr Ifanc yn ystod ein Gŵyl Awyr Agored ar Fedi’r 20fed felly gyrrwch eich enwebiadau yn fuan! E-bostiwch christine.peake@partneriaeth-awyr-agored.co.uk gyda’ch enwebiad! ​Byddwn yn cyhoeddi…

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Ysgrifennwyd ar Awst 11, 2014

Mae ein tudalen 'Cyfleoedd Gwirfoddoli' yn cael ei ddiweddaru'n aml. Cliciwch yma i weld pa gyfleoedd sydd ar gael yng Ngogledd Cymru. Os oes gennych gyfleoedd gwirfoddoli neu'n chwilio am…

Gŵyl Awyr Agored a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Awst 5, 2014

​Medi’r 20fed 2014 ym Mhlas y Brenin, Capel Curig Mae’r ŵyl yn agored i wirfoddolwyr ac aelodau’r clybiau sy’n aelodau llawn o’r Bartneriaeth Awyr Agored (Am restr o’r clybiau sy’n aelodau…

Gor 2014

Cyfle Newydd gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 30, 2014

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer swydd newydd Rheolwr Partneriaeth Chwaraeon.  Nod y swydd fydd arwain partneriaeth rhwng yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Chwaraeon Cymru er mwyn datblygu…

Haf o Hwyl yn yr Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 15, 2014

​Chwilio am antur? Peidiwch ag edrych ymhellach Lawrlywthwch ein llyfryn isod

Cyfleoedd Amgylcheddol Am Ddim!

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 14, 2014

​Os ydych chi rhwng 14-25 ac â diddordeb yn yr amgylchedd a’r awyr agored, mae gennym gyfleoedd gwych a chyffrous ar eich cyfer! Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cydweithio â…

Gwirfoddolwyr y Mis: Mehefin 2014

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 14, 2014

​Y mis yma mae dau wirfoddolwr yn derbyn y wobr, a’r ddau enillydd yn ddim ond 14 mlwydd oed! Mae Ioan James ac Elliw Jones o Glwb Canŵio Amlwch wedi…

Newyddion o’r Cynllun Hyfforddai Twristiaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 14, 2014

​Mae’r pedwar hyfforddai yn parhau i gynyddu a datblygu’u sgiliau, gan gael y profiadau hanfodol i allu ymgeisio am swyddi da o fewn y sector awyr agored. Yn ddiweddar, llwyddodd…

Tîm Ieuenctid Cymru Yn 4ydd Yn Rownd Derfynol Y Deyrnas Unedig

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 14, 2014

​Mae tîm Cymru wedi dychwelyd yn ôl, yn flinedig ond yn orfoleddus, ar ôl cymryd rhan yn y digwyddiad mwyaf yn nhymor y gystadleuaeth. Cafodd y gystadleuaeth ei gynnal ar…

Y Bartneriaeth Awyr Agored yn dyfod yn bartner cefnogol o Siarter Amgylcheddol Awyr Agored lleol

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 14, 2014

​Mis diwethaf daeth y Bartneriaeth Awyr Agored yn bartner cefnogol o Siarter Amgylcheddol Awyr Agored Gogledd Cymru. Bwriad y siarter yw annog defnyddwyr o’r awyr agored i barchu ac amddiffyn…

Newyddlen Beicio Cymru

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 10, 2014

​Mae Beicio Cymru wedi creu newyddlen  ar gyfer diweddaru aelodau yn y Gogledd ynglyn a gweithgareddau, digwyddiadau a straeon sy'n digwydd yn y rhanbarth.  Llawrlwythwch y newyddlen isod

Haf o Feicio yng Nghonwy

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 6, 2014

​Yn ystod yr haf eleni, bydd Cymunedau yn Gyntaf Conwy yn cynnig chwe sesiwn wythnosol ar draws yr ardal ac ymhob sesiwn bydd rhaglen yn ymwneud â sgiliau beicio, cynhaliaeth…

Strategaeth Gweithgareddau Awyr Agored y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 3, 2014

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored bellach yn bodoli ers 10 mlynedd, ac yn gweithio’n agos gyda phartneriaid a rhanddeiliaid i wella cyfleoedd i bobl leol allu cyrraedd eu potensial drwy weithgareddau…

Stori Ysbrydoledig Jamie Owen

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 3, 2014

​Ychydig llai na dwy flynedd yn ôl, ymunodd Jamie Owen a grŵp awyr agored Anheddau am y tro cyntaf lle cafodd ei gyflwyno i weithgareddau fel cerdded mynyddoedd a dringo…

Meh 2014

Hwylio Ysgol y Berwyn

Ysgrifennwyd ar Mehefin 26, 2014

​Yn ddiweddar cafodd criw o Ysgol y Berwyn gyfle i dreulio diwrnod yng Nghlwb Hwylio Bala.Roedd y clwb wedi paratoi diwrnod gwerth chweil ar eu cyfer gan gynnwys y cyfle…

Clwb Beicio Mynydd 5x60 Ysgol y Berwyn

Ysgrifennwyd ar Mehefin 26, 2014

​Ers y Pasg mae criw o hogiau Ysgol y Berwyn wedi bod yn gwella eu sgiliau Beicio Mynydd drwy ddod yn rheolaidd i sesiynnau Beicio Mynydd drwy glwb 5x60 yr…

Cyflwyniad i bysgota oddi ar geufad gydag ‘Arwyr ar y Dŵr’

Ysgrifennwyd ar Mehefin 26, 2014

​Mae ‘Arwyr ar y Dŵr’ yn cynnig y cyfle i 6 person gael mynychu diwrnod o gyflwyniad i bysgota oddi ar geufad ar Lyn Trawsfynydd ar ddydd Sul, y 3ydd…

Arddangoswch eich clwb!

Ysgrifennwyd ar Mehefin 24, 2014

Rydym yn galw ar aelodau’n clybiau i arddangos eu clybiau. Gall aelodau cysylltiol y Bartneriaeth Awyr Agored dderbyn cymorth gyda hyrwyddo’u clwb ar ein gwefan. Rydym am roi cyfle gwych…

Digwyddiadau Clwb Mynydda Gogledd Ddwyrain Cymru

Ysgrifennwyd ar Mehefin 24, 2014

​​Isod mae manylion digwyddiad gyda Clwb Mynydda Gogledd Ddwyrain Cymru

​Hwyl Rafftio yn codi dros £4,000

Ysgrifennwyd ar Mehefin 23, 2014

Yn dilyn y digwyddiad padlo diweddar yng Ngŵyl Chwaraeon Padlo Mawddach yn ddiweddar, lle gwelwyd dros 36 o dimau rafftio yn cymryd rhan mewn gwahanol rasys, codwyd dros £4,700 ar…

Calendr Clwb Hwylio Pwllheli

Ysgrifennwyd ar Mehefin 19, 2014

​Isod mae manylion digwyddiad gyda Clwb Hwylio Pwllheli Os gan eich clwb chi digwyddiadau yn dod i fynu? Gadewch ni wybod ac nawn roi y manylion ar ein wefan ac…

Cyfle cyffroes gyda ’ Climbing Out’

Ysgrifennwyd ar Mehefin 18, 2014

​Ar hyn o bryd mae 'Clinbing Out' gyda 14 o lefydd ar gael ar y rhaglen ganlynol: Dyddiad – Gorffennaf 21ain-25ain Lleoliad – Gogledd Cymru Digwyddiadau - Amrediad eang o weithgareddau awyr…

Cystadleuaeth Beicio Mynydd: Y Rownd Derfynol 2014

Ysgrifennwyd ar Mehefin 13, 2014

​Dros y misoedd diwethaf cynhaliwyd nifer o gystadlaethau  beicio mynydd rhanbarthol ar draws Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy. Cawsant eu trefnu ar y cyd gan 5x60 a’r Bartneriaeth Awyr Agored …

Gwirfoddolwr y mis: Mai 2014

Ysgrifennwyd ar Mehefin 12, 2014

​David Hughes, Grŵp Awyr Agored Plas Heli.  Fel cydlynydd cymunedol penodedig grŵp awyr agored Plas Heli ym Mhwllheli, mae David yn gyfrifol am gydlynu’r adeiladwaith newydd ym Marina Pwllheli er…

Cyfarfod fforwm clybiau Ynys Môn

Ysgrifennwyd ar Mehefin 12, 2014

Bydd cyfarfod fforwm yn cael ei gynnal i’r holl glybiau ar Ynys Môn sy’n rhan o gynllun y Bartneriaeth Awyr Agored. Cynhelir y cyfarfod yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur ar yr…

Gŵyl Awyr Agored 2014

Ysgrifennwyd ar Mehefin 10, 2014

​Hoffai’r Bartneriaeth Awyr Agored glywed barn aelodau’r clybiau am ba weithgareddau/sesiynau yr hoffent weld yn yr ŵyl awyr agored eleni, a gynhelir ym Mhlas y Brenin ar Fedi’r 20fed 2014.…

Sesiynau Blasu Tanddwr Sub-Aqua

Ysgrifennwyd ar Mehefin 9, 2014

​Ydych chi’n hoff o weithgareddau tanddwr? Hoffech chi gael blas ar weithgaredd newydd? Mae clwb Tanddwr Gwynedd yn gwahodd unigolion i gael blas ar sesiynau deifio ym Mhlas Arthur o ddiwedd…

Cofiwch ein bod ni ar Twitter!

Ysgrifennwyd ar Mehefin 1, 2014

Yn ddiweddar, crëwyd cyfrif Twitter y Bartneriaeth Awyr Agored. Mae’r cyfrif hwn wedi’i gysylltu â thudalen Facebook y Bartneriaeth yn y gobaith o ledu’n cynulleidfa a lledaenu’n negeseuon ar draws…

Mai 2014

Cyfle i Wirfoddoli

Ysgrifennwyd ar Mai 27, 2014

​Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer cystadlaethau Beicio Mynydd ysgolion Gogledd Cymru: 4/6/14 Niwbrwch, Ynys Môn 5/6/14 & 4/6/14 Llyn Padarn, Llanberis 11/6/14 Nant Bwlch yr Haearn Os oes…

Penwythnos Gwych o Badlo i’r Teulu - Gŵyl Chwaraeon Padlo Mawddach

Ysgrifennwyd ar Mai 26, 2014

​Bellach yn ei phedwaredd  flwyddyn ar Aber y Fawddach ynghanol mynyddoedd hyfryd De Eryri. Penwythnos yr 31ain o Fai / 1af o Fehefin 2014    Prif Ddigwyddiadau:  10km- esgyniad llanw a phadlo dan arweiniad…

Taith Gerdded Noddedig

Ysgrifennwyd ar Mai 23, 2014

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr gyda chymhwyster Arweinydd Mynydd i helpu arwain y grwp. Os oes gennych ddiddordeb, ffoniwch Stephen Williams ar 01286 677711Taith Cerdded

Gwynedd yn croesawu Baton y Frenhines i ardal Môn/Menai

Ysgrifennwyd ar Mai 22, 2014

​Bydd dau o’n llysgenhadon yn cael yr anrhydedd o fod yn rhan o siwrnai’r Baton trwy’r ardal fel rhan o Gemau’r Gymanwlad yng Nglasgow eleni. Bydd Mari Davies, sy’n aelod…

Digwyddiad Heno!

Ysgrifennwyd ar Mai 21, 2014

Bydd Calum Muskett, un o’n llysgenhadon, yn rhoi sgwrs yng NghellB, Blaenau Ffestiniog dydd Iau yma am 7.30yh (drysau’n agor am 7yh) MYNEDIAD AM DDIM! .

Staff y Bartneriaeth Awyr Agored yn cael blas ar Lethrau Lawr Allt Antur ’Stiniog!

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2014

​Wythnos diwethaf, cafodd staff y Bartneriaeth Awyr Agored gyfle i brofi llwybrau beicio lawr allt Antur Stiniog.Mae’r llwybr glas newydd o’r enw Jympar yn ychwanegiad i’r llwybrau du a choch…

Llwyddiant regata Mari Davies

Ysgrifennwyd ar Mai 13, 2014

Llwyddodd Mari Davies o Fethesda, un o sêr ifanc Clwb Hwylio Pwllheli  i ennill y deitl o Bencampwraig Ifanc Genedlaethol yn dilyn pum diwrnod o rasio yn Weymouth a Portland.Wrth…

Cynllun Hyfforddai Twristiaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Mai 13, 2014

​Cawsom newyddion da iawn fis yma wrth glywed bod Fraser Jenkins, un o’n hyfforddeion, wedi gadael y cynllun i gael swydd newydd. Mae wedi derbyn cyflogaeth yn Academi Bear Grylls…

Gwirfoddolwr y Mis ar gyfer Mawrth ac Ebrill

Ysgrifennwyd ar Mai 9, 2014

​Mis yma, teithiodd ein cydlynydd gwirfoddoli i Gaergybi i gyflwyno gwobr Gwirfoddolwr y Mis i ddau aelod teilwng o Glwb Cadetiaid Môr Caergybi. Cyflwynwyd Sue Williams a Dewi Thomas gyda’u…

Diwrnod Agored ‘Sea Cadets’ Caergybi

Ysgrifennwyd ar Mai 1, 2014

Mae’r Cadetiaid Môr Caergybi yn cynnal penwythnos agored yn y T.S Prince of Wales lle byddent yn darparu amrywiaeth o arddangosion a gweithgareddau i bobl o bob oed.Bydd y digwyddiad…

Diwrnod agored pysgota mewn canŵ/ceufad- Llyn Ffridd

Ysgrifennwyd ar Mai 1, 2014

​Ar ddydd Sadwrn, Mai’r 10fed, bydd cyfle prin i bysgotwyr gael blas ar bysgota o geufad neu ganŵ. Bydd hyfforddwyr ceufad/canŵ ar gael gydag offer addas rhwng 10:00 a 16:00.…

Ebr 2014

Wythnos Glanhau Arfordir 2014

Ysgrifennwyd ar Ebrill 22, 2014

​A fuasech chi’n hoffi taith i lan y môr y gwanwyn hwn? Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn Wythnos Glanhau Arfordir o’r 10fed - 18fed Mai 2014.…

Swyddi Antur Stiniog

Ysgrifennwyd ar Ebrill 22, 2014

​Rydym yn gwahodd ceisiadau oddiwrth personau profiadol i gyfrannu at lwyddiant a gwelediagaeth chyffrous Antur Stiniog cyf, drwy gyflawni y Swyddi isod. Nodir y bydd rheidrwydd i weithio gyda’r nôs, phenwythnosau…

Cynllun Hyfforddai Twristiaeth Awyr Agored Trawsffiniol

Ysgrifennwyd ar Ebrill 3, 2014

​Yn ystod y mis,bydd  yr hyfforddeion sydd ar y cynllun twristiaeth awyr agored yn cael y cyfle i gymryd rhan yn y fenter drawsffiniol gyntaf. Byddent yn mynd ar daith…

Llwybr Cyflym 50+ ym Mhlas y Brenin

Ysgrifennwyd ar Ebrill 3, 2014

​Ar yr 17eg o Chwefror, dechreuodd 9 unigolyn ar lwybr cyffrous i wella’u ffitrwydd, hyder a sgiliau drwy weithgareddau awyr agored ym Mhlas y Brenin, y Ganolfan Fynydd Genedlaethol. Yn…

Dŵr Cymru’n rhoi hwb o £500,000 i rwydwaith dŵr yfed Trefynwy

Ysgrifennwyd ar Ebrill 3, 2014

​Mae Dŵr Cymru ar fin dechrau gwaith hanfodol i uwchraddio ei rwydwaith dŵr yn ardaloedd Mayhill ac Osbaston yn Nhrefynwy er mwyn sicrhau bod cwsmeriaid yno’n cael cyflenwad dŵr o’r…

‘Chwarae’r Môr’

Ysgrifennwyd ar Ebrill 3, 2014

​Hoffai Sea Kayak Guides  a Chanolfan Addysg Awyr Agored Niwgwl gyhoeddi  ymgynulliad Ceufadu Môr: ‘Chwarae’r Môr’ / ‘Play the Sea’ Mai 24/25/26 2014 Gan fanteisio ar ddŵr llanw, traethau  syrffio…

Cyfleoedd Hyfforddai – Blue Peris

Ysgrifennwyd ar Ebrill 1, 2014

​Mae Blue Peris, Dinorwig yn edrych am 2 Hyfforddai i lenwi safle 11 mis yn y ganolfan. Dyddiad cau am geisiadau yw'r 30ain o Ebrill a bydd cyfweliadau yn cael…

Maw 2014

Enwebwch eich Gwirfoddolwr Clwb

Ysgrifennwyd ar Mawrth 31, 2014

​Mae ein clybiau gweithgareddau awyr agored yn llwyr ddibynnu ar gefnogaeth yr aelodau fel gwirfoddolwyr, ac oni bai am y gwaith pwysig a’r gefnogaeth gan y gwirfoddolwyr hyn, ni fyddai’r clybiau yn…

Cystadleuaeth Ddiwedd Tymor y Beacon

Ysgrifennwyd ar Mawrth 31, 2014

​Dyma ddiwrnod hwylus i blant o bob gallu a phrofiad a chafodd eu geni rhwng 1997 a 2006. Bydd pob cystadleuwr yn derbyn taflen sgorio gyda rhestr o 10 dringfa…

Rhowch gynnig ar Badlfyrddio ar eich traed a cheufadu yn ystod y Pasg.

Ysgrifennwyd ar Mawrth 28, 2014

​Cymrwch fantais o’r sesiynau sydd wedi cael eu trefnu ar eich cyfer y Pasg yma. Mae’r sesiynau ar gael am bris gostyngol o £10 drwy gyllid gan y Bartneriaeth Awyr…

Sesiwn ceufadu am DDIM i bysgotwyr

Ysgrifennwyd ar Mawrth 28, 2014

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cynnig cyfle gwych i bysgotwyr gael mynychu cwrs Caiacio - Sgiliau Hanfodol i Bysgotwyr sy’n cael ei redeg gan Surf-Lines. Bydd y cwrs yma am…

Zip World Eryri yn Recriwito

Ysgrifennwyd ar Mawrth 28, 2014

​Mae Zip World Eryri yn mynd ati i recriwtio ar gyfer eu Canolfan Gweithgaredd newydd ym Mlaenau Ffestiniog. Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a chydwybodol gydag amrywiaeth o sgiliau,…

Swyddi Hyfforddwr dan Hyfforddiant ar gael

Ysgrifennwyd ar Mawrth 20, 2014

Canolfan Addysg Awyr Agoreg Nant Bwlch yr Haearn a Phentrellyncymer​A ydych dros 18? Diddordeb mewn gyrfa mewn Addysg Awyr Agored ? Mwynhau'r sialens o weithio gyda phobl ifanc? Diddordeb mewn…

Gweithgareddau Pasg

Ysgrifennwyd ar Mawrth 20, 2014

​Gweithgareddau Awyr Agored i deuleuoedd yng Nghonwy yn ystod gwyliau'r Pasg. Yn cymeryd lle yng nghanolfan Marle Hall. Am fwy o fanylion, cysylltwch â Richard Griffiths Hughes, ein swyddog datblygu ar…

Swyddi Chwaraeon Dŵr Bae Colwyn

Ysgrifennwyd ar Mawrth 20, 2014

Mae Chwaraeon Dŵr Bae colwyn wastad yn chwilio am hyfforddwyr llawrydd cymwys y RYA mewn hwylio, hwylfyrddio a chychod pŵer. Cysylltwch â jobs@colwynbaywatersports.co.uk neu ffoniwch 01492 437177. Ar hyn o bryd maent…

Glanhau Afon Dwyryd

Ysgrifennwyd ar Mawrth 18, 2014

​Cyfarfod ym maes parcio isaf Plas Tan y Bwlch 

Cystadleuaeth Bowldro Ysgolion Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Mawrth 14, 2014

​Yn ystod y ddau fis diwethaf, daeth ysgolion uwchradd ar draws Gogledd Cymru at ei gilydd i gystadlu yng Nghystadleuaeth Bowldro Ysgolion Gogledd Cymru ar wahanol waliau ddringo yn yr…

Diwrnod ar y bryniau gyda Paul Gannon

Ysgrifennwyd ar Mawrth 14, 2014

​Rydym yn cynnig cyfle arbennig i aelodau clwb dreulio diwrnod ar y bryniau gyda Paul Gannon, arbenigwr ar ddaeareg Eryri. Mae Paul Gannon yn awdur ar nifer o lyfrau megis Rock…

Aelodaeth Partneriaeth Awyr Agored 2014/15

Ysgrifennwyd ar Mawrth 13, 2014

​Mae'n amser ail ymaelodi gyda'r Bartneriaeth Awyr Agored. Dewiswch o'r ddau opsiwn canlynol: 

Newyddion Cynllun Hyfforddwyr Twristiaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Mawrth 13, 2014

​Mae’r Cynllun Hyfforddwyr Twristiaeth Awyr Agored wedi datblygu dros y gaeaf. Mel Hooper yw’r cyntaf o’r tîm i ennill Gwobr Rhediad Sengl ac mi fydd hi’n ymuno â Jo McDonough…

Diweddaraf ar Raglen Llwybr Cyflym dros 50

Ysgrifennwyd ar Mawrth 13, 2014

​Mae’r grŵp, sydd bellach yn eu 3ydd wythnos ym Mhlas y Brenin, yn gweithio tuag at ennill cymhwyster Cymorth Cyntaf REC ac yn barod i fynychu cwrs hyfforddiant Arweinydd Mynydd…

Gwirfoddolwr Mis Chwefror

Ysgrifennwyd ar Mawrth 13, 2014

​Llongyfarchiadau i Mike Tong, ein Gwirfoddolwr y Mis am Chwefror, am ei gyfraniad gwirfoddol i Glwb Beicio mynydd Dyffryn Conwy. Mae Mike yn hyfforddwr beicio mynydd cymwys ac yn cydweithio’n…

Chw 2014

Noson Agored Cybi Kayakers

Ysgrifennwyd ar Chwefror 26, 2014

​Hoffwch chi fod yn rhan o glwb ceufad?

News Archive

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008