Welcome to the Outdoor Partnership — Darllenwch yn Cymraeg

Socialise with us

Open
X

Archif Newyddion: 2015

Rhag 2015

Blwyddyn brysur iawn i’r Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 15, 2015

​Wel, am flwyddyn! Mae ein rhaglen Llwybrau i Waith yn parhau i ddarparu sgiliau datblygu a hyfforddiant i bobl leol, gan gynnig llwybrau ymadawol i ddatblygu cymunedol, addysg bellach a…

Hoffech chi wirfoddoli?

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 15, 2015

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored, ar y cyd â sefydliadau eraill (gan gynnwys Parc Cenedlaethol Eryri, Cymdeithas Eryri, CNC, Cadwch Gymru’n Daclus, Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Choleg Llandrillo) yn awyddus i ddatblygu…

Clwb Rhwyfo Pwllheli - “Clwb Bach Gorau’r Flwyddyn 2015”

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 9, 2015

​Braint yw cael dweud fod Clwb Rhwyfo Pwllheli wedi ennill gwobr "Clwb Bach Gorau'r Flwyddyn 2015" yng nghinio blynyddol Cymdeithas Rhwyfo Môr Cymru. Rhoddodd y Wobr gydnabyddiaeth i'r cynnydd a…

Tach 2015

CLWB RHWYFO BIWMARES

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 27, 2015

​Gwnaed offrwm draddodiadol i Neptune ar Ddydd Sul 15ed o Dachwedd , fel yr oedd cwch newydd Clwb Rhwyfo Biwmares yn cael ei henwi “Menai”. Y Cynghorydd Victor Hughes o …

Enillydd Gwobr Gwirfoddolwr y Mis ar gyfer Tachwedd ydi Rommee Heal

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 27, 2015

​Mae Rommee wedi bod yn gefnogol iawn i’r Bartneriaeth Awyr Agored gan helpu’n flynyddol yn yr Ŵyl Awyr Agored. Mae wedi defnyddio’i sgiliau hyfforddi, ac wedi rhannu ei frwdfrydedd am…

PWYSIG – CYFARFOD CYFFREDINOL ANGHYFFREDIN Y BARTNERIAETH AWYR AGORED

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 15, 2015

​HYSBYSIR DRWY HYN bydd  CYFARFOD CYFFREDINOL ANGHYFFREDIN y cwmni yn cael ei chynnal ar ddydd Iau, Rhagfyr 10fed 2015 am 11.00yb yng Nghanolfan Addysg Awyr Agored Conway, Ynys Môn, er mwyn…

Dringo i blant a phobl ifanc anabl

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 13, 2015

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored, ar y cyd â Chanolfan Ddringo Beacon, yn cynnig chwe wythnos o sesiynau dringo’n rhad ac am ddim i blant a phobl ifanc anabl. Bydd y…

Gwirfoddolwr y Mis: Hydref 2015

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 8, 2015

​Llongyfarchiadau i Lee Oliver am dderbyn gwobr Gwirfoddolwr y Mis ar gyfer mis Hydref. Mae Lee wedi bod yn rhan o Glwb Antur Dwyfor ers ei sefydliad, ac wedi bod…

PROSIECT LLEOL I GYFLWYNO GRWPIAU SYDD HEB EU CYNRYCHIOLI’N DDIGONOL I’R AWYR AGORED

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 4, 2015

​Mae prosiect tair blynedd newydd ar y gweill, diolch i Gronfa Pobl a Lleoedd y Loteri Fawr. Pwrpas y prosiect yw gwella cyfleoedd gwaith yn y sector awyr agored i…

Llysgennad ifanc, Joe Barnwell yn Herio’r Tri Chopa

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 2, 2015

​Y ras fawr ddiwethaf imi gystadlu ynddi oedd Ras Traws-seiclo’r Tri Chopa ar ddiwedd mis Medi. Mae hon yn ras unigryw iawn lle mae 650 o gystadleuwyr yn beicio, rhedeg…

Grŵp Datblygu Slalom Eryri. Chwe mis yn ddiweddarach…

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 1, 2015

​Dros y chwe mis diwethaf, gwelwyd y grŵp hyfforddi yn mynd o nerth i nerth, gan dderbyn cefnogaeth gan dri hyfforddwr slalom lefel un, John Willacy a minnau. Rhwng y…

Sgio ar gyfer ysgolion ym Mhlas y Brenin, Capel Curig

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 1, 2015

​Cynnig eithriadol i unrhyw un o oedran ysgol. £ 50 yr awr ar gyfer grŵp o ddisgyblion ysgol hyd at 10 (£5 y plentyn). Uchafswm o 3 grŵp. Mae'r pris…

Hyd 2015

Gweithgareddau Hanner Tymor Hydref gyda Surf Lines

Ysgrifennwyd ar Hydref 15, 2015

​Mae yna ddigon i wneud hanner tymor yma gyda SurfLines Gwelwch y poster wybodaeth isod am fanylion

Gwobr Gwirfoddolwr

Ysgrifennwyd ar Hydref 15, 2015

​Oes yna wirfoddolwr selog ac ymroddgar yn eich clwb chi sydd yn haeddu cydnabyddiaeth? Enwebwch nhw ar gyfer gwobr fisol y Bartneriaeth Awyr Agored. Rydym ar hyn o bryd yn…

Llwyddiant rownd derfynol y cystadlaethau caiacio

Ysgrifennwyd ar Hydref 15, 2015

​Yn dilyn wythnos brysur o gaiacio ar ddiwedd yr wythnos diwethaf, aeth enillwyr y rowndiau rhagbrofol ymhob sir ymlaen i’r rownd derfynol a gynhaliwyd ar Lyn Padarn ar ddydd Gwener,…

Cwrdd â Llysgennad ifanc diweddaraf y Bartneriaeth Awyr Agored - Joe Barnwell.

Ysgrifennwyd ar Hydref 13, 2015

Mae gennym lysgennad ifanc newydd wedi ymuno â ni. Darllenwch ei hanes isod  Enw : Joe Barnwell Oed: 17 Ysgol: Ysgol Eirias, Colwyn Bay Chwaraeon: Beicio – Beicio Mynydd traws…

Adroddiad gan aelod Clwb Canwio Amlwch ar y Gŵyl Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Hydref 11, 2015

​Gan fy mod yn eithaf newydd i’r clwb, dwi heb gael cyfle i wneud llawer o gaiacio, ond yn dechrau dod i’r arfer â manteisio ar wahanol gyfleoedd. Wedi’r llwyddiant…

Wythnos brysur o Gaiacio

Ysgrifennwyd ar Hydref 7, 2015

​Cynhaliwyd cystadlaethau Caiacio Ysgolion Uwchradd ar Ynys Môn a Gwynedd yr wythnos diwethaf, ar y cyd â chynllun 5x60, Y Bartneriaeth Awyr Agored  a Chanŵ Cymru. Cymrodd tua 145 o…

Med 2015

Llwyddiant Gŵyl Awyr Agored 2015

Ysgrifennwyd ar Medi 29, 2015

Y Bartneriaeth Awyr Agored yn croesawu’r Farwnes Grey-Thompson a Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth i’r Ŵyl Awyr Agored eleni Cafodd 6ed gŵyl awyr agored flynyddol y Bartneriaeth Awyr Agored ei…

Cylchlythyr y Bartneriaeth Awyr Agored: Medi 2015

Ysgrifennwyd ar Medi 16, 2015

Ydych chi wedi tanysgrifio ar gyfer ein cylchlythyr misol​? Mae cylchlythyr mis Medi bellach ar gael Darllenwch ein copi diweddara' Yma» CofrestrwchYma»

Llyfryn Clybiau Newydd wedi’i Gyhoeddi

Ysgrifennwyd ar Medi 14, 2015

​Mae’r llawlyfr clybiau newydd ar gyfer 2015/2016 bellach wedi’i gyhoeddi. Cymrwch olwg arno yma neu ei lawr lwytho isod Mae copïau caled hefyd ar gael. Os ydych yn dymuno derbyn copi…

Clwb Alpau Awstria – Sektion Britannia

Ysgrifennwyd ar Medi 13, 2015

​Dewiswyd deng person ifanc o ogledd Cymru i fynd ar antur alpaidd yn Alpau Stubai. Roedd tair merch a chwe bachgen a’r deg yn ddarpar hyfforddwyr a oedd yn chwilio…

RYA Cymru Wales: PRIF SWYDDOG GWEITHREDOL

Ysgrifennwyd ar Medi 11, 2015

​Cyfle cyffrous i roi cyfeiriad gweithredol i un o gyrff amlycaf llywodraethu chwaraeon yng Nghymru sydd ag amrediad eang o weithgareddau.Mae RYA Cymru Wales yn chwilio am unigolyn deinamig i…

YDYCH CHI’N MEIDDIO MENTRO I OGOF Y DDRAIG?

Ysgrifennwyd ar Medi 8, 2015

​Nid Ras yw Her y Ddraig!Trwy uno cymysgedd o rwystrau o’r radd flaenaf ag ystod eang o ymarferion dyma’r cwrs rhwystrau ar ei orau. Mae’r cwrs, sydd tua 12.5 cilomedr…

Gwirfoddolwr y mis: Awst 2015

Ysgrifennwyd ar Medi 1, 2015

​Llongyfarchiadau i Neil Williams o Gadetiaid Môr Pwllheli am ennill Gwobr Gwirfoddolwr y Mis ar gyfer Awst. Mae Neil yn wirfoddolwr allweddol i Gadetiaid Môr Pwllheli ac mae wedi bod…

Aws 2015

HYSBYSEB SWYDD – YMDDIRIEDOLWR (CYFARWYDDWR ANWEITHREDOL)

Ysgrifennwyd ar Awst 20, 2015

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored, cwmni elusennol a sefydlwyd yn 2004, yn bartneriaeth gymunedol lwyddiannus, effeithiol  a mawr ei pharch sy’n annog pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored…

HYSBYSEB SWYDD – CADEIRYDD (CYFARWYDDWR ANWEITHREDOL)

Ysgrifennwyd ar Awst 20, 2015

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored, cwmni elusennol a sefydlwyd yn 2004, yn bartneriaeth gymunedol lwyddiannus, effeithiol  a mawr ei pharch sy’n annog pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored…

Hysbysiad am Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol - ​Y BARTNERIAETH AWYR AGORED

Ysgrifennwyd ar Awst 13, 2015

Hysbysir drwy hyn y bydd cyfarfod cyffredinol y cwmni ar gyfer 2015 ym MHLAS y BRENIN ar y 19eg o FEDI am 5.00yp â’r dibenion canlynol:          …

Gŵyl Awyr Agored 2015

Ysgrifennwyd ar Awst 12, 2015

Dewch i ddathlu 10 mlynedd o’r Bartneriaeth Awyr Agored yn ein Gŵyl Awyr Agored Flynyddol ar ddydd Sadwrn, Medi 19eg 2015

Gwobrwyo Gwirfoddolwr - Eifion

Ysgrifennwyd ar Awst 11, 2015

​​Llongyfarchiadau i Eifion Lloyd Jones o Glwb Mynydda Môn am ennill Gwobr Gwirfoddolwr y Bartneriaeth Awyr Agored. Mae Eifion wedi bod yn wirfoddolwr allweddol i glwb Mynydda Môn ers ei…

Gor 2015

HYSBYSEB SWYDD:SWYDDOG DATBLYGU GWERITHGAREDDAU/HYFFORDDIANT AWYR AGORED

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 30, 2015

​Mae Antur Stiniog yn gwahodd ceisiadau oddiwrth personau profiadol i gyfrannu at lwyddiant a gwelediagaeth chyffrous Antur Stiniog cyf, drwy gyflawni y Swydd isod. Nodir y bydd rheidrwydd i weithio…

Rhybudd Cyfarfod Cyhoeddus: Clwb Caiacio i pobl leol

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 27, 2015

​Fe gynhali’r cyfarfod cyhoeddus yng nghanolfan Hamdden Glaslyn er trafod datblygu clwb caiacio wirfoddol yn y gymuned. Fe fydd y ‘clwb’ ar gyfer oedolion a phlant ac fe fydd y…

Sesiynau antur cynhwysol y haf yma

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 17, 2015

​Ar gael i drigolion Ynys Môn sydd rhwng 8 a 25. Gweler poster isod am fanylion

Rhowch gynnig ar antur

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 15, 2015

Rhowch gynnig ar antur Gorffennaf yma gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored. Gwelwch y poster isod am fanylion

Llysgennad ifanc newydd: Emily Davies

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 15, 2015

Cewch bellach gyfarfod ag aelod newydd o’n Llysgenhadon Ifanc sy’n ysbrydoli eraill i roi cynnig ar Slalom Ewch ir linc yma am ei phroffil 

Gwersyll Haf gyda Surflines

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 15, 2015

​Rhowch yr haf orau i’ch plant eleni drwy fynychu’r gwersyll haf a gwersyll Paddlepower!Cymrwch ran mewn amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys canŵio, caiacio, coginio ar dân agored, dringo, cyfeiriannu a llawer…

Cynllun Diweddaru Hyfforddwr Canŵ Cymru a’r Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 15, 2015

​Dymuna’r Bartneriaeth Awyr Agored helpu gadw cymwysterau hyfforddi’r gwirfoddolwyr yn gyfredol i sicrhau bod y clybiau’n darparu sesiynau diogel. Gobeithiwn, drwy gydweithio’n agos â Chanŵ Cymru byddem yn ei wneud…

Llwyddiant cyllid CGGC

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 15, 2015

​Yn ddiweddar, derbyniodd y Bartneriaeth Awyr Agored gyllid gan Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru’r CGGC i agor drysau i’r awyr agored ar gyfer grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Byddem  yn canolbwyntio’n…

Cystadleuaeth Beicio Mynydd: Rownd Derfynol 2015

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 15, 2015

Mae hi wedi bod yn brysur iawn dros y misoedd diwethaf ‘ma. Cynhaliwyd nifer o gystadlaethau beicio mynydd rhanbarthol yn Ynys Môn, Gwynedd a Chonwy ar y cyd â 5x60…

Meh 2015

Rhiant tŷ ym Mhlas Menai

Ysgrifennwyd ar Mehefin 29, 2015

​Mae Plas Menai yn chwilio i gyflogi ail riant tŷ dros yr haf eleni. Bydd y rhiant tŷ yn  goruchwylio’r plant hynny sydd ar gyrsiau yn ystod y dydd, gyda’r…

Gwerin Y Coed: Diwrnod Agored!

Ysgrifennwyd ar Mehefin 19, 2015

​Dydd Sul, Mehefin 21ain 11 tan 4. Gwelwch y poster isod am fwy o fanylion.

Dyddiad ar gyfer Modiwl Gallu Padlo Sylfaenol wedi ei gyhoeddi

Ysgrifennwyd ar Mehefin 18, 2015

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi trefnu gweithdy Modiwl gallu padlo sylfaenol - cyflwyniad i ymwybyddiaeth o anabledd i’r rheiny sy’n gwirfoddoli a gweithio yn y maes awyr agored yng Ngogledd…

Seren ein Rhaglen Gwirfoddoli yn gadael ar ei theithiau

Ysgrifennwyd ar Mehefin 15, 2015

​Ar ôl bron i ddwy flynedd o ymroddiad i’n rhaglen gwirfoddoli, mae Christine am ein gadael i fynd i deithio’r byd a chwilio am sialensiau newydd. Ymunodd Christine â’r Bartneriaeth…

Calendr addysg hyfforddiant a mentora chwaraeon dŵr

Ysgrifennwyd ar Mehefin 15, 2015

​Wedi ei ddylunio ar gyfer gwirfoddolwyr sy’n gweithio tuag at eu gwobrau hyfforddi a gwirfoddolwyr sy’n dymuno ehangu eu gwobrau hyfforddi. 

Modiwl gallu padlo sylfaenol

Ysgrifennwyd ar Mehefin 15, 2015

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored am drefnu gweithdy Modiwl gallu padlo sylfaenol - cyflwyniad i ymwybyddiaeth o anabledd i’r rheiny sy’n gwirfoddoli a gweithio yn y maes awyr agored yng Ngogledd…

Hyfforddiant caiacio sbrint a chystadleuaeth gyda’r nos ar Lyn Padarn Dydd Gwener, Gorffennaf 10fed

Ysgrifennwyd ar Mehefin 15, 2015

​Mae Canŵ Cymru bellach a phum Caiac sbrint K1 ar Lyn Padarn ac maent ar gael i’w defnyddio gan unrhyw ysgol neu glwb canŵ sy’n dymuno rhoi cynnig ar ganŵio…

Cynllun Hyfforddai Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Ysgrifennwyd ar Mehefin 15, 2015

​Mae Gwersyll Glan-llyn yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau a derbyn hyfforddiant tuag at ennill cymwysterau cydnabyddedig yn y maes awyr agored.   Gall y gweithgareddau yma gynnwys…

Sesiynau Dringo Newydd!

Ysgrifennwyd ar Mehefin 15, 2015

​Dringo i ferched pob nos Fawrth. Cychwyn Mehefin 30ain ym Mhlas y Brenin. 5:30 - 7 yh. Y ddwy sesiwn gyntaf am ddim. 16+ Cyfle i roi cynnig ar ddringo,…

‘Ar dy Feic’ - Ynys Môn 2015

Ysgrifennwyd ar Mehefin 10, 2015

Dros nifer o flynyddoedd bellach, y mae Clybiau Rotari Ynys Môn wedi trefnu “Ar Dy Feic”, diwrnod hwyliog o feicio i gael pobl o bob oedran allan ar eu beiciau…

Hysbyseb Swydd: RHEOLWR GANOLFAN a SWYDDOG GWEINYDDOL

Ysgrifennwyd ar Mehefin 10, 2015

Mae ​Antur Stiniog yn edrych i lenwi dwy swydd. Mae'r swyddi yma yn addas ar gyfer unigolion profiadol a chymwys i weithio gyda thîm Antur Stiniog Am wybodaeth bellach gallwch…

Mai 2015

Ymgais i osod record y byd newydd

Ysgrifennwyd ar Mai 29, 2015

​Bydd tîm prosiect ENDURO yn ymgeisio i osod record y byd newydd am fynd i lawr y nifer fwyaf o fetrau fertigol dros gyfnod o 24 awr, ar feiciau mynydd…

Gwirfoddolwr y Mis: Mis Mai 2015

Ysgrifennwyd ar Mai 28, 2015

​Llongyfarchiadau i Graham Wood o Glwb Canŵio Llanrwst am ennill Gwirfoddolwr y Mis ar gyfer mis Mai. Mae Graham yn gweithio’n galed iawn ar y pwyllgor fel ysgrifennydd Clwb Canŵio…

Cyfle i wirfoddoli Haf yma

Ysgrifennwyd ar Mai 28, 2015

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer ein cystadlaethau beicio mynydd ysgolion gogledd Cymru. Os oes gennych ddiddordeb ac ar gael i helpu allan ar y dyddiadau…

Ffoi i’r tonnau yn Aberdaron

Ysgrifennwyd ar Mai 21, 2015

​Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi ymuno â Llŷn Adventures i gynnig sesiynau caiacio newydd gwych rhwng y Sulgwyn a mis Medi yn Aberdaron.Mae Ymgyrch Arfordir Neptune yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi cyfrannu…

Grŵp Datblygu Slalom Eryri

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2015

​Dydd Mercher diwethaf, y 6ed o Fai, cynhaliwyd y sesiwn hyfforddi cyntaf Grŵp Datblygu Slalom Eryri. Cai’r sesiynau yma eu cynnal ar Lyn Padarn,Llanberis, gan gyfarfod am 5.30yh wrth y…

Cwrs Hyfforddwr Syrffio Lefel 1 yr ISA

Ysgrifennwyd ar Mai 14, 2015

​Mae cyfle i aelodau’r clybiau syrffio lleol gael mynychu cwrs hyfforddwr syrffio am bris gostyngol ar ddiwedd Mai eleni. Cynhelir y cwrs ar Fai’r 26ain a’r 27ain ac mae ar…

Cwrs Hyfforddiant Arweinydd Mynydd drwy gyfrwng y Gymraeg

Ysgrifennwyd ar Mai 14, 2015

​Mae’n bleser gan y Bartneriaeth Awyr Agored rhoi’r cyfle i chi gael mynychu cwrs hyfforddiant Arweinydd Mynydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd Plas y Brenin yn darparu’r hyfforddiant ar gyfer…

Cynyddu Cyfleoedd Dringo i Bobl Anabl yng Ngogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Mai 14, 2015

​Ar ddydd Sadwrn, Ebrill 25ain, trefnodd y Bartneriaeth Awyr Agored weithdy ‘Dringo i Bawb- Ymwybyddiaeth o Anableddau mewn Dringo‘ er mwyn codi ymwybyddiaeth a rhannu gwybodaeth am gyfleoedd dringo i’r…

RASYS PRAWF SGIO GOGLEDD CYMRU

Ysgrifennwyd ar Mai 13, 2015

​Bydd Clwb Chwaraeon Eira Gogledd Cymru yn cynnal cyfres o bedair ras sgïo ym Mhlas y Brenin, Capel Curig.Os ydych chi am roi tro arni neu AM ymarfer eich sgiliau,…

Symposiwm Padlo Pobl Ifanc 11-13 Medi 2015

Ysgrifennwyd ar Mai 12, 2015

​Eleni, am y tro cyntaf mae Gwasanaeth Awyr Agored Gwersyll yr Urdd Glan-llyn yn cynnal Symposiwm Padlo Pobl ifanc. Yn ystod y penwythnos cynhelir nifer o weithdai padlo sy’n addas…

Cynllun Hyfforddai Canolfan Fynydd Blue Peris

Ysgrifennwyd ar Mai 12, 2015

​Mae Blue Peris yn chwilio i recriwtio pobl i ymuno â’n cynllun hyfforddai yn y ganolfan. Mae hwn yn gyfle gwych i fod yn rhan o amgylchedd proffesiynol a hynod…

Cyfleodd Hyfforddi gydag Antur Stiniog

Ysgrifennwyd ar Mai 11, 2015

​Mae Canolfan Antur Stiniog, Trawsfynydd, yn chwilio am hyfforddwyr achlysurol sydd â phrofiad a chymwysterau mewn unrhyw un o’r canlynol:Canŵio, ceufadu, adeiladu rafftiau Dringo (Single Pitch) Cerdded mynyddoedd Bushcraft Beicio…

Cwrs Sgiliau Mynydd 2 Ddiwrnod

Ysgrifennwyd ar Mai 7, 2015

​Cewch fwynhau 2 ddiwrnod gwych o gerdded mynyddoedd Eryri gydag arweinydd mynydd cymwys a phrofiadol Cynllunio llwybrau Sgiliau cerdded Dillad ac offer Y tywydd ar y mynydd Darllen map Cyfundrefnau…

WYTHNOS ARFORDIR GLAN 2015

Ysgrifennwyd ar Mai 5, 2015

​WYTHNOS ARFORDIR GLÂN 2015: 8-17 MAI   Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn chwilio am wirfoddolwyr ar hyd a lled Cymru i helpu i sicrhau bod ein traethau a’n harfordir yn lân ac…

Ebr 2015

Cronfa Gymunedol Wynne Construction

Ysgrifennwyd ar Ebrill 26, 2015

Manylion am ​Cronfa Gymunedol sydd wedi ei sefydlu gan Wynne Construction, sef prif gontractwr Academi Hwylio Genedlaethol a Chanolfan Ddigwyddiadau Pwllheli.Os yr hoffech wybodaeth bellach hoffwn dynnu eich sylw at…

AROLWG MANTELL GWYNEDD

Ysgrifennwyd ar Ebrill 26, 2015

​Mae Mantell Gwynedd yn y broses o lunio cais i ddatblygu prosiect Bancio Amser sy’n canolbwyntio yn benodol ar gynorthwyo unigolion a chymunedau yn y maes Iechyd, Gofal a Lles.…

Swydd Wag: The Outward Bound Trust

Ysgrifennwyd ar Ebrill 14, 2015

​Mae Outward Bound Aberdyfi yn chwilio i recriwtio 2 hyfforddwr Cynorthwyol  Bydd disgwyl i chi weithio fel rhan o dîm cymorth y Ganolfan tra'n ennill profiad mewn gwaith yn yr…

Gŵyl Chwaraeon Padlo Mawddach 2015 - Abermaw

Ysgrifennwyd ar Ebrill 13, 2015

Cynhelir penwythnos gwych i'r holl deulu yn Ŵyl Chwaraeon Padlo Mawddach ar Fehefin 6ed a 7fed   Mae'r Ŵyl Chwaraeon Padlo Mawddach bellach yn ei 5ed flwyddyn ac yn mynd…

Dathlu llwyddiant Llwybrau i Waith

Ysgrifennwyd ar Ebrill 10, 2015

​Ar ddydd Gwener yr 17eg o Ebrill 2015 mi fydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn dathlu llwyddiant rhaglen Llwybrau i Waith. Dros gyfnod o dair blynedd, gwelwyd 180 o unigolion…

Swydd Wag: GROUNDWORK GOGLEDD CYMRU

Ysgrifennwyd ar Ebrill 10, 2015

​Mae Groundwork yn cefnogi cymunedau mewn angen,gan weithio gyda partneriaid i helpu i wella ansawdd bywydau pobl, eu rhagolygon a’u potensial a’r mannau ble maent yn byw, gweithio a chwarae.…

Swyddog Ieuenctid, y Gymuned a Bywyd Gwyllt

Ysgrifennwyd ar Ebrill 10, 2015

​Mae Gwerin y Coed yn chwilio am Swyddog Ieuenctid, y Gymuned a Bywyd Gwyllt ar gyfer project newydd wedi’i lleoli yng Ngwaith Powdwr Penrhyndeudraeth. Cynorthwyo pobl ifanc yr ardal ac…

Maw 2015

Llysgennad ifanc newydd: MAISIE POTTER

Ysgrifennwyd ar Mawrth 31, 2015

Maisie Potter​Enw: Maisie Potter Oed: 17 (18 ym Mai 2015) Ysgol: Friars Bangor Camp: Eirafyrddio Clwb: Sgwad Iau Eirafyrddio Dull Rhydd a Thîm Eiracros Prydain.  Man geni: Ysbyty Gwynedd, Bangor…

​Penwythnos Datblygu Sgiliau Caiacio i Bobl Ifanc

Ysgrifennwyd ar Mawrth 30, 2015

Yr Ymgeiswyr Llwyddiannus gyda aelodau ifanc tim slalom Cymru. Bu’r Bartneriaeth Awyr Agored yn ffodus iawn i gael grant gan Gronfa Addysg Thomas Howell ar gyfer Gogledd Cymru er mwyn gallu…

PRENTISIAETHAU YN YR ANTUR

Ysgrifennwyd ar Mawrth 30, 2015

​PRENTISIAETHAU YN YR ANTURMae gennym 2 brentisiaeth ar gael gyda'n prosiect newydd, ANTUR BEICS MENAI! Byddwch yn gweithio ar y Cei yng Nghaernarfon, gydag oriau gwaith o 37.5 awr yr…

Cyfres Beicio ‘Go Race’ Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Mawrth 26, 2015

​Cyfres Beicio 'Go Race' Gogledd Cymru, 2015.Mae yna 8 o ddyddiau rasio yn y gyfres eleni:Râs 1: 19/04/15, Coed y Brenin, LL40 2HR (Cynhelir gan Dreigiay CyB)Râs 2: 06/06/15, Parc…

Her Mynydd Dyffryn Conwy FABIAN4 2015

Ysgrifennwyd ar Mawrth 23, 2015

​Dyma driathlon cyffrous gyda chyfuniad o gaiacio, rhedeg a beicio mynydd ym mis Medi eleni.Bellach yn ei thrydedd flwyddyn, mae’r digwyddiad wedi’i threfnu gan Map17Events - gellir gweld y manylion…

Gwirfoddolwyr y Mis,Mawrth 2015: David Round, Snowdonia Canoe Club

Ysgrifennwyd ar Mawrth 13, 2015

​Y mis Mawrth yma, rydym ni’n cyflwyno ein gwobr gwirfoddoli i David Round, hyfforddwr ac aelod o bwyllgor Clwb Canŵio Eryri. Cafodd y wobr ei chyflwyno iddo mewn seremoni annisgwyl ym…

Rhagoriaeth Cystadleuaeth Dringo Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Mawrth 13, 2015

​Cafodd rai o ddringwyr ifanc Gogledd Cymru'r cyfle i ddangos eu sgiliau yn rownd derfynol Cystadleuaeth Bowldro Ysgolion Gogledd Cymru yn Ynys Môn ar Fawrth 11eg 2015. Wedi’i drefnu gan…

Ras Prawf Sgio Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Mawrth 13, 2015

​Bydd Clwb Chwaraeon Eira Gogledd Cymru yn cynnal cyfres o bedair ras sgïo ym Mhlas y Brenin, Capel Curig. Os ydych chi am roi tro arni neu AM ymarfer eich…

Mynyddoedd Pawb

Ysgrifennwyd ar Mawrth 13, 2015

  Mae deiseb "Mynyddoedd Pawb" yn fyw ar wefan y cynulliad.  Dyma yw pwrpas y ddeiseb: Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i ddarbwyllo cyrff a sefydliadau…

Cyfleoedd am Gyflogaeth a Hyfforddiant awyr agored yn eich ardal chi

Ysgrifennwyd ar Mawrth 5, 2015

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio yn yr awyr agored, mae cyfleoedd newydd wedi codi ar wefan Institute for Outdoor Learning, sef   Hyfforddwr dan Hyfforddiant – Nant Bwlch yr…

Dewch i ddathlu llwyddiant Rhaglen Llwybrau i Waith.

Ysgrifennwyd ar Mawrth 2, 2015

​Mae cyfnod ein cyllid gan yr Awdurdod Digomisiynu Niwclear bellach ar ben a hoffwn rannu ein profiad â chi.   Dyddiad y digwyddiad: 17/04/2015 Lleoliad: Plas y Brenin, Capel Curig, Conwy.…

Chw 2015

Taith Awstria 2015

Ysgrifennwyd ar Chwefror 25, 2015

Yr ymgeiswyr llwyddiannus​Mae 10 o ymgeiswyr llwyddiannus wedi’u dewis ar gyfer Taith Awstria 2015! Bydd y grŵp yn treulio 6 diwrnod yn yr Alpau Stubai,Awstria. Gan ddechrau yng Nghwt Dresdner,…

Gweithdai anableddau i’w ddod y Gwanwyn yma

Ysgrifennwyd ar Chwefror 20, 2015

​Arianwyd gan Ymddiriedolaeth Stadiwm y Mileniwm

Gwobr Gwirfoddolwr y Mis:Chwefror 2015

Ysgrifennwyd ar Chwefror 18, 2015

Phil Edwards​Cydnabod ymroddiad gwirfoddolwr triw Y mis Chwefror yma, rydym ni’n cyflwyno ein gwobr gwirfoddoli i Phil Edwards o Glwb Canŵio Amlwch. Mae Phil yn badlwr profiadol, yn hyfforddwr caiac lefel 3 cymwysedig…

Gwahoddiad i Dendr

Ysgrifennwyd ar Chwefror 16, 2015

​Gwahoddir unigolion / sefydliadau i gyflwyno cynigion i redeg Rhaglen Datblygu Chwaraeon Padlo i bobl ifanc rhwng 14-18 oed yng Ngogledd Orllewin Cymru. E-bostiwch christine.peake@partneriaeth-awyr-agored.co.uk i ddatgan eich diddordeb a derbyn ein dogfen…

Penwythnos Datblygu Caiacio 2015

Ysgrifennwyd ar Chwefror 16, 2015

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cynnig cyfle i bobl ifanc (rhwng 14 a 18 mlwydd oed) o glybiau awyr agored yng Ngwynedd, Conwy, Sir Ddinbych ac Ynys Môn gael mynychu…

Dychweliad Gŵyl Ffilmiau Mynydda Llanberis!

Ysgrifennwyd ar Chwefror 16, 2015

Cafodd LLAMFF ei sefydlu yng nghalon Eryri - lleoliad sy'n gartref i rai o'r dringwyr, mynyddwyr, padlwyr, beicwyr mynydd ac anturiaethwyr mwyaf arloesol y byd. Gydag adnoddau naturiol gwych, mae…

Fideo: Clwb Canwio Amlwch

Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2015

Cymerwch olwg ar fideo ​sesiwn rholio Clwb Canwio Amlwch 9/2/2015

Cyfle Gwirfoddoli

Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2015

​Ydych chi yn rhydd i wirfoddoli ar gyfer y cystadlaethau bowldro ysgolion Gogledd Cymru?Mawrth 4ydd Mawrth 11eg  Y ddau yn wal ddringo'r Indy yn Llanfairpwll. Ebostiwch christine.peake@partneriaeth-awyr-agored.co.uk, Diolch.

GRANT ARIAN I’R IFANC- CONWY!

Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2015

​Os oes grŵp ieuenctid rydych chi’n gweithio ag o, neu os ydych yn gwybod am grŵp sydd â syniad ar gyfer prosiect y byddai’n hoffi ei sefydlu, ond ei fod…

Clwb Hwlyio Pwllheli angen gwirfoddolwyr!

Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2015

​Rydym angen gwirfoddolwyr i helpu gyda regata hwylio rhyngwladol bwysig â gynhelir ym Mhwllheli yng Ngorffennnaf 2015. Bydd hyn yn gyfle gwych i ennill profiad gwaith gwerthfawr  yn y maes…

Oriel: Mentora GPS gyda Paul Poole 10/02/15

Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2015

Ychydig o luniau o sesiwn mentora GPS Paul Poole wythnos yma​

Dringo i Bawb – Ymwybyddiaeth o Anableddau mewn Dringo

Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2015

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi trefnu gweithdy ‘Dringo i Bawb - Ymwybyddiaeth o Anableddau mewn Dringo’ i’r rheiny sy’n gwirfoddoli a gweithio yn y maes awyr agored yng Ngogledd Cymru…

Cyfres o gyrsiau dringo cymorthdaledig ar gyfer pobl ifanc

Ysgrifennwyd ar Chwefror 9, 2015

​Mae’r BMC wedi lansio cyfres o gyrsiau dringo cymorthdaledig ar gyfer pobl ifanc sydd eisoes yn arwain dringfeydd o dan do. Bwriad y cyrsiau ydi dysgu’r sgiliau sydd eu hangen…

A ydych eisiau cyfranu at wneud amgylchedd Blaenau Ffestiniog a bywyd ei thrigolion yn well?

Ysgrifennwyd ar Chwefror 9, 2015

​Mae Cwmni Y Dref Werdd wedi llwyddo i sicrhau cyllid oddiwrth Cronfa y Loteri Fawr i weithredu rhaglen o weithgareddau amrywiol fydd yn helpu i wella amgylchedd yr ardal, datblygu…

Rhaglen mentora gwobrau cerdded

Ysgrifennwyd ar Chwefror 6, 2015

​Gwobr Arweinydd Mynydd, Gwobr Rhostir & Gweundir, Gwobr Tir Isel Mae gennym gyfres o sesiynau mentora i’ch paratoi ar gyfer gwobrau cerdded Mountain Training Cymru, gan gynnwys Gwobr Arweinydd Mynydd, Gwobr…

Rhaglen Mentora Gwobr Wal Ddringo (CWA)

Ysgrifennwyd ar Chwefror 4, 2015

​Mae gennym gyfres o sesiynau mentora i’ch paratoi ar gyfer Asesiad Gwobr Wal Ddringo. Dros y misoedd nesaf cynhelir pum sesiwn yn ymwneud â gwahanol agweddau o’r maes llafur. Dydd Iau…

Ion 2015

Sesiynau Blasu newydd Clwb Canŵio Amlwch

Ysgrifennwyd ar Ionawr 21, 2015

Bob yn ail ddydd Llun yng Nghanolfan Hamdden AmlwchGwelwch y poster isod am fanylion ​

Cyfle am Bartneriaeth gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Ysgrifennwyd ar Ionawr 16, 2015

​Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn chwilio am sefydliad dysgu gweithgareddau awyr agored, sydd wedi hen ennill ei blwyf, i gynnal eu gweithrediadau ym Mwthyn Ogwen, gan fanteisio i’r eithaf ar yr…

News Archive

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008