Welcome to the Outdoor Partnership — Darllenwch yn Cymraeg

Socialise with us

Open
X

Archif Newyddion: 2016

Rhag 2016

Cyllid y Gist Gymunedol

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 14, 2016

Ydy’ch clwb chi’n awyddus i gynyddu aelodaeth neu wella’r offer presennol? Efallai mai eich bwriad ydi gwella safonau eich sesiynau drwy gymhwyso mwy o wirfoddolwyr neu drwy ddatblygu cymwysterau’r hyfforddwyr…

Diweddaraf ar raglen Llwybrau i Waith

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 14, 2016

Prosiect: Cronfa Cymorth Hyblyg: Ynys Môn Mae’r grŵp o Gaergybi a Llangefni bellach yn eu pedwaredd wythnos o’r rhaglen ddeg wythnos. Rydym wedi bod yn Nhrwyn y Gader yng ngogledd…

Plas Heli angen Ceufadwyr/Padlwyr/Achubwyr Bywyd!

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 14, 2016

Os oes gennych chi gymwysterau/profiad mewn padlo/ceufadu/achub bywyd, mi fyddwn yn falch iawn o glywed ganddoch erbyn y 10fed o Ionawr. Rydym yn edrych am uniogolion efo'r cymwysterau addas i…

Antur y ferch hon

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 14, 2016

Darllenwch am brofiad Lowri o ddechrau dringo Amser i mi - Amser i gyrraedd uchelderau newydd Gall ddod i’r arfer â rheoli amser fod yn her i nifer ohonom- efallai…

Trefniadau newydd ar gyfer gwiriadau cofnodion troseddol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 8, 2016

Mae nifer o fudiadau sy'n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed yn ei gwneud yn ofynnol i'w staff a'u gwirfoddolwyr fynd drwy broses o wiriadau…

Hysbyseb Swydd: Cydlynydd Digwyddiadau a Chyhoeddusrwydd - Cymdeithas Eryri

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 5, 2016

Byddwn yn dathlu ein 50 mlwyddiant yn 2017. I ddathlu’r garreg filltir hon, byddwn yn cynnal rhaglen gyffrous ac amrywiol o ddigwyddiadau a phrosiectau. Bydd rhywbeth at ddant pawb! Mae…

Tach 2016

Cerdded yn Uwch - Gwella sgiliau a helpu unigolion i mewn i waith

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 21, 2016

Cyfle i 30 o bobl ifanc (18-24) gael cychwyn ar daith tuag at hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth yn y sector awyr agored drwy gerdded a dringo. Fel rhan o’r daith,…

Gwirfoddolwr y mis: Tachwedd 2016

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 17, 2016

Gwirdoddolwr y mis ar gyfer mis Tachwedd ydi Llifon Jones o Fynytho, Pen Llŷn. Enwebwyd gan Alaw Ceris, aelod o'r clwb. Dyma hi'n egluro pam y mae'n haeddu'r wobr. Mae…

Hwb Beicio Hygyrch Gwynedd

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 17, 2016

Lansiwyd Cyngor Gwynedd a’r Bartneriaeth Awyr Agored, ynghyd â phartneriaid allweddol eraill ‘Hwb Beicio Hygyrch Gwynedd’ yng Nghanolfan Tenis Arfon ar y 10fed o Dachwedd 2016. Bwriad y cynllun arloesol…

Diweddariad Clwb: Clwb Syrffio Dyffryn Conwy

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 17, 2016

Yn dilyn lansiad llwyddiannus ar 1 Hydref, mae clwb syrffio cyntaf y byd sydd wedi’i leoli mewn lagŵn syrffio mewndirol yn mynd o nerth i nerth.  Cyn gynted ag y…

Hyd 2016

Oes gennych chi gyfleoedd i wirfoddoli?

Ysgrifennwyd ar Hydref 31, 2016

'Fyswn i wrth fy modd pe bae gennyf fwy o amser’ neu ‘Fysai lot haws os ’sa gennai bar arall o ddwylo’ Ydy rhain yn frawddegau yr ydych yn eu…

Rhowch her anturus yn yr awyr agored i’ch hun!

Ysgrifennwyd ar Hydref 31, 2016

Rhaglen 10 wythnos mewn cerdded a dringo (Cychwyn diwedd Tachwedd). Bydd y rhaglen yn cefnogi 10 o gwsmeriaid dros 25 oed o unrhyw fudd-dal, o fewn Ynys Mon. Bydd y…

Prynhawn o godi ysbwriel yn Afon Ddu, Dolgarrog

Ysgrifennwyd ar Hydref 25, 2016

Wedi haf brysur iawn, mae maes parcio Afon Ddu, Dolgarrog, Dyffryn Conwy yn edrych yn eithaf diffaith, felly mae Eryri Bywiol wedi trefnu prynhawn o godi ysbwriel gyda Cadwch Gymru’n Daclus.…

Gwirfoddolwr y Mis - Hydref 2016 Jason (Jake) Jones - Clwb Achub Bywyd/Syrffio Rhosneigr

Ysgrifennwyd ar Hydref 25, 2016

Mae Jake yn arweinydd gwych ac yn gwbl ymroddedig i sicrhau bod aelodau’r clwb yn gallu mynd i’r môr pob wythnos dros yr haf gan ddysgu llawer o bethau newydd,…

Clwb Syrffio Newydd Dyffryn Conwy

Ysgrifennwyd ar Hydref 18, 2016

Ar 1 Hydref 2016 agorodd Surf Snowdonia, Dolgarrog ei ddrysau i Glwb Syrffio Dyffryn Conwy. Yn dilyn trafodaethau rhwng Lagŵn Syrffio Mewndirol Cyntaf y Byd, trigolion a gwirfoddolwyr lleol, y…

Bwriwch ymlaen gyda’ch gwirfoddoli heddiw

Ysgrifennwyd ar Hydref 18, 2016

Mae'r Bartneriaeth Awyr Agored, ar y cyd â ChGGC, ynghanol profi system newydd i reoli gwirfoddolwyr. Wrth gofrestru fel gwirfoddolwr, gallwch chwilio am y cyfleoedd sydd ar gael yn eich…

Gwirfoddolwyr yn rhoi’r cyfle i bobl brofi’r Ŵyl Awyr Agored am ddim!

Ysgrifennwyd ar Hydref 17, 2016

Cynhaliodd y Bartneriaeth Awyr Agored eu Gŵyl Awyr Agored blynyddol eto eleni a chafodd dderbyniad da iawn gan aelodau'r clybiau cysylltiedig a ddaeth draw i roi cynnig ar amrywiaeth o…

ANGEN GWIRFODDOLWYR: Sgio Anabledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Hydref 14, 2016

Mae Clwb Sgïo Anabledd Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr i gynorthwyo gyda phlant ac oedolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau sgïo. Dewch i weld beth sy’n mynd ymlaen [a`r hwyl…

Teithiau Tywys am ddim*

Ysgrifennwyd ar Hydref 14, 2016

Dewch am daith hamddenol o amgylch Caergybi neu Langefni. Mae’r teithiau cerdded yma’n agored i unigolion sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith ac sydd dros 25 Cymrwch olwg ar y poster…

Beth am antur dros yr Hydref?

Ysgrifennwyd ar Hydref 3, 2016

Oherwydd ein prosiect newydd ‘Antur y Ferch Hon’, rydym wedi cael haf prysur iawn ac nid ydym am arafu dros yr Hydref. Beth am roi cynnig ar un o’n sesiynau?…

Med 2016

Sesiynau syrffio a padlo ar eich traed

Ysgrifennwyd ar Medi 15, 2016

Sesiynau blasu ar gyfer merched a genethod yn cychwyn Medi 28 am 4 wythnos. Gweler poster am fanylion

Lansiad hwb beicio mynydd ar gyfer merched yn unig yng Nghoed Y Brenin

Ysgrifennwyd ar Medi 14, 2016

Mae hwb Beicio Mynydd i Ferched yn Unig wedi’i sefydlu yng Nghoed y Brenin, Gwynedd, ar y cyd â Breeze, Beics Brenin, Y Bartneriaeth Awyr Agored a Chyfoeth Naturiol Cymru.…

Gwirfoddolwr y Mis: Medi 2016

Ysgrifennwyd ar Medi 14, 2016

Gwirfoddolwr y mis ar gyfer Medi ydi Owen Lovelock, darllenwch isod am eu stori am beth mae o yn ei neud gyda Clwb Canwio Llangollen Ymunais â Chlwb Canŵio Llangollen nôl yn Ebrill llynedd, a…

Hysbysiad am Gyfarfod Blynyddol y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Medi 12, 2016

Y BARTNERIAETH AWYR AGORED Hysbysir drwy hyn y bydd cyfarfod cyffredinol blynyddol 2016 y cwmni yn cael ei gynnal ym MHLAS y BRENIN ar yr 24ain o FEDI am 5.00yp…

Gŵyl Awyr Agored 2016 - Ydych chi wedi cadw’ch lle?

Ysgrifennwyd ar Medi 5, 2016

Gyda 'chydig dros bythefnos i fynd, mae llefydd yn dechrau llenwi.  Felly, os ydych chi’n aelod o glwb sydd wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth Awyr Agored ac yn dymuno cymryd rhan yn yr…

Aws 2016

Sesiynau Ceufadu gyda Phlas Heli

Ysgrifennwyd ar Awst 18, 2016

​Gwelwch y poster am fwy o fanylion

Dysgu Rhwyfo i bobl ifanc

Ysgrifennwyd ar Awst 17, 2016

​Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli i drio rhwyfo gan y gemau yn Rio? Sesiynau Dysgu Rhwyfo i bobl ifanc yn dechrau ym mis Medi ar Lyn Padarn Cysylltwch â Rhwyfo…

DIWRNOD AGORED CYMDEITHAS GEMAU’R YNYSOEDD YNYS MÔN

Ysgrifennwyd ar Awst 16, 2016

Dydd Sul YMA! Awst 21Parc Gwledig Morglawdd Caergybi Gweler poster isod

Gŵyl Mynydda, Bethesda

Ysgrifennwyd ar Awst 16, 2016

Mae yna  ŵyl fynydda newydd sbon yn Neuadd Ogwen.Mi fydd y diwrnod yn cychwyn gyda bore coffi o dan y thema ‘mynydda’, gan roi cyfle i’r cyhoedd ryngweithio gyda manwerthwyr a…

Cwrs hwylio i ddechreuwyr

Ysgrifennwyd ar Awst 15, 2016

Rhowch cynnig ar hwylio mis Medi yma Gwelwch y poster isod am fanylion

Newyddion Clwb: Clwb Canwio Amlwch

Ysgrifennwyd ar Awst 15, 2016

Noson yn Harbwr Caergybi i Blant Anabl, Gorffennaf y 19eg Ers y gwanwyn roeddem ni wedi bod yn ceisio cynnal digwyddiad fel hyn ond gydag un peth yn dilyn y llall,…

Gwirfoddolwr y mis: Awst 2016

Ysgrifennwyd ar Awst 15, 2016

Callum Wylie - Clwb Chwaraeon Eira Gogledd Cymru(Enwebwyd gan Jayne Wainwright) Mae Callum wedi cwblhau cwrs hyfforddiant Lefel Un Hyfforddwr Sgïo, ac mae hefyd yn cynorthwyo mewn sesiynau eraill fel…

Gor 2016

Apêl i Nofwyr Llyn Tegid.

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 28, 2016

A hithau’n Wythnos y Parciau Cenedlaethol, a’r pwyslais ar antur, mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn annog nofwyr yn Llyn Tegid i ddefnyddio a chadw o fewn terfynau penodol…

Gweithgareddau’r Haf 2016

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 15, 2016

Meddwl beth i wneud dros yr haf? Os ydych chi’n byw yng Ngogledd Cymru, mae gan y Bartneriaeth Awyr Agored nifer o weithgareddau y gallwch chi, eich teulu a’ch ffrindiau…

Dysgwch sut i Rwyfo!

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 12, 2016

Mae Rhwyfo Cymru yn cynnal cwrs rhwyfo drwy gydol Awst a Medi er mwyn datblygu clwb newydd sbon yn eich ardal chi!

Diwrnod Agored i Wirfoddolwyr: Awst 6ed

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 12, 2016

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda chlybiau Gweithgareddau Awyr Agored yng Ngogledd Cymru? Ymunwch â'r Bartneriaeth Awyr Agored am ddiwrnod o Weithgareddau Awyr Agored ar y 6ed o Awst. Mae'r diwrnod wedi ei anelu at bobl sy’n awyddus i wirfoddoli gyda chlybiau gweithgareddau awyr agored ond yn ansicr ar ble i ddechrau. Mae’r clybiau yn chwilio am bobl sydd â phob math o sgiliau a phrofiadau ac nid yw o reidrwydd i chi fod â phrofiad neu gymwysterau mewn Gweithgareddau Awyr Agored. . 

Teithiau cerdded rhagarweiniol am ddim ar gyfer pobl sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith’

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 8, 2016

Mae’r sesiynau blasu yn gyfle i ddysgu mwy am eich ardal, y maes awyr agored a’r cymwysterau sydd ar gael. Mae cerdded yn ffordd dda o gadw’n heini, yn gorfforol…

Gwirfoddolwr y Mis ar gyfer Gorffennaf - Pete Rainford

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 7, 2016

Wedi ei enwebu gan Phil Edwards - Cadeirydd Clwb Canŵio Amlwch  Bu Pete yn gyfrifol am sefydlu Clwb Canŵio Amlwch, gan gymryd y cyfrifoldeb o edrych ar ôl yr offer…

Wythnos o weithgareddau a digwyddiadau i Ferched ym Mhlas y Brenin

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 6, 2016

Byddwch yn rhan o weithgareddau a digwyddiadau ym Mhlas y Brenin rhwng Awst 5ed - 15fed fel rhan o’u hwythnos #WomenOutdoors. Eu bwriad ydi annog mwy o ferched a genethod…

Meh 2016

Mentora Chwaraeon Padlo ym mis Gorffennaf

Ysgrifennwyd ar Mehefin 27, 2016

Dyddiadau newydd ar gael Gorffennaf 1af  –  FSRT yn Llanberis Gorffennaf 8fed -  Rheoli  digwyddiadau  a grwpiau ar afonydd rhedegog - lleoliad ar y Ddyfrdwy, cyfarfod un ai ym Mharc…

Caiacio i Bobl Anabl gyda Cymell Ltd

Ysgrifennwyd ar Mehefin 15, 2016

Mae Canolfan Ddydd Anabledd Cymell yng Nghaergybi yn cymryd rhan mewn sesiynau datblygu caiacio dros gyfnod o chwe wythnos. Mae’r sesiynau’n cael eu hariannu gan y Morrisons Foundation, a sefydlwyd…

Gwirfoddolwr y Mis - Mehefin 2016

Ysgrifennwyd ar Mehefin 13, 2016

Mike Tong: Clwb Beicio Mynydd Dyffryn Conwy a Beicio Cymru. Mae Mike wedi bod yn gwirfoddoli gyda Chlwb Beicio Mynydd Dyffryn Conwy ers ei sefydliad, gan wneud beicio mynydd o…

Amser i Gystadlu:#anturyferchhon

Ysgrifennwyd ar Mehefin 13, 2016

I lansio prosiect newydd y Bartneriaeth Awyr Agored i geisio rhoi mwy o gyfle i ferched a genethod gyflawni eu potensial drwy weithgareddau awyr agored, rydym yn rhoi’r cyfle i…

Diwrnod Agored i Wirfoddolwyr: Gorffennaf 23ain

Ysgrifennwyd ar Mehefin 13, 2016

​​Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda chlybiau Gweithgareddau Awyr Agored yng Ngogledd Cymru? Ymunwch â'r Bartneriaeth Awyr Agored am ddiwrnod o Weithgareddau Awyr Agored ar y 23ain o Orffennaf. Mae'r diwrnod wedi ei anelu at bobl sy’n awyddus i wirfoddoli gyda chlybiau gweithgareddau awyr agored ond yn ansicr ar ble i ddechrau. Mae’r clybiau yn chwilio am bobl sydd â phob math o sgiliau a phrofiadau ac nid yw o reidrwydd i chi fod â phrofiad neu gymwysterau mewn Gweithgareddau Awyr Agored. Gwelwch y poster isod am fanylion llawn. 

Ewch i nôl eich dyddiaduron! Mi fydd ein Gŵyl Awyr Agored flynyddol yma mewn dim!

Ysgrifennwyd ar Mehefin 13, 2016

Cadwch y dyddiad yma yn rhydd - Medi 24ain 2016 ym Mhlas y Brenin Mae’r Wŷl ar gael i arweinwyr gwirfoddol neu aelodau clybiau gweithgareddau awyr agored. Am fwy o…

Gwefan newydd sy’n darparu gwybodaeth i glybiau chwaraeon

Ysgrifennwyd ar Mehefin 8, 2016

Atebion Clwb – Dyma wefan newydd sbon a lansiwyd yr wythnos hon, sy'n darparu gwybodaeth ac arweiniad i gefnogi clybiau a gwirfoddolwyr chwaraeon Cymru. http://www.atebionclwb.cymru/?force=2

Hysbyseb Swydd: Cyd-lynydd a Swyddog Marchnata Prosiect Ffrindiau Plas Heli

Ysgrifennwyd ar Mehefin 3, 2016

Ydych chi’n drefnus, yn mwynhau’r awyr agored a delio gyda phobl ac eisiau rhannu eich brwdfrydedd am weithgareddau gyda phobl eraill yn y gymuned? Dyma gyfle gwych i ymuno â…

10fed pen-blwydd Snowdon Rocks ar 18 Mehefin

Ysgrifennwyd ar Mehefin 3, 2016

Digwyddiad elusen Awyr Las  i godi arian sydd wir ei angen i gefnogi unigolion sy’n byw â chanser yng Ngogledd Cymru

Pot ariannol ar gyfer clybiau chwaraeon Môn: Dyddaid Cau Mehefin 10 2016

Ysgrifennwyd ar Mehefin 1, 2016

Mae yna cyfle gwych i ymgeisio  am hyd at £1,500 er mwyn sefydlu clwb newydd, cynnig gweithgareddau newydd yn eich clwb neu dalu am gyrsiau hyfforddi i’ch gwirfoddolwyr. Mae hyn yn gyfle gwych i chi ddatblygu eich hyfforddwyr ac i’ch aelodau fwynhau gweithgareddau ac offer newydd/ychwanegol yn ogystal â hyfforddiant ac arweinyddiaeth o safon uwch. Yn ychwanegol i’r mwyafswm arian o £1,500 ar gyfer prosiect arferol, mae posib gwneud cais am arian ychwanegol hyd at£1,500 arall ar gyfer cynllun sy’n benodol i gynyddu cyfleoedd ar gyfer grwpiau dan anfantais sy’n derbyn llai o ddarpariaeth megis anableddau, ardaloedd difreintiedig  neu ferched a genethod. Gall dau gynllun felly olygu hyd at £3k o arian grant i’ch clwb!Mae’r cynllun ar ei newydd wedd bellach ers gweithredu system newydd ar-lein. Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno cais cliciwch yma. Dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau -  dydd Gwener, Mehefin 10fed 2016 Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Emma…

Mai 2016

Fforwm Clwb Chwaraeon Awyr Agored Ynys Môn

Ysgrifennwyd ar Mai 23, 2016

Dydd Mercher 25 Mai 2016 am 7pm yng Nghanolfan Conwy, Llanfairpwll. Bydd hwn yn gyfle i Ceri Jones gyflwyno ei hun fel Swyddog Datblygu Chwaraeon Awyr Agored Ynys Môn a chael dod i'ch…

Pencampwriaethau Clybiau Gogledd Cymru:Gorffennaf 9fed /10fed 2016

Ysgrifennwyd ar Mai 20, 2016

Dyma gyfle i glybiau canŵio Gogledd Cymru gael cyfarfod a chystadlu yn erbyn ei gilydd mewn marathon, sbrint a slalom. Bydd yr holl ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar lefel…

Diwrnodau Agored Gwirfoddoli Mehefin 4ydd 2016

Ysgrifennwyd ar Mai 16, 2016

​Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda chlybiau Gweithgareddau Awyr Agored yng Ngogledd Cymru? Ymunwch â'r Bartneriaeth Awyr Agored am ddiwrnod o Weithgareddau Awyr Agored ar y 4ydd o Fehefin.…

Gwirffoddolwyr y mis Ebrill a Mai 2016: Dylan Parry a David Cutts - Slalom Eryri

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2016

Dechreuodd Dylan a David hyfforddi slalom 12 mis yn ôl, ac mae’r ddau wedi dangos ymroddiad a brwdfrydedd wrth gefnogi padlwyr eraill yr ardal i ddatblygu eu sgiliau mewn slalom.…

Gwirfoddolwyr eu hangen ar gyfer cystadleuaeth 5x60!

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2016

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer cystadlaethau beicio mynydd 5x60. Does dim angen unrhyw brofiad o feicio mynydd .  Y dyddiadau yw  Ynys Môn 8fed o Fehefin,  Conwy 14eg…

Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored newydd Ynys Môn

Ysgrifennwyd ar Mai 13, 2016

Mae Ceri Jones yn ddiweddar wedi cymryd y rôl fel Swyddog Datblygu’r Bartneriaeth Awyr Agored ar gyfer Ynys Môn, gan weithio gyda’r tîm Datblygu Chwaraeon yng Nghyngor Sir Ynys Môn.…

Antur y ferch hon

Ysgrifennwyd ar Mai 13, 2016

Mae prosiect Merched a Genethod y Bartneriaeth Awyr Agored wedi cychwyn, gyda nifer o wahanol gyfleoedd ar eu canol, a nifer fwy i ddod dros y tair blynedd nesaf. Bwriad…

RYA Gwthio’r Cwch i’r Dŵr

Ysgrifennwyd ar Mai 11, 2016

Hoffech chi drio hwylio neu hwylfyrddio?Ydych chi awydd dod 'nôl ar y dŵr? Ffansi rhoi cynnig ar rywbeth newydd gyda'r teulu?Ymunwch â ni! Mae RYA Gwthio’r Cwch i’r Dŵr 14 -22…

Cynllun Hyfforddai Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Ysgrifennwyd ar Mai 10, 2016

Mae Gwersyll Glan-llyn yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau a derbyn hyfforddiant tuag at ennill cymwysterau cydnabyddedig yn y maes awyr agored.  Gall y gweithgareddau yma gynnwys canwio, ceufadu,…

Swydd Wag: Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa

Ysgrifennwyd ar Mai 9, 2016

Gan adeiladu ar bartneriaeth lwyddiannus a sefydlog sydd eisoes yn bodoli, byddwch yn datblygu Partneriaeth Yr Wyddfa a'r Cynllun Partneriaeth drafft, gan weithio'n agos gyda'r holl bartneriaid sy’n cynnwys APCE,…

Ebr 2016

Clybiau Awyr Agored ar Ynys Môn yn cael eu hannog i roi cais am gyllid!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 19, 2016

Mi fydd y flwyddyn ariannol newydd yn cychwyn efo rownd newydd o’r Gist Gymunedol ar gyfer 2016-17. Mae yna danwariant wedi bod yn y cynllun ers blynyddoedd ac felly rydym yn eich annog i wneud cais i gymryd mantais o’r arian sydd ar gael. Mi fydd yna 6 cyfle i ymgeisio eleni am hyd at £1,500 er mwyn sefydlu clwb newydd, cynnig gweithgareddau newydd yn eich clwb neu dalu am gyrsiau hyfforddi i’ch gwirfoddolwyr. Mae hyn yn gyfle gwych i chi ddatblygu eich hyfforddwyr ac i’ch aelodau fwynhau gweithgareddau ac offer newydd/ychwanegol yn ogystal â hyfforddiant ac arweinyddiaeth o safon uwch. Yn ychwanegol i’r mwyafswm arian o £1,500 ar gyfer prosiect arferol, mae posib gwneud cais am arian ychwanegol hyd at £1,500 arall ar gyfer cynllun sy’n benodol i gynyddu cyfleoedd ar gyfer grwpiau dan anfantais sy’n derbyn llai o ddarpariaeth megis anableddau, ardaloedd difreintiedig  neu ferched a genethod. Gall dau gynllun felly olygu hyd at £3k o arian grant i’ch clwb! Mae’r cynllun ar ei newydd wedd bellach ers gweithredu system newydd ar-lein. Am ragor o wybodaeth ac i gyflwyno cais cliciwch yma. Dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau -  dydd Gwener yma, Ebrill 22ain Am ragor o…

Gweledigaeth Gyffredin i’r Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Ebrill 14, 2016

Mae partneriaeth arloesol newydd, a arweinir gan y Bartneriaeth Awyr Agored a Chymdeithas Twristiaeth Gweithgareddau Cymru,  ynghanol cael ei datblygu er mwyn gwella cyfleoedd a rhannu arferion da ar draws…

Digwyddiad gan ‘Love, Swim, Run’

Ysgrifennwyd ar Ebrill 14, 2016

Rydym yn trefnu digwyddiad newydd SwimRun yn Llyn Padarn ar Fehefin 25ain 2016, ac rydym yn chwilio am gaiacwyr profiadol i fod yn gyfrifol o’r diogelwch ar y llyn yn ystod y…

Cwrs Hyfforddwr Eirafyrddio

Ysgrifennwyd ar Ebrill 14, 2016

Mae Chwaraeon Eira Cymru am redeg cwrs Hyfforddi Eira Fyrddio Lefel 1 ym Mhlas y Brenin ar Fai’r 7fed a’r 8fed 2016.  £140 y pen yw’r gost arferol am y…

Diogelu ac Amddiffyn Plant (SPC1) Creu Profiad Chwaraeon Positif ar gyfer Pobl Ifanc

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2016

Mae pob plentyn yn haeddu mwynhau chwaraeon.  Bydd y gweithdy hwn yn codi eich ymwybyddiaeth o arwyddion cam‐drin ac arfer gwael, ac yn rhoi’r arfau a’r hyder i chi er…

PAA ar Instagram!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 8, 2016

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored bellach ar Instagram. Cymrwch luniau o’ch profiadau a dilynwch ni drwy ddefnyddio @partneriaethaa_opartnership 

Gwirfoddolwr y mis - Andy Jones – Mis Mawrth 2016,  Clwb Canŵio Colwyn

Ysgrifennwyd ar Ebrill 4, 2016

Ymunodd Andy â'r clwb tua 4 blynedd yn ôl gyda'i blant pan oeddent yn awyddus i ddysgu padlo. Ers hyn, mae wedi mynd yn ei flaen i ddatblygu fel padlwr…

Maw 2016

Cyfle Swydd: Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored (CONWY)

Ysgrifennwyd ar Mawrth 31, 2016

Mae swydd wag wedi codi am unigolyn egniol, llawn cymhelliant i ddarparu rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau awyr agored i gyflawni targedau Strategaeth y Bartneriaeth Awyr Agored a Chyngor Bwrdeistref Sirol…

Newid bywydau drwy weithgareddau awyr agored

Ysgrifennwyd ar Mawrth 15, 2016

Mae ein strategaeth newydd ar gyfer 2016-2020 bellach ar gael ar-lein. Cymrwch olwg ar gynlluniau'r Bartneriaeth Awyr Agored am y dyfodol agos. Dilynwch y ddolen i'r ddogfen yma

Sesiynau Chwaraeon Padlo Cynhwysol dros y Pasg

Ysgrifennwyd ar Mawrth 14, 2016

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cynnig sesiynau padlo am bris gostyngol yn Surf-Lines dros y Pasg. Archebwch eich lle am £10 yn unig​

Rhowch gynnig ar Hwylfyrddio a Hwylio

Ysgrifennwyd ar Mawrth 14, 2016

Merched a genethod! Beth am roi cynnig ar rywbeth newydd yn ystod Ebrill? Cewch gyfle i hwylio a hwylfyrddio yn chwaraeon ddŵr, Bae Colwyn. ​

NODYN ATGOFFA: Aelodaeth y Bartneriaeth Awyr Agored 2016/2017

Ysgrifennwyd ar Mawrth 14, 2016

​Mae bellach yn amser i chi adnewyddu eich aelodaeth gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored ar gyfer 2016/17.Edrychwch ar y ffurflen wybodaeth isod am wybodaeth bellach. Sylwch, yr unig newid eleni ydi bod…

Llwybr Talent Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Mawrth 14, 2016

​Nôl ym mis Medi mi ddechreuais gyflogaeth lawn gyda Chanŵ Cymru, a fy nghynllun oedd bod pob padlwr ifanc yn cael y cyfle i roi cynnig ar unai Slalom, Sbrint…

Gwirfoddolwr y mis - Chwefror 2016

Ysgrifennwyd ar Mawrth 11, 2016

​Enillydd gwobr Gwirfoddolwr y Mis ar gyfer Chwefror ydi Fraser Ball, un sy’n gyfarwydd iawn i nifer o glybiau dringo yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys Academi Ddringo Ieuenctid Gogledd Cymru.…

Gwirfoddoli ar gyfer Pobl Ifanc

Ysgrifennwyd ar Mawrth 10, 2016

​Rwyf wedi bod yn ymweld â rai o glybiau cysylltiedig y Bartneriaeth Awyr Agored yn ddiweddar ac wedi synnu ar y nifer o bobl ifanc sydd yn rhoi o’u hamser…

Gweithgareddau Antur y Pasg i Ferched a Genethod

Ysgrifennwyd ar Mawrth 2, 2016

​Mae tîm Datblygu Hamdden Conwy yn rhoi’r cyfle i ferched a menywod gael mynd allan i’r awyr agored a rhoi cynnig ar weithgareddau newydd a chyffrous. Rydym yn galw ar…

Chw 2016

Gwirfoddolwr y mis: Ionawr 2016

Ysgrifennwyd ar Chwefror 15, 2016

​Jane Edwards - Clwb Canŵio Amlwch Dechreuodd Jane i hyfforddi yn y 90 cynnar gyda Chlwb canŵio ‘Crewe a Nantwich’, ac ers hynny mae hi wedi padlo ar nifer o…

Grant Cist Gymunedol Gwynedd ar gyfer clybiau chwaraeon

Ysgrifennwyd ar Chwefror 12, 2016

​Mi fydd y flwyddyn ariannol newydd yn cychwyn efo rownd newydd o’r Gist Gymunedol ar gyfer 2016-17. Mae yna danwariant wedi bod yn y cynllun ers blynyddoedd ac felly rydym…

Hwb ariannol i ddringwyr anabl

Ysgrifennwyd ar Chwefror 12, 2016

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi derbyn £2196.00 gyda diolch i chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl. Bydd yr hwb ariannol yma gan Ymddiriedolaeth Cod Post y Bobl yn galluogi’r Bartneriaeth…

​Fforymau Clybiau Awyr Agored Conwy

Ysgrifennwyd ar Chwefror 12, 2016

Yn agored i holl aelodau ac aelodau pwyllgor clybiau awyr agored o fewn sir Conwy. Mae’r fforwm hwn yn gyfle i glybiau gael dod at ei gilydd i gyfarfod clybiau…

Ion 2016

‘Ar y Dibyn’

Ysgrifennwyd ar Ionawr 19, 2016

​Mae 'Ar Y Dibyn' yn ôl! Wyt ti ishe cystadlu am antur fwya' dy fywyd? Oes gen ti'r cryfder corfforol a meddyliol i fod 'Ar Y Dibyn'? Mi fydd enillydd…

Ysbryd Gwirfoddoli Cymru

Ysgrifennwyd ar Ionawr 18, 2016

​Gan weithio gyda chwe phartneriaid allweddol, bydd y prosiect yn edrych ar ffyrdd o wella rheoli gwirfoddolwyr mewn digwyddiadau, gan ddefnyddio'r Safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr fel man cychwyn. Y partneriaid prosiect yw: Chwaraeon Anabledd Cymru, Rhedeg Cymru,…

Proffil Clwb: Clwb Antur Dyffryn Peris

Ysgrifennwyd ar Ionawr 18, 2016

​Mae Clwb Antur Dyffryn Peris wedi cael 2015 hynod o brysur a llwyddiannus.  Mae’r adran rhwyfo Cychod Celtaidd wedi cychwyn o’r newydd, efo aelodau yn cymryd rhan mewn  nifer o…

Blwyddyn Antur 2016

Ysgrifennwyd ar Ionawr 15, 2016

​Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyfres o flynyddoedd thematig, gyda’r nod o ddarparu ffocws ar gyfer datblygu cynnyrch a hyrwyddo Cymru hyd at 2018. Mae’r ffordd newydd o weithio yn…

Swyddog Gwirfoddoli Newydd

Ysgrifennwyd ar Ionawr 15, 2016

​Cafodd Simon Lancaster-Jones ei benodi’n ddiweddar fel Swyddog Gwirfoddoli newydd y Bartneriaeth Awyr Agored, ym Mwthyn Carnedd Capel Curig.Treuliodd Simon chwe blynedd yn gweithio fel Swyddog Datblygu’r Bartneriaeth ar Ynys…

Sesiynau Dringo dan do ar gyfer Menywod a Merched

Ysgrifennwyd ar Ionawr 15, 2016

​Sesiynai newydd yn cychwyn wythnos neasf. Gweler poster am fwy o wybodaeth

Cyfle i Wirfoddoli: Cystadlaethau Dringo 2016

Ysgrifennwyd ar Ionawr 15, 2016

​Dewch i helpu’r Bartneriaeth Awyr Agored yng nghystadlaethau Drigio Gogledd Cymru yr Gwanwyn yma! 10fed Chwefror 2016 - Gogledd Gwynedd - Wal Dringo Beacon 11fed Chwefror 2016 - De Gwynedd…

Penwythnos Mawr RYA Cymru, Mawrth 12fed a’r 13eg 2016

Ysgrifennwyd ar Ionawr 11, 2016

​Dyma ddigwyddiad am bopeth sy’n ymwneud â hwylio, hwylfyrddio a chychod pŵer yng Nghymru! Mae Penwythnos Mawr RYA Cymru yn cynnig rhaglen gynhwysfawr o weithdai a fydd o fudd i…

Diwathlon a Threiathlon Harlech 2016

Ysgrifennwyd ar Ionawr 8, 2016

Nifer o ddigwyddiadau rhedeg i bawb. Gwelwch y posteri isod am fanylion​ llawn

Gwirfoddolwr y mis: Rhagfyr

Ysgrifennwyd ar Ionawr 8, 2016

​Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai Helen Howard-Jones ydi enillydd gwobr gwirfoddolwr y mis ar gyfer Rhagfyr 2015. Mae Helen yn gwirfoddoli’n gyson i Glwb Tan Ddŵr Gwynedd sy’n deifio mewn…

News Archive

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008