Welcome to the Outdoor Partnership — Darllenwch yn Cymraeg

Socialise with us

Open
X

Archif Newyddion: 2017

Rhag 2017

Cynllun Ceidwaid Ifainc 2018

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 28, 2017

​Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cynnig cynllun cyffrous i bobl ifanc yn 2018. Maen nhw’n chwilio am 10 o fechgyn a merched brwdfrydig rhwng 14…

Ein Adolygiad o 2017!

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 19, 2017

​Dyma cip olwg  ar ein llwyddiannau 2017!

​Cwrs Ionawr 2018 : Gwneud y mwyaf o’r Gaeaf Tu Mewn: Hyfforddiant Corfforol a Meddyliol

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 18, 2017

Mae Smart Climbing yn rhedeg Cwrs gyda John Kettle, Hyfforddwr Perfformiad. Bydd y cwrs yn eich dysgu sut i wneud y mwyaf o’r gaeaf dan do yn y wal ddringo,…

Mentro i’r môr Gwyl San Steffan

Ysgrifennwyd ar Rhagfyr 13, 2017

Rhowch cynnig ar y môr dydd Gwyl San Steffan yma!​

Tach 2017

​Pwyllgor Ymgynghori Diwydiant Gweithgareddau Antur (AAIAC) yn Recriwtio

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 27, 2017

Cyfle Gwirfoddol cyffrous i ddod yn aelod o bwyllgor ymgynghori antur! Mae Pwyllgor Ymgynghori Diwydiant Gweithgareddau Antur yn gorff arweiniol o fewn y sector ar gyfer diogelwch mewn gweithgareddau antur.…

Swydd Wag: Chwaraeon Cymru: Uwch Swyddogion o fewn y Tîm Chwaraeon Cymunedol

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 27, 2017

​Mae hwn yn gontract tymor llawn amser llawn hyd ddiwedd mis Mawrth 2019 (bydd yn ystyried secondiadau). Lleoliad: Yn hyblyg gyda swyddfeydd ym Mhlas Menai, Glannau Dyfrdwy a Chaerdydd (bydd…

Cynllun Hyfforddwr Cynorthwyol Anglesey Outdoors 2018

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 22, 2017

Mae Anglesey Outdoors yn chwilio am o leiaf dau unigolyn brwdfrydig sy’n awyddus i fod yn hyfforddwyr, i ymuno â’u tîm yn Anglesey Outdoors, Ynys Môn. Trwy’r rôl yma, bydd…

​Gwirfoddlwraig y Mis: Rhagfyr - Tanya Michael -  Clwb Syrffio Dyffryn Conwy

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 22, 2017

Rhwng Ebrill a Thachwedd, mae Tanya wedi bod yn edrych ar ôl derbynfa’r clwb o 7.30yb ymlaen, cyn i’r aelodau gyrraedd. Mae cyfathrebiad da rhyngddi hi a gwirfoddolwyr eraill yr…

RYDYM YN CHWILIO AM YMDDIRIEDOLWYR NEWYDD

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 19, 2017

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn awyddus i  gryfhau’r Bwrdd trwy benodi hyd at pedwar aelod anweithredol gydag arbenigedd a sgiliau yn y meysydd canlynol: ADNODDAU DYNOL, CYFREITHIOL, MASNACHOL, MARCHNATA, IAITH…

Newydd i 2018! Sesiynau Sgïo i famau

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 16, 2017

Sesiynau sgïo i famau a’u plant. Gwelwch ein poster am fanylion ​

Ydych chi’n hoff o gerdded neu ddringo ac eisiau darganfod mwy am Barc Cenedlaethol Eryri?

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 14, 2017

​​​Cyfle i 8 o bobl ifanc o Porthmadog, Pwllheli, Harlech sy’n ddi-waith a rhwng 18-24 oed gael cychwyn ar daith tuag at hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth yn y sector awyr…

10 awgrym i’ch paratoi ar gyfer eich Asesiad Arweinydd Mynydd

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 14, 2017

​Ymunwch â chlwb mynydda/dringo lleol sydd wedi ymaelodi â’r Bartneriaeth Awyr Agored a Chyngor Mynydda Prydain (BMC) er mwyn cael syniad o ddatblygiad personol, y newyddion diweddaraf ar fynediad a…

Gwirfoddolwraig y Mis - Hydref 2017 - Judy Clarke Clwb Canŵio Colwyn

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 12, 2017

​Mae Judy wedi bod yn aelod o Glwb Canŵio Colwyn am 6 mlynedd bellach. Mae hi’n wirfoddolwraig gweithgar ac mae hi wrth ei bodd yn padlo ar y môr. Mae…

Gwersi Sgïo

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 5, 2017

​Gwahoddir Disgyblion Blynyddoedd 4, 5 & 6 yr ysgolion cynradd Ynys Môn i Wersi Sgïo yng Nghanolfan Sgïo Llandudno.

Cerdded yn Uwch - Ionawr 2018

Ysgrifennwyd ar Tachwedd 2, 2017

​​Cyfle i 8 o bobl ifanc (18-24) gael cychwyn ar daith tuag at hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth yn y sector awyr agored drwy gerdded a dringo. Fel rhan o’r daith,…

Hyd 2017

Y Bartneriaeth Awyr Agored yn cyrraedd y rownd derfynol yng Ngwobrau Chwaraeon y BBC eleni!​

Ysgrifennwyd ar Hydref 30, 2017

Mae Chwaraeon Cymru a BBC Cymru wedi cyhoeddi enwau’r pymtheg enwebai terfynol a fydd yn cystadlu am y gwobrau cymunedol yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru eleni. Gosodwyd yr enwebeion ar y…

GWAHODDIAD I DENDR

Ysgrifennwyd ar Hydref 15, 2017

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gwahodd tendrau ar gyfer ail-ddylunio a chynnal gwefan addas Mae cwmnïau yn cael ei wahaddod i roi ceisiadau i mewn ar gyfer yr anghenion sydd…

Enwebiad i glwb ysbrydoledig sy’n creu tonnau yn y gymuned.

Ysgrifennwyd ar Hydref 15, 2017

​ Mae diwylliant newydd o syrffwyr ifanc wedi datblygu yn ardal Dyffryn Conwy yn dilyn sefydliad Clwb Syrffio Dyffryn Conwy, gan ysbrydoli nifer o blant a phobl ifanc yr ardal…

​Ydych chi’n mwynhau cerdded bryniau, mynydda a dringo?

Ysgrifennwyd ar Hydref 10, 2017

Ydych chi’n awyddus i ennill cymhwyster ac arwain eraill ar fryniau a chlogwyni? Rydym yn chwilio am unigolion neu grwpiau sy’n awyddus i fynd ar gwrs hyfforddiant Arweinydd Mynydd dwyieithog…

Rhagolwg y Prosiect:  Breeze Coed Y Brenin

Ysgrifennwyd ar Hydref 8, 2017

​Ers iddo lansio ym 2016, mae Prosiect Beicio Mynydd Breeze wedi mynd o nerth i nerth yng Nghoed y Brenin. Cafodd ei sefydlu gyda’r amcan o roi cyfle i ferched…

Med 2017

Profiad Mary o glwb Canwio Eryri ar gwrs ​Achub a Diogelwch mewn Canŵ

Ysgrifennwyd ar Medi 28, 2017

Rydw i’n aelod o Glwb Canŵio Eryri ac rydym wrth ein boddau yn cael mynd ar y dŵr agored yn ein canŵ. ‘Da ni’n cael gymaint o hwyl, ond ambell…

​Lara Frith Williams :Fy mhrofiad i gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored.

Ysgrifennwyd ar Medi 12, 2017

Mi glywais am y Bartneriaeth Awyr Agored am y tro cyntaf wrth siarad gyda hyfforddwr dringo yng Nghaernarfon yn ystod Hydref 2016. Mi ro’n i’n ysu i ddechrau gyrfa fel…

Meithrin cyswllt â natur

Ysgrifennwyd ar Medi 11, 2017

​Hoffai SDAA Cymru / IOl Wales eich gwahodd i'w cynhadledd undydd. Yn ogystal â sgwrs gan Iolo Williams ac yna sesiwn holi gydag ef, cewch gyfle i ddysgu mwy am…

​Tasg Glanhau - Cwm Hetiau

Ysgrifennwyd ar Medi 4, 2017

Ar ddydd Sadwrn, Medi’r 30ain, bydd Cymdeithas Eryri a’r Bartneriaeth Awyr Agored yn uno i lanhau un o gymoedd uchaf yr Wyddfa, sef Cwm Hetiau. Bydd y dydd yn cael…

​Parchu’r Mynyddoedd - Medi’r 30ain 2017 -  Capel Curig (Plas y Brenin)

Ysgrifennwyd ar Medi 4, 2017

Ymunwch â’r Bartneriaeth Awyr Agored a Chadwch Gymru’n Daclus ar ddydd Sadwrn, Medi 30ain ym Mhlas y Brenin, Capel Curig ar ddiwrnod o lanhau a gweithgareddau awyr agored, fel rhan…

Aws 2017

Arolwg Dringo Dan Do

Ysgrifennwyd ar Awst 29, 2017

​Mae Cyngor Mynydda Prydain yn dymuno cael gwell dealltwriaeth o brofiadau unigolion o ddringo dan do. Oherwydd hyn, maent wedi creu arolwg i ddarganfod beth sy’n ysgogi dringwyr a beth…

​Gŵyl Awyr Agored a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Awst 29, 2017

Medi’r 23ain 2017 ym Mhlas y Brenin, Capel Curig Mae’r ŵyl yn agored i wirfoddolwyr ac aelodau’r clybiau sy’n aelod o’r Bartneriaeth Awyr Agored. Bydd cyfle i gymryd rhan mewn…

Calendr Addysg Hyfforddiant 2017.Dyddiadau newydd wedi’u hychwanegu!

Ysgrifennwyd ar Awst 23, 2017

Mae nifer o gyrsiau awyr agored ar gael mis  Medi a Hydref yma  Mae nifer o lwybrau y gallwch eu cymryd neu gymwysterau y gallwch eu hennill i fod yn…

Proffil Clwb: Clwb Canwio Amlwch

Ysgrifennwyd ar Awst 22, 2017

​Ffurfiwyd Clwb Canŵio Amlwch yn 2009, gyda chymorth y Bartneriaeth Awyr Agored, Menter Môn a Chyngor Sir Ynys Môn. Erbyn gwanwyn 2010, roedd y clwb wedi tyfu ac roedd gennym…

​Sesiynau Blasu Deifio!

Ysgrifennwyd ar Awst 22, 2017

Dydd Llun, Medi 4ydd 2017 Dydd Lun, Hydref 9fed 2017 Dydd Llun, Tachwedd 6ed 2017 Dydd Llun, Rhagfyr 11eg 2017 Cynhelir y sesiynau ym Mhwll Nofio Canolfan Hamdden Bae Colwyn…

​Hysbysiad am Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Y BARTNERIAETH AWYR AGORED

Ysgrifennwyd ar Awst 16, 2017

Hysbysir drwy hyn y bydd cyfarfod cyffredinol blynyddol 2017 y cwmni yn cael ei gynnal ym MHLAS y BRENIN ar yr 23ain o FEDI am 5.00yp am y dibenion canlynol: …

​Cyfle i Wirfoddoli i Glwb Beicio

Ysgrifennwyd ar Awst 15, 2017

Dewch draw i brofi beicio yng Nghanolfan Plas Menai.  Mae gennym hyfforddwyr profiadol ac offer arbenigol er mwyn gwneud beicio yn hygyrch i bawb. Bydd amrywiaeth o feiciau ar gael…

Cerdded yn Uwch - Awst 2017

Ysgrifennwyd ar Awst 15, 2017

​Cyfle i 10 o bobl ifanc (18-24) gael cychwyn ar daith tuag at hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth yn y sector awyr agored drwy gerdded a dringo. Fel rhan o’r daith,…

Hyfforddwr Gweithgaredd

Ysgrifennwyd ar Awst 14, 2017

Y ROCK (Hamdden Harlech & Ardudwy) Wedi'i ei leoli yn Harlech Gwynedd,Cymru. Cyfradd cyflog fesul awr rhwng: £ 7.50 - £ 8.50 (yn dibynnu ar gymwysterau). Parhaol - 30 awr…

Gor 2017

Wythnos Awyr Agored i Ysgolion AAA

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 12, 2017

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cymryd rôl allweddol dros y flwyddyn diwethaf wrth geisio cynyddu’r cyfleoedd i bobl gydag anableddau yn y maes awyr agored yng Ngogledd Cymru. Mae’r gweithgareddau…

​Sesiynau Blasu Dringo Gorffennaf yma

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 11, 2017

Beth am roi cynnig ar ddringo? Dewch draw i Wal ddringo’r Indy wythnos nesaf! Gwelwch y poster isod am fanylion

​Gwynedd yn Pedlo i’r Brig!

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 11, 2017

Cynhaliwyd Rownd Derfynol Beicio Mynydd Ysgolion Gogledd Cymru yn Ganolfan Awyr Agored Nant Bwlch yr Haearn ar Fehefin 16 eleni. Roedd 60 o feicwyr mynydd brwdfrydig wedi cyrraedd rhestr gychwyn…

​Prosiect newydd yng Nghymru’n annog y cyhoedd i fod yn ddiogel wrth anturio yn yr awyr agored

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 5, 2017

Bydd lansiad prosiect diogelwch awyr agored cenedlaethol, sy’n cael ei ariannu’n rhannol gyda £40,000 o gyllid Llywodraeth Cymru, yn cael ei gynnal ym Mhlas Menai heddiw (dydd Mercher 5 Gorffennaf).…

Yn galw ein haelodau clwb! – Oes gennych chi newyddion i ni?

Ysgrifennwyd ar Gorffennaf 4, 2017

Ydy’ch clwb chi wedi bod yn rhan o unrhyw ddigwyddiad neu gystadleuaeth yn ystod y misoedd diwethaf? Hoffech chi rannu unrhyw newyddion da am eich clwb neu'r aelodau? Hoffem ni,…

Meh 2017

Angen Arweinydd Chwaraeon Padlo Gwirfoddol ar gyfer Gŵyl Padlo Mawddach, Gorffennaf 16eg

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

​Mae Gŵyl padlo Mawddach yn chwilio am Arweinydd Chwaraeon Padlo Gwirfoddol ar frys i arwain taith 10km ar y Fawddach, o Abermaw i Bwll Penmaen.  Bydd y daith ar gyfer…

Ras Ieuenctid Yr Wyddfa - Gorffennaf 15eg - Llanberis

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

Cyfarfod Cyhoeddus - Clwb Antur Menai

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

Diwrnod Lawnsio Pŵer Seiclo - Mehefin 10fed

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

​Dylai Beicio fod yn hygyrch i bawb - dyna oedd y prif nod o lansio clwb seiclo addasol newydd sydd wedi’I lleoli ym Mhlas Menai. Mae’r  clwb wedi ei sefydlu…

​Ymgyrch cenedlaethol arloesol newydd -  Diogelwch yn yr Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Mehefin 14, 2017

Ddydd Mercher 5ed Gorffennaf, mae Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Plas Menai, yn cynnal lansiad ymgyrch newydd arloesol a chyffrous ar lefel genedlaethol yng Nghymru – “Mwynhau’r Awyr Agored…

​Gwirfoddolwr y mis- Mai 2017 - Manja Ingle - Clwb Chwaraeon Eira Gogledd Cymru.

Ysgrifennwyd ar Mehefin 2, 2017

 Mae Manja wedi bod yn gweithio’n ddiflino am 18 mis gyda chlwb ChEGC.  Mae ganddi’r dasg o chwilio a threfnu hyfforddwyr ar gyfer y sesiynau clwb. Yn aml iawn, Manja…

Mai 2017

Her Eryri Chwaraeon Colegau Cymru 2017 yn llwyddiant ar y cynnig cyntaf

Ysgrifennwyd ar Mai 22, 2017

Daeth dros 100 o fyfyrwyr addysg bellach i Barc Cenedlaethol Eryri yn ddiweddar, a hynny i gystadlu yn Her Eryri Chwaraeon Colegau Cymru. Dyma’r tro cyntaf i’r digwyddiad hwn gael…

Llysgennad Ifanc - Abi Henderson

Ysgrifennwyd ar Mai 16, 2017

​Darllenwch blog Abi ar gwefan Ewch Amdani. Ymgyrch yw Ewch Amdani i'ch helpu i fod yn ferched ifanc hyderus, hapus ac iach. Rydyn ni am eich ysbrydoli heddiw i fod…

Gwirfoddolwr y Mis : Mai 2017 - Alan Williams

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

​Mae Alan yn un o aelodau cychwynnol Clwb Mynydda Môn ac mi chwaraeodd ran hanfodol yn ei sefydliad. Mae wedi bod yn drysorydd i’r clwb ers y dechrau ac oherwydd…

Clybiau Awyr Agored Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

​Rydym ynghanol diweddaru’r brif wybodaeth sydd gennym ar ein hadran clybiau, gan gynnwys cyfeiriad gwefan, tudalennau cyfryngau cymdeithasol a gwybodaeth berthnasol eraill. Edrychwch ar y wybodaeth sydd gennym ar hyn…

​Gwobrau Busnesau Conwy 2017

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn cefnogi clybiau gweithgareddau awyr agored a’u gwirfoddolwyr ers dros 10 mlynedd bellach. Dros y saith mlynedd diwethaf rydym wedi bod yn cefnogi unigolion…

Rhowch gynnig ar hwylio - Push the Boat Out yr RYA

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

​Dyma ychydig o gyfleoedd Hwylio cyffrous yn yr ardal yn ystod mis Mai eleni. Bwriad cynllun Push the Boat Out yr RYA ydi annog pobl i fynd ar y dŵr…

Gwyl yr Heli 2017

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

​Ar gyfer 2017, mae Hwyl yr Heli wedi tyfu, a bydd yn Wyl i ddathlu dwy flynedd ers agor drysau Plas Heli am y tro cyntaf. Yn ogystal a bod…

Cwrs Cymorth Cyntaf drwy gyfrwng y Gymraeg mis Mehefin yma

Ysgrifennwyd ar Mai 15, 2017

​Os oes unrhyw aelod clwb yn chwilio am gwrs cymorth cyntaf REC trwy gyfrwng y Gymraeg, cysylltwch â ni. Rydym yn bwriadu rhedeg cwrs ar y 10fed a’r 11eg o…

​Cynllun Hyfforddai Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Ysgrifennwyd ar Mai 10, 2017

Mae Gwersyll Glan-llyn yn cynnig cyfle i bobl ifanc ddatblygu sgiliau a derbyn hyfforddiant tuag at ennill cymwysterau cydnabyddedig yn y maes awyr agored.   Gall y gweithgareddau yma gynnwys…

Colegau addysg bellach yn dod o hyd i’w hantur ‘EPIC’ yn nigwyddiad newydd Her Eryri 2017

Ysgrifennwyd ar Mai 5, 2017

​Ar 8 a 9 Mai, bydd mynyddoedd y gogledd yn croesawu dros 120 o fyfyrwyr coleg a mwy na 30 o staff a gwirfoddolwyr wrth iddynt gymryd rhan dros ddeuddydd…

Cyfleoedd Dringo ar gyfer merched a genethod mis Mai yma

Ysgrifennwyd ar Mai 3, 2017

Cymerwch olwg ar gyfleoedd gwych sydd yn dod i fyny mis Mai yma. Gwelwch ein posteri am fanylion. ​

Ebr 2017

Hyfforddiant ar Gynnwys Pobl Anabl mis Ebrill yma

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2017

Gwelwch y poster am fanylion ​

Dewch i gerdded neu ddringo, gan ddysgu mwy am Barc Cenedlaethol Eryri!

Ysgrifennwyd ar Ebrill 11, 2017

Ymunwch â'r Bartneriaeth Awyr Agored ar ein rhaglen Cerdded yn Uwch *Ardaloedd Blaenau Ffestiniog a Chonwy Ardal Conwy: Cychwyn 4ydd Mai Ardal Blaenau Ffestiniog: Cychwyn 5ed o Fai Rhaglen 10…

Disgyblion o Fôn wedi mwynhau taith bythgofiadwy

Ysgrifennwyd ar Ebrill 10, 2017

Treuliodd disgyblion o Fôn wythnos wych yn Alpau’r Swistir i ddysgu sut i sgïo yn ddiweddar. Roedd y grŵp, rhwng 10 ac 11 mlwydd oed, o Ysgol y Parc, Caergybi,…

Dysgu Sgïo yng Nghanolfan Sgïo Llandudno

Ysgrifennwyd ar Ebrill 10, 2017

​I gefnogi cwrs Sgïo Alpaidd Ysgolion Cynradd Ynys Môn, mae Canolfan Sgïo Llandudno yn cynnig pris gostyngol ar wersi Sgïo i Ddechreuwyr ar gyfer plant Ynys Môn rhwng 7 -…

Gwirfoddolwr y Mis: Mawrth 2017

Ysgrifennwyd ar Ebrill 6, 2017

​Simon Owen - Clwb Rhwyfo Môr Conwy Mae Simon Owen yn un o sefydlwyr Clwb Rhwyfo Môr Conwy. Mi dderbyniodd y clwb y wobr Clwb Cymunedol y Flwyddyn ddwy flynedd…

Proffil: Stuart Leslie

Ysgrifennwyd ar Ebrill 6, 2017

​Dechreuodd Stuart i badlo pan oedd yn 15, gan brofi nifer o wahanol ddisgyblaethau padlo, o gaiacio môr a dŵr gwyn i ganŵio agored a syrffio tonnau. Daeth ei brif…

Maw 2017

Gwirfoddolwyr y Mis: Ionawr 2017

Ysgrifennwyd ar Mawrth 15, 2017

​Derbyniodd Wendy Jones wobr Gwirfoddolwr y Mis yn ddiweddar ar gyfer Ionawr 2017. Mae Wendy yn aelod brwdfrydig o Glwb Canŵio Amlwch, ac mae hi wastad yn barod i helpu unrhyw…

Diwrnod Agored Beicio Addasol

Ysgrifennwyd ar Mawrth 15, 2017

​Dylai beicio fod o fewn cyrraedd pawb - dyna oedd prif amcan y diwrnod agored beicio addasol a drefnwyd gan Antur Waunfawr ar y cyd â’r Bartneriaeth Awyr Agored, Chwaraeon…

Llwyddiant Cystadleuaeth Bowldo Cynhwysol gyntaf Y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Mawrth 15, 2017

​Bu’r gystadleuaeth bowldro cynhwysol gyntaf, a drefnwyd yn ddiweddar gan y Bartneriaeth Awyr Agored ar y cyd â rhaglen 5x60 yr ysgolion a phartneriaid arall, yn llwyddiant ysgubol. Fel rhan…

Eisiau rhoi cynnig ar gerdded bryniau?

Ysgrifennwyd ar Mawrth 14, 2017

​Prosiect gyda Tai Gogledd Cymru. Cylchdaith o amgylch Pen y Gogarth. Gweler poster am fanylion

Gwirfoddolwr y Mis: Chwefror 2017

Ysgrifennwyd ar Mawrth 7, 2017

​Mae Simon yn aelod cychwynnol o Glwb Mynydda Môn ar Ynys Môn. Dechreuodd y clwb yn dilyn ychydig o sesiynau blasu ac roedd Simon yn un o’r grŵp bach oedd…

Diwrnod Agored Beicio Addasol

Ysgrifennwyd ar Mawrth 2, 2017

Diwrnod Agored Beicio Addasol​

Chw 2017

Fforwm Clwb y Bartneriaeth Awyr Agored

Ysgrifennwyd ar Chwefror 28, 2017

Hoffai’r Bartneriaeth Awyr Agored wahodd hyd at ddau aelod o’ch clwb i’r fforwm clwb ym Mhlas y Brenin.  Bydd y fforwm yn rhoi’r cyfle i glybiau ddarganfod mwy am y…

Cyflwyniad i Hwylio ‘OnBoard’ mis Ebrill yma

Ysgrifennwyd ar Chwefror 27, 2017

​Cwrs Hwylio i ddechreuwyr. Rhowch gynnig ar hwylio gyda rhaglen ‘On Board’ yr RYA 

Cyfle i Bawb wella’u Hiechyd a’u Lles

Ysgrifennwyd ar Chwefror 26, 2017

​Dewch i wella'ch iechyd a'ch ffitrwydd, gwneud ffrindiau a mwynhau'r ardal leol.  Mae'n agored i unrhyw berson 14+ Mae'r teithiau cerdded yn rhad ac am ddim a bydd cyfle i…

(Ail Hysbyseb) Hysbyseb Swydd: Swyddog Datblygu Gwasanaeth Awyr Agored De Cymru

Ysgrifennwyd ar Chwefror 20, 2017

Mae Gwasanaeth Awyr Agored Urdd Gobaith Cymru yn darparu ystod eang o weithgareddau anturus awyr agored cyfrwng Cymraeg. Edrychir am Swyddog Datblygu Awyr Agored a fydd yn trefnu, cynnal, arwain…

Gweithgareddau hanner tymor mis Chwefror yng Ngwynedd

Ysgrifennwyd ar Chwefror 15, 2017

Diwrnod Agored Dringo Hygyrch mis Mawrth yma

Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2017

Llawlyfr Clybiau 2017 - Helpwch ni drwy ddiweddaru eich manylion!

Ysgrifennwyd ar Chwefror 13, 2017

Gyda dros 100 o glybiau wedi’u rhestru ar ein basdata,  mae’n amser i ni ei ddiweddaru!  Cewch  weld ein basdata ar lein yma Dim ar y rhestr? Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein…

Cwrs Cymorth Cyntaf 1 Diwrnod RYA ym Mhlas Heli, Pwllheli

Ysgrifennwyd ar Chwefror 6, 2017

​Diwrnod llawn o wybodaeth ar gyfer y rhai sy'n ymwneud â gweithgareddau ar y dŵr.  Nos Lun/Nos Fawrth 20 a'r 21ain Chwefror, gan gychwyn am 6yh neu Nos Lun/Nos Fawrth…

Ion 2017

Sesiynau dringo hygyrch yn cychwyn mis Chwefror yma

Ysgrifennwyd ar Ionawr 23, 2017

Dewch draw i brofi dringo yng Nghanolfan Ddringo’r Beacon. Gwelwch y poster am fanylion

Ydych chi’n hoff o gerdded neu ddringo? Awydd dysgu mwy am Barc Cenedlaethol Eryri?

Ysgrifennwyd ar Ionawr 17, 2017

Ymunwch â'r Bartneriaeth Awyr Agored ar ein rhaglen Cerdded yn Uwch – Dyddiad cau ar gyfer cofrestru- 25ain Ionawr. *Ardaloedd Bangor, Felinheli, Caernarfon, Llanfairfechan, Porthaethwy Rhaglen 8 wythnos (I'r rhai…

Swydd Wag: SWYDDOG GWEITHGAREDDAU AWYR AGORED RHANBARTHOL (CYNHWYSOL)

Ysgrifennwyd ar Ionawr 17, 2017

Wedi’i sefydlu yn 2005, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn bartneriaeth gymunedol lwyddiannus ac effeithiol sy’n annog pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored drwy gynnig addysg, cyfleoedd i…

Sesiynau Tan Ddŵr i ferched mis Chwefror yma

Ysgrifennwyd ar Ionawr 16, 2017

Gwelwch poster​

Dysgwch sut i ddringo: Cwrs 6 wythnos newydd yng Nghyffordd Llandudno yn cychwyn mis Ionawr yma

Ysgrifennwyd ar Ionawr 16, 2017

​Gwelwch poster am fwy o fanylion

NEWYDDION CLWB: Clwb Tanddŵr Gogledd Cymru

Ysgrifennwyd ar Ionawr 16, 2017

​Mae Clwb Tanddŵr Gogledd Cymru yn glwb deifio sgwba sydd wedi’i leoli yn Llandudno. Maent yn cynnig hyfforddiant deifio mewn amgylchedd hamddenol a phroffesiynol gan bwysleisio ar ddiogelwch a hyfforddiant…

Partneriaeth yn creu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer tenantiaid tai cymdeithasol

Ysgrifennwyd ar Ionawr 16, 2017

​Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored a Tai Gogledd Cymru yn falch o lansio Agor Drysau, prosiect llwybrau i gyflogaeth a fydd o fudd i denantiaid. Bu’r prosiect, sy’n bartneriaeth rhwng Tai…

Gwirfoddolwyr y mis: Rhagfyr 2016 - Neil a Michelle Jones – Clwb Antur Dyffryn Peris

Ysgrifennwyd ar Ionawr 6, 2017

Rydym wedi derbyn enwebiad ar gyfer Neil a Michelle Jones o Glwb Antur Dyffryn Peris, sy’n gyfrifol am hyfforddi’r aelodau ifanc ar nosweithiau Iau. Mae ganddynt yr ymroddiad a’r ymrwymiad…

Sesiynau Sgio yn cychwyn mis Ionawr yma!

Ysgrifennwyd ar Ionawr 6, 2017

Sesiynau newydd yn cychwyn Ionawr 19fed am 5 wythnos Mwy o wybodaeth ar y poster isod ​

News Archive

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008