Clwb Canŵio Amlwch – Clwb Canŵio’r Flwyddyn Cymru 2020

12/11/2020

Roedd yn wych darganfod yn ddiweddar fod dau o’n aelodau, Clwb Canŵio Amlwch a Chlwb Canŵ Colwyn, wedi cael eu henwebu ar gyfer gwobr glodfawr Clwb y Flwyddyn gan Canŵ Cymru, ac yn well byth clywed fod Amlwch wedi ennill!!

Siaradom gyda Phil o Amlwch yn ddiweddar, wrth iddo edrych yn ôl ar ei amser gyda’r clwb a sut mae gweithio gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi helpu’r clwb i ddatblygu:

“Yn ôl yn yr Hydref 2009, derbyniais alwad ffôn gan Simon Jones, sef cynrychiolydd Ynys Môn yn y Bartneriaeth Awyr Agored ar y pryd, yn gofyn a allwn i fynd fel Hyfforddwr L3 i bwll Canolfan Hamdden Amlwch ble roedd y clwb, oedd newydd ei sefydlu, yn cynnal gwersi pwll.

Fy ngorchwyl, petawn i’n dewis ei derbyn, oedd i fynd draw ac i ‘gynorthwyo’ gyda’r clwb newydd, gan nad oedd ganddynt unrhyw hyfforddwyr cymwysedig. Yng ngeiriau Simon, os allwn i helpu allan, ddim i ddod yn rhan o’r clwb, dim ond cynghori ble roedd ei angen – ond nid hynny ddigwyddodd!

Daeth yn amlwg o’r wers gyntaf un yn y pwll bod llawer o ddiddordeb yn y clwb newydd. Yn y pen tyfn, roedd Eila Wilkinson yn hyfforddi’r 5 oedd i ddod yn hyfforddwyr L1 newydd, gyda Simon yn y pen bas gyda dwsin o rai iau.

Drwy Simon, cafodd y clwb ddau gynhwysydd cludo (‘shipping container’), a chydag ychydig geufadau a threlars, daeth yn safle i Glwb Canŵio Amlwch, gyda phob nos Fawrth wedi eu marcio’n glir yn y calendr fel Noson Clwb! Roeddwn wedi ymuno â’r Clwb erbyn hyn a gyda chymorth fy ngwraig Jane (L3 arall!), dechreuon ni ar y daith hir i gael y padlwyr yn hyfedr ar y dŵr.

Safodd Paul a Kathryn Howard, oedd wedi bod yn gyfryngol i ddechrau’r clwb, i lawr felly roedd angen Cadeirydd a Thrysorydd newydd arnom. Gwirfoddolais i fod yn Gadeirydd gan nad wyf yn hoff o wneud syms caled, felly daeth aelod arall oedd yn dda gyda mathemateg yn Drysorydd! Drwy gydol 2010 gwnaethom lawer o deithiau bach a llawer o hyfforddi’n lleol, ymarfer strocio cefnogol, achub, mynd ychydig ymhellach ac i fewn i ddŵr ychydig yn fwy bowndiog bob tro, nes i bobl deimlo’n fwy hyderus gyda’u sgiliau eu hunain a sgiliau eu cyfoedion.

Erbyn dechrau’r Haf 2011 roeddem yn barod i fentro allan i’r môr mawr, gydag un o’n teithiau cyntaf yn mynd a ni o Borth Llechog i’r Gwaith Brics Porth Wen a hynny mewn haul anfarwol!

Erbyn 2012, roedd y clwb yn tyfu’n raddol, a gyda chyngor a chefnogaeth gan y Bartneriaeth Awyr Agored, grant gan Chwaraeon Cymru, a llawer o waith ymchwil ar geufadu môr, aeth Claire Branston a minnau , gyda bag mawr o bres, i Stockport lle roeddwn i’n teimlo fel plentyn mewn siop fferins wedi fy amgylchynu gan bob math o geufadau a cit! Wedi gwario’r pres, roedd yn rhaid disgwyl am yr eitemau newydd a gyrhaeddodd un bore Sadwrn. Hon oedd y flwyddyn y gwnaethom ennill Clwb Cymunedol y Flwyddyn gan Magnox hefyd.

Cefnogaeth Y Bartneriaeth Awyr Agored

Gyda chefnogaeth bellach gan y Bartneriaeth Awyr Agored, roeddem yn dod yn un o’r clybau uchaf ei barch yn yr ardal yn sydyn iawn, yn dod yn glwb ceufadu môr yn bennaf, ond yn parhau i wneud y padlo afon hefyd.

Mynychodd nifer ohonom gyrsiau ‘White Water Safety and Rescue’, cwrs radio VHF, Cymorth Cyntaf, a nifer o gyrsiau mentora gan arwain at gael ein hadnabod fel ‘padlwyr môr hyfedr’ gan dderbyn Gwobr Môr 3 Seren gan Canŵ Cymru bryd hynny.

Yn 2015, enillon ni’r wobr glodfawr Community Club gan InSport, sefydliad sy’n hyrwyddo’r holl chwaraeon yn y gymuned, nid yn unig yng Nghymru ond drwy Brydain.

Parhaodd y Bartneriaeth Awyr Agored i’n cefnogi a ninnau’n eu cefnogi hwythau hefyd. Rydym yn rheolaidd yn Nyddiau Agored Y Bartneriaeth Awyr Agored a gynhelir Ym Mhlas y Brenin, yn swyddogion diogelwch ar y dŵr i Gystadlaethau Ysgol, ac yn defnyddio’r dŵr ar y cyd gyda Gŵyl y Môr ar lan y môr Llugwy.

Drwy aelodaeth y clwb yn y Bartneriaeth Awyr Agored, ac oherwydd ein cefnogaeth a’n cyfrnanogiad yn eu digwyddiadau, enillodd nifer o aelodau’r clwb wobrau Gwirfoddolwr y Mis, Gwirfoddolwr y Flwyddyn, a Clwb y Flwyddyn yn 2017!

Rydym wedi gwneud cysylltiadau efo clwb canŵio Llanberis sef Clwb Antur Dyffryn Peris ac yn cynnal padlo ar y cyd gyda nhw’n achlysurol. Rydym wedi dod yn ffrindiau da gyda dau grŵp anabl ac, os bydd y cyfnod clo yn caniatáu, yn cynnal sesiynau pwll a sesiynau awyr agored ar lan y môr lleol.

Rydym wedi methu cynnal ein sesiynau pwll Hydref / Gaeaf oherwydd y pandemig presennol, ond gobeithiwn y byddwn yn gallu ailddechrau gyda’r rhain rhywdro.

Does dim amheuaeth na fyddai Clwb Canŵio Amlwch mor gryf ac ydyw heddiw heb y gefnogaeth a’r cyngor rydym wedi eu derbyn gan y Bartneriaeth Awyr Agored. Cawsom ddau berson ifanc aeth ymlaen i weithio yn yr awyr agored fel hyfforddwyr ceufadu. Rwyf wedi colli cysylltiad gyda nhw, felly nid wyf yn sicr i ba gyfeiriad mae llwybrau eu gyrfaoedd wedi mynd, ond y Bartneriaeth Awyr Agored a chefnogaeth y clwb a’u galluogodd i addysgu canŵio.

Ar Hydref 26ain, 2020, cawsom y newyddion ein bod wedi dod yn Glwb y Flwyddyn Canŵ Cymru 2020, gwobr yr ydym yn falch iawn ohoni, yn enwedig o ystyried yr holl glybiau eraill yng Nghymru oedd yn cystadlu am y wobr.

Mae gennym heddiw ddau Hyfforddwr L3, un Hyfforddwr L2, dau arweinydd Chwaraeon Padlo, ac un darpar Hyfforddwr Bwrdd Padlo Sefyll.

Mae ein haelodaeth yn agos i 40 gydag ystod oed rhwng 9 a chanol y 70au, gyda padlwyr o bob gallu ac mae cefnogaeth dda i’r Clwb.”

Phil Edwards, Cadeirydd Clwb Canŵio Amlwch.