Diwrnod Gweithgareddau Traeth Lligwy 2018 – Blwyddyn y Môr

05/09/2018

Daeth clybiau a sefydliadau chwaraeon dŵr o bob cwr o Ynys Môn at ei gilydd yn ddiweddar i rannu eu gweithgareddau a’u sgiliau gyda phobl leol ac ymwelwyr er mwyn dathlu Blwyddyn y Môr.

Ar ddydd Sadwrn 18 Awst, croesawyd oddeutu 300 o bobl i Draeth Lligwy, ardal sydd wedi ei dynodi’n un o Harddwch Naturiol Eithriadol, i fwynhau’r gwahanol weithgareddau ac arddangosiadau a gynhaliwyd gan Gaffi Traeth Lligwy gyda chefnogaeth Cyngor Sir Ynys Môn, y Bartneriaeth Awyr Agored a Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub.

Cynhaliwyd gweithgareddau drwy’r dydd ac roedd y digwyddiad yn gyfle i glybiau lleol megis Cadetiaid Môr Caergybi, Clwb Canŵio Amlwch, Clwb Nofio Dŵr Agored Traeth Lligwy a Chymdeithas Achub Bywyd Syrffio Rhosneigr i siarad gyda’r cyhoedd am eu clybiau, y gweithgareddau y maent yn eu cynnal a’r modd y gall pobl ymuno.

Dywedodd Phil Edwards, Cadeirydd Clwb Canŵio Amlwch, “Roedd y diwrnod yn llwyddiant mawr ac yn gyfle gwych i ni ddwyn sylw at ein harfordir godidog a gwahodd ymwelwyr i gael profiadau newydd anhygoel o gwmpas ein glannau.”

“Roedd nifer o aelodau’r clwb ar gael ar y diwrnod i gynnig amrywiaeth o brofiadau o gaiacio, canŵio i nofio yn y môr agored. Roedd y digwyddiad yn gyfle ffantastig i ni hefyd sôn am agweddau diogelwch chwaraeon dŵr a rhannu gwybodaeth ynghylch ble i ddod o hyd i glybiau ar hyd a lled y DU.”

Roedd yn ddiwrnod llawn hwyl i’r teulu ond roedd hefyd yn ddiwrnod addysgol; yn dwyn sylw at bwysigrwydd bod yn ddiogel o gwmpas dŵr. Cafodd aelodau’r cyhoedd y cyfle i weld ymarferion yn cynnwys achub caiacwyr mewn trafferthion, achub pobl oddi ar y clogwyni a’r traethau a hynny dan oruchwyliaeth Clwb Canŵio Amlwch, Achub Bywyd o’r Môr Cymru, Gwasanaeth Bad Achub Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub Moelfre a Thîm Chwilio ac Achub Gwylwyr y Glannau, Caergybi.

Ychwanegodd Ceri Jones o Uned Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Ynys Môn, “I ddathlu Blwyddyn y Môr, mae nifer o sefydliadau wedi dod at ei gilydd heddiw i ddwyn sylw at ein harfordir hardd a’r modd y gall pawb ei fwynhau.”

“Mae gennym gyfoeth o glybiau a gweithgareddau awyr agored ar hyd a lled Ynys Môn ac rydym yn ffodus i gael cefnogaeth amrediad o sefydliadau megis Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub, Gwylwyr y Glannau ac Achub Bywyd o’r Môr Cymru. Roedd yn wych gweld cynifer o sefydliadau a chlybiau’n dod at ei gilydd ac yn annog aelodau o’r cyhoedd i ymuno a dysgu mwy am y gweithgareddau sydd ar gael ar Ynys Môn.”

Dywedodd Bethan Davies o’r Bartneriaeth Awyr Agored, “Roedd Diwrnod Awyr Agored Lligwy yn llwyddiant ysgubol, roedd yn wych gweld cymaint o bobl yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau ac hyd yn oed yn well gweld Clybiau Awyr Agored Ynys Môn yn cael eu cynrychioli hefyd. Diolch o galon i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y diwrnod. Edrych ymlaen at flwyddyn nesa!”

Bydd Diwrnod Gweithgareddau Traeth Lligwy yn cael ei gynnal eto y flwyddyn nesaf. Am fwy o wybodaeth ynghylch y modd y gallwch chi, eich Clwb neu’ch Sefydliad gymryd rhan, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Ceri Jones cerijones3@ynysmon.gov.uk