Elusen Leol yn dathlu ei 10fed Gŵyl Awyr Agored

01/10/2019

Cynhaliodd y Bartneriaeth Awyr Agored ei 10fed Gŵyl Gweithgareddau Awyr Agored flynyddol ar 14 Medi ym Mhlas y Brenin, Capel Curig. Mae’r elusen leol wedi bod yn cynnal y digwyddiad ers 2009 fel ffordd o ddiolch i’w gwirfoddolwyr am eu hymrwymiad a rhoi’r cyfle i bobl leol roi cynnig ar gyfoeth o weithgareddau ar garreg eu haelwyd.

Daeth dros 100 o bobl o bob oed a gallu ynghyd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau a sesiynau blasu dan arweiniad gwirfoddolwyr a sefydliadau lleol. Roedd y sesiynau yn cynnwys cyflwyniad i gaiacio, canŵio, cyfeiriannu, dringo a chlogfaena, beicio mynydd, padlfyrddio a llawer mwy.

Un o’r gweithgareddau poblogaidd oedd y cwrs rhaffau isel, dan arweiniad Anna Yorke o Wal Ddringo Harlech. Roedd y sesiwn yn cynnwys detholiad o weithgareddau adeiladu tîm gan gynnwys ‘llwybr dall’ lle bu’n rhaid i gyfranogwyr weithio gyda’i gilydd gan ddefnyddio eu sgiliau cyfathrebu i wneud eu ffordd o amgylch cwrs gan orchuddio eu llygaid. Dywedodd Cian, 14, aelod o Glwb Canŵio Llanberis, ‘Fe gymerodd ychydig amser i fynd o amgylch y cwrs ac roedd yn anoddach nag yr oedd yn edrych, ond roedd yn hwyl’

Eleni cyflwynwyd tri gweithgaredd newydd; nofio dŵr agored (dan arweiniad gwirfoddolwyr o Glwb Nofio Traeth Lligwy), Pack-rafting (dan arweiniad y cwmni lleol Tirio) a sesiwn rhedeg llwybr (dan arweiniad Eva o Athletau Cymru).

Dywedodd Helena Burrows, aelod o Glwb Nofio Traeth Lligwy ac un o’r prif wirfoddolwyr ar gyfer y sesiynau nofio dŵr agored, ‘Roedd llawer o hwyl i’w gael gyda’r grŵp, a bu’n hyfryd gweld cymysgedd o oedrannau yn cymryd rhan yn y sesiwn, gan ddangos y gall gwahanol grwpiau o oedrannau gael hwyl gyda’i gilydd a helpu ei gilydd. ‘

Mae Clwb Canŵio Amlwch, a sefydlwyd a chefnogir gan Y Bartneriaeth Awyr Agored, wedi bod yn bresennol ers dechrau’r ŵyl yn 2009 gan gynnig eu sgiliau wrth arwain y sesiynau caiacio a chanŵio. Dywedodd Phil Edwards, cadeirydd y clwb, ei fod yn ‘mwynhau dychwelyd flwyddyn ar ôl blwyddyn ac mae ’na griw da o bobl yn cymryd rhan yn flynyddol’.

Mae Claire Branston, aelod o Glwb Canŵio Amlwch a Chlwb Antur Dyffryn Peris, yn wirfoddolwr arall sydd wedi cefnogi’r ŵyl ers blynyddoedd lawer, y tro hwn yn arwain y sesiwn cyflwyniad i gaiacio yn y bore. Manteisiodd ar y cyfle i roi cynnig ar y sesiwn nofio dŵr agored yn y prynhawn ac mi ddisgrifiodd y sesiwn fel un ‘gwych a bywiocaol iawn’.

Mae’r ŵyl yn ymfalchïo mewn bod yn ddiwrnod hwyliog, sy’n addas i’r teulu cyfan. Dywedodd Lois, a fu’n bresenol gyda’i merch Cadi, ‘Rydyn ni wedi mwynhau’n fawr; hwn oedd ein tro cyntaf yn yr ŵyl ac mae’n wych cael y cyfle i roi cynnig ar bethau newydd a’i mwynhau fel teulu’. Roedd awyrgylch brysur ar ddiwrnod gogoneddus yng Nghapel Curig gyda digon o hwyl a chwerthin.

Rhoddodd Jonathan Davies, Swyddog Datblygu Canŵ Cymru, gyflwyniad byr ar Raglen Perfformio Slalom Canŵ Gogledd Cymru sy’n agored i unrhyw un sydd â diddordeb yn y gamp ddatblygu o lawr gwlad i lefel podiwm. Mae’r rhaglen yn cynnwys 4 safle yng Ngogledd Cymru, lle mae ganddyn nhw 56 o badlwyr ar y rhaglen ar hyn o bryd, ac mae nifer ohonyn nhw wedi mynd ymlaen i gystadlu’n genedlaethol. Credai fod gan lwyddiant a thwf y rhaglen lawer i’w wneud â‘r bartneriaeth gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored a Phlas y Brenin.

Yn dilyn gweithgareddau’r prynhawn, cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Y Bartneriaeth Awyr Agored, dan arweiniad y cadeirydd Paul Airey, lle bu’n adrodd ar flwyddyn brysur a llwyddiannus yr elusen. Mae adroddiad llawn ar gael ar-lein. Daeth y diwrnod i ben gyda barbeciw blasus a chyfle i gymdeithasu.