HYSBYSIAD AM GYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL - Y BARTNERIAETH AWYR AGORED

30/07/2019

Hysbysir drwy hyn y bydd cyfarfod cyffredinol blynyddol 2019 y cwmni yn cael ei gynnal ym MHLAS y BRENIN ar y 14eg o FEDI am 4.45yp am y dibenion canlynol:

• I dderbyn adroddiad y Cadeirydd.

• I dderbyn y cyfrifon am y flwyddyn a orffennwyd ar yr 31ain o Fawrth 2019.

• Ethol Cyfarwyddwyr.

Mae Erthygl 41 yn ei gwneud yn ofynnol bod yr holl enwebiadau ar gyfer Cyfarwyddwyr yn cael eu gyrru i’r holl aelodau gyda rhybudd y Cyfarfod Blynyddol. Bydd yr enwebiadau yn cael eu derbyn hyd at saith diwrnod cyn dyddiad y Cyfarfod Blynyddol. Os yw aelodau am gael eu hystyried yn Gyfarwyddwr, rhaid iddynt gael eu henwebu a’u heilio gan aelodau’r Cwmni a’u hanfon at Ysgrifennydd y Cwmni erbyn y 7fed o Fedi 2019, gan gynnwys llythyr cais a CV. Mae’r swyddi gwag ar gyfer pobl sydd â sgiliau mewn Datblygu, Addysg a / neu Reolaeth Ariannol.

Mae dogfennau’r cyfarfod ar gael ar ein gwefan

Agenda CCB 2019

Cofnodion CCB Medi 2019

Swydd Ddisgrifiad Ymddiriedolwr


Trwy orchymyn y Bwrdd

Tracey Evans

Ysgrifennydd | Company Secretary

Prif Weithredwr | Chief Executive Officer

Y Bartneriaeth Awyr Agored | The Outdoor Partnership

Ffôn |Tel: 01690 720 106 / 07921 700 521