Y Bartneriaeth Awyr Agored yn gyflawni Achrediad Insport Arian

17/03/2021

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored (Y BAA) wedi llwyddo i gyflawni Achrediad Insport Arian Chwaraeon Anabledd Cymru, gan ddod y sefydliad 3ydd sector cyntaf i gyflawni hyn!

Mae Insport yn rhaglen gyda phedwar lefel sy’n cael ei redeg gan Chwaraeon Anabledd Cymru ac mae wedi’i anelu at bedwar corff allweddol (clybiau, awdurdodau lleol, Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a sefydliadau’r trydydd sector) er mwyn iddynt fod yn mwy gynhwysol yn ei ddarpariaeth.

Dros y 5 mlynedd ddiwethaf, mae’r BAA wedi chwarae rhan bwysig iawn mewn cynyddu cyfleoedd a gwella mynediad at weithgareddau awyr agored i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys merched a phobl anabl yn y sector drwy eu hysbrydoli i gymryd rhan, manteisio ar addysg a gwirfoddoli. Mae rhai o’r prif lwyddiannau yn cynnwys penodi Swyddog Cynhwysol llawn amser ac ymddiriedolwr ar gyfer cynhwysiant, creu dros 4900 o gyfleoedd cynhwysol a chynyddu’r nifer o bobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol sy’n cymryd rhan yn ein rhaglen addysg hyfforddwyr.

Dywedodd Bethan Davies, Swyddog Cynhwysol Y BAA am y cyflawniad - “Rydym yn falch iawn ein bod wedi cyflawni’r Achrediad Arian Insport gan arwain y ffordd ar gyfer sefydliadau trydydd sector eraill. Rydym wedi datblygu ein darpariaeth gynhwysol yn sylweddol dros y 5 mlynedd diwethaf gyda chefnogaeth Chwaraeon Anabledd Cymru ac rydym yn awyddus i barhau i ddatblygu ymhellach wrth symud ymlaen. Hoffwn ddiolch i’r tîm staff, y bwrdd a’r gwirfoddolwyr am eu gwaith caled parhaus, ac edrychwn ymlaen at weithio tuag at Aur!”

Rydym wrth ein boddau ein bod ni wedi cael ein cydnabod fel Sefydliad Achrededig Arian Insport” meddai Paul Airey, Cadeirydd Y BAA. Mynegodd Paul ei ddiolch yn arbennig i’r unigolion a gymerodd ran yn yr holl gyfleoedd cynhwysol. “Mae aelodau Bwrdd Y BAA yn hynod ddiolchgar i’r holl sefydliadau ac unigolion am eu hamser, eu harbenigedd a’u hymroddiad. Diolch o’r galon i chi gyd.”