Antur Sgïo i ddisgyblion Gogledd Cymru

09/05/2018

Yn dilyn llwyddiant taith sgïo nôl yn 2017 lle gwelwyd 6 disgybl o ysgolion cynradd Ynys Môn yn cymryd rhan mewn cwrs Sgïo Alpaidd, treuliodd 11 o ddisgyblion wythnos yn Torgon, Y Swistir gyda’r Ski Company. Aeth Ceri Jones, Swyddog Datblygu Ynys Môn a Jamie Holding, Arweinydd Clwb Antur Môn ac arweinydd Cwrs Sgïo Alpaidd gyda’r disgyblion.

Mae’r Cwrs Sgïo Alpaidd yn agored i holl ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 ysgolion cynradd Ynys Môn.

I baratoi ar gyfer y daith, aeth y grŵp am wersi wythnosol yng Nghanolfan Sgio Llandudno, yn ogystal â gwers o ddwy awr yn y Chill Factore.

Treuliodd 8 o ddisgyblion o Ysgol Cybi, Caergybi, ynghyd â’u Prifathro Mr Roberts, Prifathro Cynorthwyol Miss Grieves, llywodraethwyr yr ysgol a rhieni, wythnos yn y Ganolfan Goldtest sy’n edrych dros ddyffryn Rhone ger y rhwydwaith Ported du Soleil, yr ardal sgïo ryngwladol mwyaf yn y byd. Ymunodd un disgybl o Gaergeiliog a dau ddisgybl o Ysgol San Siôr, Llandudno, â’r grŵp, gan wneud cyfanswm o 11.

Yn ystod eu cyfnod tramor, ymwelodd Zac Pierce â’r grŵp. Mae Zac yn un o sgiwyr slalom gorau’r byd ac wedi rasio i Brydain.

Dywedodd un rhiant “Mi ro’n i’n nerfus iawn gan mai dyma oedd gwyliau cyntaf fy merch hebom ni . Doedd na’m angen poeni achos mi gafodd hi daith fythgofiadwy, ac mae wedi dod yn ôl yn fwy hyderus. Mae hi’n edrych ymlaen at daith arall erbyn hyn.”

Dywedodd riant arall “Mae’r buddiannau o ran iechyd yn amlwg, ond mae’r plant hefyd wedi elwa mewn gwahanol ffyrdd. Mae newid amlwg yn ein meibion o ran eu hyder a’u hunan barch ers iddynt ddychwelyd, ac maent yn fwy na pharod i wynebu heriau erbyn hyn “

Eglurodd Ceri Jones, Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Ynys Môn “Dyma’r ail flwyddyn i Ysgolion Cynradd Ynys Môn gael eu gwahodd i gymryd rhan yn y Cwrs Sgïo Alpaidd. Mi roedd hi’n wych cael gweld y plant yn dysgu sgiliau newydd a gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd oedd ar gael iddynt, ar ac oddi ar y llethrau. Dwi’n gobeithio bydd mwy o ysgolion Ynys Môn yn cymryd rhan yn y cwrs yn 2019 a mwy o blant yn elwa o’r profiad.”

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â Chwrs Sgio Alpaidd Ysgolion Cynradd Ynys Môn, cysylltwch â Ceri Jones ar cerijones3@anglesey.gov.uk