Y BARTNERIAETH AWYR AGORED WEDI CYRRAEDD Y RHESTR FER AR GYFER DWY WOBR GENEDLAETHOL

12/11/2019

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghategori Gwobr Cynnwys y Gymuned a’r Wobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg yng Ngwobrau Elusennau Cymru 2019, a gynhelir ar 15 Tachwedd.

Mae Gwobrau Elusennau Cymru yn gynllun newydd sbon gan CGGC sy’n cydnabod ac yn dathlu’r cyfraniad gwych y mae elusennau, grwpiau cymunedol, nid-er-elw a gwirfoddolwyr yn ei wneud i Gymru.

O gyfeillachwyr sy’n galw heibio i ymweld â’u cymydog oedrannus bob dydd Mawrth, i fudiadau sy’n ymgyrchu dros gydraddoldeb yn genedlaethol, mae’r Gwobrau’n amlygu ac yn hyrwyddo’r gwahaniaeth positif y gallwn ei wneud ym mywydau ein gilydd.

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cydweithio gyda thrigolion Cymru fel eu bod yn mynd ati i wneud gweithgareddau awyr agored fel ymgyrch gydol oes. Gyda’n gilydd gallwn newid bywydau unwaith ac am byth. O glybiau lleol hyd at gopaon ein mynyddoedd, mae cyfle i bawb gymryd rhan.

Mae prosiectau’r elusen yn fodd o roi hwb i hyder pobl a’u helpu i ddatblygu sgiliau a dysgu i weithio mewn tîm er mwyn mynd ati i fanteisio ar gyfleoedd newydd a bywydau mwy iach. Drwy wirfoddoli, manteisio ar addysg, cymryd rhan, cyflawni hyfforddiant a drwy weithio mae modd i bawb fynd ati i newid unwaith ac am byth.

Dros y blynyddoedd mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cynnig dros 100,000 o gyfleoedd gweithgareddau awyr agored gan wella iechyd a lles unigolion; wedi hyfforddi dros 4000 o wirfoddolwyr; wedi helpu dros 500 o bobl ddi-waith i ddod o hyd i waith; wedi sefydlu dros 80 o glybiau a grwpiau awyr agored cymunedol gyda dros 7000 o aelodau’n rhan ohonyn nhw, ac wedi cynnig cyfleoedd cynaliadwy i dros 1000 o bobl anabl.

Dywedodd Tracey Evans, Prif Weithredwr y Bartneriaeth Awyr Agored ‘Mae’n fraint i gael ein henwebu ar gyfer y gwobrau yma. Mae ymroddiad ein hymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr wedi’n galluogi i ddarparu mwy o gyfleoedd i drigolion gogledd Cymru yn ogystal ag annog a hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg o fewn ein prosiectau’.

Noddir y wobr Cynnwys y Gymuned gan Gronfa’r Loteri Genedlaethol a noddir y Wobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg gan ATEB Cymru, ac maent yn cynnwys nifer o fudiadau gwych sy’n gweithio o fewn y sector gwirfoddol yng Nghymru

Bu’r beirniaid yn brysur wrth fynd trwy 180 o enwebiadau o bob cwr o’r wlad er mwyn creu rhestr fer o 30 o fudiadau a gwirfoddolwyr.

Bydd y Gwobrau, a noddir gan Class Networks, yn cael eu cyflwyno mewn seremoni ar y 15fed o Dachwedd yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd.

Am fwy o wybodaeth ar Wobrau Elusennau Cymru, ewch i: gwobrauelusennau.cymru