mask
Speaks Welsh
Contact
Mae gyrfa Paul yn yr awyr agored wedi datblygu o fod yn ddyn cynnal a chadw yn y 70au i fod yn ymgynghorydd Addysg Awyr Agored i Wasanaethau Plant sir Gaer a gwasanaethau plant Halton. Yn ystod ei gyfnod o addysgu, bu’n gadeirydd Panel Ymgynghorwyr Addysg Awyr Agored (OEAP), yn gadeirydd Mountain Training Cymru, a chadeirydd rhanbarthol o Gymdeithas Penaethiaid Canolfannau Addysg Awyr Agored (AHOEC).

Mae Paul hefyd yn ymddiriedolwr i Gyngor dysgu tu allan i’r dosbarth (LOtC) ac wedi helpu i ddatblygu bathodyn ansawdd a marc safon i ysgolion LOtC. Mae’n ymddiriedolwr i’r Cyngor Astudiaethau Maes ac yn llywodraethwr mewn ysgol uwchradd yn sir Gaer, ysgol ble mae rhan fawr o’r cwricwlwm yn cael ei ddysgu drwy’r awyr agored. Bu rhai o’i swyddogaethau yn cynnwys cadeirio Bwrdd Hyfforddi Arweinwyr Mynydd yng Nghymru a bu’n un o awduron gwreiddiol y cyfarwyddyd cenedlaethol i’r OEAP. Mae Paul wedi bod yn aelod o AAIAC ac yn rhan o’r fforwm rheoli. Mae’n credu’n gryf mewn dysgu gydol oes- mae wedi dysgu Cymraeg a chwblhaodd gwrs MA mewn addysg ym Mhrifysgol Bangor yn 2000. Bu’n rhan o’r grwpiau datblygu i APIOL a LPIOL ac mae’n gymrawd i Sefydliad ar gyfer Dysgu yn yr Awyr Agored.

 mask
Paul Airey
Mae Jo yn fam i ddau o hogia' gyda gwahanol anableddau gan gynnwys awtistiaeth a defnyddiwr cadair olwyn. Mae hyn wedi rhoi'r angerdd a’r ysfa iddi sicrhau bod gweithgareddau a darpariaeth gynhwysol yn beth cyffredin ac yn rhan o fywydau pobl anabl.

Pum mlynedd yn ôl, mi sefydlodd hi a’i gŵr Glwb Rhwyfo Môr Conwy, sef clwb rhwyfo cynhwysol sydd bellach wedi llwyddo i gyrraedd Gwobr Arian Insport. Mae ei swydd o fewn y clwb yn amrywio o ysgrifennydd i swyddog lles, gan wneud nifer o bethau ychwanegol!

Mae Jo hefyd yn ymwneud â phwyllgor Clwb Hwylio Penmaenmawr gan hyrwyddo darpariaeth gynhwysol ac mae hefyd wedi’i hethol yn gadeirydd Sgïo Anabledd Cymru. Mae’n ymgeisio i weithio ei gorau gyda’r clybiau, gan gydweithio’n agos â’r aelodau.

Mae hi’n mwynhau’r awyr agored, ac fel teulu, maent yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau fel cerdded bryniau, dringo, syrffio, hwylio, beicio mynydd, gwersylla a llawer mwy. Maent wedi arfer meddwl tu allan i’r bocs ynglŷn â mynd â’r gadair olwyn i wahanol lefydd! Mae ganddynt ethos diffuant i rannu gwybodaeth a phrofiadau er mwyn gwella’r ddarpariaeth gynhwysol yn yr awyr agored.

 mask
Jo Owen
Mae Joan Edwards yn Gyfrifydd Siartredig Cymwys gyda 25 mlynedd o brofiad mewn amrywiaeth o sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae hi hefyd yn gydberchennog ar Bryn Bella, llety ‘gwyrdd’ sydd wedi ennill gwobrau, ym Metws y Coed.

Mae Joan yn gyn ymddiriedolwr Sefydliad Achub Dyffryn Ogwen ac Elusendai Llanrwst. Mae hi’n mwynhau nifer o weithgareddau awyr agored, yn cynnwys rhedeg (mae hi wedi rhedeg Marathon Eryri ddwywaith), beicio, dringo, cerdded a threiathlon.

 mask
Joan Edwards
Mae Paul wedi bod yn rhan o’r Bartneriaeth Awyr Agored ers ei sefydliad yn 2004. Cafodd ei ethol fel aelod cysylltiedig yn 2009 a bu’n gadeirydd rhwng 2010-2015, ac arweiniodd y Bartneriaeth Awyr Agored at fod yn gwmni elusennol.

Mi gymhwysodd fel athro yng ngholegau Loughborough yn 1971. . Yn 1973 fe symudodd o’r byd addysg i’r diwydiant hamdden gan reoli theatrau, canolfannau hamdden a phyllau nofio. Fe symudodd i Ogledd Cymru yn 1986 gan weithio yno am 23 mlynedd nes iddo ymddeol fel Pennaeth Hamdden a Datblygu Cymunedol i Gyngor Conwy. Mae ganddo Wobr Arweinydd Mynydd yn ogystal â Gradd er Anrhydedd gan Brifysgol Loughborough.

Rhwng 1977 a 1991, bu’n cyfeiriannu ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol a bu’n gapten Cyfeiriannu Cymru am gyfnod. Mae hefyd wedi cynrychioli gwledydd Prydain yn y TREC. Bu ganddo nifer o ddiddordebau dros y blynyddoedd gan gynnwys rhedeg ar y mynydd, dringo, mynydda gaeafol, a bu’n aelod o’r Tîm Achub Mynydd. Bellach mae o a’i wraig Jenni yn berchen ar dyddyn ym Metws yn Rhos ac yn cadw ceffylau a defaid prin.

 mask
Paul Frost
Aeth Stuart i’r môr yn 1985 gan wasanaethu yn y Llynges Frenhinol a’r Llynges Fasnach. Mi dreuliodd 10 mlynedd yn gweithio mewn dyfroedd polar gydag Arolwg Antartig Prydain gan gynnwys treulio’r gaeaf fel Swyddog Cwch yn stesion ymchwil Rothera. Mi gafodd ei dystysgrif capten yn 1994 ac mi fu’n gapten ar long gyflym.

Yn dilyn hyn, aeth Stuart i weithio mewn maes rheoli llongau ac ymgynghoriaeth morol, gan gymryd cyfarwyddiadau gan yswirwyr llongau a chyfreithwyr yn bennaf, ond hefyd yn gweithio mewn logisteg forol a datblygu porthladdoedd. Ym 2016 symudodd yn nes at adref i weithio gyda’r RNLI lle mae’n awr yn Reolwr Achub Bywyd yn ardaloedd Ynys Môn a Phen Llŷn.

Gan iddo adael yn 16 i fynd ar y môr, astudiodd Stuart y gyfraith fel myfyriwr hŷn, gan raddio gyda gradd Baglor yn y Gyfraith yn 2008. Mae’n ddysgwr Cymraeg brwdfrydig ac yn ymddiriedolwr ar Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon.

Mae Stuart yn hoff o sgwba blymio, padlo mewn caiac môr ac yn aml iawn yn cludo byrddau syrffio i’w blant.

 mask
Stuart Wallace