Hyfforddeion Awyr Agored Gogledd Cymru

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn rhedeg rhaglen newydd a chyffrous ar gyfer pobl sydd rhwng 17-30 ac yn byw yng ngogledd Cymru.

Rydym yn gobeithio cynyddu’r nifer o bobl sy’n ymgeisio am swyddi hyfforddeion o fewn canolfannau a busnesau awyr agored yn yr ardal.

Bydd y cynllun yn cynnwys un diwrnod llawn y mis ac un sesiwn gyda’r nos y mis gyda’r bwriad o helpu unigolion wrth iddynt ymgeisio am swyddi, e.e. drwy ymweld â chanolfannau awyr agored a chynnig sesiynau ymarferol fel arfordiro.

Mi fyddem yn croesawu ceisiadau hyd at y 15fed o Orffennaf ar gyfer y flwyddyn 2019/20.

Am fwy o wybodaeth neu am ffurflen gais, cysylltwch â Simon Jones ar 01690 720167 neu simon.jones@partneriaeth-awyr-agored.co.uk.

Diolch yn fawr iawn i Cronfa Iwan Huws ac Esme Kirby Snowdonia Foundation am ariannu’r prosiect yma.

Antur i Bawb

Ymunwch â menter y Bartneriaeth Awyr Agored sy’n ceisio rhoi mwy o gyfle i bobl anabl o bob oedran o Ogledd Cymru i gyflawni eu potensial trwy gyfrwng gweithgareddau awyr agored.

Rydym yn herio pobl anabl, eu teuluoedd a’u ffrindiau i roi cynnig ar weithgaredd yn yr awyr agored. Bydd y gweithgareddau yma yn cynnwys hwylio, hwylfyrddio, canŵio, caiacio, padlo ar eu traed (SUP), dringo, cerdded, seiclo, rhwyfo a syrffio.

Mae sesiynau datblygu wedi’u trefnu ar gyfer unigolion sy’n dymuno datblygu eu sgiliau mewn gweithgaredd anturus penodol. Efallai bydd rhai yn ennill gwobrau hyfedredd o ganlyniad i’w sgiliau newydd.

Bwriad y fenter ydi codi’r nifer o bobl anabl sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored o fewn y tair sir. Yn 2014, nododd Chwaraeon Anabledd Cymru bod 24% o boblogaeth Cymru yn anabl, a dim ond 3.4% o’r rhain sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon yng ngogledd Cymru.

Darllenwch am ein llwyddiant ar y llwybr Insport ar gyfer y 3ydd sector yma.

Darllenwch ein Datganiad Cynnwys Pawb yma.

    Mae’r rhaglen Clwb Insport yn rhan o brosiect insport ehangach sydd â’r amcan o gefnogi’r sectorau gweithgaredd corfforol, chwaraeon a hamdden er mwyn darparu ar gyfer pobl anabl. Bwriad Clwb Insport felly yw cefnogi clybiau i ddatblygu eu darpariaeth fel eu bod yn cynnwys pobl anabl o fewn eu strwythur, ac o ganlyniad, yn darparu’r cyfleoedd gorau i’r gymuned, codi’r nifer o bobl sy’n cymryd rhan, cynyddu aelodaeth, a pharhau i ddarparu chwaraeon gwych ar draws Cymru.

    Am fwy o wybodaeth, neu i weld os yw eich clwb yn gymwys, ymwelwch â gwefan Chwaraeon Anabledd Cymru yma.


Ariennir rhaglen Antur i Bawb gan Morrisons Foundation.

Antur y Ferch Hon

Mae prosiect Antur y Ferch Hon y Bartneriaeth Awyr Agored yn ceisio ysbrydoli mwy o ferched o Ogledd Cymru i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored am resymau iechyd, cymdeithasol ac economaidd.

Mi fyddem yn ysbrydoli merched i fod yn actif drwy sesiynau gweithgareddau cyfeillgar a chymdeithasol, gan gynnwys dringo, cerdded, caiacio, canŵio,beicio mynydd, sgïo, cyfeiriannu, hwylio, syrffio, achub bywydau beistonnau, rhwyfo cychod hir Celtaidd, nofio mewn dŵr agored a rhedeg mewn coedwigoedd ac ar fynyddoedd.

Mi fydd y sesiynau yma yn llawn hwyl, yn ddiogel, yn bleserus ac yn addas ar eich cyfer, ac mi fyddent yn cael eu harwain gan hyfforddwyr ac arweinwyr profiadol.

Cafodd y prosiect yma ei ddatblygu yn dilyn ymgynghoriad gan Brifysgol Bangor a Just Solutions. Darganfuwyd o’r ymchwil bod diffyg cyfleodd gweithgareddau awyr agored gan gynnwys sesiynau blasu ar lefel sylfaenol, sesiynau i’r teulu, sesiynau datblygu, sesiynau hyfforddi yn benodol i ferched a rhaglenni llwybrau carlam. I gynyddu’r nifer o ferched sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau, mae angen gwella cysylltiadau gyda chlybiau lleol, creu mwy o gyfleoedd gwirfoddoli, sefydlu llwybrau i mewn i addysg bellach a hyfforddiant yn ogystal â chyflogaeth wedi’i chynnal.

Cymrwch ran yn yr hwyl wrth godi’ch hyder, gwella’ch ffitrwydd a chreu ffrindiau newydd. Bydd gweithgareddau a chyfleoedd yn cael eu hysbysebu trwy ein grŵp facebook, ymunwch isod.

Grŵp Facebook

Ariennir rhaglen Antur y Ferch Hon gan Magnox.

Datblygu Cymunedol

​Mae ein Rhaglen Datblygu Gymunedol, sy’n cael ei arwain gan ein Swyddogion Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored, wedi ysbrydoli plant, pobl ifanc ac oedolion i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored gydol oes trwy sesiynau blasu, sesiynau datblygu, gwyliau a digwyddiadau. Mae’r gweithgareddau yn amrywio o rai cymunedol i rai lefel perfformiad uwch.

Mae’n swyddogion yn gweithio o fewn yr awdurdodau lleol i gadw cysylltiad gydag ysgolion a chlybiau cymunedol a sicrhau bod llwybrau clir i unrhyw un o bob oedran a gallu gael cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored.

Mae’r rhaglen hefyd yn cefnogi clybiau gweithgareddau awyr agored (gyda nifer o’r rhain wedi cael eu sefydlu gan y BAA) gyda miloedd o bobl leol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn rheolaidd o fewn eu cymunedau gan wella iechyd a lles cymdeithasol.

Yn 2017, gwelwyd ehangiad yn y rhaglen cystadlaethau i ysgolion, lle bu gweithgareddau beicio mynydd, dringo a chanŵio. Mae’r cystadlaethau yma bellach mewn ysgolion uwchradd ar draws Gogledd Cymru, gan gynnwys ysgolion anghenion addysgol arbennig. Yn 2017, rhoddwyd cyfle i 20 o ysgolion a dros 1000 o ddisgyblion i gystadlu.

Hefyd yn 2017 gwelwyd sefydliad ‘Her Eryri’ lle bu 15 o golegau AU ledled Cymru a 150 o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn cystadlaethau beicio mynydd, dringo, caiacio a chyfeiriannu ym Mehefin. Oherwydd y llwyddiant yma, mi fydd y digwyddiad yn cael ei gynnal yn flynyddol ar y cyd â Cholegau Cymru.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â gweithgareddau yn eich ardal, cysylltwch â‘ch Swyddog Datblygu Lleol.


Llwybrau i Waith

Ysgogi ac ymgysylltu gyda phobl trwy weithgareddau awyr agored.

Mae’r rhaglen Llwybrau i Waith wedi’i hanelu at bobl ddi-waith Gogledd Orllewin Cymru sydd un ai’n profi gweithgareddau awyr agored am y tro cyntaf neu sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau personol a/neu broffesiynol, gan arwain at ffordd o fyw mwy actif.

Ar hyn o bryd mae’n cynnwys:

  • Rhaglen Cerdded dros gyfnod o 8 wythnos (arfordiroedd, bryniau a mynyddoedd o fewn Eryri).
  • Cyfle i ennill cymwysterau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol (e.e. Gwobr Arweinydd Mynydd) a gwobrau personol.
  • Bydd offer a chludiant yn cael ei gynnwys fel rhan o’r rhaglen.
  • Llwybrau ymadawol i addysg bellach, addysg uwch, cyfleoedd gwirfoddoli, cyfleoedd i gyflogaeth a chynlluniau hyfforddeion.
  • Ar hyn o bryd ar gael i unigolion dros 25 mlwydd oed ac yn byw yng Ngwynedd, Conwy neu Ynys Môn (hyd at Ragfyr 2019).

Cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol i weld sut y gallem eich cefnogi chi.

owain.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

01690 720166 / 07889 117142