Llwybr Insport 3ydd Sector

Y Bartneriaeth Awyr Agored yw’r sefydliad cyntaf i dderbyn Achrediad Insport Trydydd Sector Chwaraeon Anabledd Cymru!

Y Bartneriaeth Awyr Agored (PAA), cwmni elusennol partneriaeth gymunedol yn Capel Curig, Gogledd Cymru, yw’r sefydliad trydydd sector cyntaf i dderbyn Achrediad Insport Rhuban. Fe wnaethant gyflawni’r daith yma o ddod yn sefydliad gwbl gynhwysol gyda chymorth gan y bwrdd, y Prif Weithredwr a’r tîm staff ymroddedig.

Dros y 18 mis diwethaf, mae PAA wedi chwarae rhan allweddol o gynyddu’r cyfleoedd i gannoedd o bobl leol heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys merched a genethod a phobl ag anableddau, gael cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored trwy gyfranogiad, addysg, gwirfoddoli a chyflogaeth.

Maent wedi cyflwyno Rhaglen Antur i Bawb sydd wedi gweld sesiynau blasu a datblygu ym mhob math o weithgaredd awyr agored, o rwyfo a syrffio i ddringo a cherdded mynyddoedd, gyda’r nod o ddod o hyd i weithgaredd sy’n addas i bawb.

Cyflawniadau rhwng 1 Medi 2016 a 31 Awst 2017;

 • Trefnwyd yr Ŵyl Awyr Agored gyntaf ar gyfer ysgolion AAA a oedd yn cynnwys gweithgareddau fel beicio, dringo a gwylltgrefft. Fe’i cynhaliwyd gan Ysgol y Gogarth, Llandudno gyda 259 o gyfranogwyr gydag anableddau amrywiol yn cymryd rhan dros 4 diwrnod.
 • Cynhaliwyd cystadleuaeth dringo ysgolion gynhwysol gyda 59 o ddisgyblion o ysgolion AAA yng Ngogledd Cymru yn cymryd rhan ochr yn ochr ag ysgolion prif ffrwd y rhanbarth. Dyma’r tro cyntaf i’r gystadleuaeth wahodd disgyblion anghenion ychwanegol i gystadlu gyda’r disgyblion prif ffrwd.
 • Cymerodd 690 o bobl â namau ran mewn sesiynau blasu a datblygu amrywiol, gan gynnwys dringo, beicio, padlfyrddio, canŵio a chaiacio, rhwyfo a cherdded mynyddoedd. O hyn, fe’u cyfeiriwyd at glybiau cymunedol awyr agored lleol o’u gweithgaredd dewisol i barhau â‘u datblygiad personol gyda chefnogaeth a darpariaeth gyson.
 • Mae 262 o ferched a genethod wedi cymryd rhan mewn sesiynau blasu a datblygu amrywiol, gan gynnwys dringo, padlfyrddio, syrffio, canŵio a chaiacio, sgïo ac eirafyrddio, beicio, a sgwba blymio. Mae’r merched wedyn wedi mynd ymlaen i greu eu grwpiau cymdeithasol eu hunain i barhau o fewn eu camp dewisol. Mae clwb dringo i ferched yn unig wedi’i sefydlu gan raddedigion o gyrsiau dringo merched y Bartneriaeth Awyr Agored.
 • Trefnwyd 4 digwyddiad recriwtio i annog merched a genethod i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored. Roedd hyn yn cynnwys sesiwn syrffio a oedd â mwy na 120 o fenywod â diddordeb ynghyd â noson dringo gymdeithasol gyda’r mynyddwraig byd-enwog, Libby Peter, yn gwneud cyflwyniad ar gyfer y rhai merched sydd ar y daith fewn i’r byd awyr agored.
 • Mae’r Rhaglen Llwybrau i Waith y PAA yn defnyddio’r awyr agored fel ffordd o ennyn diddordeb a chefnogi pobl ddi-waith lleol sy’n byw mewn ardaloedd cymdeithasol difreintiedig ar lwybr i gyfranogi, gwirfoddoli, hyfforddi a chyflogaeth. Eleni, mewn partneriaeth â Thai Gogledd Cymru, mae 56 o bobl wedi ennill cyflogaeth gyda SROI o £ 1.12 miliwn.
 • Mae 3 chlŵb awyr agored cymunedol newydd wedi’u sefydlu i ddarparu ar gyfer grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yng Ngogledd Cymru (Pŵer Seiclo – Clwb Beicio Addasol, Clwb Dringo Menywod RBC, Menter Awyr Agored).
 • Ar hyn o bryd mae’r rhaglen Antur i Bawb yn cefnogi 16 o glybiau gweithgareddau awyr agored yn y gymuned ar eu taith Insport, mae 6 ohonynt eisoes wedi cyflawni Safon Ruban o leiaf ac yn cyflwyno meddylfryd gynhwysol o fewn y sector awyr agored.
 • Mae 21 o bobl ag anableddau amrywiol wedi bod ar gyrsiau addysg hyfforddwyr amrywiol yn amrywio o gymorth cyntaf, a chyrsiau cymhwysedd i gymwysterau hyfforddi ac arwain UKCC.
 • Mae 17 o arweinwyr gwirfoddol wedi mynychu hyfforddiant ymwybyddiaeth anabledd a fydd yn cefnogi eu clybiau i ddod yn fwy cynhwysol ynghyd â 9 aelod o staff PAA ac aelodau’r bwrdd i sicrhau bod rhedeg meddylfryd cynhwysol ar draws y sefydliad.
 • Cafon cais grant llwyddiannus i brynu offer dringo, rhwyfo, beicio a paddlo addasol sy’n cael ei ddefnyddio yn wythnosol mewn clybiau cymunedol lleol a chanolfannau dringo dan do cyhoeddus.

Hoffai’r Bartneriaeth Awyr Agored ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at lwyddiant y Rhaglen Antur i Bawb ac maent yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda chlybiau cymunedol lleol, gwirfoddolwyr a rhanddeiliaid / partneriaid wrth iddynt weithio tuag at gyrraedd y safon Efydd yn y dyfodol.