Cefnogaeth i Wirfoddolwyr

Cefnogi gwirfoddolwyr yn yr awyr agored

Rydym yn cyfrannu tuag at gymwysterau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol (CLlC) yn ogystal â rhagofynion i gyrsiau hyfforddiant, cymorth cyntaf, gweithdai DPP (e.e diogelu ac amddiffyn plant, codi arian) a chefnogaeth mentora i baratoi at wobrau’r CLlC. Mae ein rhaglen addysg hyfforddwyr, sydd bellach yn ei 10fed blynedd, yn cefnogi arweinwyr/hyfforddwyr gwirfoddol y clybiau gweithgareddau awyr agored o fewn yr ardal mewn gwahanol weithgareddau gan gynnwys dringo, cerdded, chwaraeon padlo, chwaraeon eira, rhwyfo, beicio mynydd, seiclo, achub bywydau, hwylio a sgwba blymio yn ogystal â hyfforddiant yn benodol i gynnwys pobl anabl fel Dringo i Bawb, Sailability a Surfability.

Rydym yn credu wrth fynd ati i annog gwirfoddolwyr i ennill cymwysterau gallwn godi safon hyfforddi ac arwain a fydd yn y pendraw yn gwella diogelwch clybiau awyr agored.

Mae angen i glybiau fod yn aelodau llawn o’r Bartneriaeth Awyr Agored pob blwyddyn ariannol (Ebrill- Mawrth) er mwyn manteisio ar hyfforddiant am gost ostyngol.

Cliciwch isod i gofrestru i dderbyn cefnogaeth.

Cofrestru

(O.N. Dim ond clybiau sydd ag aelodaeth lawn all fanteisio ar hyfforddiant ac asesiadau cymorthdaledig i wirfoddolwyr.)

  GWYBODAETH BWYSIG I WIRFODDOLWYR CLYBIAU

  Mae’r ffordd yr ydym yn prosesu ceisiadau am addysg hyfforddwyr wedi newid.

  Ni fyddem yn derbyn ffurflenni papur o hyn ymlaen a bydd rhaid i’r gwirfoddolwyr greu cyfrif eu hunain ar y system newydd ar-lein.

  Oherwydd y system newydd yma byddwch yn gallu:

  • Dewis UN clwb awyr agored yr ydych yn aelod ohono
  • Talu eich cyfraniad tuag at eich cwrs ar lein a derbyn tystiolaeth o gefnogaeth gan y Bartneriaeth Awyr Agored mewn ffurf derbynneb. (Byddwch wedyn yn gallu rhoi/e-bostio hwn i ddarparwr eich cwrs fel tystiolaeth fod y Bartneriaeth Awyr Agored yn eich cefnogi)
  • Diweddaru eich oriau gwirfoddoli

  Cliciwch y botwm ‘cofrestru’ uchod i ddechrau’r broses cofrestru.

  Er mwyn creu cyfrif fel ysgrifennydd clwb bydd angen i chi gofrestru cyfrif e-bost gyda ni.

  Bydd angen i chi gysylltu â ni i sefydlu’r cyfrif drwy e-bostio sian.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk

  Unwaith bydd y cyfrif wedi’i sefydlu mi fyddwch yn gallu cadarnhau eich gwirfoddolwyr, awdurdodi eu cyrsiau a diweddaru manylion eich clwb.

  Fel darparwr cwrs bydd angen i chi yrru anfoneb, gan gynnwys enwau’r unigolion i gwybodaeth@partneriaeth-awyr-agored.co.uk. Byddwch yn derbyn derbynneb mewn ebost gan y gwirfoddolwr sy’n cadarnhau fod y Bartneriaeth Awyr Agored yn talu am eu cwrs a bydd angen i chi yrru hwn ymlaen i ni efo’ch anfoneb.

Os ydych yn cael trafferth gyda’r system, cysylltwch â ni drwy e-bostio sian.williams@partneriaeth-awyr-agored.co.uk