Bod yn Wirfoddolwr

​Felly, hoffech chi wirfoddoli?

Gallwch wneud gwir wahaniaeth yn eich cymuned a gofalu fod gweithgareddau awyr agored wrth wraidd eich cymdeithas.

Cyn i’r Elusen gael ei sefydlu nôl yn 2004, roedd ymuno â chlwb gweithgareddau awyr agored yng Ngogledd Cymru yn rhywbeth anarferol iawn. Nid oedd antur awyr agored yn bodoli rhyw lawer yn niwylliant Gogledd Cymru, er gwaethaf holl gyfoeth yr adnoddau naturiol yn yr ardal, gan gynnwys Parc Cenedlaethol Eryri ac ardal o harddwch naturiol eithriadol (AHNE) Ynys Môn:

“Dim ond twristiaid sy’n dringo!”

Dros y blynyddoedd rydym wedi bod yn gweithio gyda chymunedau a grwpiau lleol ac wedi helpu sefydlu clybiau awyr agored yn yr ardal, gan roi cyfleoedd i filoedd o wirfoddolwyr gael ennill cymwysterau a datblygu eu sgiliau personol yn yr awyr agored.

Ar hyn o bryd, mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cefnogi 696 o wirfoddolwyr o 45 o glybiau ar draws Gogledd Cymru (2018-19). Ar gyfartaledd, mae un gwirfoddolwr yn gwirfoddoli am 3 awr yr wythnos, dros gyfnod o 40 wythnos y flwyddyn (83,520 o oriau gwirfoddol). Os byddwn yn defnyddio graddfa tâl hyfforddwr o £18 yr awr, mae hyn yn cyfateb i werth £1.5 miliwn o amser hyfforddi wedi’i fuddsoddi i’r cymunedau lleol.

Er gwaethaf hyn, mae 74% o glybiau’r ardal wedi nodi bod diffyg hyfforddwyr ac arweinwyr cymwys yn rhwystro’r clybiau rhag tyfu. Mae ystod eang o gyfleoedd i wirfoddoli o fewn y clybiau gan gynnwys arwain a hyfforddi, rolau o fewn y pwyllgor, cydlynwyr digwyddiadau, ymgynghorwyr technegol, iechyd a diogelwch, swyddogion offer, cyfryngau cymdeithasol, marchnata, swyddogion lles, cludo offer ac yn y blaen.

Gall y Bartneriaeth Awyr Agored eich helpu i fanteisio ar gyfleoedd ar hyd y rhanbarth. Dyma beth sydd angen i chi ei wneud: -

Os nad ydych chi’n aelod o glwb lleol, gallwch gofrestru’n uniongyrchol gyda Grŵp Gwirfoddoli’r Bartneriaeth Awyr Agored. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, gallwch ein helpu ni ac eraill mewn nifer o wahanol ffyrdd.

Cofrestru