Y Bartneriaeth
Awyr Agored

Profiad | Mwynhau | Llwyddo

Rhoddi

Ymunwch â ni

Mae modd ichi ymuno gyda'r Bartneriaeth fel Clwb/Grŵp Gwirfoddol, Aelod Unigol neu Aelod Corfforaethol. Darganfyddwch sut y gallwch elwa o fod yn aelod.

HOFFWN WIRFODDOLI

Gwych! 'Da ni eisiau eich cyfarfod chi gan fod yna gymaint o bethau y gallech ei wneud. Darganfyddwch yr holl gyfleoedd yn eich ardal.

DOD O HYD I GLWB

Mae cymaint o glybiau gwych yn yr ardal - cymrwch olwg ar y rhestr o glybiau gweithgareddau awyr agored yng Ngogledd Cymru.

EIN PROSIECTAU

Darganfyddwch fwy am ein prosiectau a sut y gallwch gymryd rhan- mae gennym brosiectau rhyfeddol!

CEFNOGAETH I WIRFODDOLWYR

Ydych chi’n gwirfoddoli’n barod? Cofrestrwch gyda ni i weld sut allem eich helpu gyda chymorth a hyfforddiant.

Eich Adborth

Byddem wrth ein boddau yn clywed eich barn - mae sylwadau adeiladol yn ein helpu i wella ac mae canmoliaethau yn ein gwneud yn hapus felly dywedwch wrthym be’ ‘da chi’n ei feddwl!

Amdanom Ni

Rydym yn cydweithio gyda thrigolion Cymru fel eu bod yn mynd ati i wneud gweithgareddau awyr agored fel ymgyrch gydol oes. Gyda’n gilydd gallwn newid bywydau unwaith ac am byth. O glybiau lleol hyd at gopaon ein mynyddoedd, mae cyfle i bawb gymryd rhan.

Mae ein prosiectau yn fodd o roi hwb i hyder pobl a’u helpu i ddatblygu sgiliau a dysgu i weithio mewn tîm er mwyn mynd ati i fanteisio ar gyfleoedd newydd a bywydau mwy iach. Drwy wirfoddoli, manteisio ar addysg, cymryd rhan, cyflawni hyfforddiant a drwy weithio mae modd i bawb fynd ati i newid unwaith ac am byth.

Creu Cymru heini, iach a chynhwysol, lle mae gweithgareddau awyr agored yn rhoi cyfle i bawb gymryd rhan, mwynhau, cyflawni a dod o hyd i waith, gan ddod â chymunedau at ei o’r amgylchedd.

Rhoi mwy o gyfle i fwy o bobl yng Nghymru gyflawni eu potensial trwy gyfrwng gweithgareddau awyr agored.

  1. Ysbrydoli plant a phobl ifanc i fod yn fwy heini yn yr awyr agored mewn ffordd gynaliadwy.
  2. Cefnogi datblygu cynnyrch o safon mewn llefydd priodol er mwyn darparu profiadau hwyl yn yr awyr agored.
  3. Rhoi cefnogaeth i bobl leol gymryd rhan mewn gweithgareddau, datblygu sgiliau a chael gwaith.
  4. Gweithredu Cynllun Partneriaid
Mwy

Ein Fideo

Newyddion Diweddaraf

Gwirfoddolwr yn Beicio i Uchderau Newydd

Yn ddiweddar, fe gwblhaodd Sarah Hattle, sef un o wirfoddolwyr lleol clwb Dreigiau Coed y Brenin, gwrs hyfforddiant Hyfforddi Lefel 2 Beicio Prydain drwy raglen Addysg Hyfforddwyr y Bartneriaeth Awyr Agored, ac o ganlyniad, mae wedi lansio sesiynau beicio i reidwyr ifanc er mwyn iddynt ddysgu’r sgiliau sylfaenol ac i fagu hyder ar gefn beic.

AIL HYSBYSEB: Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi llwyddo i ennill cyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Fawr er mwyn cynnal prosiect 7 mlynedd o hyd, Agor y Drws i’r Awyr Agored, i fynd ati i rannu ei ethos mewn mannau eraill ym Mhrydain. Fel rhan o’r prosiect mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn awyddus i gyflogi Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored yn yr ardal Dwyrain Ayrshire.

Y Bartneriaeth Awyr agored yn ennill gwobr y categori Gwobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg yn seremoni gyntaf Gwobrau Elusennau Cymru

Enillodd [Y Bartneriaeth Awyr Agored] o [Capel Curig] wobr fawreddog nos Wener (15 Tachwedd) yn seremoni gyntaf Gwobrau Elusennau Cymru, a drefnwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i wobrwyo rhagoriaeth yn y trydydd sector yng Nghymru.

Y BARTNERIAETH AWYR AGORED WEDI CYRRAEDD Y RHESTR FER AR GYFER DWY WOBR GENEDLAETHOL

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghategori Gwobr Cynnwys y Gymuned a’r Wobr am y defnydd gorau o’r Gymraeg yng Ngwobrau Elusennau Cymru 2019, a gynhelir ar 15 Tachwedd.

Ymunwch â ni

Clybiau a Grwpiau.

Mae croeso i bob clwb a grŵp sy'n cynnig gweithgareddau awyr agored rheolaidd i drigolion ymaelodi. Mae tri fath o aelodaeth ar gael - Aur, Arian ac Efydd.

Unigol

Ar gael i unigolion sy’n rhannu’r un weledigaeth a chenhadaeth y Bartneriaeth Awyr Agored ac sydd eisiau cyfrannu tuag at waith yr elusen. Mae gan aelodau unigol bleidlais yn ein Cyfarfod Blynyddol.

Rhanddeiliaid

Gall mudiadau o fewn yr ardal fantais, sy'n rhannu'r un weledigaeth a chenhadaeth ag amcanion y Bartneriaeth Awyr Agored a dangos cyfraniad materol, fanteisio ar aelodaeth i randdeiliaid.

Beth mae pobl yn ei ddweud