Sefydlwyd y Bartneriaeth Awyr Agored yn 2004 gan ddwyn mudiadau sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector ynghyd i gydweithio’n effeithiol yn y sector awyr agored a rhannu’r un weledigaeth.

Cafodd y rhesymeg y Bartneriaeth Awyr Agored ei ategu gan ymchwil yn 2003 wedi’i gyflawni gan Brifysgol Bangor. Dengys yr ymchwil y canlynol;

  • Prinder o ran pobl leol yn ymwneud gyda’r sector
  • Gan arwain at brinder o ran pobl leol yn gweithio yn y diwydiant awyr agored
  • Ynghyd â phrinder pobl yn ymwneud â’u cymunedau
  • Sydd yn ei dro’n golygu prinder pobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored a phrinder o glybiau lleol
Newid Dros Genedlaethau

Mae dull strategol Y Bartneriaeth Awyr Agored yn rhagweld ‘newid dros genedlaethau’ lle mae’n ‘arferiad’ i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored – agwedd dderbyniol o ffordd o fyw arferol poblogaeth yr ardal. O ganlyniad i waith Y Bartneriaeth Awyr Agored a’i phartneriaid hyd yn hyn, maen nhw wedi llwyddo i gyflawni sawl deilliant allweddol gan gynnwys sefydlu dros 100 o glybiau cymunedol newydd a denu dros 13,000 o bobl i gymryd rhan yn y sector.

Ein nod ydy parhau i gyflwyno’r deilliannau a’r effeithiau hyn er mwyn cyflawni newid dros genedlaethau.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf bu inni gynnal gwaith datblygu o’n swyddfa yng Ngogledd Cymru er mwyn cyflawni deilliannau tebyg ledled Cymru gyfan a gweddill Prydain.

  1. Strategaeth Graidd – sy’n ymdrin â’n gweithdrefn i gyflawni’n gweledigaeth
  2. Cyflawni Lleol – i sicrhau bod y strategaeth yn diwallu’r anghenion sydd wedi’u hadnabod drwy randdeiliaid lleol (lle bynnag mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithredu)
  3. Dysgu ar y Cyd – inni gyd allu elwa o’r gwersi caiff eu dysgu

 

Mae’r tair egwyddor graidd hyn wrth wraidd ein strategaeth ac rydym yn cydnabod bod y Bartneriaeth Awyr Agored ddim ond cystal â’n partneriaid a’n rhanddeiliaid (gan gynnwys defnyddwyr terfynol), a byddwn yn cydweithio gyda nhw i gyflawni’r weledigaeth a’r amcanion yn ein strategaeth.

I weld ein strategaeth lawn, gweler y ddogfen isod.
Ein Strategaeth
8 MB, PDF