Mae ein prosiectau yn rhoi cyfleoedd i drigolion lleol ym mhob un o’n ardlaoedd, o bob cefndir, gymryd rhan yn yr awyr agored drwy raglenni ysgol, clybiau cymunedol, gwirfoddoli a rhaglenni gwaith.

Ein Prosiectau
Cynllun Hyfforddai
Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn rhedeg rhaglen newydd a chyffrous ar gyfer pobl sydd rhwng 17-30 ac yn byw yng ngogledd Cymru.
Llwybrau i Waith
Mae'r Rhaglen Llwybrau i Waith wedi'i hanelu at bobl sy'n manteisio ar weithgareddau awyr agored am y tro cyntaf neu sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau personol a/neu broffesiynol, gan arwain at ffordd o fyw, gwirfoddoli a chyflogaeth fwy egnïol.
Antur y Ferch Hon
Lawnsiodd y Bartneriaeth Awyr Agored y rhaglen Antur y Ferch Hon yn 2015 i geisio ysbrydoli mwy o ferched o Ogledd Orllewin Cymru i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored am resymau iechyd, cymdeithasol ac economaidd.
Antur i Bawb
Ymunwch â menter y Bartneriaeth Awyr Agored i gael mwy o bobl anabl o bob oed o bob rhan o Gymru, i fod yn egnïol yn yr awyr agored.
Iechyd a Lles
Mae'r rhaglen Iechyd a Lles yn defnyddio strwythurau sy'n bodoli eisoes i ddod â chydweithrediad o bartneriaid o'r sectorau awyr agored ac iechyd at ei gilydd i gynyddu lefelau gweithgarwch corfforol, gwella iechyd meddwl a chorfforol ac mae'n darparu cysylltiadau â chlybiau a grwpiau cymunedol lleol sy'n galluogi pobl i fyw bywydau annibynnol egnïol yn hirdymor.
Datblygiad Cymunedol
Mae ein Rhaglen Datblygu Cymunedol yn cael ei arwain gan ein Swyddogion Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored ac mae'n ysbrydoli miloedd o blant, pobl ifanc ac oedolion i ymgymryd â gweithgareddau awyr agored fel gweithgaredd gydol oes drwy gynnal sesiynau blasu, sesiynau datblygu, gŵyliau a digwyddiadau.