Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn elusen gymunedol sy’n newid bywydau drwy weithgareddau awyr agored; ysbrydoli pobl leol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored, addysgu, cyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth, gan wella iechyd, lles cymdeithasol ac economaidd.

Os hoffech ddweud eich dweud am bolisi ac arfer gorau ac eisiau helpu i godi proffil cyfleoedd gweithgareddau awyr agored yn eich ardal, yna gallwch ymuno â’r Bartneriaeth Awyr Agored.

 

Dyma’r mathau o aelodaeth sydd ar gael;
Aelodaeth Clwb Uwchradd
Aelodaeth Rhanddeiliaid
Aelodaeth Anrhydeddus
Aelodaeth Clwb Uwchradd

Ar rai adegau mae angen gan glybiau i’w gwirfoddolwyr fynychu cyrsiau i helpu gyda’u rôl yn y clwb. Gallwn roi cymorth ariannol i wirfoddolwyr yn eich clwb fynychu cyrsiau penodol. I fod yn gymwys am hyn, bydd angen i’r clwb gael Aelodaeth Cyffredinol gyda cymorth Addysgu Hyfforddwyr. Mae cost o £150 y flwyddyn am yr aelodaeth yma.

Os yn dewis yr opsiwn yma o aelodaeth, byddwn yn sicrhau gwerth £500 o gymorth o fewn y cyfnod aelodaeth blwyddyn (Ebrill i Fawrth). Bydd unrhyw geisiadau dros y swm hwn yn ddibynnol ar ein cyllid. Gofynnwn i glybiau felly flaenoriaethu eu ceisiadau, yn seiliedig ar anghenion y clwb.

Os ydych yn aelod o glwb cymunedol sy’n chwilio am gefnogaeth i wneud cwrs, siaradwch â’ch clwb. Gellir cael rhagor o wybodaeth am gefnogaeth i glybiau yma:

Aelodaeth Rhanddeiliaid

Mae aelodaeth rhanddeiliaid yn agored i unigolion neu grwpiau / mudiadau sy’n rhannu amcanion a gweledigaeth y Bartneriaeth.

Bydd rhanddeiliaid yn derbyn gwybodaeth reolaidd ynglŷn â gwaith y Bartneriaeth a gwahoddiad i ddau gyfarfod gweithredol y flwyddyn a Chyfarfod Blynyddol Cyffredinol.

Bydd gan aelodau rhanddeiliaid hawl i enwebu/ethol cynrychiolwyr i Fwrdd Ymddiriedolwyr y Bartneriaeth.

Rhoddir  ystyriaeth i geisiadau am aelodaeth rhanddeiliaid yng nghyfarfodydd chwe-misol y Grŵp Rhanddeiliaid a chedwir yr hawl i wrthod ceisiadau.

Cwbwlhewch y furfflen cais isod ac ebostiwch i tracey.evans@outdoorpartnership.co.uk

Ffurflen Cais Aelodaeth Rhanddeiliaid
65 KB, PDF
Aelodaeth Anrhydeddus

Mae Aelodaeth Anrhydeddus yn agored i unigolion sydd wedi dangos cyfraniad hirdymor ac arwyddocaol i’r Bartneriaeth Awyr Agored.

Gwahoddir ceisiadau ar ffurf llythyr enwebu yn cyfiawnhau dyfarnu Aelodaeth Anrhydeddus, a anfonir at y Prif Weithredwr a chaiff ei ystyried gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr yn eu cyfarfod priodol nesaf.

Tracey Evans, Prif Weithredwr – tracey.evans@outdoorpartnership.co.uk