mask
Speaks Welsh
Contact
Mae Rachael yn caru nofio yn yr awyr agored ac rydym wedi ei chefnogi i ennill cymhwyster Achub Bywyd Dŵr Agored, cymhwyster y gall ei ddefnyddio mewn nifer o ffyrdd yn ei gwaith gwirfoddoli amrywiol.

Mae hi’n ymwybodol bod amser yn y dŵr, wedi ymgolli ym myd natur, yn cael dylanwad mor gadarnhaol ar ei bywyd, ac yr haf hwn, bydd hi’n cynnig profiadau nofio gwyllt i rieni sy’n ofalwyr plant anabl ac unigolion sy’n byw gyda phoen cronig, gan obeithio dod a’r un dylanwad cadarnhaol i fwy o bobl.

Yn ogystal â bod yn Llysgennad Gwirfoddoli gyda ni, mae hi hefyd yn arweinydd teithiau cerdded ar gyfer Wellness Walks yng Ngogledd Cymru, a bydd yn dod ac agweddau a phrofiadau nofio diogel i rai o’i theithiau cerdded yna hefyd.

Mae Rachael yn ddynes brysur iawn; Mae hi’n cyd-redeg menter gymdeithasol di-elw sy’n hybu dysgu yn yr awyr agored a galluogi mynediad i bawb waeth beth fo’u cefndir, gallu, symudedd neu incwm; ethos sy’n cyd-fynd yn fawr â’n gwaith ni yn Y Bartneriaeth Awyr Agored. Yn ogystal â hyn, mae ganddi dryc coffi a chacennau symudol; cadwch lygad allan amdani os ydych o gwmpas Gwern Gôf Isaf yr haf hwn, ac mae hefyd yn fam anturus wych gyda’i mab ifanc!

 mask
Rachael Hobbs
Llysgenhad Gwirfoddol
Mae Llio yn ferch o Nantlle yng Ngwynedd, ac mae'n falch o'r ardal, ei hanes pwysig a'r holl adnoddau naturiol sy'n bodoli yno.

Mae’n hoff iawn o fynd am dro o amgylch yr ardal a dod i’w adnabod yn well, ac yn mwynhau mynd ac eraill am dro i adnbod eu hardal hefyd!

Mae hi’n creu cyfres o deithiau a bydd yn ysgrifennu amdanynt i fwy o bobl gael dod i adnabod ardal Nantlle a lle mae’n bosib mynd am dro yno – gydag amrywiaeth o deithiau cerdded gwahnaol.

Os ydych chi awydd mynd am dro yn ardal Nantlle, beth am ddilyn rhai o deithiau Llio:

Taith pentref Penygroes-5km

Hanes lleol

 

 mask
Llio Elenid
Llysgenhad Gwirfoddol
"Rwy'n angerddol am gyflwyno eraill i'n cefn gwlad hardd. Mae rhannu taith gerdded mewn natur gydag eraill yn brofiad pwerus, iachaol ac weithiau trawsnewidiol gydag effeithiau cadarnhaol dwys. "

Mae Sarah yn arweinydd cerdded cymwysedig ar iseldir ac mae’n ecrych ymlaen i gynnig teithiau cerdded fel Llysgennad Gwirfoddol gyda chymorth y Bartneriaeth Awyr Agored yng Nghanolbarth Cymru, i alluogi’r gymuned hŷn i ymuno yn yr awyr agored.

“Rwy’n teimlo yn frwd bod angen annog rhai yn ein cymunedau nad ydynt yn cerdded yng nghefn gwlad ar hyn o bryd, neu sydd heb wneud hynny ers amser maith ac yn teimlo bod rhwystrau iddyn nhw fynd allan am dro yn yr awyr iach..

Rydym i gyd yn gwybod manteision cerdded ym myd natur ar gyfer iechyd meddwl a chorfforol, a’m nod yw rhoi cyfle i gymaint o bobl â phosibl brofi’r awyr agored trwy gerdded.

Rwy’n arbenigo mewn arwain teithiau cerdded drwy’r cymoedd a’r bryniau yn hytrach na’r mynyddoedd, gan ddeall bod yn well gan lawer o unigolion fynd am daith îs neu ddim mor hir a heriol.

Dwi’n grediniol fod cefn gwlad yna i bawb ei fwynhau a chael anturiaethau ynddo!”

Bydd hi’n cynnal teithiau cerdded yn wirfoddol ar gyfer Y Bartneriaeth Awyr Agored Canolbarth Cymru drwy ei chwmni ei hun a sefydlodd i alluogi i’w hangerdd dros gefn gwlad a cherdded droi’n yrfa. Byddwn yn cefnogi Sarah i ddatblygu ei sgiliau a’i chymwysterau mewn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl ymhellach.

Cadwch lygad ar dudalennau Y Bartneriaeth Awyr Agored Canolbarth Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfleodd.

 mask
Sarah Price
Llysgenhad Gwirfoddol
Mae Dafydd yn dod ag agwedd unigryw i'n tîm Llysgenhadon Gwirfoddol. Mae wedi meithrin ei berthynas bersonol gadarnhaol ac iach ei hun â'r amgylchedd, natur a gweithgareddau awyr agored, sydd wedi ei helpu i oresgyn brwydrau iechyd meddwl. Mae bellach yn angerddol am ein helpu ni a helpu eraill i wneud yr un peth.

“Mae fy nghefndir yn yr awyr agored yn deillio o fy mhrofiadau personol ynghylch iechyd meddwl. Wedi sawl blwyddyn o therapi ‘traddodiadol’ ddim yn fy arwain i unrhyw le cefais fy nghyfeirio at ‘Tonic Surf Therapy‘ rhaglen sydd wedi’i lleoli yng Ngorllewin Cymru.

Darganfyddais fod bod yn y môr a dysgu syrffio, ochr yn ochr â therapi seiliedig ar CBT, yn galluogi i mi ddod o hyd i fy hun eto’n araf. Rhoddodd bwrpas ac ystyr i mi, ac wrth edrych yn ôl fe achubodd fy mywyd yn y pen draw. Bod yn yr amgylchedd rhyfeddol hwn oedd y catalydd ar gyfer fy adferiad iechyd fy hun.

Byth ers hynny rwyf wedi ymdrechu i roi’r un cyfleoedd i bobl ifanc eraill gysylltu â’r amgylchedd, drwy ba bynnag weithgaredd sy’n addas iddyn nhw. Rwyf hefyd wedi bod yn astudio Addysg Antur Awyr Agored yn y brifysgol ac mae gen i gynlluniau i astudio gradd meistr mewn seicoleg ym mis Medi, ac yn y pen draw fy nôd yw ymarfer fel therapydd antur.”

Rydym yn sicr y bydd profiad personol a brwdfrydedd Dafs o werth mawr i’n tîm ni mewn sawl ffordd, ac y bydd Dafs yn cael cyfle i ehangu ei sgiliau a profiadau ei hun drwy’r cynllun. hefyd

 mask
Dafydd Millns
Llysgenhad Gwirfoddol