Bydd y Bartneriaeth Awyr Agored yn gweithio gyda chlybiau, ysgolion, unigolion ac arbenigwyr i gynyddu cyfleoedd i bobl yng Ngwent gyflawni eu potensial drwy weithgareddau awyr agored, cyfranogiad gweithredol, gwirfoddoli, hyfforddiant ac addysg.

Brett Mahoney - Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored Gwent

Brett yw ein Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored yng Ngwent. Mae wedi’i leoli’n rhithiol (ond gallwch ddod o hyd iddo yn bennaf yn rhedeg yn y mynyddoedd neu’n dringo ar graig!) ac mae’n gweithio yn ardaloedd Casnewydd, Sir Fynwy, Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen.

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yn ardal Gwent trwy ddilyn cyfrifon cyfryngau cymdeithasol Brett a Phartneriaeth Awyr Agored Gwent:

Instagram: @OutdoorPartnershipGwent
Twitter: @BrettMahoney90
Facebook: Brett Mahoney | Facebook

Beth ydym wedi ei gyflawni hyd yn hyn?

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn weithgar yn rhanbarth Gwent ers Gorffennaf 2021. Dyma rai o’n cyflawniadau hyd yma:

Therapi Antur

Gan ehangu ar y gronfa Iechyd ac Egnïol, fel y’i datblygwyd gan y Bartneriaeth Awyr Agored yng Ngogledd Cymru, rydym wedi bod yn cefnogi pobl ifanc sy’n byw gyda seicosis i’w helpu i ddatblygu gwydnwch emosiynol i sefyllfaoedd llawn straen.

Mae’r gwaith hwn wedi’i ddatblygu ar y cyd â’r gwasanaeth ymyrraeth gynnar ar gyfer seicosis ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ac mae’n gweithio ar y model gwydnwch straen a ddefnyddir gan y gwasanaethau hyn ledled y DU.

Datblygwyd y Rhaglen ochr yn ochr â’r defnyddwyr gwasanaeth ac mae wedi rhoi cyfleoedd i bobl gael mynediad i weithgareddau antur yn eu hamgylchedd lleol gyda chysylltiadau â chlybiau chwaraeon lleol a hyfforddiant wedi’i ddarparu i staff a defnyddwyr gwasanaeth i’w galluogi i gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn yn eu hamser eu hunain. .

Hyd yn hyn, mae’r rhaglen wedi rhoi’r cyfle i ddefnyddwyr gwasanaeth gael profiad o gerdded ceunentydd, ogofa, cerdded mynyddoedd, dringo creigiau, padlfyrddio ar eich traed a chanŵio ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a’r cyffiniau.

Antur y Ferch Hon

Mae rhaglen ‘This Girls’ Adventure’ y Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod yn rhedeg ers 2015 i ysbrydoli mwy o fenywod mewn merched i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored i wella eu hiechyd a’u lles. Er bod yr enw wedi aros yr un fath, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r rhaglen wedi dod yn fwy cynhwysol ac mae hefyd yn ofod diogel a chroesawgar i’r gymuned drawsryweddol ac anneuaidd. Yng Ngwent rydym wedi datblygu amrywiaeth o gyfleoedd sesiynau blasu a chyrsiau datblygu i hyrwyddo cyfranogiad ac annibyniaeth mewn gweithgareddau awyr agored. Rydym wedi gallu cynnal y sesiynau hyn bron yn gyfan gwbl gyda hyfforddwyr benywaidd ac wedi canolbwyntio’n bennaf ar weithgareddau sy’n gweddu’n dda i dirwedd Gwent, gyda llwybrau ymadael da o ran clybiau lleol.

Llwybrau i Waith
Rydym wedi darparu sawl Rhaglen Cyflogadwyedd Awyr Agored ar gyfer pob ardal yng Ngwent, gan ddarparu cyfleoedd i drigolion uwchsgilio tra’n gwella eu hiechyd meddwl a’u lles. Mae’r rhaglenni’n rhoi cyfle i gyfranogwyr gael mynediad i wahanol weithgareddau antur awyr agored, ennill sgiliau a phrofiad mewn sgiliau technegol a chwblhau cymwysterau cysylltiedig â gwaith. I gael rhagor o wybodaeth am ein rhaglenni cyflogadwyedd a’n llwybrau atgyfeirio presennol, cysylltwch â’r Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored. Manylion cyswllt i’w cael ar waelod y dudalen hon.
 
Cyfranogiad ar Lawr Gwlad

Yn ogystal â’n rhaglenni ffurfiol, rydym wedi darparu cyfleoedd i bobl o bob oed a gallu gael mynediad i weithgareddau antur yng Ngwent. Mae’r gweithgareddau wedi amrywio o ogofa, beicio mynydd a dringo creigiau, i wersylla gwyllt, cerdded ceunentydd a byw yn y gwyllt. I gael gwybod am weithgareddau blasu sydd ar ddod yn y rhanbarth, dilynwch ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn rhanbarth Gwent.

Antur i Bawb

Mae ein rhaglen Antur i Bawb wedi rhoi’r cyfle i bobl sydd â chyfyngiadau symudedd a chyflyrau niwroamrywiaeth gael mynediad at amrywiaeth o weithgareddau awyr agored

Rydym wedi darparu gweithgareddau canŵio, beicio, ogofa a dringo creigiau cynhwysol yn yr ardal, gyda llawer mwy o gyfleoedd i ddod!

Addysg Hyfforddwyr

Mae ein Rhaglen Addysg Hyfforddwyr wedi cefnogi gwirfoddolwyr anhygoel mewn clybiau awyr agored yng Ngwent.

Rydym wedi darparu cyllid i wirfoddolwyr i uwchsgilio a chyflawni cymwysterau CLlC i ddatblygu eu clybiau o fewn y gymuned a gwella cyfranogiad llawr gwlad mewn chwaraeon awyr agored.

“We at Pobl Brothers, would like to thank Brett and The Outdoor Partnership for giving, not only a new perspective on job opportunities in outdoor pursuits, but helping our young people recognise that they are not unique in their struggles in life which has helped build strength to their mental wellbeing, built confidence and recognised new found skills which in turn has given them a new sense of self! Thank you for everything you've done for us Brett.”
Pobl Brothers
Rhaglen Llwybrau i Waith Gwent