Tracey Evans

Prif Weithredwr

Mae Tracey wedi llunio a datblygu cyfeiriad strategol y Bartneriaeth Awyr Agored ers ei sefydliad yn 2005, gan symud y mudiad o fod yn fudiad anghorfforedig i fod yn gwmni elusennol uchel ei barch sy’n gwella cyfleoedd economaidd, iechyd a lles cymdeithasol i gymunedau yng Ngogledd Cymru.

Mae Tracey yn hoff iawn o unrhyw fath o chwaraeon a gweithgareddau awyr agored a dros y blynyddoedd mae hi wedi bod yn cystadlu mewn gwahanol gystadlaethau, gan gynnwys cynrychioli Cymru mewn gwahanol chwaraeon ac wedi ennill y fedal Efydd mewn jiwdo yng ngemau’r Gymanwlad. Erbyn hyn, mae Tracey yn mwynhau rhedeg, sgïo, cerdded, rhwyfo a beicio.

Tracey Evans | Chief Executive Officer
Tracey Evans | Prif Weithredwr

Elin Humphreys

Swyddog Cyllid

Mae Elin wedi chwarae rhan allweddol yn llwyddiant yr elusen dros yr wyth mlynedd diwethaf. Mae hi wedi ennill profiad helaeth mewn rheoli cyllid y trydydd sector gan gynnwys monitro cyllid prosiectau’r Undeb Ewropeaidd. Mae Elin yn chwarae rhan ganolog o reoli a monitro hanner miliwn o incwm a gwariant yn flynyddol. Gyda gwybodaeth a phrofiad helaeth o’r system rheoli SAGE, mae hi hefyd â chymhwyster AAT Lefel 4.

Ar yr adegau ble nad ydi hi wedi’i chladdu dan dwmpath o anfonebau, mae Elin yn mwynhau profi gwahanol ddiwylliannau ar ei theithiau (pan mae hi’n gallu dod o hyd i’w phasbort 😊), cymdeithasu gyda’i ffrindiau a chanu efo’i chôr lleol. Mae Elin hefyd yn mwynhau cerdded, yn enwedig os oes tafarn ar ddiwedd y daith.

Elin Humphreys | Finance Officer
Elin Humphreys | Swyddog Cyllid

Mark Jones

Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Gwynedd

Mae Mark wedi bod yn rhan o’r Bartneriaeth Awyr Agored ers ei sefydliad nôl yn 2005. Yn ystod yr amser yma, mae wedi sefydlu nifer o glybiau gweithgareddau awyr agored, wedi mentora a chefnogi miloedd o wirfoddolwyr ac wedi gwella mynediad at weithgareddau awyr agored i drigolion Gwynedd. Mae wedi llwyddo i gael gwerth miloedd o bunnoedd o grantiau tuag at brosiectau cyfalaf, fel adeiladu storfa offer i nifer o glybiau, y pontŵn poblogaidd yn Llyn Padarn yn ogystal â nifer o brosiectau eraill.

Mae gan Mark dros 10 mlynedd o brofiad o weithio’n llawn amser ac fel hyfforddwr llawrydd mewn gwahanol ganolfannau awyr agored yng Ngogledd Cymru, cyn ymuno â’r Bartneriaeth Awyr Agored. Mae’n meddu ar Wobr Hyfforddwr Mynydd, Gwobr chwaraeon padlo lefel 2, Arweinydd beicio, ac mae’n un o’r ychydig hyfforddwyr REC sy’n siarad Cymraeg.

Pan nad yw Mark yn ei waith, mae’n mwynhau cerdded mynyddoedd, dringo, padlo, beicio mynydd, sgïo ac eirafyrddio.

Mark Jones  | Gwynedd Outdoor Activities Development Officer
Mark Jones | Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Gwynedd

Roger Pierce

Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Conwy

Mae Roger wedi bod yn rhan o waith y Bartneriaeth ers y dyddiau cynnar. Yn ystod ei gyfnod o dros 20 mlynedd yn gweithio fel Swyddog Datblygu Chwaraeon i Gyngor Sir Ynys Môn, mi welodd y sefydliad y Bartneriaeth ac ers hynny mae wedi bod yn rhan o nifer o’i brosiectau gan gydweithio’n agos â Swyddogion Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Ynys Môn.

Mae wedi ymwneud â phob math o chwaraeon o oedran cynnar, gan gymryd rhan, cystadlu a hyfforddi eraill hyd at safon genedlaethol. Mae’n meddu ar nifer o wobrau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a phan nad yw’n gweithio, mae’n treulio’i amser yn syrffio, dringo, beicio mynydd, sgïo alpaidd a sgïo teithiol.

Roger Pierce | Conwy Outdoor Activity Development Officer
Roger Pierce | Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Conwy

Ceri Jones

Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Ynys Môn

Mae Ceri wedi bod yn Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored ar Ynys Môn ers 2016, gan weithio’n flaenorol am 10 mlynedd yn adran Datblygu Chwaraeon yr Ynys. Drwy ei gwaith mae Ceri yn cefnogi clybiau lleol, gweithio gyda grwpiau cymunedol ac ysgolion lleol i annog eraill i brofi gwahanol weithgareddau awyr agored. Mae Ceri yn meddu ar nifer o wobrau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol gan gynnwys Arweinydd Mynydd, Gwobr Dringen Sengl a Gwobr Arwain Wal Ddringo.

Tu allan i’w gwaith mae Ceri yn treulio rhan o’i hamser ar ei beic mynydd a mwy o’i hamser ar ei beic ffordd, yn ogystal â cheisio dysgu eirafyrddio a syrffio, heb lawer o lwyddiant!

Ceri Jones | Anglesey Outdoor Activities Development Officer
Ceri Jones | Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Ynys Môn

Sian Williams

Swyddog Gwirfoddoli

Sian yw’r aelod diweddaraf i dim y Bartneriaeth Awyr Agored.

Fel ein Swyddog Gwirfoddolwyr, bydd yn gweithio i ddatblygu gwaith gwirfoddolwyr clybiau Awyr Agored Gogledd Cymru, ac yn lledaenu y neges am waith y Bartneriaeth a’r cyfleoedd ar gael i glybiau ar draws Cymru gyfan.

Wedi treulio nifer o flynyddoedd yn teithio a gweithio dramor, yn bennaf yn y diwydiant sgio, dychwelodd i Gymru i weithio fel swyddog Datblygu Chwaraeon, yn mwynhau y cyfle i annog plant Gwynedd i gymryd rhan mewn chwaraeon o bob math.

Mae gweithio i’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gyfle iddi gefnogi unigolion, grwpiau a chlybiau i fwynhau yr awyr agored, fel mae hithau yn ei wneud.

Tu allan i’r gwaith, mae’n debyg mai yma y darganfyddwch hi! Unai yn beicio ar hyd y ffyrdd cefn distaw, nofio yn y mor neu’r llynoedd, ar daith yn ei fan, neu’n rhedeg a rasio ar fynyddoedd dros y wlad – yn aml yn deud wrthi ei hun, pan yn tuchan i fyny allt serth, i ddod o hyd i hobi newydd!

Sian Williams | Volunteer Officer
Sian Williams | Swyddog Gwirfoddoli

Simon Jones

Swyddog Hyfforddiant

Mae Simon wedi bod yn cyfrannu tuag at lwyddiant yr elusen am bron i 10 mlynedd bellach, gan ddechrau fel Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Ynys Môn nôl yn 2009, ac yn fwy diweddar, fel Swyddog Gwirfoddoli. Mae gan Simon dros 10 mlynedd o weithio gyda gwirfoddolwyr, ac mae ganddo brofiad helaeth a dealltwriaeth o fframwaith cymwysterau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol.

Mae Simon yn meddu ar Wobrau Arweinydd Mynydd (haf a gaeaf), Gwobrau Hyfforddwr Mynydd (MIA), ac mae ar hyn o bryd yn gweithio tuag at ei dystysgrif Hyfforddwr Mynydd (MIC). Tu allan i’w waith, mae Simon yn mwynhau sgio, eirafyrddio, dringo, rhedeg a beicio mynydd.

Simon Jones | Training Officer
Simon Jones | Swyddog Hyfforddiant

Owain Williams

Swyddog Llwybrau i Waith

Mae gan Owain dros 8 mlynedd o brofiad o weithio fel ein Swyddog Llwybrau i Waith. Mae’r rhaglen yma’n defnyddio’r awyr agored i ymgysylltu a chefnogi pobl leol, ddi-waith, drwy gynnig hyfforddiant, cyfleoedd gwirfoddoli a chyngor ar gyflogaeth. Mae Owain wedi helpu dros 500 o bobl leol di-waith yn ôl i gyflogaeth, gydag elw cymdeithasol ar fuddsoddiad o £7 miliwn.

Mae Owain wrth ei fodd o’r awyr agored, a gallwch ddod o hyd iddo’n rhedeg ar y bryniau, yn dringo ac yn beicio mynydd trwy hyd a lled Eryri.

Owain Williams | Pathways to Employment Officer
Owain Williams | Swyddog Llwybrau i Waith

Bethan Davies

Swyddog Datblygu Gwithgareddau Awyr Agored Rhanbarthol (Cynhwysol)

Mae gan Bethan dros 6 mlynedd o brofiad proffesiynol a phersonol o weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion gydag anableddau. Ers iddi ymuno â’r tîm ym mis Mawrth 2017, mae Bethan wedi chwarae rhan hanfodol yn helpu’r elusen gyrraedd Achrediad Efydd Insport Chwaraeon Cymru, ac mae hi’n chwarae rhan ddylanwadol wrth wella mynediad i’r awyr agored i merched & genethod a bobl ag anableddau yng Ngogledd Cymru.

Mae Bethan yn frwdfrydig am chwaraeon ac ysbrydoli eraill i fod yn actif. Pan nad yw Bethan yn gweithio, mae hi’n gwario rhan helaeth o’i hamser yn teithio i fyny ac i lawr y wlad yn cystadlu mewn gemau rygbi ac ar hyn o bryd mae hi’n chwarae i dîm Merched Firwood Waterloo, Merched RGC ac yn aelod o garfannau 15-bob ochr a 7-bob ochr Merched Cymru.

Bethan Davies | Regional Outdoor Activities Development Officer (Inclusion)
Bethan Davies | Swyddog Datblygu Gwithgareddau Awyr Agored Rhanbarthol (Cynhwysol)

Lowri Hurdman

Swyddog Marchnata

Mae Lowri wedi bod yn rhan o’r Bartneriaeth Awyr Agored ers 2011, ac mae ganddi dros 11 mlynedd o brofiad gwerthfawr o farchnata. Ers iddi ddechrau, mae hi wedi bod yn rhan o ddatblygu’r strategaeth marchnata, cydlynu defnyddiau marchnata a rheoli cynnwys y gwefan a’r tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Wrth fod yn fam brysur i ddau o fechgyn bywiog, pan mae hi’n cael amser rhydd, mae hi’n mwynhau mynd allan i gerdded, bod yn greadigol gyda’i pheiriant gwnïo a phobi bisgedi blasus.

Lowri Hurdman | Freelance Marketing Officer
Lowri Hurdman | Swyddog Marchnata

Calum Muskett

Swyddog Ymchwil

Mae Calum yn ddringwr ac hyfforddwr mynydda proffesiynol, sydd â chymhwyster MIC ac arweinydd beicio mynydd, ac yn gweithio tuag at ei IFMGA. Mae Calum wedi bod yn gweithio yn y diwydiant awyr agored ers 7 mlynedd, a phan nad yw allan ar y mynydd yn dysgu eraill, mae allan yno’i hun yn rhedeg, beicio neu ddringo.

Fel aelod newydd o’r tîm, mae Calum yn gweithio ar brosiect ymchwil i wella ein dealltwriaeth o “Ydi’r adnoddau naturiol yn Nghymru yn cael eu defnyddio i wella iechyd y genedl.” Mae’r prosiect, a gefnogir gan KESS 2, mewn partneriaeth â’r BMC a Phrifysgol Bangor, a’r bwriad ydi edrcyh ar y ffyrdd o wella mynediad i’r awyr a gored yng Nghymru.

Calum Muskett | Research Officer
Calum Muskett | Swyddog Ymchwil