Tracey Evans

Prif Weithredwr

Mae Tracey wedi llunio a datblygu cyfeiriad strategol y Bartneriaeth Awyr Agored ers ei sefydliad yn 2005, gan symud y mudiad o fod yn fudiad anghorfforedig i fod yn gwmni elusennol uchel ei barch sy’n gwella cyfleoedd economaidd, iechyd a lles cymdeithasol i gymunedau yng Ngogledd Cymru.

Mae Tracey yn hoff iawn o unrhyw fath o chwaraeon a gweithgareddau awyr agored a dros y blynyddoedd mae hi wedi bod yn cystadlu mewn gwahanol gystadlaethau, gan gynnwys cynrychioli Cymru mewn gwahanol chwaraeon ac wedi ennill y fedal Efydd mewn jiwdo yng ngemau’r Gymanwlad. Erbyn hyn, mae Tracey yn mwynhau rhedeg, sgïo, cerdded, rhwyfo a beicio.

Tracey Evans | Chief Executive Officer
Tracey Evans | Prif Weithredwr

Mark A Jones

Rheolwr Rhaglen

Mae Mark wedi bod yn rhan o’r Bartneriaeth Awyr Agored ers ei sefydliad nôl yn 2005. Am dros gyfnod o 14 mlynedd, mi fu’n gweithio fel Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored yng Ngwynedd. Yn ystod yr amser yma mae wedi helpu i sefydlu nifer o glybiau gweithgareddau awyr agored, wedi mentora a chefnogi cannoedd o wirfoddolwyr, wedi cynllunio, arwain, cydlynu a rheoli nifer o raglenni gan gynnwys gweithgareddau ar gyfer pobl anabl. Mae wedi cyd-weithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r GIC ar brosiectau iechyd a chynlluniau atgyfeirio.Mae wedi llwyddo i gael gwerth miloedd o bunnoedd o grantiau ar gyfer prosiectau cyfalaf gan gynnwys adeiladu storfeydd ar gyfer nifer o glybiau awyr agored yn ogystal â gwella mynediad at ddŵr a darparu gweithgareddau awyr agored i drigolion gogledd orllewin Cymru.

Cyn ymuno â’r Bartneriaeth Awyr Agored, roedd gan Mark dros 10 mlynedd o brofiad o weithio llawn amser fel hyfforddwr llawrydd mewn canolfannau awyr agored ar draws gogledd Cymru. Mae yn dal y cymwysterau Hyfforddwr mynydd a dringo, Ardystiad Dŵr Cymedrol Lefel 2 UKCC, Arweinydd Beicio Llwybrau, ac mae’n un o’r ychydig hyfforddwyr Cymorth Cyntaf REC sy’n siarad Cymraeg.

Yn ei swydd newydd fel Rheolwr Prosiect y Bartneriaeth Awyr Agored, mi fydd Mark yn arwain ar brosiect i rannu ethos a llwyddiant yr elusen mewn mannau eraill ym Mhrydain. Mae hwn yn rhan o brosiect 7 mlynedd o hyd gyda’r teitl ‘Agor y Drws i’r Awyr Agored’, a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Fawr.

Pan nad yw yn ei waith, mae Mark yn mwynhau cerdded mynyddoedd, padlo, beicio mynydd, sgïo ac eirafyrddio.

Mark A Jones | Programme Manager
Mark A Jones | Rheolwr Rhaglen

Elin Humphreys

Swyddog Cyllid

Mae Elin wedi chwarae rhan allweddol yn llwyddiant yr elusen dros yr wyth mlynedd diwethaf. Mae hi wedi ennill profiad helaeth mewn rheoli cyllid y trydydd sector gan gynnwys monitro cyllid prosiectau’r Undeb Ewropeaidd. Mae Elin yn chwarae rhan ganolog o reoli a monitro hanner miliwn o incwm a gwariant yn flynyddol. Gyda gwybodaeth a phrofiad helaeth o’r system rheoli SAGE, mae hi hefyd â chymhwyster AAT Lefel 4.

Ar yr adegau ble nad ydi hi wedi’i chladdu dan dwmpath o anfonebau, mae Elin yn mwynhau profi gwahanol ddiwylliannau ar ei theithiau (pan mae hi’n gallu dod o hyd i’w phasbort 😊), cymdeithasu gyda’i ffrindiau a chanu efo’i chôr lleol. Mae Elin hefyd yn mwynhau cerdded, yn enwedig os oes tafarn ar ddiwedd y daith.

Elin Humphreys | Finance Officer
Elin Humphreys | Swyddog Cyllid

Roger Pierce

Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored - Conwy

Mae Roger wedi bod yn rhan o waith y Bartneriaeth ers y dyddiau cynnar. Yn ystod ei gyfnod o dros 20 mlynedd yn gweithio fel Swyddog Datblygu Chwaraeon i Gyngor Sir Ynys Môn, mi welodd y sefydliad y Bartneriaeth ac ers hynny mae wedi bod yn rhan o nifer o’i brosiectau gan gydweithio’n agos â Swyddogion Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Ynys Môn.

Mae wedi ymwneud â phob math o chwaraeon o oedran cynnar, gan gymryd rhan, cystadlu a hyfforddi eraill hyd at safon genedlaethol. Mae’n meddu ar nifer o wobrau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a phan nad yw’n gweithio, mae’n treulio’i amser yn syrffio, dringo, beicio mynydd, sgïo alpaidd a sgïo teithiol.

Roger Pierce | Outdoor Activity Development Officer - Conwy
Roger Pierce | Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored - Conwy

Ceri Jones

Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored - Ynys Môn

Mae Ceri wedi bod yn Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored ar Ynys Môn ers 2016, gan weithio’n flaenorol am 10 mlynedd yn adran Datblygu Chwaraeon yr Ynys. Drwy ei gwaith mae Ceri yn cefnogi clybiau lleol, gweithio gyda grwpiau cymunedol ac ysgolion lleol i annog eraill i brofi gwahanol weithgareddau awyr agored. Mae Ceri yn meddu ar nifer o wobrau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol gan gynnwys Arweinydd Mynydd, Gwobr Dringen Sengl a Gwobr Arwain Wal Ddringo.

Tu allan i’w gwaith mae Ceri yn treulio rhan o’i hamser ar ei beic mynydd a mwy o’i hamser ar ei beic ffordd, yn ogystal â cheisio dysgu eirafyrddio a syrffio, heb lawer o lwyddiant!

Ceri Jones | Outdoor Activities Development Officer - Anglesey
Ceri Jones | Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored - Ynys Môn

Leila Connolly

Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored Canolbarth De Cymru

Dechreuodd Leila ei swydd fel Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored ar gyfer Canolbarth De Cymru yn 2021 yn dilyn cyfnod o dros 15 mlynedd yn gweithio yn y maes Addysg Awyr Agored, yn lleol ac yn rhyngwladol, gan weithio a byw yn Ne Ddwyrain Asia, y Swistir a Costa Rica. Mae Leila yn meddu ar Wobr Arweinydd Mynydd, Gwobr Dringen Sengl, Arweinydd mewn Ogof, hyfforddwr Lefel 2 UKCC BCU mewn chwaraeon dŵr fel caiac mewndirol, caiac môr, canŵ a SUP ac mae’n Arweinydd Ysgol Goedwig. Y tu allan i'r gwaith mae Leila yn mwynhau treulio amser yn rhedeg llwybrau, beicio mynydd, syrffio a chael anturiaethau gyda'i theulu. Yn ei rhôl fel Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored, mae hi wrth ei bodd â'r syniad o geisio helpu'r Bartneriaeth Awyr Agored i gyflawni eu gweledigaeth o fod yn lud sy'n dod â phopeth at ei gilydd, gan helpu i uno cymunedau lleol a chreu defnydd cynaliadwy a gwell dealltwriaeth o'r amgylchedd.

Leila Connolly  | Outdoor Activities Development Officer - Central South Wales
Leila Connolly | Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored Canolbarth De Cymru

Bethan Logan

Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored - Canolbarth Cymru

Mae Bethan wedi ymuno â’r tîm gyda dros ddeng mlynedd o brofiad o wisgo helmed mewn nifer o wahanol leoliadau awyr agored ar draws y DU. Ers ei phlentyndod o swnian ar ei rhieni i fynd â hi i ddringo, mae bellach yn treulio ei hamser yn ysbrydoli eraill i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored. Mae wedi bod yn gweithio mewn canolfannau awyr agored yn Ne-orllewin Lloegr a’r Bendrigg Trust yn Ardal y Llynnoedd, cyn dychwelyd i Gymru a threulio nifer o flynyddoedd yn gweithio fel gweithwraig lawrydd mewn canolfannau aml-weithgaredd ac i ddarparwyr teithiau Dug Caeredin.

Dros amser, mae Bethan wedi gweld pa mor bwysig, a hyd yn oed hanfodol, y gall cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored fod er lles pobl a’u hiechyd corfforol ac mae'n awyddus i weithio'n galed i sicrhau bod gan fwy o bobl yng nghanolbarth Cymru fynediad at y buddion hyn.

Mae Bethan yn meddu ar gymwysterau Arweinydd Mynydd a Hyfforddwr Dringo Creigiau yn ogystal â chymwysterau eraill mewn chwaraeon padlo, ogofa a chyfeiriannu. Ar hyn o bryd mae'n gweithio tuag at ei Gwobr Hyfforddwr Datblygu Dringo. Mae hi'n gyfarwyddwr cofrestredig o wobrau a chyrsiau dringo a cherdded bryniau ar gyfer Mountain Training ac mae’n diwtor ar gyfer cyrsiau cyfeiriannu NNAS.

Pan nad yw Bethan yn ei gwaith, mae hi’n mwynhau rhyw fath o wyliau gweithio gan ddringo, cerdded bryniau, rhedeg a seiclo o amgylch y DU yn ogystal â rhoi ei sach teithio ymlaen a mynd ar deithiau hir o amgylch Ewrop, gyda’r Pyrenees yn ffefryn iddi. Yn fwy diweddar, mae ei hanturiaethau wedi cynnwys gwasgu dau berson a dau filgi bach i mewn i fan ac archwilio ynysoedd o amgylch y DU a hefo packraft ger law.

Bethan Logan | Outdoor Activities Development Officer - Mid Wales
Bethan Logan | Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored - Canolbarth Cymru

Brett Mahoney

Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored - Gwent

Mae Brett yn ymuno â ni gyda chefndir mewn rhaglenni ymyriad a chymwysterau awyr agored, asesu gwobrau Dug Caeredin, gwaith ieuenctid ac yn fwy diweddar, gweithio ar raglenni cyflogadwyedd.

Mae Brett yn edrych ymlaen at ddatblygu’r rhaglen “Agor y Drysau i’r Awyr Agored” yng Ngwent i alluogi mwy o bobl i elwa o fuddion anhygoel gweithgareddau awyr agored.

Y tu allan i'r gwaith, mae Brett yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu yn archwilio natur. Mae'n rhedwr, yn gerddwr ac yn ddringwr brwd, gan feddu ar gymwysterau arweinydd mynydd, hyfforddwr wal ddringo a hyfforddwr beic mynydd.

Brett Mahoney  | Outdoor Activities Development Officer - Gwent
Brett Mahoney | Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored - Gwent

Sioned Thomas

Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored - Rhanbarth Bae Abertawe

Mae Sioned yn ymuno â’r tîm gyda phrofiad mewn Hyfforddi, Datblygu Dyfrol a Gwyddorau Chwaraeon gan weithio'n agos gyda Chyrff Llywodraethol i sicrhau fod unigolion sy'n byw mewn ardaloedd gwledig yn cael digon o gyfleoedd i gymryd rhan.

O ganlyniad i’r gwaith yma, mae hi wedi llwyddo i fod ar Banel Ymgynghori Nofio Cymru a Phanel Ieuenctid Chwaraeon Cymru. Mae hi hefyd wedi bod yn gweithio gyda Slalom Inspires dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynorthwyo gyda digwyddiadau, diogelu a phrosiectau mentora.

Yn ei hamser rhydd mae Sioned yn mwynhau nofio dŵr agored yn ei moroedd a’i llynnoedd lleol, rhedeg llwybrau yn ei choedwigoedd lleol a cherdded gyda’i chŵn.

Mae Sioned yn angerddol am sicrhau fod lleisiau pawb yn cael eu clywed ac mae’n edrych ymlaen at ddechrau ei swydd newydd.

Sioned Thomas  | Outdoor Activity Development Officer - Swansea Bay Region
Sioned Thomas | Swyddog Gweithgareddau Awyr Agored - Rhanbarth Bae Abertawe

Tomos Lloyd

Swyddod Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Gwynedd

Mae gan Tomos dros 12 mlynedd o brofiad fel Hyfforddwr ac Uwch Hyfforddwr Awyr Agored. Mae ganddo amryw o gymwysterau yn cynnwys RYA Senior Instructor, Lowland Leader Award a UKCC Level 2 Paddlesports.

Dechreuodd gymryd rhan mewn gweithgareddau fel hwylio a chanwio yn ei arddegau cynnar. Tra’n astudio am radd mewn Rheolaeth Twristiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth, darganfododd angerdd am Sgio ac ers hynny mae wedi llwyddo i gael cymhwyster BASI Alpine Level 1.

Mae Tomos yn hoff o gael profiadau newydd. Mae wedi teithio i lawer o wledydd yn cynnwys cyfnod estynedig yn trafeilio trwy De Orllewin Asia, Awstralia a Zeland Newydd. Yn ei amser hamdden, mae Tomos yn hoff o gerdded yn Eryri, hwylio neu seiclo. Mae o hefyd yn hoff iawn o chwarae gitar, coginio a chymdeithasu gyda ffrindiau a theulu.

Yn ei rol fel Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored, mae Tomos yn edrych ymlaen yn fawr i weithio gyda’r Bartneriaeth, ac i barhau i gynnig profiadau a chyfleoedd yn yr awyr agored i drigolion Gwynedd.

Tomos Lloyd | Gwynedd Outdoor Activities Development Officer
Tomos Lloyd | Swyddod Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Gwynedd

Sian Williams

Swyddog Gwirfoddoli

Fel ein Swyddog Gwirfoddolwyr, bydd yn gweithio i ddatblygu gwaith gwirfoddolwyr clybiau Awyr Agored Gogledd Cymru, ac yn lledaenu y neges am waith y Bartneriaeth a’r cyfleoedd ar gael i glybiau ar draws Cymru gyfan.

Wedi treulio nifer o flynyddoedd yn teithio a gweithio dramor, yn bennaf yn y diwydiant sgio, dychwelodd i Gymru i weithio fel swyddog Datblygu Chwaraeon, yn mwynhau y cyfle i annog plant Gwynedd i gymryd rhan mewn chwaraeon o bob math.

Mae gweithio i’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gyfle iddi gefnogi unigolion, grwpiau a chlybiau i fwynhau yr awyr agored, fel mae hithau yn ei wneud.

Tu allan i’r gwaith, mae’n debyg mai yma y darganfyddwch hi! Unai yn beicio ar hyd y ffyrdd cefn distaw, nofio yn y mor neu’r llynoedd, ar daith yn ei fan, neu’n rhedeg a rasio ar fynyddoedd dros y wlad – yn aml yn deud wrthi ei hun, pan yn tuchan i fyny allt serth, i ddod o hyd i hobi newydd!

Sian Williams | Volunteer Officer
Sian Williams | Swyddog Gwirfoddoli

Simon Jones

Swyddog Hyfforddiant

Mae Simon wedi bod yn cyfrannu tuag at lwyddiant yr elusen am bron i 10 mlynedd bellach, gan ddechrau fel Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Ynys Môn nôl yn 2009, ac yn fwy diweddar, fel Swyddog Gwirfoddoli. Mae gan Simon dros 10 mlynedd o weithio gyda gwirfoddolwyr, ac mae ganddo brofiad helaeth a dealltwriaeth o fframwaith cymwysterau’r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol.

Mae Simon yn meddu ar Wobrau Arweinydd Mynydd (haf a gaeaf), Gwobrau Hyfforddwr Mynydd (MIA), ac mae ar hyn o bryd yn gweithio tuag at ei dystysgrif Hyfforddwr Mynydd (MIC). Tu allan i’w waith, mae Simon yn mwynhau sgio, eirafyrddio, dringo, rhedeg a beicio mynydd.

Simon Jones | Training Officer
Simon Jones | Swyddog Hyfforddiant

Dafydd Davis

Health and Wellbeing Officer

Mae Dafydd wedi bod yn ymwneud â'r awyr agored o oedran ifanc, fel dringwr, mynyddwr, rhedwr mynydd a beiciwr mynydd. Bu’n gweithio mewn nifer o ganolfannau awyr agored yng Nghymru a’r Alban o ddechrau’r wythdegau hyd at 1994. Aeth Dafydd ymlaen i weithio i’r Comisiwn Coedwigaeth ble ddatblygodd ganolfan llwybr beicio mynydd cyntaf y byd yng Nghoed y Brenin yn ogystal â chanolfannau llwybrau mewn pedwar lleoliad arall yng Nghymru yn ddiweddarach. Oherwydd ei waith gyda’r Comisiwn Coedwigaeth, dyfarnwyd MBE i Dafydd yn 2004.

Dechreuodd ei fusnes ymgynghoriaeth llwybrau ei hun yn 2004 gan weithio ledled y byd ar gynllunio datblygu, dylunio, adeiladu a rheoli llwybrau o bob math. Roedd yn gyfrifol am ddatblygu strategaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol; uwchgynlluniau, dyluniadau a pholisïau sy'n gysylltiedig â llwybrau ledled y byd. Mae wastad wedi bod yn angerddol am gysylltu pobl a chymunedau â thirweddau, amgylcheddau a lleoliadau ar bob lefel ac mewn ffyrdd cynaliadwy. Mae wedi ennill gwobrau am ei waith yn yr UD ac mae'n aelod o Oriel Anfarwolion Beicio Mynydd Rhyngwladol.

Mae wastad wedi bod yn awyddus iawn i gael pobl i mewn i'r awyr agored ac mae'n ymwybodol iawn o fuddion gweithgareddau awyr agored i iechyd a’r gymuned. Mae ganddo angerdd am dirwedd Gogledd Cymru, mae'n arlunydd tirwedd toreithiog ac mae ei waith wedi’i arddangos mewn sawl oriel. Mae'n ddringwr, mynyddwr, beiciwr mynydd a rhedwr ac mae wedi dringo a beicio mynydd ledled y byd.

Dafydd Davis | Swyddog Iechyd a Lles
Dafydd Davis | Health and Wellbeing Officer

Bethan Davies

Swyddog Datblygu Gwithgareddau Awyr Agored Rhanbarthol (Cynhwysol)

Mae gan Bethan dros 6 mlynedd o brofiad proffesiynol a phersonol o weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion gydag anableddau. Ers iddi ymuno â’r tîm ym mis Mawrth 2017, mae Bethan wedi chwarae rhan hanfodol yn helpu’r elusen gyrraedd Achrediad Efydd Insport Chwaraeon Cymru, ac mae hi’n chwarae rhan ddylanwadol wrth wella mynediad i’r awyr agored i merched & genethod a bobl ag anableddau yng Ngogledd Cymru.

Mae Bethan yn frwdfrydig am chwaraeon ac ysbrydoli eraill i fod yn actif. Pan nad yw Bethan yn gweithio, mae hi’n gwario rhan helaeth o’i hamser yn teithio i fyny ac i lawr y wlad yn cystadlu mewn gemau rygbi ac ar hyn o bryd mae hi’n chwarae i dîm Merched Firwood Waterloo, Merched RGC ac yn aelod o garfannau 15-bob ochr a 7-bob ochr Merched Cymru.

Bethan Davies | Regional Outdoor Activities Development Officer (Inclusion)
Bethan Davies | Swyddog Datblygu Gwithgareddau Awyr Agored Rhanbarthol (Cynhwysol)

Lowri Hurdman

Mae Lowri wedi bod yn rhan o’r Bartneriaeth Awyr Agored ers 2011, ac mae ganddi dros 11 mlynedd o brofiad gwerthfawr o farchnata. Ers iddi ddechrau, mae hi wedi bod yn rhan o ddatblygu’r strategaeth marchnata, cydlynu defnyddiau marchnata a rheoli cynnwys y gwefan a’r tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Wrth fod yn fam brysur i ddau o fechgyn bywiog, pan mae hi’n cael amser rhydd, mae hi’n mwynhau mynd allan i gerdded, bod yn greadigol gyda’i pheiriant gwnïo a phobi bisgedi blasus.

Lowri Hurdman | Admin Support Officer
Lowri Hurdman |

Caoimhe Connor

Swyddod Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Gogledd Iwerddon

Mae Caoimhe yn ymuno â’r tîm gyda dros 10 mlynedd o brofiad o weithio gyda phobl ifanc a chymunedau, ac mae’n credu mewn defnyddio’r awyr agored fel modd i annog pobl i ddatblygu eu hunain. Mae hi wedi gweithio mewn nifer o ganolfannau mewn sawl gwlad gan gynnwys Iwerddon, Cymru, yr Alban a Chanada. Caoimhe yw’r cyntaf o dri Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored a fydd yn ymuno â’r tîm fel rhan o brosiect ‘Agor Drysau i’r Awyr Agored’ y Loteri i rannu gwaith y Bartneriaeth Awyr Agored ar draws Prydain gyfan. Mae swyddfa Caoimhe wedi’i lleoli yng Nghanolfan Awyr Agored Genedlaethol Tollymore yng Ngogledd Iwerddon ac mi fydd yn gweithio yn ardaloedd Newry, Mourne and Down – Ards and North Down – Armagh, Banbridge and Craigavion. Fel rhan o’i swydd mi fydd hi’n sefydlu a chefnogi clybiau a grwpiau awyr agored o fewn y gymuned a chydweithio ag ysgolion a grwpiau ieuenctid i annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored, gan ddefnyddio’r adnoddau naturiol ar garreg eu haelwyd. Mae gan Caoimhe nifer o gymwysterau awyr agored gan gynnwys Gwobr Arweinydd Mynydd, Gwobr Dringen Sengl, BCU Lefel 2 mewn canŵio a chaiacio, Arweinydd Caiac Môr, Hyfforddwr Caiac Môr, Arweinydd Canŵio ac Arweinydd Beicio Llwybrau yr MBLA. Tu allan i’w gwaith, mi allwch ddod o hyd i Caoimhe yn rhedeg gyda’i chi, ar y môr yn ei chaiac, yn beicio mynydd, dringo, neu yn padlo lawr rhyw afon.

Caoimhe Connor | Northern Ireland Outdoor Activities Development Officer
Caoimhe Connor | Swyddod Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Gogledd Iwerddon

Clare Bryant

Swyddod Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Cumbria

Mae Claire wedi bod yn weithwraig Addysg Awyr Agored broffesiynol ers 2002 ac mae bellach yn un o aelodau diweddaraf i’n tîm staff wedi iddi gael ei phenodi fel Swyddog Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored y Bartneriaeth yn Copeland. Ar ôl gweithio mewn nifer o ganolfannau awyr agored ar draws Lloegr a Chymru (gan gynnwys Outward Bound a Calvert Trust), mae Claire yn ychwanegu ei gwybodaeth helaeth o weithgareddau awyr agored i’r tîm.

Wrth weithio ar brosiect ‘Agor y Drws i’r Awyr Agored’ Prydain gyfan, mae Claire yn edrych ymlaen at fynd ati i rannu ei brwdfrydedd am antur gydag eraill ac i allu rhannu’r holl lwyddiannau a’r gwaith da sy’n cael eu gwneud yng Nghymru, gyda Gorllewin Cumbria.

Wrth fyw yn Cumbria gyda’i theulu ifanc (a’r ci), mae Claire yn awyddus i wneud y mwyaf o’r adnoddau naturiol ar garreg ei haelwyd. Mae ganddi angerdd am helpu eraill i wthio eu hunain i lwyddiant ac mi fyddech mwy na thebyg yn dod ar ei thraws mewn canŵ neu gaiac, efallai yn cerdded y bryniau (nid o reidrwydd i’r dafarn) neu’n chwarae yn yr awyr agored gyda’i theulu.

Claire Bryant | Cumbria Outdoor Activities Development Officer
Clare Bryant | Swyddod Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Cumbria

Vincent Mcwhirter

Swyddod Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Ayrshire

Mae Vincent yn ymuno â’r tîm gyda dros 12 mlynedd o brofiad o weithio ar y rhaglen Gwobr Dug Caeredin fel Swyddog Datblygu a rheolwr DC ar gyfer Cyngor De Ayrshire yn yr Alban.

Cyn hyn bu Vincent yn gweithio fel gweithiwr cymunedol mewn ysgolion cynradd yn ogystal â gweithio yn y maes hamdden a datblygu chwaraeon.

Mae Vincent yn edrych ymlaen at weithio ar draws y tri awdurdod lleol yn Ayrshire i ddatblygu’r rhaglen “Drysau i’r Awyr Agored” drwy ddatblygu gweithgareddau awyr agored a chefnogi clybiau, ysgolion a grwpiau ieuenctid ar draws y sir.

Mae wedi bod yn aelod o’r RNLI gyda bad achub Troon dros y 15 mlynedd diwethaf. Mae’n llongwr, rhwyfwr a cherddwr brwd ac mae ganddo gymhwyster Arweinydd Grwpiau Cerdded a chymhwyster morwr arfordirol yr RYA.

Vincent Mcwhirter | Ayrshire Outdoor Activities Development Officer
Vincent Mcwhirter | Swyddod Datblygu Gweithgareddau Awyr Agored Ayrshire

Calum Muskett

Swyddog Ymchwil

Mae Calum yn ddringwr ac hyfforddwr mynydda proffesiynol, sydd â chymhwyster MIC ac arweinydd beicio mynydd, ac yn gweithio tuag at ei IFMGA. Mae Calum wedi bod yn gweithio yn y diwydiant awyr agored ers 7 mlynedd, a phan nad yw allan ar y mynydd yn dysgu eraill, mae allan yno’i hun yn rhedeg, beicio neu ddringo.

Fel aelod newydd o’r tîm, mae Calum yn gweithio ar brosiect ymchwil i wella ein dealltwriaeth o “Ydi’r adnoddau naturiol yn Nghymru yn cael eu defnyddio i wella iechyd y genedl.” Mae’r prosiect, a gefnogir gan KESS 2, mewn partneriaeth â’r BMC a Phrifysgol Bangor, a’r bwriad ydi edrcyh ar y ffyrdd o wella mynediad i’r awyr a gored yng Nghymru.

Calum Muskett | Research Officer
Calum Muskett | Swyddog Ymchwil