Ymunwch â ni

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gwmni partneriaeth cymunedol elusennol sy’n newid bywydau drwy gynnig gweithgareddau awyr agored. Mae’r Bartneriaeth yn annog pobl yr ardal i ymwneud â gweithgareddau awyr agored drwy gymryd rhan, manteisio ar addysg, gwirfoddoli a dod o hyd i waith sydd yn y pendraw yn gwella iechyd a lles cymdeithasol ac economaidd.

Hoffech chi leisio’ch barn ynghylch polisïau ac ymarfer gorau yn ymwneud â’r awyr agored yn ogystal â hyrwyddo cyfloedd awyr agored yn y rhanbarth? Gallwch ymuno gyda’r Bartneriaeth Awyr Agored.

Mae croeso i bob clwb a grŵp gweithgareddau awyr agored sy’n cynnig gweithgareddau awyr agored rheolaidd i drigolion ymaelodi.


    Mae aelodaeth clwb llawn yn cael ei gynnig AM DDIM hyd nes mis Ebrill 2022 (cost arferol yn £150) Lawrlwythwch ein ffurflen ymaelodi isod a’i ddychwelyd yn ol drwy ebsot. Cliciwch yma am fanylion aelodaeth

    Ar gael i unigolion sy’n rhannu’r un weledigaeth a chenhadaeth y Bartneriaeth Awyr Agored ac sydd eisiau cyfrannu tuag at waith yr elusen. Mae gan aelodau unigol bleidlais yn ein Cyfarfod Blynyddol. Cliciwch yma am fanylion pellach

    Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn awyddus i weithio gyda rhanddeiliaid i ymestyn mynediad i weithgareddau awyr agored ar bob lefel. Gwahoddir sefydliadau i wneud cais a lleisio’u barn drwy gwblhau’r ffurflen gais gan ddangos sut y gallant gyfrannu at waith Y Bartneriaeth Awyr Agored

    Mae Aelodaeth Anrhydeddus yn agored i unigolion sydd wedi dangos cyfraniad hirdymor a sylweddol i’r Bartneriaeth Awyr Agored. Gwahoddir ceisiadau ar ffurf llythyr enwebu yn cyfiawnhau dyfarnu’r Aelodaeth Anrhydeddus. Dylid anfon y llythyr enwebu at y Prif Weithredwr a chânt eu hystyried gan y Bwrdd Ymddiriedolwyr yn eu cyfarfod nesaf.